Radio Afuura Biyyaa: J/ Boruu Barraaqaa and J/ Daniel Dissasaa on the Recent Historical Reconciliation between OLF QC & OLF Shanee Gumii (Dec. 4, 2012)

Radio Afuura Biyyaa: J/ Boruu Barraaqaa and J/ Daniel Dissasaa on the Recent Historical Reconciliation between OLF QC & OLF Shanee Gumii (December 4, 2012)

Credits/Tags: , ,

4 Responses to "Radio Afuura Biyyaa: J/ Boruu Barraaqaa and J/ Daniel Dissasaa on the Recent Historical Reconciliation between OLF QC & OLF Shanee Gumii (Dec. 4, 2012)"

 1. dhugassa baale  December 5, 2012 at 1:18 am

  Hi wagan layite gizza yoo addeemssa issin baassau tahe itti fuffa kan dabreraa kahin bare kan dhufu hinbeeku jedhama mii rre? Firra garra hin beekenarra diina garra beekan wayya

 2. Oromiyaa  December 6, 2012 at 8:37 am

  Gadhoota Wayyaanef Shaabiyaan araaramu heddi dhumtan kaa …. Yeroo uummanni hiriiree isin eegu ciisaa turtan amma Saawwaatti hidhamuuf teessu kaa Dhugaasaanillee yeroon Kampaalaa galee riphe.

  Jara lamaan kanarraa waan eeggamu hin qabu …Nuti amma kaanee waa godhuu qabna yaa Oromoo . Jarri tun sobduu dha……

 3. Saba  December 6, 2012 at 8:41 am

  Mee ilaalaa yaa Oromoo warri kun lameenuu iddoo tokkoo burqan …loqoda isaanii ilaalaa! Eessa’uu waliin hin gahan . Jaarsi isaan dadhabee amma Leencoo sodaatanii fiigu ..sobduu!

 4. Elemoo Qilxuu  December 7, 2012 at 1:58 am

  Sabaa,

  Ati Xoophiyaa fi farra walabummaa Oromiyaa akka taate barruun kee irraa hubachuun nama hin dhibu. Tokkuma dhaba ORomoo irraa daldala hojjechuun keessan tokkummaa qabsaawota walabummaa Oromiyaatiin dhaabbate. Armaan booda, rakkina ummata Oromootiin daldaluu dhiisaatii akka wayaba Oromootti dafqaa nyaadhaa. Gantuun, sodaattuun, fi luka kennattuun akka keetii guungummii isii yoo itti fuftee illee, qabsaawooti walabummaa ORomiyaa sossii gara finifinneetti godhan ittuma fufu. Tokkummaan Obboo Galaasaa, Obbo Bultum Biyyoo, Obbo Daawwit Ibsaa,obbo Dhugaasaa, Obboo Abbaa Caalaa, tokkummaa goototaa fi qabsaawota dhugaa ti. Tokkummaan kun, kan Oromiyaa walaboomsu qofa osoo hin taane, kosii akka keetii illee Oromiyaa keessaa qulqullessuuf akka deemu fira qofa osoo hin taane diinni illee waan beekuuf, warra akka keetii kana bitatee Oromoo irratti bobbaafataa ture, Ammoo hin milkoofne. Shira warreen akka keetii kana ifii irraa cicciranii, kunoo qabsaawoti walabummaa Oromiyaa tokkummaa akka sibiilaa jabaatu ummatan. Kun warra akka keetii daldala oggaa dhowwatu, Oromo bilisummaa dheebote fi Oromiyaa walabummaa hawwaa jirtuuf injifatnoo guddaa dha. Kun dhugaa ifa jiru waan ta’eef osuma sitti hadhaawe illee dhugaa kana fudhattanii gara ummata keessaniitti deebi’uu qabdan.

Comments are closed.

Radio Afuura Biyyaa: J/ Boruu Barraaqaa and J/ Daniel Dissasaa on the Recent Historical Reconciliation between OLF QC & OLF Shanee Gumii (Dec. 4, 2012)