Hegeree Media Presents: GUYYAA GOOTOTAA OROMOO

Gadaa.com"Guyyaa Goototaa Oromoo" is the day of Tokkummaa for Bilisummaa. It's the day to remember and honor the Oromo heroes and heroines of many generations, and also to reaffirm our commitment for the just cause of freedom for the Oromo people an Oromiyaa. To see the schedule of "Guyyaa Goototaa Oromoo" near your city, please click here.

Kutaa 1ffaa:


Kutaa 2ffaa:

Tags/Credits: , , , , , , , , , ,

Guyyaan Goota Oromoo maalif kabajama? Maaf Ebla 15 ta’uun filatame? Gootni Eennu? Guyyaan Gootata Ebla 15 kun haala yeroo keessa jirru waalin maal fakkaata? Gaaffii kana cufaaf deebii akkamii arganna?

Dookimenterii gabaabaan Hegeree Median Qophaahe, Sabni Oromoo guyyaa Waanjoo gabroomfataa Habashaa jalatti kufee kaasee Falmaa Abbaa biyyummaa isaa deeffaachuuf, qabsoo bilisummaaf walabummaa Oromiyaaf godhaa tureef godhaa jiru keessatti Gootota lakkoobsaan hagana hin jedhamne dhabee jira, hardhas dhabuutti Jira …

Ijjoon dubbii ykn sababaan dookimenteriin gabaabaan kun akkataa kanan qophaa’ eef , seena ilmaan oromoo, adeemsa seena QBO keessaatii warregamanfii, akkasumas isaan mana hidhaa diinaa keessaatii warreega baasaa jiran, isaan wareegamuuf qophaa’an, sabni oromoo bal’aan akka kabajaadhaaf gammachuudhaan, hafuura tokkommaan yaadachaa Gumaa fi faajjii gootota kufanii kana olkaasuuf waadaa seennu ta’a. Ergaa fi gorsi guddaan dokiminteriin kana keessatti qophaa’e, Kaayyoo ilmaan Oromoo qaqqaaliin luubbuu isaanii madaallii hin qabne itti kafalan san namootin dhuunfaa tokko tokko fedhii dhuunfaa isaanii guuttachuuf tattaaffiin godhamaa jiru nuti dhallotni hardhaa kan dabre irraa barannee amana bilisummaaf eegalame xumuraan gahuuf yeroo itti waadaa seennu ta’a jennee amannee ti. Akkasumas kaayyoo kumaatamni irratti wareegaman kan irraanfate yaadachiisaa, kan hin beekne barsiisaa guyyaa kana yaadachaa gammachuun kabajachuuf.

Keesumaa baroota 20n darban kana keessatti, kayyoofi adeemsi Qabsoo Bilisummaa saba oromoo kaayyoo xaliilahaa, kaayyoo qulqulluu kana akka wareegamni gahaan ittii hin kafalamnetti , akkasumas akka waan sabni kun hooggana cimaa hin qabaanneetti, akkasumaan wareegamni jaallewwan qabsoo bilaashatti waan hafuuf deemtu fakkaattuuti tokkummaa dhabnsaan ilaalchi tokko tokko waan mula’ateef irratti dammaquun waan barbaachiseef.

Kanaafuu Dookimentriin kun hayyuun keenya of sirreessee, wallaalaan keenya irraa baratee, dabaan keenya of sirreessee,dargaggeessafi shamaran Oromoo kallattiin harkaa badde daandiitti deebi’uun, tokko tokkoon ilmaan Oromoo gaheef dirqamni an qabu maali jedhee yeroo itti bakka jiru irraa of qopheessu dhaamsa dabarsa.

Hegeree Media
Q &S production

Credits/Tags: , , , , , , , , , ,

7 Responses to "Hegeree Media Presents: GUYYAA GOOTOTAA OROMOO"

 1. Boji'aa  April 6, 2012 at 3:48 pm

  Hegeree midia nagaan isiniif haata’u guyyaa 06/04/2012 jaalli tokko gootota waliin turan keessaa tokko yennaa yaadatu” QILXUU AADAA ‘jedhe sun “QILXUU GADAATI” maqaasaa sanatti sirreessaa.Nidagate ta’a waliinan ture niin beeka.

 2. robsen  April 6, 2012 at 8:43 pm

  qabsaawaan nii kufaa qabsoona itii fuufaa gltm hegeree midia

 3. Gaachana  April 7, 2012 at 3:13 pm

  Hegeree Media fi qopheessitoota isaa

  Duraan dursee maqaa gootowwan QBOf wareegaman kanaan galanni keessan hin badin jechuun barbaada. Hedduu Ulfaadhaa! Dandeettii qabaniin saba ufiitiif hojjachuu wanti caale hin jiru. Qooda lammummaa waan bahaa jirtaniif jabaadhaa isainiin jedha. Seenaa kana fakkaatu osoo qabnuu dukkana keessatti hafuun keenya kan nama gaddisiisu ta’us, Kaayyoon gootooliin Oromoo itti kufaniif hamma tokko daandii hegeree keenyaa waan nutti akeekee jiruu ni tura malee guyyaa tokko bakka san gahuun saba keennaa hin hafu. Kanaafis maqaan keessanis “Hegeree media” ta’ee mitii ree?
  Dhuma irratti baga Jala bultii yaadannoo guyyaa Ayyaana gootowan QBOf wareegaman itti yaadannuun isin gahe. Jabaadhaa! Karaan Qabsoo Walabummaa dheeraadha! Oromia shall be free!

 4. Yaadesaa  April 8, 2012 at 2:44 am

  Gootota wareegaman kana waan isaan irrat kufan yaadanee bakkaan ga’uuf jabaannee wal jabeesinee tarkaanfachuutu nurr jira. Hegere media galatoomaa, net time representativota Oromoo gartuu lamaa qofa hin dhiheesina try to be all inclusive guyyaan kun guyyaan kun guyyaa jijiiramaa fi shanneedhaaf harka rukunu osoo hin taanee guyyaa kaayyoo jaalan qaqaali itti dhamne fuldurat demsisuuf cause keenya reaffirm itti goonuudha.

  Galatoomaa!

 5. Robble01  April 9, 2012 at 11:45 am

  Qophesitonii Hegeree Media heduu Galatoma, hojjii dargagoo oromo kessatii, abonummaffii adaa oromo hajjacha turtannii, irraa kattanii amass hojjii ulfatafii Muranoo gugudoo qabuttii cetannii jirritannii, heduu galatomma. ittii fuffaa oromonii isinii wajjin jirraa. Gallanii kessanii bilisummaa haa tauuu.

 6. Hawwee  April 10, 2012 at 4:38 am

  Galata argadhaa warri Hegeree Media, documentary baay”ee gaarii dhiyeessuu keessaniif. Isiin wajjiin jirra, jabaadhaa. Gara fuula duraattis waan Uummata Oromoo bal’aa akka ga’uu danda’uu fi kan qabsoof kakaasuu barnoota documentary dhaan kan deeggarame akka qopheessitanii gumaachitani abdii guddaan qaba. Keessumaayyuu, Seenaa qabsoo Oromoo fi haala amma keessa jirru, tooftaalee qabsoof hawaasa Oromoo bal’aa kan barsiisu osoo qopheessitanii gaarii ta’a natti fakkaata. kanaaf immoo barruu Professor Makuria dhihoo kana barreessan irratti hundaa’uun akka documentary’f ta’uu gootanii osoo dhiyeessitanii baay’ee gaarii
  natti fakkaata. kun yaada dhuunfaa kooti, na ofkalchaa.
  Galata argadhaa!

 7. qero  April 11, 2012 at 9:40 am

  Hi all,

  Guyaa gototaa kabajamun issaa bayee nama gammachisaa. Gotiini otoo wa’ee jirenyaa issaa hinyaddiin, ottto wa’ee lubu issaa hinyadiin garaa jabinana fi hamillee cimmaa dhan rakkinnaa sabaa issaa olle kassee/kassetee, ykn immoo rakkinaa, gadadoo nama irratii ta’u hiriyaa kotii, abbaa irreedhaa, ykn immoo motumadhaa ottoo jedhee hinsodatiin sadarekaa jiru irratii bilissanii rakkiinaa jiru funduraa nammaa dhabaach danda’uu dha ykn namma danda’ee/dandetee dhaa. kanaf ummaanii (sabbaa hundumaa kessaatii) kabajaa gudhaa kenuf. Gottinii nama namma jalatudha, sabbaa issaa nama dabaressee kenu mitii, garaa laffaa dhaa, nammaa namumadhaf quqamu dha, namaa tofetaa qabu dhaa, nammaa rakkinaa hikku dhanda’u dhaa yoo hikuu batee illee ammaa ta’ee salphisu danda’u dha. kana dha gottonii oromo kane hojjaataan ammass sadarkaa hunda irratii kana hojaachaa jiranii, kane maqaanii issanii sadarkaa ollanatii kan hinbeekaminee dabalatee( sadarakka nanoo ykn sadarekaa qe’ee irraa egalee ammaa olaanatii kane jiraanii, qe’ee issanii iraatii, mana baresumaa issanii irratii, nanoo issannii irraatii, yuniversitii issannii irraatii rakkinaa sabaa issanniitif jechaa kane mana hidhatii rakkachaa jiraanii, kan du’an fi kane dinnaa fuduraa dhabatanii faleemaa jiranii hundaa dabbaalataa jechu dha. Kanaf guyaan kun kabajamun issaa wan kana hundaa mul’ssuf, waraa kana qophesuf hirmataan hundumaa galaatomaa jecha guyaa kabajaa fi yadaano garii akkaa ta’u hawa.

  galaatomaa,

  Support the people!!! the true leader!!!

  qero

Comments are closed.

Hegeree Media Presents: GUYYAA GOOTOTAA OROMOO