ODF’s Dawey Ibrahim Says OLF Damaged Beyond Repair (R. Afuura Biyyaa)

Mr. Dawey Ibrahim of the Oromo Dialogue Forum (ODF) says OLF (Oromo Liberation Front) is damaged beyond repair (Radio Afuura Biyyaa)

Credits/Tags: , ,

32 Responses to "ODF’s Dawey Ibrahim Says OLF Damaged Beyond Repair (R. Afuura Biyyaa)"

 1. Furaa  January 20, 2013 at 7:04 am

  who said that Dawey Ibrahim is a member of ODF? Is attending meeting means subscribing to membership?

 2. Qeerroo  January 20, 2013 at 9:13 am

  What ? Shame on this guy and he is the one who is going with dead brain and vision that can’t be repaired but OLF is the identity of the Oromo people and known that there has been mistakes but can be discussed and solved. That is what going on today in OLF, the Oromo People must be happy for what OLF is doing now and hope for the best out of OLF. All gobanas are out and therefor time to show advancement. VIVA OLF and dead for Gobanas.

 3. diimaa labuu  January 20, 2013 at 9:40 am

  wasakha ilma ihapaa ABO arras borus ni moo aa hattuu ilmaan nafxanyaa waraana 30,000 wayyaanee kan ficcisiistan wilii isin gaafanna

 4. Caanne  January 20, 2013 at 10:12 am

  I don’t expect more than these trash and nonsense taking from EPRP member.

 5. Gubaay  January 20, 2013 at 12:47 pm

  Obboo Ibrahim Dawey Gaafiif Deebi Radio Afuura Biyyaa waliin goote dhageeffadhe heeddu waan ittii gammadeef dhaamsa kana as irraa siif kaahe Jabaadhu. Rakkoo, Hacuccaa, Saamiinsa, lafa irraa buqqaasu, dhiibba Mirga Ilma namaa fi waliigala jiru Gabrummaa Mootummaan Wayyaane kam Ummata Oromoof Ummatoota Biro irraan geessa jiru kun Saaxiil bahu qaba. Qabsoon Bilisummaa, Walqixxuummaa, Mirga Dimookraasi fi ol aantummaa seeraaf Godhamu itti fufu qaba. Nagaan

 6. dhufu  January 20, 2013 at 2:10 pm

  What is EPRP giving analysis for OLF? Who are they? Do they exist? What is the use of interviewing him?
  OLF is destroyed according to Ethiopianist Gobena and the old empire lover.
  That is if you believe the death of our martyrs can just can be forgotten.

 7. Gurmuu  January 20, 2013 at 2:34 pm

  Ajaa’iba – Daawii Ibrahim ESAPA tahutti beeyna. Amma dhimma Oromoo dubbata? mee maaluma waa’ee Oromoo fi ABO beeyta? ODF nama akkanaa kan dhiiga Oromoo harkaa qabu akkanaa miseensa isaani jedhani itti dhaadachuun waan nama dinqaati. EPRP, ESAPA amma ammoo ODF – magan.

 8. Fajjii  January 20, 2013 at 4:28 pm

  I have seen nothing wrong with his interview,i like this man always he praise OLF on habesha’s media but some of the above commentator i donot think they have listend to the man.
  Let listen first then give comment.
  Dont hate some one b/c of his ideology ,if that u r the same with dictators,
  long live obbo leencoo.

 9. Gurra Arbaa  January 20, 2013 at 8:13 pm

  OK to be ODF member.

 10. Ambachaa  January 20, 2013 at 8:40 pm

  Israa’el,
  Yada as irratti kennamu kana ni hordota jedhee abdachuunin kana siif barreessa.Kan ati goote kun namichi kun duubbeen isaa beekamee/saaxilamee qabsoo bilisummaa oromoo keessatti fafaa fi farra akka tahe barsiisuuf yoo tahe homaa miti.sanas tahu wanti dharaa kan inni xibaaru mudaa qaba.reediyoo dantaa ummata oromoof dhaabbata jettan irratti ergaan diigaa fi dhaabaa fi ummata Oromoo xinneessuu fi hamilee cabsuu yaalu carraan kennamuufiin irra hin turre.
  Hojii akkanaatti deebita taanaan RAB akka namni Oromoo gurra irraa cufatu gootanii baraa.

 11. Daandii Sabaa  January 20, 2013 at 9:55 pm

  @Ambachaa,
  Israa’el wan baleesse hin qabu. Hojii profesoinal ta’e hojaacha jira. I don’t see nothing wrong with the interview. Namichi Dawe jadhaamu kun yaada mata isaa dubaate. Fudhaachuuf fudaachu dhisuun mirga keetii. Wan dhaagahu barbaadu duwa barbaada tanaan nama siyaassa yokkon waa’ee siyaassa haasa’u bayyee nama rakkissa. Wan dhaageenye iraa wan gaarii issa ta’e fudhaane wan nuf hin tanne dhisu dandeenya. Marii akkasi deemuun issa ani akka tarkaanfi tokko fulduraati deemu nati fakkaata.
  Jabaadha!!

 12. Diriba Leta  January 20, 2013 at 11:35 pm

  Salpho soqolatte soqolaa gargaaru jedhu kun salphaa sammu ihaappaatu ammas sammu dulloomaattin yaadaa jira namni kun midyaa oromorrattiyyu dubbachuun isaaf hin malu shaaggataa sammuutiin

 13. Simaarree  January 20, 2013 at 11:53 pm

  Tarii dhaabbii “Yaadota adda addaa walbira qabanii madaaluu fi cuunfanii kan tolu keessaa baasuuf hundaa obsaan caqasuun baheessa,midea walaba taana,hunda qixa keessummeessina”jedhuun yeruma ittiin guuttachuuf nama yaada totoraa fi jibbaan guutame qabu ummatatti xeebisuun dogoggora.Daawween akka Habashaa malee akka Oromootti yaaduun itti ulfaata;dhiigaan Oromoo tahus Oromummaa lakkiseera-jara jalatti leenjifame.

 14. AFEWORKI  January 21, 2013 at 12:12 am

  OLF can not bring any change
  ABO kana booda bu’aa buusa jedhanii yaaduun, of-gowwoomsuu dha

  Osoo nama hin arrabsin dura, dhugaa jirtu qalbiin ilaalaa, callisanii of-gowwoomsaa jiraachuun bu’aa maalii qaba.

  Namichi kuni dhugaa dubbate, nama sodaa tokko malee dhugaa ifa baasee dubbatu hin arrabsina.

 15. Qaallu Beekumsaa  January 21, 2013 at 12:41 am

  Instead of sitting on different tree braches and throwing rotten nuts at each other like always let Dawee show his talents by directing his arrows towads the adversaries and challenge Oromo enemies. Leencco Lataa is only one single insignificant variable so let him try his entrepreneural chance with out however shoving himself deep in to the inviting warm under arms of the enemy. Let all thos who dislike Leencco’s approache of “Liberation” also refrain from concentrating on his ideas and let him do his routines otherwise he will have an excuse for taking refuge under the warm underarms of the smiling cunning fox foaming for Oromo material and human resources. There should be space for activities for some 45 million diverse Oromos. Elementary mutual respect may advance the practice and development of democracy and tolerance. :)

 16. The Oromian bateleur  January 21, 2013 at 1:18 am

  People, why you are handcufed to the past failure for 2 decades ? Now it is a time of looking forwards, than back wards. Still many Oromos are being haunted by past mistakes. But i believe that the future will be the best for Oromians than the past. Let the past for the history and think for the future of Oromia. The past cannot blind us from looking for the bright future of OROMIA. Let us work together to become the ocean by bringing every drops of water and rivers together.

 17. Arfanqalloo  January 21, 2013 at 6:10 am

  ADARAA NA CAQASAA DUBBATEE NA DUBBISEE

  ….1.jalqabarrati raadiyoonii uummati oromoo jaallatuuf kabaju kanarratti waanta fafaa fi qabsoo oromoo madeessuu akkasii dhiyeessuu keessaniif hedduun isinitti gaddine ayyaanni saba dhugaa kun isin yaa gaafattu;media keessan kunis waanta rakkina qabu taati;tole erga nu arrabsiif dhiyeessitanii utuu dhuguma qabsoo oromootiif kabaja qabaattanii gaaffiidhuma namicha haraamuu kana madaalullee Isiraa’el kun gaafachuu in dandeenye.Adaraa nun miidhinaa nun arrabsiisinaa kun akka waanta isin nu arrabsitaniti sababnisaa isintu waame

  2.Tarii yoo kan dubbiftu taate; Dawey Ibrahim ati namni jabaan kun eessa turtee reefuu DACHEE boollaa baataa,kan akka nama rafee dammaqee kijibdu…..sammuunkee tortoree ajaawa(stupid,nonesense,puppet,garbage) baga eenyummaakee sirriitti beeksifatte.Utuu nama sammuun yaadu taatee qabsoo dhiigii fi lubbuun oromoo ittiin darbaa jiru hin arrabsitu turte gaddem
  Ati achi teessee waan afaaniin balaqqamtuuff waanti dhufu hin jirtu.Ati hamma yeroo of ilaaltu beekaa,nama oromoof dhimmu,dubbatu fakkaatta stupid

  3.Warri qomaaxonnii fi nafxanyoonni asirratti oromoo fi qabsoo oromoo arrabsitan(G7,ESAT) kunis eessayyuu hin geechan;biyyeen isin nyaachuuf afaan isinitti bantee jirti…..hamma isin harkaa fi harma qaroo fi aayyoo keenyaa murtan dhaabbiitti gaasiidhaan yoo isin hin gubnu ta’e argitu…galtuu biyya hin qabni…

  4. kan kanii olitti yaadashii kennitu gariin kun neftenya dha

 18. Wakjiraa Gudataa  January 21, 2013 at 6:34 am

  Dear Radio Afuura Biyyaa,
  You suppose to be the voice of the voice less oromiyaans,however, Dawey Ibrahim will
  cost you to defend your position as pro or against your nation?.
  ODF=A Recycling BIN??,
  When we Oromos in how have a great respect towards the ODF’s leaders, Dawey Ibrahim’s claims as the ODF policy makers damaged the reputation of the already shaky ODF claming as standing for the Oromo cause is a self-defeating movement. I do not know personally the number 1 enemy of the Oromo nation as such Dawey I,but I know his history better than others by the fact of historical confrontation back in 2006 when he was at the helm of the Confederation of Ethiopian Labour Unions/CELU/ In 2006. Just during the Sino-African summit/2006/ when the first Oromiyaan Business Association a Macha Tuulamaa mindset held its underground platform in YIWU City of China, I got a chance to communicate with him, but I was refused to talk with him via phone by his historical record who came to that position by aggressively attaching the OLF and his bitter reaction against Oromo nation as a contaminated nation by OLF virus was/is a real barrier between us and HIM is as incompatible as much as strong Oromos VS Habash. In his interview, he tried to mislead the Oromo public on Oromo masscre at Fincaa my home town where that national grierf still haunts the assassines including Dawey Ibrahim and the TPLFfor his personal interest/dirty publicity/ as if confronting the woyane is a fresh memory among the Fincaa residents who know the Game chass politics by Oromo name-singor Dawey I who goes in historical records.
  Never mind as he is the outdated greedy opportunists living in 21st century with 19th century blind outloook, the Oromiyaan destiny will depend on Oromiyaan Qubee generation with their father of their movement- the true OLF while Dawey Ibrahim NOT only considered as the enemy of the Oromo nation, but who wishes, hopes, prays and doing everything in its power to see the Oromo cause fail and hence to declare the OLF project as a collective resnsponsible of political sense. When he was challenged by true Oromo politicians in Oromiyaa, he found the diaspora as a new opportunity to serve the Habasha either as an EPRP or an TPLF agent in making a lip-service for the Oromo cause- as a resycling bin.
  But for sure as he is too ignorant for the 21st century outlook, history is in the making against the illusionist fellows as he is. IN a general case, it is a brand Renewed era day around the contemporary world including Oromiyaa , Scotland, Catalan and others in searhing their Identity Real hoodstates and it is a dawn of new era for the empires as their last breath for the inevitable natural death by such puppet as such Dawey who makes only a noise through the winfow of ODF to promote the EPRP agenda is a direct humilation for the ODF.For sure the at the helms ouch f the ODF some including Obbo LEENCOO are the fathers of our movement-the OLF what was proved that during the VOA interview both in Afaan oromoo and ahmaric was a very intersting reality how one supports one another by sense of Oromummaa when Obbo Leencoo declared a 99% a supportive while a 1% as a managable policy friction is a well proudly accepted by the Oromo nationalists seen as a national Tumsa, but Dawey Ibrahim’s claming as the ODF policy makers is the humilation for ODF and an alert for oromo nationalists to fight the ODFas the recycling bin of EPRG is a legitimate reaction.
  Such reaction by the Oromo public sentiments and the Oromo foes in unavoidable manner, ODF became the deceptive new face in Oromo struggle and the cunning ahmaranized Oromos failed to stand for the Oromo cause is a self defeating inexistence reality to divert the attention of collective action for the Oromo cause.
  Hralding dawn of a new era : there will never ever be change of policy as far as the Oromo cause concerned untill our last deastiny being realised- Independent and Walabummaa of Oromiyaa as with No compromise in any form let alone his latest interview is only a rehetoric intended for political consumption to renew the the dead agenda of EPRP as out of politics in a dying ilushinist. Where ODF stands for the Oromo cause OR against it ??

 19. Mortar  January 21, 2013 at 6:34 am

  Left overs of Dergue such as Dawey Ibrahim and ex-members of OLF such as lenco Leta are fighting OLF more than the y fight TPLF. This is a proof that OLF is still strong, a proud to Oromo people and a threat to our enemies.

 20. obsaa  January 21, 2013 at 6:41 am

  Concluding that OLF has not achieved success is wrong in the first place. Hoping that OLF will be destroyed is another mistake. This is the wish of external and internal enemies of the oromo people. No OLF means no Oromo.;never expect that. Boqboqqota irraa maal eegna silaas?

 21. Malaalchaa  January 21, 2013 at 8:20 am

  Namoonni Yeroo waa tokko dhalatu ykn namni tokko yaada isaa ibsatu ka’anii wacan kun yeroo hunda ammalli isaanii tokkichuma. Yeroo hunda wacuu fi nama arrabsuu qofaa dha. Israel gaazexeessaa dha, abbaa fedhe gaafachuu fi dhiisuun mirga isaati. Waan nmni gaafatamu haasa’utti kan itti gaafatamu nama sana malee Isr’ael miti.
  Kan lammataa, namni Kun Daween, walgahii ODF irrattan argame jedhe malee, an miseensa ykn hoggana ODF hin jenne. Kanaafuu yaada inni kenne irratti yaada kennachuu malee yeruma tokkhiikatti , ODF, Radio Afuura Biyyaa fi Namumaa Daawwee irratti bobba’uun hiika hin qabu. Nama taajjabsiisallee dha. Isra’el hojii gaarii kanaaf galatoom. Obbo Dawweenis yaada isaa sodaa malee dubbachuu isaa fi waan itti dhaga’ame akkaistti lafa kaa’uun isaa bilchina isaa agarsiisa

 22. waliif yaadaa  January 21, 2013 at 8:39 am

  The fact that OLF has been fragmented should not be reason to orchestrate segregation and destroy the historic achievement of Oroomo struggle through OLF leadership. Struggle and politics may be different. Politically it is easy to say, but struggle claims life and sufferring. Please, don’t fight OLF for the sake of thousands of oromo martyrs and the Oromo people, but constructive critics and dialogue is always a solution. OLF could be trapped in leadership crisis, poor cappacity to lead the intricated oromo struggle, but still it is better than any of existing oromo political organization. So, our primary agenda should be trying to amend the problem throgh dialogue.

  I appreciate the effort of ODF, but not at the expense of destructing OLF or some other group of true oromo commerdaes. If the priority agenda is not politics for self advantage, if we feel the pain of our people and the price that an ordinary oromo is paying, then there is no to disagree. please you people the oromo leaders, activists take time to think before you act. Don’t be just politician, the Oromo needs no politician, the ordinary oromo now knows more than what you do, what we need is the true leader with burning desire for justice and freedom. Good bless oromo!!

 23. Tufaa  January 21, 2013 at 9:38 am

  I think the best option is to stop recycling people who worked for enemy number 1 of Oromo people evenif they are telling they are changed. Why can a normal person change party line in undemocratic empire? Mr Dawaye changed party affilation from EPRP to Dergu (remember with all red terror) from dergu to TPLF (remember with 40, 000 oromo either killed or jailed for opinion) from TPLF to ODF. You can still ask the opinion of this loser, Dawaye, who can change 4 parties in his life time? Isreal if you made a mistake please dont do it again. If you are interested to repeat what the losers are telling us about 40 years struggle and nothing about oromo struggle, just forget it. Oromo people doesn’t belive that for a minute.

  OLF did his part and they are still trying, if they cant finish the work we have enough people to finish it who cant sell themselves 4 times in thier life time. Dawaye is a loser and his hate for oromo people is visible. Why he can’t do anything for the people who are removed from Finifine area while he was in power or then after? What is he telling us? Why he didn’t do anything to help desperate people jailed? Other than critizing people who sacrifice thier life for a true cause what does this guy did to criticize. While all the people stuggled for the freedom including Dawod, Lenco, Kamal, Galasa, T Birru, Elemo Wako, there ideas will be taken by young people to finsih the work.While Dawey, the loser will be forgotten as a person who doesn’t have a stand and change his party affilation like his pants. To do something tangeble you need to have a displine. Since this guy doesn’t have any displine, Isreal need not to ask such person for opinion of oromo stuggle

 24. Aregash  January 21, 2013 at 10:14 am

  Yeroo amma ergii matadureen ishee du’ee owwalamee Tigreen joonjoftee sodaa oromootiin ba’yye roqomaa jirttii. Kanaafu akka waraabeesssa halkanii oromoo irratti ololaa lafaa fi waqqayyon soccoosu oofaa jiru. Itti dabalees immo namoota biyya sana keessa fi biyya ollaa jiran hundumaa oromo irrati gurmeessaa fi ololaa lolaa tif kakasa jiruu. Kraa hundaa Oromoo irratti marsaa jiruu jechuudha. Kun hundumtuu immo utuu amantii, iddoo jireenya fi wanta garabraatiin garaga hinbasin oromumaadhaan Oromoota rukutani waggootaa 500 nif gara dudda duubatti deebisuudhaaf yaadaa fii haala karaa baafataa juru. Amma Oromoon yeroo akkuma durii faffacca’ee wali irratti baroodu uttuu hintta’in waliin harkaa wal qabatani sabaa biyaa sana itti dabalattani balliinanan diplomassin, garaballinaan qopha’uun dhumaa gudda irra nama oolcca. Ojii jaratti tigroota yerroo amma kana baayyeen keessan issini’yyu hubattus hinbeektu hinhordoftus jedheen amana. Jarri addaan lixxuu fi namaa fixxuudhaf gra kutattoo akka ta’an beekamadhaa. Yoo kana hingodhaan ta’ee immo beelan du’uu akkuma durii sanatti.
  Rabbii ijja Oromoota banee gurra isaanis haasaaquu.

 25. Girma  January 21, 2013 at 2:26 pm

  “Madam Obsee”, Have you ever read the 1st amendment of this country which guarantees that all citizens are free to express their thoughts and ideas about anything? How come you think 21 century journalist disguising his own opinion/idea/identity or using an assumed identity for the purposes of expressing his idea? Leave alone the man and let him do his job.
  Visit library, there is one which is not that far from where you are, read something about right ask somebody, gain some knowledge and try to be competitive. It is helpful and cures this kind of sickness.
  Your baseless accusations are simply for cheap Ad to publicize your own… things. Shut up and mind your business.

 26. roobballe  January 21, 2013 at 3:54 pm

  I can only see this guys speak his mind about the condition of OLF and it division, nothing wrong with this. we should learn from pass mistake for not opposing each, now it different time focuses, you do not make different get out of way, let the people who have leadership campiest lead the Oromo struggle

  dhugaa dubbatanii Bakka dhettee bullanii1

 27. charmer  January 21, 2013 at 7:05 pm

  This interview is so unnecessary. It seems like that radio channel is not able to find the right people to enterview. Keep doing that you also become useless just like leencoo lataa who committed unforgivable treason against Oromia. Next try to find people with the right mind. Because we don’t want to hear bull**** like that from some random guy you just met on street such as Mr. dDawey Ibrahim. People like him are on the wrong side of struggle movements of Oromo people.

 28. soolan,  January 22, 2013 at 3:54 pm

  RAB, we would have understood and appreciated your effort of bringing to lights those Oromo individuals who have and had some sorts of responsibilities of their people in one way or another, had somebody like Dawii Ibrahim was one of such peoples. But Daawi is different and one of the obvious liable guys for the weaknesses and destructions happened to the Oromo people and its organizations directly or indirectly while working hard for the same enemy the oromo people charge and struggle against for its above a century’s colonization, whereas people of his favorite like Lenco Lata and Dimaa Noogo were from their parts were dismantling the inside part and from the top leadership of these same organizations.
  So, he doesn’t have any legal and moral ground and responsibilities to answer and comment on the struggle and the status of the Oromo people and its organizations, since he was and is a notable servant of that enemy in the past and at the present time this people is struggling against in the first place.

  There has never been history of a political organization in Ethiopia that equals The EPRP to which this man was a member to struggling, weakening, destructing all the national questions, of which Oromo’s question would be one and the main. They were seen to forcibly and critically support that of the EPLF as they were the handmade of them for the purpose of the first ones long term strategy of liberating their nation at the time.
  There has never been an individual like Daawi Ibrahim who boasts of his shameful deeds and who doesn’t understand and never seem to know the history and political crime perpetuated on his people by the enemy he is staunchly serving and still strongly ambitious and enthusiastic to push with his past history of betrayal of his people and boldly speaks from the enemy camp he was born to serve ever since he departed his place of birth; Bale.
  I would say, this is the wrong thing the RAB ever did, especially looked at, from the present situation that our people are in, and the need we have to bring all the political organizations which are determined to free their country from the rule of the small minority which is ready to do anything under its power, unless we once again standstill in unison and bring out this people to the attention of the world, of which the Washington D.C.’S Oromo community’s experience under the leadership of OSA and the Surrounding Oromo community and others would be a great starting popular movement!
  We are saying that Daawi is doing this continuation of his past mistake in order to hinder the indpendence of the Oromo people for the fact that he knows if this people get at its self-determination, he might be one of the liable persons born to serve the enemy and never get what his responsibility would means. He wants to die while serving and speaking for the enemy of his people.
  Down with him and his likes!

 29. Tturee  January 22, 2013 at 6:56 pm

  I think People should be able to exercise their right to express their views whether or not we agree with them.

 30. Galgalo Geenda  January 24, 2013 at 4:23 am

  Obbo Israel

  Where did you get this stupid Habesha called Dawee? What is talking about? You are the one who is responsible for his stupidity about the OLF, not mr. Dawee.

 31. Dhugaa Baraa  January 25, 2013 at 12:10 am

  Obboo Dawwee dhugaa jirtu xiyyeeffannaa hammeennaa malee dubbachuu keessaniif galatoomaa.
  Jechoota warri karaa bade haqqisu/haqqisu kana garagaltanii akka hin laalle 100% nan amana. “Namni horii ayyaanaa yaate ufumaan uf hima ”akka jedhan warri budaa qabu waytuma qorichi budaa itti aare iyyu. Yeeroo san ammoo waan dubbatan otoo hin hubanne uf saaxilu. Dubbii keessan keessatti hammeenni hin muldhatu, jechoonni ijaaroon isin itti fayyadamtan ammoo ISRAELiin jallattee akka achirra kaayamte hubadheera. Kuni ammoo jallinna isaa agarsiisuuf dubbii teesan dhugeessuun ala isinirraa homaa hin buusu. Kan isin beeku isin beeka.kan otoo isinuu hin beekne dutu kunniin sarii sodaattu. Sareen sodaattu iyyaatuma bulti. Isin jabaadhaa ammas dhugaa argadhaa.

  Dhugaa Baraa

 32. Alemu Hunde  February 7, 2013 at 2:53 am

  This interview is an eye opener for genuine Oromos. we like those who praise us for nothing or something. however we also need to listen what oponents say. According to Dawi’s interview it is true OLF is fragmented in to more than five pieces. Do we disagree on hearing from outside about our fragmentation? I don’t have time to analyse all point in point but what he said is true. OLF is fragmented; Is it beyound repair or within the reach of repair? that is what we need to prove to enemies. OLF is fragmented but it is still repairable. it needs our effort and determination with strong commitment.
  I don’t support Dawi but I assure you it helps us to reorganize ourselves. We shall never wither away like Dawi’s EPRP.
  Alemu

Comments are closed.

ODF’s Dawey Ibrahim Says OLF Damaged Beyond Repair (R. Afuura Biyyaa)