Radio Afuura Biyyaa (RAB): Interview with Jaal Abbaa Caalaa Lataa

Radio Afuura Biyyaa (RAB): Interview with Jaal Abbaa Caalaa Lataa

Gadaa.com

Credits/Tags: ,

5 Responses to "Radio Afuura Biyyaa (RAB): Interview with Jaal Abbaa Caalaa Lataa"

 1. Guest  July 1, 2013 at 5:40 pm

  Yaa Abbaa Caalaa,
  Bishaan Abbyyaa iti faaydawuun mirga ummata bishaan sun keeysaa bulquu tahuu dubbatan. Iti idaataniis yoo ar’a Misra deggarree Woyyaaneen bishaan kana hidhuu hinqabdu janne boru hugguu Oromiyaan bilisoomte bishaan isiiti fayyadayuu irrati gufuu tahuu dandayaa jattan. Yaadni koo akkana: Ta gaafa Oromiyaan bilisoomtee gaafasiif dhiifnee, arra biyya Misraa wajiin dhaabbachuun waan bu’aa qabu nati fakkaata. Kuniis kan godhamuu qabuu lafa jalati, sirriti Mootummaa Misraa wajiin walqunnamtii uumuu barbaachisa.

 2. Ifaa  July 2, 2013 at 5:16 am

  Namni akka abbaa caalaa hoggaa akka nama sab-boonaa, akka nama dandeeytii hogganummaa fi kkf akka qabutti hoggaa dhihaatu qaanfii guddaatu natti dhagayama. Namtichi kuni haalaan nama dhiphaa dha. Qabsoo oromoo keeysatti nama yakka hojjatee fi ammallee hojjataa jiruu dha. Namni biroo tarii fagootti isa beekuu mala, ani garuu dhihottiin isa beeka, akka gaaritti wal beeyna, waliinis qabsoo keeysa turre, shira inni hojjatee fi hojjataa jiruun namoota baay’eetu qabsoorraa fagaate. Nama akka malee dhiphummaan xaxamee dha

 3. Argan Beekan  July 2, 2013 at 7:18 pm

  Ifaa
  Hanga fedhe yoo ta’e iyyu Kamaal Galchuu irra abban Caala qabisoo Oromoof bu’a heddu buuseera.Kuni eeyuu iyyu hin dagatu.Garu dhiphummaa keessan kan agarsiisu gaafa Kamaal dhaaba irra foxoqee waanta inni ganda keessan ta’efi duuka shubistan.Garu inni immo dhaqee habashaatii isiniif makame isin qaanesee.Garu yeroo hunduma waan nadhibu keessa waa’een Leenccoo fi abba Caala baayyee isin dhiba.Kuni waan inni irra made beekama dhaa.Yeroo wari akka Leenccoo Baatii fi Hassan Huseenien qabissoo kana diiga turan maaliif hindubane.Yeroo artistootiin Oromoo,Alii Biraa,Qamar Yusuu fi Nuhoo Gobanaa biyyati galanii OPDO wajjin sirban maaliif isiniti hin dhagaa’amu.Kuni eejjeennoo isin qabidan isin agarsiisa.Akka isin gandummaa fi dhiphumaa irrati hundooftan beeksissa.Saboona Oromoo ta’u fi dirqama Musilima ykn Arsii fi Baalee keessati dhalachuu nama irra hin jiru.Kanaafiisi ololi isin hanga harrati ooftan kana ala mitti.Garuu dhugaani immo mulachaa jirti.Eenyuu akka sabboona ta’e fi dhiissee seenan guyya tokko nidubata.
  IUOF

 4. Guutuu  July 3, 2013 at 4:22 am

  I am from Oromia and I appreciate and pay gratitude for his contribution to our cause. He may have made mistakes in the past, but he has spent his entire youthful life for Oromo struggle.

 5. kumaa maati  July 4, 2013 at 1:08 pm

  Haasaa Abbaa Caalaa irraa,
  1) Waaye wal araaraa ilaalchise deebi inni akka nami bor na hin sobsisifnne jedhe turaati deemsa araaraafi sababa ta’a jedhe lafa kaa’e suni akka nama araara sana fixee jiruu itti aanutti darbbuf hiiin quphaawin ykn hin barbaanne isaafi jaalotan isaa biroo waan fakkesse natti fakaata. Araarri maalfi dafe dhumu didee waan jedhufi waan qophaawe dhufe male akkamitti dafee hadhumufi turiittin isaa waan isa yaachisiise, kanaafisi dafani tataafin fixuun barbaachisummaan isaa hamma kanatti isa hin dhibnne. Kuni dhaabi suni akka dubbi kana lafarra harkisaa jiru jedhame kan nama baayye biratti haasa’ama jiru sana mirkaneessa.
  2) Waaye Obolessa isaafi dhaaba inni amma dhaabe maqaa Front waamu sanaasi yammu haasa’u garaagarrummaa isaan giddu jiruufi suni hammam akka qabsoo Oromo akka inni lawaashessu jala sararee hasa’u dandda’u qaba ture. Isa booda waaye obbolesumaafi hiriryuma warra gegesitoota sana fidee yoo principla sana mammaake irra miidhaga jechu danddenya. Waaye biyoota guddataniifi garaagarumma partota saanifi miseensitoota sanaa yammu nutti himu warri kuni warra waraanaan wal hin barbaanne demokraasi filanaa umataatin aboo qabatanifi nagaan humnna waliif dabarsan giddufi dhaaba obbolessi isaa ijaare oromoota bilisumma oromoofi qabsaawaan habashaa wajjin ijaajje hidhanoodhaan falmmufi Finfinnetti fiiguun wajjin galgala galgala obolessumaadhumaan walitti haasofnna jedhee hasa’uni isaa inumttu yeroofi adana jira malee oboleessa isaa duukaa bu’ufi yeroo baayen akka isa hin hafnne natti agarsiisa.
  3) Seenaa mataa isaa dabalatee kan Aster-Gammachis barresse jedhe inni haasa’usi nama qabsoo keessa jiruufi yeroofi haalli itti dhiphate bilisa ummata isaafi yaada’aa badaa waan jiru isa hin fakkessu. Inni silaa nama seenaa hojetu malee nama seenaa barressu ta’u hin qabu ture. Tasgabbiif yeroo itti yaadi isa ciise barressu essaa fide, atu dhugaatti qabsoo irra jiraate?
  Kanaafi amma yoo dhugaatti ummata oromooti gadi baane waa haasofnnasi wajjin qabsoofnne injifannon geenya, nama walitti dallane waggaa kudhan sana ture walitti gurmeesine waan kanaan dura bade sana qajelchina kan jedhan ta’ani, karaan isaa tokkittidha. Araara jalqabame kana dadafiin fixani humnna faca’e walitti suphuuni jabinaaf amanumma horatani injifanno ummata kanaan gahuudha. Kan kanaa achii obbolessake wajjin biyatti galaati hamma waaqayyo isin jiraachise jiraadha salphiina silaa jibbitani hin beettani!

Comments are closed.

Radio Afuura Biyyaa (RAB): Interview with Jaal Abbaa Caalaa Lataa