Adde Asli Oromo with Hegeree Media: Part Two

Adde Asli Oromo with Hegeree Media: Part Two

Watch Part One

Adde Asli Oromo: “Qabsoo Oromoo keessatti, wal’aansoo dubartiin gootu heddu ulfaataa dha, Garuu Gabrummaa irra hin ulfaatu”

These two-part interviews are a brief reflection of Adde Asli Oromo’s life. From these videos, one could develop some kind of understanding on what and how Oromo women endure their course in the Oromo political struggle. Asli Oromo gives a bold interview regarding her challenges. In short, the video is a story of a determined Oromo woman who joined political struggle from her teen-years and who aged along the Oromo political quest. It’s is a story of a fearless Oromo woman, a fighter and a survivor, who is filled with emotion, determination, devotion, sour and pain for being oppressed. Yet, the pain and sour have never made her submit to the hands of her enemies.

Gadaa.com

Credits/Tags: , , , , , , , ,

2 Responses to "Adde Asli Oromo with Hegeree Media: Part Two"

  1. anonymous  February 1, 2012 at 4:23 am

    Addee Asli

    Sabbontitti intala Oromoo, Waaqni Umrii kee haadheeressu. Jagna akka keti kana dhageffadhee hinquufu. Otoo kan akka keti kuni kumaataman dhalatee Oromiyan dur bilisumte.

  2. Umar Tahir  March 11, 2012 at 11:36 am

    A.A.W.W Aslii akkam jirtaa Qabsooytuu haqaa akkam jiruun gidiraan boodaa atillee nanbeektuu an garuu sin beekaa gaafa ati qaallittii turte anis achuman turee mooraa sadiin turee Aliitu na beekaa mee mucaa Jimmaa kan kashuun wal dhaane sana(umar) jedhii gaafadhu mee yoo dagatemmoo she Badruu jimmaa waliin akaayii nyaataa turreen na yaadadhu jedhiin .. Aslii kutannoof obsakeefan daran si jaaladha dubarri ormoo marti fakkeenya si taasifchuu qabun jedhaa Aliin immoo galanni inni nu ijoollee oromoo yeroo mana hidhaa seennu nuuf oole yoomuu kan hin dagatamneedhaa naaf jedhiin… Ani amma ganni 16 erga natti muramee carraadhuma akka keessan argadhee hiikamee yeroo ammaa garri itti… Silaa hin jiruu m.barumsaas dhaqaatuman jimmumaan keessan jiraa yoo danda’ame wal haa dubbifnuu…

Comments are closed.

Adde Asli Oromo with Hegeree Media: Part Two