Oromo TV: Jawar Mohamed – “Mormii Muslimoota Itoophiyaatifi Qabsoo Oromoo: Walfaalleessan Moo waliiff tumsan?” (The Ethiopian Muslim Protest and the Oromo Struggle: Contradictory or Complimentary?)

Oromo TV: Jawar Mohamed – “Mormii Muslimoota Itoophiyaatifi Qabsoo Oromoo: Walfaalleessan Moo waliiff tumsan?” (The Ethiopian Muslim Protest and the Oromo Struggle: Contradictory or Complimentary?)

Gadaa.com

Credits/Tags: ,

38 Responses to "Oromo TV: Jawar Mohamed – “Mormii Muslimoota Itoophiyaatifi Qabsoo Oromoo: Walfaalleessan Moo waliiff tumsan?” (The Ethiopian Muslim Protest and the Oromo Struggle: Contradictory or Complimentary?)"

 1. Gadaa Deebisaa  June 10, 2013 at 4:36 am

  Obboo Jawa:

  Akkam jirta?

  Wan hundee tokko hinqabanee tokko hinta’u. Oromummaa fi Islamummaan tokko mitti. Oto Islamummaan tokko nmagdhe, malif somaleen Oromoo dachee fi mana isaa irra buqisa? Maalif qabsahoon Oromoo hedun biyyaa islamaa fi hark islamaatti dhumaan ykn ajeefamani? Islamummaan fi Kirstanummaan awalaa Oromummaa irrati warra dagagee dha. Qbsoon Oromoo Oromummaa deebisee ijjarufi mallee Isilamummaa dagagisuu mitti! Isilamummaa fi kiristanummaan biyyaa halagaa irraa laga ceetee nutidhufitee biyyaa Oromoo dhufatee kan Oromummaa awaltee irraa demaa jirtu malee amantti Oromoo mitti. Oromoon waaqa isa uumeti bula. Oromoon Waaqeffaataa dha. Akkuma Oromoo, profeeti Mohammad fi Jusus Waaqeffaataa turan. Jari lamanu abshaala fi nama uummaatanis jalatan wan turanif amanti seena fi afaan sabasan irrati hirkatee uumaan darbani. Yoo afaan Arabatii hintanee, Alahan hindhaga’u jeedhan.Akkuma Habshan radion afaan Oromoo dubatee nicabdii jeecha turan sana jeechuu kooti. Afaan Oromooti Qurana hiku jeechun, literature Oromoo gabisu nimal. Hatau amoo, aadaa fi safuu Oromoo dagagsuu hindandeesuu. Kanf, seena keesati Habshafi Oromoo hiiree walhinginee qabachu wajjin jirataniru. Kun jeechuun Habsha fi Oromoo tokko jechu ykn biyyaa tokko qabchuu qabuu jechu mitti. Akanumas, Oromummaa fi Islamummaa seenatu walit fideeti wajjin jiratan jeechun addan hinbhani ykn tokko dha jeechun doogogoraa hiriiyaa hinqabinee dha.

  Xumuuraa irratti, Oromummaan hundaa irraa niduristii jeena. Akka biraatt, Oromummaan kam irrayu, Islamummaa fi Kisristanummaa nidusiti jena. Kana amoo Waaqni Oromoo nibeeka nileedhagayaa jeena. Gababumati, Arabuumaa fi Oromummaan obboolummaa mitti olluummaa hinqabaani jena. Amanti kan abbati kan jeedhu, mesha siyasa kan uumaata tokko addan qooduf mija’e dha. Amantin kan uummaatati jeena.
  Gadaan Oromoo gabinaa!
  Kan halagaa jala amoo deemun salphinaa.

 2. Wajiraa  June 10, 2013 at 8:07 am

  Obbo Jawar,

  Ishii kana lle otoo beeknuu otoo wal sobuu dhiifnee wayya natti fakkaata.

  Islammummaaf Chritanummaan Orommumma diigan malee bu’a tokkitii oromoo dhaa waanti fidan hinjiru!
  Kanaaf oromoonii islammati of jjiiran hedduun “obbolaawan islaamaa” waliin jedhu malee obblaawan oromo walliin hinjedhani. Islaamni tooko mucaa isaa otoo oromoomaa hinabrssidin Quraana barsiisa. Maqaa isaalle oromo dhiisee maqaa arabaa basaaf. Fkf, jawar Mohamad manna otoo Fayissa Angassaa otoo jedhanii oromuummaa ni jabeessa ture. Oromoon maqaa oromootiin deeman addungna kana hundattu dafanii walarganii walinn maryatu. Ati garuu maqaan kee maqaa Arabaa taanaan yaanii kees, addaan kees akka arabaati malee aka oromoo miti. Waliti dhufanii haasawuun hedduu nama dhiba. Maaliif? Hundee orommmumaa tokko keessaa maqaa oromo dhabuun oromuummaa kee hirise jechaa dha. Maqaa qofa miti. Amantii fi adaan oromo hedduutu jira. Akana oromoon amantii ofii dhdhabee amanti arabaa maaliif akka fudhattan anaaf naaf hingalu. Of jibbummaa, of xiqeessumma, sodaa, ykn wallaala natti fakata.

  Christannummaanis akkasuma. Namni maqaan isaa Petros Yohaanis jedhamu ofiin oromoo ofiin haajedhu malee
  ani kuni oroodh, waa nagargaara jedhee amanee itti siquun hedduu nadhiba. Walitii dhuffuu baaannan moo waliraa fagaachuu, wal sodaachuu, wal iraanfachuu, wal jibuu fi wal loluufii wal irrati duulanii wal ajeesuun lee nijira!!
  Kanaaf Islaaamummafi Christaanummaan orommummaaa nii tokkumma oromo laafissan malee bua’ tokko oromoof hinfinne.

  Galatoomi yaad keetiif!

 3. LagaHarree  June 10, 2013 at 8:35 am

  Akkaan ani beekhutti Haile Fidaan bu’ureeysitoota qubee kheeysaa harka hin qabu.

 4. dany  June 10, 2013 at 5:01 pm

  Yaa Oromoo mee afaan waldabsuu haadhiifnuu,

  Ani akka nama amantii Kristiyaanaa hordufu tokkoti wanni Obboo Jawar dubbate waan Oromoo adda qoodee Oromiyaa Islaameysu barbaade nati hinfakkaatu. Haasawni Oboo Jawar godhe waayee irrati xiyyeefamte keesati (contextualise dodhaa) laalaa. Ini kan jala muree dubbate waayee waliti hidhamiinsa bilisummaa Oromootiifii amantii Islaamati. Harki guddaan Oromoo Muslima tanaafuu wani ini dabarsuu barbaade warri nuti Islamummaaf falmuu irra nuujira ja’an akka QBO hindaganne akka beekaniifi. Tanaafu meegaa isin warri utalee Jawar Islaamummaadha olkaase jattan karaa Habashati galaa aka dur bartaniti Oromoo birarrati duula. Nuti Oromoon walmalee hinqabnu. Yoo Oromoon Muslimaa qabsoo isaa ta mirga Oromummaaf godhu cinati mirga amntii isaatiifiis godhe maali rakkoon?
  Hundaafuu waaqni ifnuhaa barsiisu.

 5. Argan beekan  June 10, 2013 at 5:31 pm

  Ani nama Jawar Mohamad jedhamu kana nama xiqoo sabboonaa Oromo natti fakkata ture.Garu nami kuni nama amantii leelisuu male nama waa’een Oromummaa hin gallee fi dha.He is just an isilamist scholar.Oromummaa fi amantii gonkumaa addan baasuu qabina.Amantii gara-gara hordofa Oromoo ta’uun ni danda’ama.Isilaamummaas ta’e kiristaanuummaa Oromoo baroota keessa fudhate malee Oromoon waaqefata ture.Dirqamani immo harras waaqefataa ta’u hin qabu.Oromoon amantii barbade hordofuu danda’a.Garu amantii fi Oromummaa waliti fiduun bu’a isaa irra faffa isaatu caala.Kanaafiis seena ofi booda deebinee qorachuun barbachissadhaa!!

 6. dany  June 10, 2013 at 6:44 pm

  Haasawni Oboo Jawar godhe waayee irrati xiyyeefamte keesati (contextualise dodhaa) laalaa. Ini kan jala muree dubbate waayee waliti hidhamiinsa bilisummaa Oromootiifii amantii Islaamati. Harki guddaan Oromoo Muslima tanaafuu wani ini dabarsuu barbaade warri nuti Islamummaaf falmuu irra nuujira ja’an akka QBO hindaganne akka beekaniifi. Tanaafu meegaa isin warri utalee Jawar Islaamummaadha olkaase jattan karaa Habashati galaa aka dur bartaniti Oromoo birarrati duula. Nuti Oromoon walmalee hinqabnu. Yoo Oromoon Muslimaa qabsoo isaa ta mirga Oromummaaf godhu cinati mirga amntii isaatiifiis godhe maali rakkoon?
  Hundaafuu waaqni ifnuhaa barsiisu.

 7. Tuujubee  June 11, 2013 at 1:55 am

  Dany,
  Aka beekumsa keeti oromoon amantii islammaafi kristaanaa didanii amantii oromoo hordofan habashaa ta’uu isaaniiti!

  Egaa anilee Waaqni kan amantii lammii kee sijibisiisee amantii halaggaati sigurgure of sihaabarsiisun siif hawwa!
  galatoomi!

 8. Iranaa  June 11, 2013 at 2:08 am

  Jawar maaliif otoo ija qabduu ibida of buufte? Lakki karaa kana nutti hindhufiin.

  Dhugaa waaqaa dubachuuf nama amanitii islamaa ykn kristaanaa fudhatan, dhiigaan oromoo ta’uu dandau. Garuuu orommmaa guutuu of keessa qabu jedhee hin amanu. Waari islaama enna sagadan illee afaan arabaatiin eegalu. Kuni moo adaa oromo fi oromoomaa laafiisuu dha.

 9. Tolashii  June 11, 2013 at 2:18 am

  Fikre Tolassaa salphina isaa dhofkachuuf Oromoon habashaa dha jedhee habashummaa nutti gurgurachuu fedheetu harkatti bushaye. Jawar Mohamadis akkasuma islaammummaa nutii gurgurachuuf deema!

  Tuffii oromootiif moo isa malee oromon sammuu qabu aka jiru hinbeeku itti fakkaate laata?

 10. Gammachuu Urjii  June 11, 2013 at 3:54 am

  Andaaqoon (lukkuun) soqxee, soqxee (haatee, haatee) habilee qalamtuun baafte. Garuu yaa kabajamaa obbo Jawaar, waan dhoksaan ofamuu dirree baasuu keef hedduu galatoom!
  Oromoo mana hidhaa motummaa TPLF kessa sababaa Oromummaan bara 1992 hanga 2013 dararamaa jiruu kumaatama hedduun lakkaawamu kessaa calmaan hordoftoota amantii Islaamamaa ta`uu malu. Akkasumas bqaatootii hedduun biyyoota Arabaa (Islamaa) kessatti rakkoolee hedduun xiphatan harki calmaan Oromoo amantii Islamaa hordofan. Ummata Somaleen kan lafaa fi qabenyaan jalaa samamuu fi rorroo hiriyaa hin qabneen dararamuu ummata Oromoo amantii Islamaa hordofan.
  Maaliif jarmaan amantii Islama Oromoo waggoota darban fi yeroo ammaan tana dhittaa mirga namomaa ummata Oromoo irratti raawatamu mormuuf hirira nagaa fi waligayii (seminaara) hin qindeesinee fi hirira nagaa biyyoota Amerikaa kessatti qindawaa ture irratti hin hirmaanne? Akkasumas dhaabbata amantii Kiristanaa fi amantii Waaqefannaa rorroo ummata Oromoo mancaasaa jiruu balaalefatuuf dirmatee hin dhagenye.
  Dhaabi Islamaa fi ijaarsi Kiristaanaa fi waldaan Waaqefannaa hedduu wali irraa hin fagaatan. Siyaasi isaanii Waaqayyoo tokkoo ilaalcha wali-dorgomuun waaqesuudha.
  But Oromummaa is the universal set of Oromo religious societies divided along Waaqefannaa, Islamummaa, Kiristaanummaa, Namummaa, and Mateeriyalistummaa

 11. Umarka  June 11, 2013 at 6:29 am

  Haqni afaan qabnaan funyaaniin dubbata?…(mahdii sheekaa)
  Namni dhugaadhaa kamii akeekkadhu naaf himii addaan wollaalee waansaallee naangallee…(Raayyaa Abbaamaccaa)…
  Kunoo as baatee worri QBO Gaadi’ee summii itti ta’ee jiru worra ajandaa dhuksaa qabatee ABO Ummaa uffachuun duula amantaalee barbadeessanii nama oromoo hunda gara waaqeffataatti jijjiiruuf saganteeffatanii woldaa maccaaf tuulamaa Of harka galfachuun jeeqanii wol mooqanii diigsisanii bakka hundattuu faffaca’uun ummata oromoo duraan amantaa isaas kabajataa kan woliis kabajatee woliin worraaqaa ture gidduu seenuun tokkummaa kan dhabsiisaa jiran isaan kanadha…

 12. dany  June 11, 2013 at 4:28 pm

  Oromoota kabajamtoota,
  Nu hundinuu waan nufakkaate haasaa Obbo Jawar walga’ii Muslimoota Minesootati gaggeeffame irrati godhe ilaalchisee yaada kenna jirra. Namooni cinaan maaliifi sosoiinsa mirga Muslimootaa qbsoo bilisummaa Oromootiin waliti hidhaa dha jattaa ja’aniin. Kan biraa, Islaamummaa olkaaftee Oromiyaa Islaamaa jaaruuf fedhii qabdaa ja’aniin. Ani akka kootiti shakii fii muufannaa lamaan ka’e kana waan dhugaa irra fagaate je’en ilaala. Wani beekuu qabnu, walga’iin sun kan waamame waayee curqursa Muslimootaa Itoopiyaa irra ga’aa jiruufii qabsoo isaanii irrati haasawuuf ture malee, waayee Oromoo haasa’uufiimiti. Muslimootni Oromoo hinta’in baayyeetu ture: FKN Haji Najiib (Adaree), Goondarirraa, Walloorraa, Guraagee arkamanii turan akkaan dhag’eti. Obbo Jawar waayee rakkoo Muslimoota Itoopiyaa qofa dubbatee haasaa isaa xumuruu nidand’a ture. Haata’uu malee, wani ini akka walga’iin sun hubatu godhe:
  • Qabsoon Muslimooni Itoopiya godhu keessati Oromoon Muslimaa harka guddaa akka qabu (irra guddaan Muslima Itoopiyaa Oromoodha) agarsiisuu.
  • Tanaafuu Msulimooni Itoopiyaa kan Oromoo hinta’in Qabsoo Oromoon akka Oromooti mirage isiitiif godha jirtu akka dura hindhaabbanne fii inumaa gargaaruu akka qaban.
  • Duriifii ar’as mootummaan Itoopiyaa Islaamaafii Oromoo akka tokooti ilaaltee irra ti duulaa akka turteefii ammaas iti jirtu agarsiisuu; Yuuhaanis V huguu Muslima Woolloo irrati duule irra chaalaa Oromoo duguuguuf akka ture. Mallasaaniis innaa waayee extriimiizim islaamaa itoopiyaa keessa jira je’e Oromoo dhawuuf baki ini filate Arusii fii Balee akka ture ibse. Duula kanaaniis baki Woyyaaneen nama iti ajjeeftees achuma Oromiyaa keessa Asaasaafii Wolloo keessa akka ta’e dubbate.
  • Yoo Oromoon akka sabati Mirga isii argate, Muslimooni Itoopiyaa mirgi isaanii kabajamuuf akka danda’ufii tanaafu QBO akka hin sodaanneefii dura hindhaabbane.
  • Muslimooni Itoopiyaa bara 1991 irraa kaasee Parlaamaa keessaafii mootummaa naannoolee keessati angoo irrati hirmaachuun firii QBO fidde tahuu ishee.
  • Akkasumaas Oromooni ‘QBO laaffatee’ ‘ABOn dhabame’ jattee kana booda wani nubaasu karaa amantiitiin Muslimoota Itoopiyaa waji taane amanti teenya qofaaf qabsooyna warra ja’uun kuni akka isaan hinmilkoysifneefii QBO irra adda bahuu akka hindandeenye ibsuudhaafi.

  Duuba wani nama dinqu Oromoon taka taka osoo dhugaa armaa oliti kaayame kana sirriti hinlaalin balaaleffatan. Duuba walga’ii sanirratiis kan argame bakka bu’aan Adaree (Hararii Haji Najib-Dura Taa’aa Foundashinii Muslimia Washington) Obboo Jawar walga’ii Muslimaa irrati waayee Oromoo dubbachuu hinjaalane. Haji Najiib akka hasaa Amaraffan godhuuf olka’een Haasaa Jawariti aka hingammadin agarsiisee jira. Haji Najiib hasaa isaa huguu eegalu dhaadannoo “Nuti hundinuu Muslima, Nuti hundinuu Muslima” ja’aa jedhee warra wali qabame hunda jachisiise. Iti aansees, Proofeet Mohammad waayee gosummaa akka balaaleffatee fii Islaamummaan akka toko isaan gootu dubbate.
  Oromoon “kan dubbateetu nama dubisiisaa” jati. Tanaafuu yaani garaa garaa kan deemaa jiru kun kanuma eeggamu. Ani akka nama tokkoti, wanniin hubadheefii beeku, Jawar bu’aan ini cunqursaa Oromoo irra jiruufii QBO firaafii diinaafiis osoo hin sodaanne baqeysee ibseefii akka qooqni keenya dhaga’amu godhaa jiruu nuhunda boonsuu qaba. Keessaahuu TV-ESAT irrati gaafiif deebii ini keene hagum takka akka Habashoota naasiseefii aarse kan hubattan nati fakkaata. Akkaan nagayeti, warri ESAT “Ato Jawar adegenga tabab Oromo silehone keingidih qalemeteyeq indaidereg” jedhanii murteessan jedhan. Guutumati, wani hubachuu qabnu nuti Oromoon diina malee fira hinqabnu; wani caalaan ammo walqabna: Muslima, Kristiyaana,Waaqeeffataa hundinuu nuuf walqixa. Ammoo yoo rakkoon Muslimarra gayaa jiruu kan ulfaatuufii hammaatu ta’a san olkaasanii irrati dubbachuun Oromomummaa diiguu nati hinfakkaatu. Akkuma beeynuti Oromoon Muslima waan Oromoo Kristiyaanaatirra adda godhu nijria; kuniis Oromoon Muslimaa gabrummaa gruguddoo gara lamaatiitu irra ture ammallee irra jira: Tunis: gabrummaa sabummaa akka Oromooti (ta Oromoon hundi jala jirtu) akksumaas gabrummaafii cunqurfama amantii Islaamaa. Kun kan nama agarsiisu Oromoon Muslima curqursaa lamaan tana jalaa bahuuf qbasoo bilisummaa Oromo cinati qabsoo amanti isaa kabachiisuutiis iti fufuu qaba. Yaadni kabajamaa Oromoticha ilma Oromoo obboo Jawar Mohamadiis kanuma ibsuu barbaade.
  Oromiyaan Nibilisoomti!
  Injifanoo Ummata Oromoof!
  Mirgi Muslimootaa Itoopiyaa akka kabajamu oromoon hundi nideeggara!
  Danygaaraa

 13. duulaa  June 11, 2013 at 10:28 pm

  Bareedde bareedde jennaan ejaa babaafte jedha oromoon!

  Silaas maal godhaan oromoon Biyya Ambaa jiru kun waan hojjatu wallalleera. Namoota Qabsoo Bilisummaa oromoo tiif maatiif jiruu jireenya saanii dhaban abaaraa oola, namoota kaleessa lafaa ka’aanii qabsaawa of godhan, namoota dhaabbii hin qabne(takka itophiyummaa lallisu, Yoo tolte Oromummaa, yookis islaamummaa faarsu), harka dhahuun waanuma barame ta’eera.

  Mee Rabiif jedha, mamni Jawaar jadhamu tun bara Dhaloota isaa irraa eegalee Oromoof maal dalage, Walgahii adda addaa irratti waraqaa dhiheessu irraa waan tare maal hojjate?

  Akka Habashooni godhan “hoya hoyee’ fi ‘tofozo” fiiguu yoo dhiifne hedduu bareedaa dha.
  Dhiirri gubattee Oromoof jacha jiruuf jireenya dhabdee kabajamuu qabde, as gandaa keessa naanaoftee tan goota of fakkessitu marti ofeeggannoon horddafamuu qabdi

 14. Mula'ata  June 12, 2013 at 3:06 am

  When people are insecure about their own status they start to sell it to others in an attempt to get some relief from identity crisis. That’s what Fikre and Jawar did. Accepting a foreign religion means accepting foreign culture and identitity and this comes ONLY by rejecting yours! There is no question about this.

  Rejecting oromo religion means rejecting your culture and identity. That is why you go with foreign name which not only weakened but almost destroyed your orommumaa. There is nothing left you can pass to your children other than afaan oromo. I am not suggesting you give up your religion, but you can NEVER reconcile foreign religions with OROMMUMMAA!

  Some converts have even the audacity to belittle the Maccaa Tulama, the only oromo organization that’s truly untainted by foreign influence.

 15. Guta damoso  June 12, 2013 at 6:04 am

  Jawar is politically dead among nationalist and philosophical oromos.The basics of any nationalism is philosophical and basically antithetical to any foreign religion.Both Islam and Christian have diluted oromuma and confused it.However,realistically I accept the idea of tolerance ,even though any foreign culture or language is contradictory to nationalism ,similarly religion theoretically can not accept any nationalism.Religion has no boundary,thus Jawar is confusing.Both religion and nationalism are antithetical.to
  He wants to build on the legacy of Jarra Abbaa Gadaa and Waaqo Guutu and he is going to also inherit their weaknesses.He is ill advised.He is looking at number and it does not work.

 16. Ayyaanaa  June 12, 2013 at 11:45 am

  Waan ajaaibaatti. Obbo Jawar dubbataa ciimaa, beekaa gaari fi xinxali inni keenee fagoodhaa. Waan ani xiino akka siriitti hubatamu barbaadu, Oromummaani fi Islaamummaan akka adda ta’aani.Dhugaadhaa haarra ummani Oromooni baayyeen Islama, hata’uu malee, islamummaan Oromummaa booda akka dhufeefi amantii Islamaa fi kristaan, dhibbaa gudda adaa, amantii fi seena oromoorratti fidan hubachun gaariidhaa. Qabsooni bilisuumaa Oromoodhaaf deemaa jiru kuni, dhumarratti walqixuumaa amantootaa hundaa nitoolaa kan jeddhu san nanfudadhaa. Amma dandaa’aamutti waan amantii kana qabsoo keenya keessa baasuni yokin leelissu dhisun waan toluun jeedhaa.
  Walimaratti Obbo Jawar waan gaari hojjachha jirtaa, Waaqayoo beekkumssa caalaa fi jabina sihaakeenu; Galatoomi

 17. Ayyaanaa  June 12, 2013 at 11:54 am

  Oromo and Oromummaa!
  I have been wondering what it means to native Oromo person the word “Oromo” and the concept “Oromummaa”
  My intention here is not to give you my interpretations of these terminologies, but to start to think together to come to some sort of understanding.

  Here is my take on the issues; Oromo is just an adjective and a noun to name and describe a person of Oromo descent. Oromo is like Armen, Arab, German…which is a name given to that particular socio-human entity. So let me know any opposing views.
  Oromummaa, on the hand hand , is the overall package that fully describe the Oromo person. It is a symbol of being one and emotional closeness to another oromo person. Oromummaa makes an Oromo person to feel some mythical sense of greatness of his culture, language, religion and ways of living.

 18. Dhuga Lammummaa  June 12, 2013 at 1:30 pm

  What is Oromummaa and Islamummaa? You may find the answer in this article:
  http://ayyaantuu.com/horn-of-africa-news/oromia/a-lesson-learned-from-jarraa-abbaa-gaddaa-why-should-one-care-about-authentic-oromo-name/

 19. Duulaa  June 12, 2013 at 1:45 pm

  First of all, I am not sure where Jawar stand in respect to liberation of oromiya (Independent Oromiya State). In this day and age, one must make his/her stand clear to everyone so that people would understand where they stand. As far as I know, this person is everywhere both physically, and politically. I am not even quiet sure whether or not Jawar believes in Independent oromiya State or whether he advocate for the model of Lencoo Lataa, and Kamal Galchu. In oromo case, we must have firm stand whether we are with liberation camp, or the dreamers camp that think democracy is achievable within the Abyssinian empire. Thus, I would like to take this opportunity to politely ask this guy to make his stand firm when writing about oromo or speaking about oromo nation. It’s not good to be flip flopping, and all over the place when clearly there are two obvious camp within oromo national liberation movement. Please make your stand known to the mass oromo people, and don’t dance on the sideline/or between the two camp. Pick one so that it’s clear to everyone who you stand with, and who you against.

  I am also baffled by why he makes media round on Abyssinian TV, and radio talk show and speak in their language validating their claim of superiority? What is wrong with speaking in English? After all, we all are in Western world, and not in Abyssinian empire, or better yet speak in afaan oromoo, and let them translate it into their beloved Abyssinian language? Do we really need to appease Abyssinians, and world community at this stage when our people are being massacred, evicted from their land, and left to die? I think his stance need some recalibration, and clarity from my point of view. He has a right to do whatever he deems right to him, but as oromo nationalist we do not have the luxury of appeasing every one when we could not even appease ourselves. We do not have time to make media round , and talk about world peace when we have been denied peace on our own land oromiya (biyya oromo). World community will never rescue us it’s our responsibility to rescue ourselves. World community will never fight for us it’s our obligation to fight for ourselves, and the fight of media round alone will never liberate a nation either especially when you validate the superiority of your enemy.

  Second, I do understand this forum was organized by muslim religious group, and he was invited as a guest speaker. However, one must be very diligent when attempting to associate religion and political affairs. The issues of religion, and political affair are very sensitive issues. One has to be very clear in terms of what exactly they are saying, and explain it well so that it will not be murky and confusing to the audience. But, lets make one thing very clear here, we will never be Islamic Republic of oromiya, we will never be christian Republic of oromiya, and we will never be waqeffana Republic of oromiya, we will only be INDEPENDENT DEMOCRATIC GADAA REPUBLIC OF OROMIYA. We must always separate religion and state, so that we are not creating any confusion for our nation. We want a nation that respects every religion, but the interest of a nation always comes first. Everyone will have a right to practice their religion without the interference of the State, and at the same time religion should never interfere in the State affairs either.

  Thus, when taking stage and speaking about State and religion, one must make sure that people understand what exactly we are talking about, and we also have to make sure we are not confusing people. I think Jawar has failed to do that in this speech. I am sure his intention might be to make his audience in the auditorium feel comfortable, and tentative, but in tern he has raised many eye brows out side the auditorium. Also, we must not carried away/bogged down by this religion issues/agenda that TPLF has crafted/created for us simply to keep us busy. It’s one thing to creating our own agenda, but it’s totally different thing and very dangerous proposal to get mixed up in what abyssinian has set up for us. Our primary goal is to be free from Abyssinian colonialism, so that we can do whatever we want within Independent Democratic Gadaa Republic of Oromiya. once we free our nation from this brutal occupation, then every one will be free to practice any religion they desire. But, right now, religion is not our top priority, but liberation of oromiya is our top priority. I am not saying we should not talk about religion here, all I am saying is Independence comes first, and everything else comes next.

  Galatomma

  • Jamal L Elmii  July 20, 2013 at 5:32 pm

   AGAIN IN ORDER TO GET ALONE WITH ENEMY YOU NEED TO UNDERSTAND THEM ONE WAY OR ANTHER. PLEASE DON’T TRY TO PICTURE HIM. HE IS MY HERO.AND I AM OROMO FIRST.

 20. Ejersa  June 12, 2013 at 4:17 pm

  It is surprising that Jawar is confussing many oromos knowingly or unknowingly. It is true that 50% of Oromia population is muslim (excluding Finfinne. Considering Finfinne as part of Oromia (it should be), the muslims in Oromia represents 45%. This is the reality. On top of this, this 45% is including non-oromo muslims such as Somalis, gurages, Aderes etc living in Oromia. The population of oromia (but not oromos in Ethiopia) in 2013 is about 35 milion (about 40 million including Finfinne). So how on earth can non-muslim oromians are only 20% (that means only 7 million are non-muslims?). currently, only the population of Shewa (without finfinne) is 8 million while that of Wellega is 5 million. That means without considering other zones the population of Wellega and Shewa is 13 million. So how Jawar wants to dismiss this reality in the day light by saying non-muslim oromos are only 20% (or only 7 million)? Where can you hide the rest of oromos? or do you want to export milions of non-muslim oromos to Miniapolis? or Do you wish them go to grave sudenly? I realy suprised and ashamed of Jawar teaching based on unrealistic data and information. As oromo we are all oromos. With out freedom of oromo, no one will be free in Ethiopia. But, wishing unrealistic things and teaching based on false data is too dangerous. So Jawar should clearly request appology for this confused teachings based on false data.
  After all it is completely wrong to confuse people by gussing that oromos non-muslim oromos are less than muslim oromos. where is the source of this data? people like Jawar talks considering the fact that hararge and Bale lands are wider than other zones and they assume therfore most oromos may be muslims in Oromia. this is wrong. Land area doesn’t indicate number of inhabitants(people) in that area. If we consider oromos in other regions like Amhara region, people remind only muslim oromos in Kamise area of wollo. what about christan oromos in wollo, Gojam, Gondar, and Benishangul Gumuz? Are they not oromos?
  Any way, the movment for oromo liberation should not be used for irrelevant personal interests like Jawar. Oromos should remain unite and all oromos deserve true and non-biased teachings.

  • Jamal L Elmii  July 20, 2013 at 5:25 pm

   EJERS YOU TOTALLY MISS UNDERSTAND HIM. I’M NOT GONNA SAY ANYTHING MORE THAN THAT FIND OUT YOURSELF… AND PLEASE DON’T BE HABASHA GAME PLAYER IF YOU ARE DOING THIS FOR THAT PORPOISE. IF YOU REALLY LOOK AT IT WHAT HE SAID IS 100% TRUE. REMEMBER POPULATION WE TALKING ABOUT NOT EXACT CALCULATION IS ALL ESTIMATION IT’S NOT 100% TRUE. WHO COUNTED THE WAY IT IS?? HABASHA RULERS REDUCE OROMO POPULATION EVERY TIME IMAGINE FROM THAT AND PLEASE STAY POSITIVE. QAWA HIN GALCHINA DINAFF..!

 21. Jira  June 12, 2013 at 10:13 pm

  Akkam jirtan marti? Dura duursoo jaallee Johar kumatam galatoomi, dhugumatti hasofni kheysan barnoota guddaa akkaan barbaachisaati nuf laattee, itti debi’ee ammallee fayyaa dayii siin ja’a.
  Warri haasawa Jaallee johar irratti yaada khannattan Irra caalaan, kan haasawa sun sirritti hubattan natti hinfakkaatu. Irra deebi’a dhageyfadhaa. Akka ani laalutti haasofni isaa seena qabeysa fii kan heedduu heegeree Saba kheenyaatiif barbaachisaati. Please beeka was dabsuu dhiisaa” wanti Johar dubbatee seenaa dhugaati, asosama/ fictiona miti. Warri duraanu ifqolommaafii dhugaa sobaan hagoogoon a’da isaani arraas akkasuma.

  Oromiyaan haqaani bills omit

 22. Murataa Abdiisaa  June 12, 2013 at 10:49 pm

  Yaa ilmaan Oromoo, samuu waaqni nukenne dhiifnee spina chordiin yaaduu calqabne moo ni maraanne. Waan obbo Jawaar jedhe sirriitti yoo caqaftan waan inni hin jedhin isa afaan kaayuurraa of eeggacuu qabna. Isin warri komii barreessaa jirtan jibba qabdan mul’ifachaa jirtu malee dhugaa jirtu hubattani waan dubattan natti hin fakkaatu. Nama statistics barate ykn hubateef wanni Jawaar jedhe ni galaaf. Ani gara kootiin isin gargaaruun fedha.

  Itophiyaa keessa muslimota, kiristaana fi amantii aadaa kanneen adda addaa tu jira. Baay’ina ykn hammaii isaanii keessa seenuu hin barbaadu. yaa ta’u dhugaa ifatti mullatu hubachuu barbaachis. kunis:
  Musli

 23. Gadaa Deebisaa  June 13, 2013 at 5:32 am

  Oromummaa vs. Islamummaa and Khiristanummaa

  Mr. Jawar has failed teaching what is Oromummaa and the differences between one of the counterparts: Islamummaa.

  What is it an authentic Oromummaa?

  For the last two and so decades, the Oromo scholars h ave written extensive articles, books and have spoken about Oromummaa on conferences and community meetings. Oromummaa has seen or understood as a unifying factor for contemporary diverse Oromo nation in terms of religion, political ideology and social status. Most people understood the politics of Oromummaa in the context of being Oromo, speaking Oromo language (afaan Oromo) and/ or supporting ongoing liberation struggle for Bilisummaa or Independence of Oromia. For these Oromos it does not matter if they are practicing Christian, or Islam, or continually having foreign names for themselves and their children, dismembering themselves and families from the Oromo Gadaa Institutional practices and age classes. This is the common problem this writer has observed and attempting to address the issues and provide advice so as to understand the true sense of Oromummaa or authentic Oromummaa. In Oromo language or afaan Oromoo, Oromummaa has derived from Oromo (noun) like Lamummaa from Lammii, Hiriyummaa from Hiriyaa, Obbolummaa from obboleessa, Dubartummaa from Dubartii, Dhiirummaa from Dhiira, Qaallummaa from Qaallu. In this regard, what makes Oromumm unique is that it can bond all social groups into one. To foster an authentic Oromummaa, all Oromo social groups must be loyal to the authentic Oromo Gadaa institutions, cultural traditions and religious practices.

  In this context, we need to rethink the true meaning of Oromummaa and identify culturally relevant variables and redefine it in meaningful ways so as to foster Oromummaa as shared value by majority Oromo population. I am convinced that being an Oromo and speaking afaan Oromo simply do not foster the true meaning of Oromummaa and the integration of the Oromo people. Language is a vehicle that transports values of the native speaker. For example, a written Bible or Quran in afaan Oromo helps the Oromo literature to advance. However, this does not necessary means it advances the Oromo values. Many young Oromo men and women go to the Pentecostal Church (widely known as Penxxee) because they mistakenly believed that preaching the history of Bible in afaan Oromo would advance Oromummaa or Oromo values. Under the current Ethiopian oppressive regime, the Pentecostal Church or Penxxee has found Oromiyaa as fertile ground particularly in central Oromiyaa and Boranna region to plant foreign values by heartlessly uprooting and abandoning the fundamental and Indigenous values and beliefs of the Oromo people. As one can see, the Oromo problems are mainly self-inflicted.

  For example, replacing the Christian title such “priest, pastor or qessii” with the Gadaa Oromo title “Luba” would not produces either Oromummaa or foster Tokkummaa in any way. In the contrary, it abandon the fundamental social values or social capitals of Oromo people that invested in for centuries by Oromo forefathers and the value that like Jaarraa Abbaa Gadaa and his tens of thousands Oromo comrades fought hard, fallen and falling now to restore and defend these Oromo values or cultural identities. The Pentecostal Church, well known by Mekane Yesus Church of Ethiopia, was established in late 1950s by Northern European or Scandinavian missioners whose strategy was to implant the Protestant Church in Oromiyaa where the Orthodox Christian Church less established because of a strong resistance from the Oromo Gadaa institutions and less Amharic speaker. The evangelists in Oromiyaa foreign agents speaking afaan Oromo and using it as a vehicle to transport the European values and life style within the Oromo Gadaa Society at the expense of Oromoo Gadaa culture, tradition and beliefs. Evangelists teach Oromo children erroneously as if Oromo Arts and Music are objects of sin and they have to distance themselves from it.

  The same is true for Oromo who are the followers of Islam, except for their relative appreciation and enduring the Oromo arts and music such qarrmmaa, shaaggooyyee, beautiful Oromo dance. Qarrmmaa and Shaaggooyyee as Oromos cultural identity have endured many hardships than one can imagine under Ethiopian’s colonial regimes. Muslim Oromo people have fought hard to keep them shaaggooyee alive. Nevertheless, they also mistakenly believed that preaching Islam in afaan Oromo would advance Oromummaa. In practice, however it advances Isilamummaa just like Penxxummaa or Kirstanummaa. It seems offensive to the Oromo tradition when Musilm Oromo elders invited to open or close Oromo meetings in accordance with Oromo Gadaa tradition, he set tone for the meeting by saying “Allahu Akbar”, which was once Arabs military marching song in 1950s; meaning “God is Great”, in English. This is not the way Oromo Gadaa fathers (Abbootti Gadaa Oromoo) execute blessing tradition and does not foster Oromummaa and Tokkummaa in any way. This is simply an intentional distortion of the Oromo tradition that should be shared and protected by all in order to foster Oromummaa and Tokkummaa that seems everyone seeking for it.

  Let us be honest to ourselves, under such self-inflicted wound, and perplexing environment how we, the Oromo people, can foster Oromummaa and Tokkummaa? Mr. Jawar Mohammad has failed to answer this question and became part of the problems than solutions.

  It is mind boggling to the speech of the minority of minority man while he discarding nationality and nationalism as if it is “tribalism and nationalism stick” so all must accept Muslim identity than Oromoo identity, which ridicules to say the least.

  Ilamaa Abbaa Gadaa

  The Gadaa Republi!c Oromiyaa Shall Be Free!

 24. ADII ROOBA  June 13, 2013 at 7:25 am

  Haasawa Ob. Jawaar Mohammed walgahii jaarmayni RISAALAA INTERNATIONAL jedhamu qopheesserratti dhiheesse ilaalchiseerratti komii , qeeqa fi gaaffiilee barreeffaman dubbiseetin jira. Garri caalu, beekkoomsa ykn hubannoo dhabarraa madda.

  Dhimma kana hubachuuf barnoota istaatistiksii isa bu’uraa qabaannaan baay’ee laafa. Warri kana hubachuun isaanitti jabaatu ammoo, gara barnoota sunii deebi’anii barchuu isaan feesisa. Ija barnoota istaatistiksiitin haala biyyattiin gara xiin-ummataatiin qabduun wanni Jawaar Islaamummaa fi Oromummaarratti jedhe 100% sirriidha. Kuni ragaa saayinsii garasiin jirurratti hundeeyfame malee, olola hawwii hinjirre dhugoomsuuf ykn murna wahii miidhuuf aaggatamtee miti.

  Dhugaa callaan hundi keenya beekuu, hubachuufi dhugooma isaatis amannee fudhachuu qabnu kunoo kana:

  • ummata amantii adda addaa: muslimoota, kiristaana fi amantii aadaa kanneen garagaraa hordofuutu Toophiyaa keessa jiraata
  • muslimoota keessaa wayyabni (harki guddaan) oromoota. Mit-oromoonni hundi walitti dabalamanillee baay’inni saani muraasa xiqqaadha.

  Kanaaf jecha, karaa istaatistikitiin waa’ee Muslimoota Tophiyaa hoggaa dubbannu shakkii malee waa’ee ummata Oromooti dubbachaa jirra jechuudha. Oromoonni wayyabni muslima tahuu saaniitiin Waa’ee Oromoo dubbachuun waa’ee Muslimootaa dubbachuu dha. Dhugaa kanarratti irkachuudhaan Oromummaa fi Islaamummaan waldeeggaran malee, wal hin faalleessan jechuun isaa sirriidha.

  Qabxiin biraa tan warri komiifi xeelgaa barreessan hundi hin arginiitu jira. Jawaar qabsoo bilisummaa Oromootiif tumsa afeeraati ture. Kanas akkana jechuudhaan dubbate. “Hoggaa Oromoon bilisoomte Muslimoonni Tophiyaa bilisooman. Lameen kuni walitti guduunfamoo waan tahaniif mit-oromoota muslima tahan afeeruun qabsoo oromootiif deeggarsa argamsiisuu osoo hin tahin bilisummaa ofiitiif jedhanii waan gochuu qaban itti hime. Kuni hojii nama waa baratee michuu dantaan isaanii walitti hidhame eenyu akka tahan hubateetu fiixa baasuu dandaya. Warra dhimma kanrratti afanfaajawuu ykn aarii mudataniif dhaamsa tokkoon qaba. Obsa horaa; dhimma kana irra deebi’aati qajeellotti hubachuuf yaalaa. Beekkoomsa dabalachuuf waan ni beekna seenu mara haa xiinxallu; warra hamileedhaan osoo hin tahin haqaaf cabee haqaan masakamu haa taanu.

  Garii namaa sababoota adda addaatiif dhimma kana hubachuun itti jabaata. Sababni muummeen beekkoomsa dhaba. Sababni biraa immoo yaada jibbaa, of qolummaafi tuffii
  qabnurraa nu keessatti uumamu taha. Kana sirreessuuf xurii akkasii of keessaa dhiqanii of jijjiiruu barbaachisa; kuni yeroo dheertuu fudhachuun ni mala. Warra waa barachuuf fedhii qabuuf wanni hamma ammaatti jedhame ni gaya. Warri biraa ammoo, tattaaffii saanii itti fufuudhaan gargaarsa barbaaddachuutu irraa eeggama.

  Dhumarratti kadhaa tanaanin fixa: “Yaa Waaq, warra dantaa saba keenyaa beeku, warra tumsaafi michuu qabnu diina keenyarraa adda baafatee beeku nu godhi !”

  MURATAA

 25. ADII ROOBA  June 13, 2013 at 7:29 am

  I have read read the writings on the speech Jawar Mohammed delivered at the meeting hosted by ‘RISALA INTERNATIONAL, an NGO founded by Muslim Oromos in Minnesota.

  This is simple to understand if one knows elementary statistics. If one finds it difficult to understand then he/she has a problem and needs to go back to studying fundamentals of statistics. From statistical point of view what was said regarding Islam and Oromo in Ethiopian demographic setting is 100% correct. It is based on scientific data and is not a wishful thinking or a propaganda aimed to harm any body.

  Here is the fact that each and every one of us should know, understand and accept that it is the truth.

  • In Ethiopia there are people following different religions: Muslims, Christians, Animists (traditional African Religions).
  • Among the Muslims a great majority are Oromos. All non Oromos added together constitute only the minority of Ethiopian Muslims.

  Therefore, statistically when you talk about Ethiopian Muslims there is no doubt that you are talking about the Oromo people. Because most Oromos are Muslims talking about the Oromo also means talking about the Muslims. On this basis it is right to say “Oromummaa” and “Islaamummaa” are complimentary and not contradictory in the setting under discussion. That is what Jawar said and there is no problem with that.

  The other point that none of those critics saw that Jawar was rallying support for the Oromo Liberation Struggle. He did that by saying “Muslims will be free when the Oromo is free.” The two are so interconnected that Jawar called upon all non-Oromo Muslims to support the Oromo struggle not merely to help the Oromo people but for their own freedom. This is the work of a learned man who understood strategic allies whose interests are intertwined. I hereby call upon all confused or angered Oromos to calm down and revisit the issue entirely. It is time to reflect on what we think we know, to better our knowledge. We need to be led not by emotions but by reason.

  For some this might be hard to comprehend because of many reasons. Lack of knowledge is one and it can be corrected by learning. Others include sentiments emanating from prejudice, hate, phobia, …etc. The latter is corrected by remolding and takes a lot of time. What has been said is enough for those devoted to learning. Others should find help from else where.

  May God help us to know our national interest and identify our natural friends and allies from our enemies.

 26. nadar  June 14, 2013 at 3:21 am

  Harre dadhaban, gurboota dhawan jetimiti Oromotni. Kanumafi afaan Oromotni dubbinama tokko dabsan. Haasawa bu’aa hin qabne kan olola dhihaafi barii walirratti oofan odoo dhisani, diina isaani balaaleyfatan haalan gaaridha. Oromotni Dura taa’ootan ABO irraa eegali, walnyaachuu malee, takko tahani diina isaani ifirra ittisu dadhabiitu isaan bakka 4 olitti isaan qoqoode.

  Wanni obbo Johar dubbate waan dharaamiti. Yoo amantin kiratiana (misision) dhiha Oromiyatin Oromo fi amanti walitti hin hidhamin, garuu Oromiya gama bahatin amantin Islamati fi Oromummaan walitti hidha qabdi. Kanneen olola obbo Joharirratti oofan warren akkaatan amanti Islama gama baha Oromiyatin akka biyya itti seente hin beyneetu waan hin bekne haasawa. If duuba deebi’aati akkata biyya Saudi Arabiya fi gama biyy Turkitin amantin Islama gama baha Oromiya itti seente qoradha, waan hin hubatin takkatti summi ajooftuu hadhoftuu namarratti hin afuufinaa.

  Nagayan Jiradha

  Oromiya Nibilisoomti!

  Warren Olola Namarrati oofan nikashuufan!

 27. Haacaaluu  June 15, 2013 at 2:43 am

  Duula, Ejersa, Gadaa Deebisaa,

  thanks so much for your comments!

  Jawar and likes must understand that any attempt to link orommummaa with any foreign religion is tantamout to killing oromommumma and oromo liberation itself, unless that’s their aim. We don’t need or accept any aid or help from these muslim countries which any way hate us. Whether they like or not Muslim and Kristian oromos must reassess themselves if they are really oromos. We never move an inch forward if someone uses some fake statistics to fulfufil his hidden religious agenda. Authetic oromommuma can ONLY be found in the hearts of those who practice genuine oromo cultures, traditions and religion. The rest is FAKE, like it or not, and Jawar as a scholar should have known this more than any body else. It is just another insult to our intelligence to say “no muslim is free until oromos are free”. Oromommuma has NOTHING to do with islam or christianity.

 28. Siiyyoo  June 15, 2013 at 11:36 am

  Yeroo ammaa warri Ethiopia dullattii deebisanii ijaaruf ammas abjaa’aa jiran hoo’ii miidaa keennuu qofaan deeggarsa ummata akka biyyee lafaa hammaarratanii kaayyoo Ethiopia dullattii tif itti gargaaramuu barbbaadan. Islaamaa Ethiopia keessaa harkii guddaan Oromo waan ta’eef karaa amantiitin Oromo seenuuf tattaafaa jiran. Obbo jowar kana hubatee harkaa balleessuuf tattaafataa jira. Jowar umamaan ayyaan laallattuu dha. Nama yaada mataasaa promote godhuuf political capital horachuuf dhama’aa jiru. Haalli amma habashoonni itti jiran kun jowaris dabalatee eenyuyyuu hin gargaaru kanaaf hafuura fudhachiisaa.

 29. horoo  June 15, 2013 at 2:42 pm

  Haqni afaan qabnaan funyaaniin dubbata?…(mahdii sheekaa)
  Namni dhugaadhaa kamii akeekkadhu naaf himii addaan wollaalee waansaallee naangallee…(Raayyaa Abbaamaccaa)…
  Kunoo as baatee worri QBO Gaadi’ee summii itti ta’ee jiru worra ajandaa dhuksaa qabatee ABO Ummaa uffachuun duula amantaalee barbadeessanii nama oromoo hunda gara waaqeffataatti jijjiiruuf saganteeffatanii woldaa maccaaf tuulamaa Of harka galfachuun jeeqanii wol mooqanii diigsisanii bakka hundattuu faffaca’uun ummata oromoo duraan amantaa isaas kabajataa kan woliis kabajatee woliin worraaqaa ture gidduu seenuun tokkummaa kan dhabsiisaa jiran isaan kanadha…

 30. Correction  June 16, 2013 at 1:39 pm

  I am very sure Jewar speech is not intended to harm Oromummaa. But, he comments one point mistakenly or with out Re-analysing the issue. We can correct him as follows.
  *Any Regime could allow fully to exercise your Religion without allowing you the right of self-determination based on ethnicity. So that, The demand of Muslim-protest could get an answer, with out giving an answer for Oromo demand.
  Finally my advice to my brother Jewar: Keep on your study about that empire, but be reluctant from assessing about every issue. There are a lot of Oromo Scholars who are leading Oromo struggle or teaching about Oromummaa, not only academically but also they passed through it. i think you are coming to the public only by preparing yourself on the Topic you’ve got from the host. Be careful, every host try to use your Popularity to achive their goal for the time being. Now it seems you are becoming more Controversial figure than an expert.
  i hope you got me. i ll look forward to see the Jewar with firm stand and 100% neutral from any Oromo camps with non-controversial ideas.
  Your freind,
  K.

 31. Gada Oda  June 17, 2013 at 10:24 pm

  When one makes speech, the main objective is not to appease her audience. The core objective of the speaker is to present truth and persuade his audience by presenting facts. Jawar has failed in this regard. Instead of presenting objective realities to his audience, his very Muslim back ground drugged him into playing the role of an appeaser, which I found so unfortunate.
  Jarar seems to have convinced himself that those Muslim brothers whom he was addressing in his speech lacked statistical and analytical skills. By extension he also undermined the intelligence of the rest of us to whom the material was made available on social networks.
  Jawar deliberately made a lot of effort to distort the role of RABA DORI. The Gada fighters of 16 century were not defending Islam. This is a gross mistake. It is an academic blunder. The RABA DORI fighters were defending their father land both from Musilman invaders and the Christian invaders. The RABA DORI forces never took side with any invaders ( muslim or Christian). Like some debtera writters, Jawar is trying to forge history here.
  Jawar’s argument that Muslim Oromos are the majority in Oromia is also in contradiction with available statistical evidences. According to the 2007 national census, 48.2% of the population of Oromia identified themselves Christian, 47.5% Islam and, and 3.3% Waaqeffata. At national level, Christians make 61.6%, Muslims 32.8% and animists are 4.6% of the population. Jawar has thus committed a statistical blunder either by deliberately undermining the knowledge of his audience or to forge a feel good history for his Muslim brothers while disappointing the rest. In my opinion, those who think their religion comes before their identity ( Oromumma) must not be appeased. That is to say, if JAWAR prefers his religion( MUSLIM) comes first to his Oromumma, no amount of logic will convince him to change his mind. By the same argument, we must not try to change the minds of those who bring their Christianity first to Oromumma. We have millions of such Oromos. The great majority of Oromo nationals however know the line between religion and their identity. Those are true Oromo nationals on whose shoulder the burden of freedom has to rest.
  Jawar also reduced the Oromo uprising against colonial oppression throughout the empire to something that it wasn’t: religious movement. It is true that there had been mass uprisings against the previous governments, both in areas dominated by Christian Oromo as well as areas dominated by Muslim Oromos. But none of such uprisings identified themselves as religious movement other than the move made by Jaarra Abba Gada lately. Such attempt to reduce nationalistic movement to religious movement is terrible insults to the sacrifices Oromo sons and daughters have made with a vision of free Oromia for all. Our objective is to reach nationhood which we aspire to build on true secular values. The Oromo nation is not aspiring to be a caliphate or Christendom. We are aspiring to establish a republic based on our egalitarian GADA tradition Jawar’s attempt to appease his listeners definitely has a far reaching consequence than he thought.
  In conclusion, Jawar has made statistical and historical blunders. He there for owe us explanation. By his own choice, Jawar has spoken on behalf of Oromo people. As an Oromo I want to hold Jawar accountable for the blunders he made. Jawar must support his “Muslim is a majority in Oromia” argument by statistical data. The RABA DORI has never fought along the Muslims. The RABA DORI fought gallantly to fend off both muslim invaders as well as Christian invaders. I found Jawar’s argument extremely disturbing and unsettling. Oromo nationals seek explanation on this historical blunder.

 32. Nagara Gedefa  June 19, 2013 at 2:39 am

  Jawar Mohamed: Baayee’en si jaalladha haasa’a kees yeroo hundaa nan hordofa, sittis akkan boonuu sitti himuu nan fedha, sirraas abdiin qabuu guddaadha, gaaffii koo baay’eedhaaf akkasumas kan Oromiyaa bal’oo baay’ee isaaf yaada yeroo kennituus si argee baga dhalattee jedheera.

  Borus Oromiyaan akkuma warreen darbanii fi jiran hundaa sirraas gahoo kee akka baatu ni eegdi, kanammoo atis immoo beekta.
  Amma garuu gaaffiin guddaan an sirraa qabus;maali irraa kaatetuu sochii amantii Musiliimota Itoophiyaa fi qabsoo Oromoo walitti fiddee karaa kam wal gahe akka at hubattettii?
  Waanta wal hin fakkaanne walitti hidhuun gaarii miti seenanis nama gaafata! Qabsoo Oromoo amantii waliin walitti qabsiisnaan rakkina guddaan Oromiyaa dura jira kana immoo itti yaaduu qabda…yoo dhuma mirga amantii walii eegsiisuuf wal bukkee dhaabachuun dirqama keenya ta’eeyyuu dhimmicha wal qabsiisuun gaarii miti Fakkeenyaaf Kanbajaamaaf jaallatamaan Jaalalleen keenyaa abbaan keenya Waaqoo Guutuu Musiliimaa waan ta’eef osoo hin taanee kan qabsaa’aa ture Oromoo waan ta’eef….kana amanuu qabda!!

  • Jamal L Elmii  July 20, 2013 at 4:11 pm

   Nagara Gedefa galatomi attu bekka tokko. gaffin kankes qajella wanta namaf hin galle gaffachun sirridha. me attuman lalli debin issas salphadha. fakenyaf akkuma attu jettee “Abaan keenyaa Waqoo Gutuu ni musilima waan ta’ef osoo hin taanne kan qabsaa’a turee Oromoo waanta’ef.” sirridha dhuga jirtu dubate.attumtu me wanta amma jette

   kanna dhimma yerro amma Islamota Ethiopia irra gaya jirrun willbira qabii lallii. Rabi Isaanif ha arraramu uttu Waqoo Guttun jirratani tuqaman mo hin tuqamne ergaa amantan issani tuqamme akkuma Oromuman issani tuqame??. wolliti yoo fidde attu debi hin argataa Obolesa kiya.. wantiii jawar jedhe %100 ta’uu iss bekkun salpadha.fakkenyaf Tedros fii yohanis Oromota Rayaa fii kan Wollo kan yero san bay’iinan Islamma Waqefatas uff kessa Qabanitti dullani laffara fixan biya issani ega cabsanii boda amanta Abysinian issani ji”aa tokko kessati akka fudhatan dirqama itti kennan. kabira amo Tedros lami Tigre ti kann Oromota yero sanii humnan amnta issani jijjirsise Oromuma isanins irra jijjiree. amas Males sis lami Tigre tii kann wanta kana jalqabe duran durse Oromoti dullu barbadu issa irra kan ka’e ETV alqayidan Arsi fi Balle kessa gallani jirru jedhe labsee. itti annse habashii yerro fidde yoro jalqabatif Oromota nono kanna irrati dhiba godhe akka jijiran amanta Habashi issati. nomonis hirira bayu jalqabee.fakenyaaf Arsii Hassassa nano ama Jawar jedheti Mangudo fii Ijolle Oromo namota Afur ajjesani namota bay’iinan hin lakawamne dhann amas hidha jirru. senna nono kanna yo xiqo sit hime gaffa woyanen biya qabate gotuma Oromia uff jallati debste jiratoni nano arma gaddii Koffale,Qorre,Dodola fi Hassassa Oromoni jiratani lolani guya shanif 5 woyane biya hunda qabate nano issani irra arri’an qarqarsa waraana kamyu uttu hin arganne akkana godhane. wonta dubachu hin barbane tokko dubadha. namoni nono kanna guya shan sann kessati billissa turan woliti dhufani dura ta’a fillatani dura Ta’aa ABO tii ergatan qarqarsaf qarqarsa yadaffi worranan akka birra dhabatanif dorra ta’aan ABO kan turran obbo Lenco Lata ti dhaqan namoni filataman kunn qarqarsa karra kamiyu gaffatan. obbo Lenco niis akkana jedhen dura ta’ota mangudota umanii fillate kanini.”maff loltani? entuu lola issinin jedhe? notti kann dhufnef qalama qabane umata barsisuf malle lolaff mittii. amma irra jallqabati loludhisu qabdu.” jedheen issanis irra dedebi’anii lakki ummata nurra fixanni, gabruma norrati uffisuf dhuffarani nubirra dhabadha jedhani mangodoni filaman kunin worwatani kadhatan. Obbo Lenco nis “lakkii nutti lolaf hin dhufne, nagaha ykn arrara bussati wojjin jiradha malle anni issin qarqaru hin danda’u.” jedhen… wanti anni waye Obbo Lenco fi jiratota nano sani uttu hin babane dubadhef sena santu wolqabatadha. kanaf Yuhanis danga Oromia Oromota Rayaa fii Wollo erga cabse boda amata issani dirqaman ji’aa tokko kessat akka jijiratan godhe.Melles Z Alqayidan Arsif Bale kessa ni jirra wanti jedhef Oromota nono kaneni irrati dulluf halloo ykn guma worana Tigree kan biya issani qabachuf demu irrati banan san bafachuf. Oromuma irrati dulluf wanta kanna gad fidee. fakenya hedu lalu ni dandena wanta kana irati garu bay’ee baresu wanta hin barbanef asumati dhisa.

 33. maraa arguun garii  June 21, 2013 at 3:30 pm

  dhugumatti akkataan Oromummaf islaamumman itti hubatamu qabu akkaatama Obbo johar itti ibsse natti fakkaata Oromoon islaama Oromumummaf Oromootaf qooda akkam akka buusa turaan millioonaan laakka,un nidandama fakkeennaf kan kaleessa nu kessa darban kan akka abba kenya Sh.Mohammed Rashad Abdulle Hajji Adam saddo yaadacun ni daanda,aama,

  namonnii kun yoo Oromoo Hinta,een Maall ta.u danda,u Oromoo islaamaa ta,ee Oromoof bu’a buusuu yookan hoogganu hinda’u yoo jedhamu ta’e nuttii himaa yoo kana hinta’een Oromoon islaama yoomiyyu taanan Amantii isaa harkka mirgaateen Oromumma isaatis harkka bitaan qabate akka deemun dirqama umaan badhasstte ta’un hubatamu qab.

 34. Jamal L Elmii  July 20, 2013 at 4:29 pm

  WONTI NU ASIRATI LALLU QABNU ISLAMUMAN TOKKO NAMA GODHA TOKKO NAMA HIN GODHU MITTII. ISLAMUMAFI OROMUMAN TOKKO YKN TOKKO MITT JECHUU MITTI. NUTTI OROMON ARABAS MITTI HABASHAS MITTI FARANJIS MITTI. GARU AMNTA WOJIN QABACHU NI DANDENA. OROMON OROMO DHA. SADENU MITTI TA’UUS HIN DANDENU. BEKTONI OROMO FAKENYAF SHEK ABUBAKRI SAPHALO IRRA KASSE HANGA ONESMOS NASIB TII WONTI BEKTONI KUNIN BIYAA ABA ISSANI IRRA ARII AMANI MANII BARNOTA KAN SABA ISSANI BARSISUF ISAN IJJARAN IRAFUDHATAMANIF KARA KAMINIYU OROMON AKKA UFF HIN BAREEF KARRA AMANTI KAMITINIYU NAMNI AKKA NAMUMA ISSATIF HINDAMAQNEF AKKA OROMO YKN SABA TOKKOTI.. WONTI JAWAR ASSIRATI JEDHE DHIBAAN DHIIBATI DHUGADHA. HUBADHA LALA OROMONI AMANTA KAMIYU HORDOFTAN. AMANTAF OROMUMAN HARKA LAMAN KESSANI. WOLIRATI UTTU HIN BARESINE HUBADHATI LALA SENNA YADADHA MALLTU TUREE MALLTU JIRA JECHUN. GAFFA OROMON BILLISA ARGATE AMANTOTIN OROMOS HUNDI BILLISA ARGATA DHUGAN KANAF AMANTALE OROMO HUNDA IRRATI DULLANI. ISLAMUMAN YERO UMANI OROMO SIRNA GADATIN BULLU WAQEFATA TURRE IRRA BIYA SENTE AMANTOTA ALLA KESSA AMANTI ISSA JALQABA BIYA OROMO SENTE JECHUN HIN DANDA’AM. AMAS AKKA SIRNA GADAATI “NAMNI KAN WAQA LAFTI KAN WAQA NAMNI SIRNA GADAATI BULLE KABAJE BIYA OROMO KESSA JIRRACHU HIN DANDA’A” JECHAA JETTUN UMANI OROMO SIRNA GADAATIN BULLU BAQATFIS SITZINTIONSHIP KENA TURE.FAKENYAF ADARE,GURAGE FI KANKANA FAKATAN BILLISAN BIYA OROMO IRA QUBATAN KANEN KESSA UMANI AMANTA ISLAM KABA DHUFANI OLLA OROMIA QUBATAN, OROMOTA OLA ISANI WOJIN NAGAYAN JIRATAN SIRNA KANNA FUDHACHU, ISANII IRRA KANN KA’EE WORANI OROMO YERO SANNI UMATA SIRNA GADAA KABAJE WOJIN OLLA JIRRATE KANNAF TUMSA GODHEE DINNA IRRA DEBISA TURUN NAMA HIN AJA’IBU YKN RAJJI MITTI.! OROMON NAMA ISSA KABAJE HIN KABAJA NAMA SIRNA ISSA KABAJE HIN KABAJA BIYA ISA KESAT WOYABAN AKKA JIRATU MIRGA KENAF. HABASHAN KANA HUNDA CABSITE SENA KENAF HUNDE KENA BUQIFTE KANAF HARDHAS BORUS DOLLI ISANI GODAN 1.FAN OROMUMAA IT ANSE AMANTA OROMONI HORDOFAN.

 35. Jabir Abdulqadir  March 13, 2014 at 3:40 am

  Ani kanin jedhu raayyan abba macaa kaaseta 20 ol baase jira kana keessa bakka inni oromo itti tuqe ykn arrabse hin jiru mootumma woyyane ykn garboonfata arrabse jechu kooti bar gaaddisa gurraachatu nurra ka,ame jehe itti aansun kabajamo obbo jawar mohammed galatomi yadake nan deeggara

Comments are closed.

Oromo TV: Jawar Mohamed – “Mormii Muslimoota Itoophiyaatifi Qabsoo Oromoo: Walfaalleessan Moo waliiff tumsan?” (The Ethiopian Muslim Protest and the Oromo Struggle: Contradictory or Complimentary?)