SBS: Interview with Mr. Leencoo Baatii, Head of the Public Relations of the Oromo Democratic Front (ODF), on Current Affairs


Part 1:
Part 2:

Tags/Credits: , ,

SBS: Interview with Mr. Leencoo Baatii, Head of the Public Relations of the Oromo Democratic Front (ODF), on Current Affairs

Gadaa.com

Credits/Tags: , ,

31 Responses to "SBS: Interview with Mr. Leencoo Baatii, Head of the Public Relations of the Oromo Democratic Front (ODF), on Current Affairs"

 1. Bona Bulto  February 2, 2014 at 11:10 am

  Yaa garraamii ilmaa waan ati ibsitu kun dansaadha. Namni walqixa walkabajuuf, mariif walfedhuuf dura humnaan walqixxaachuu qaba. Namni humna sicaalu yeroo baayy’ee faayidaa isaa kabachiifachuu malee qalbii bitee waliin hojjechuu hinfedhu. Kun dhugaa jiruu fi aragaa turredha. Gaafa Wayyaanonni yaada kee kana achi kaayi gadi taa’i siin jedhani maal gootaa? Yoo ati didde rasaasaan sidhaha, mana hidhaatti si darba ati hoo maaliin ofirraa dhorkitaa?

  Osoo akkaa kootii dura humna osoo ijaarrattee namnuu sitti araaramuuf ofiisaa si kadhata. Ta’uu baannaan seenaadhaan ofii badanii uummatas balleessuu ta’a.

  Yaada isin qabdan kana nama baayyeetu qaba argannoo mataa keessanii akka hin seene. Kan rakkoo ta’e Itoophiyaa keessatti namni sirraa dhagahu hin jiru. Miidhaan uummatarra geesifamaa jirus walaalanii miti beekaadha. “Nama Beekaa Rafe, Waamichi Hin Dammaqsu.” jedhe oromoon. Nama qabeenyaa fi uummatta duguuguuf beekaa waa hunda walkeessa xaxee dhiiga namaa xuuxaa jiru kana yoo adeemsi keessan fura ta’eef walumaan ilaalla. Ta’uu baannaa isiniifis dabaree Qaallittiitti nyaata fidna. Du’uunis jira!

  Yaada keessanitu bade miti, waan isin yaaddanis namaa gala. garuu humna hin qabdani. Wayyaaneen “dhiigaan dhufne, dhiigaan koottaa jedhee meeqa ari’eera.” Isiniin isin muuda yoo ta’e tarii OPDO isatti qancarte gadi ofirraa qabuu aangoo qoodee Godina ykn Aanaa Oromiyaarraa waa isiniif kennuu danda’a.

  Haasaan keessan Waan biiyya keessaa irra malee keessa isaa akka isin hin beekne natti fakkaate. Namni waa yoo nama sodaata ta’e qalbii namaa caba, akka sicaalu beeknaan gara ofiisaa barbaadutti nama oofa, ta’uu baannaan humnaan sitti ba’a. Akka kuni hin taane silaa Wayyaaneenis meeshaa lafa kaa’ee harka duwwaa walqixa osoo mari’atama tahee ni fakkaata ture.

  Bu’aan bu’uu fi miidhaa ta’uu danda’u yeroon ilaalu, miidhaan isaa waan caalu natti fakkaata. Wayyaanneen yeroof uummata gargar hiree ,OPDO gad ofirraa qabee, Qabsoo meeshaas hamilee kutee humna facaasisee booda isiniinis suuta gadi dhadhahee waaqa isaa galateeffatee taa’uuf waan dheebote fakkaata. Osoo OPDO waliin akkasumas warra kan biroon walitti dabalamtanii illee haga tokko humna qabaachuu dandeessu ta’a. Amma garuu akkanumaan sagalee uummataa walirraa qooddachaa xiixiqqaa humna hin qabne taatanii, ofiis rakkitanii uummatas rakkisuu ta’uu danda’a.

  Waan hundaafuu Seenaan qabsaawota oromoo seenaa uummata oromoo kana har’a jiruu fi dhaloota bor dhufuu malee seenaa nama dhuunfaa qofa waan hin taaneef seenaan kun akka hin xuroofne of-eeggadhaa. Seenaa bareedaa nuti beeknu ‘Yoo akka tasaa milkiin gante malee Goota diinni hin ajjeesu, Yoollee falli dhibe gootichumatu of-ajjeesa!’ Akkasitiin seenaanis bareedee galmaayee hafa malee gadi galagalfamee, xuraawee barreeffamee hin xumuramu!

  Rabbi isin haa gargaaru! Hubbannoo keessan akka keessa deddeebitanii sakkataatan isiniif haa ibsu, xumureera!

 2. kiyyaa  February 2, 2014 at 1:12 pm

  namni bishaan fudhaatee hoomacha qabataa jedhuu.worrootni dhiiga saba keenna akka tasaatitti laafisuuf cabsuuf kuffisuu maqaa saba keenna xureessuuf asiif achii utaala jirta rabbii keessa n sodaadha ofirraa dhiisa<>jedhu.

 3. kiyyaa  February 2, 2014 at 1:20 pm

  karaan sobaan darbaan gala nama dhiba.galuun nama hin dhibu.garuu ergaa galtaan booda maalifi akka galtaan? akkamitti akka galtan, bu,aa mo,oo midhaa sabaaf buusuf mo,oo ofii bu,aa buufachuuf akka galtaani dursaa sabaaf ibsa.akkas yoo hin taane wonti isiin deema jirtaanif kuni harree damma baatte guyyaa guutu deema ooltaan ta,ee hafa.

 4. Good riddance!  February 2, 2014 at 1:32 pm

  Oromos have already said what needs to be said on gantuus. On my part I don’t oppose oromos going home as long as they are not part of the fascist apartheid regime in the name of the oromo people.
  These people have declared they want to be and will/should be treated accordingly if and when they do. I will never advice oromos to treat these them differently from those who killed the tens of thousands fallen oromos in the hands of the wayannne regime.

  Hats off for Prof. Mararaa Gudina and Obbo Bulchaa Damaksa! At least principled, home based opponents who refused to be part of the regime that exploits their people! The leco gang is only after their pocket and never contributed ANYTHING positive in their entire lives for oromo movement and unity. I have more respect even for OPDO than the leaders of this gang whose name has never been away from oromo division- the one and only aim of oromo’s arch enemies who are currently waging war on oromo with their new found propaganda tools. Anyone who thinks the lencho gang would bring anything positive for oromo people in that country is only a fool! Good riddance!

 5. Beka  February 2, 2014 at 3:54 pm

  OBKO Fii isin wanta adda isin godhu argaa him jiru.
  Akkuma bara1991oromoo ficisiiftan ammalee hin godhiinaa. Biyyuuma faranjii isinii woyya.
  Bara 1991 lee hummna gahaa wanta dhabdaniif mohamtan. Amma sammuu wanta wayeeffatan isinitti fakaatee jira. Garuu diinni daran gara duubaatti deebi’ee Minilk faarsaa jira. Kana humna malee afaaniin hingaluuf. Wanta ummata Oromo irra gahe ilaalchisee eega dhabni keessan dhaabbatee egalee wanta isin gootan hin argine.
  Galtan ile hojiin keessan kanaa ala akka hin taane beekuun nama hin rakkisu.

  Leencoo Lataan caraa isaa bara 1991 gube. Amantaa oromoo irraa argadha jedhee yeroo isaa hin baleesin.

 6. Yaadasaa  February 2, 2014 at 4:38 pm

  It is embarrassing that ODF unable to distinguish between question for citizenship and question for the rights of citizens.
  Question for citizenship rises when non citizen wants to be a citizen of the country, but who is asking for citizenship never demands or promises to democratization of the country; rather promises to accept and be loyal to the existing constitution of that country regardless it’s political, economical and social situations (whether it is democratic or dictator, rich or poor country).

  So, it is unusual and odd that ODF is mixing three different concepts and steps which never can be happen at same time:
  1. Applying for citizenship, means not citizen.
  2. Demanding citizen’s rights, promising to democratize and write new history in the country it is not yet citizen.
  3. Deciding to participate in the next election before being citizen.

  As to my understanding, question of democratization or citizens’ rights is completely different from asking for citizenship. Moreover, it is more higher when comes to the Oromo question in the Ethiopian empire. It is a national question, question of identity and self determination.

  Concerning differences between ODF and other Oromo organizations in the country, obbo Leencoo unable to explain nothing new except simply repeating or paraphrasing what has been written, said and tried by those organizations.

 7. Guddato  February 3, 2014 at 1:42 am

  ODF is dreaming freedom and liberty from gun holders by laying down their own gun.This is paradox , i wonder why the could not do this right after the sell out of OLA!

 8. Waqjiraa Gudataa  February 3, 2014 at 2:46 am

  Galatoomi Obbo Yaadasaa,
  Congura, NO one better than you perfectly understood a long time ago the hidden move of the so-called ODF founders as against Oromo national struggle for Liberty and rule of law and hence the Oromo nation owe you a great respect for your our national vigilance. Great job while we kept it in silence as not to expose our internal matters, but today we are not going to watch when Oromiyya is FOR the SALE masked by outdated politics-Citizen ships and Group Rights only to save the dying empire. If that was the case, today Scottish never going for referendum in a fully protected Rights in UK OR since for the last 20years how many nations restored their lost identities?, for ODF none while history registors only three in Africa and Six only in Ex Yugoslavia. That is really how the world is changing fast for liberty from a suffocated nations and nationalities such as Ethiopian empire.
  Therefore, democracy and rule of law is not in their agenda for the ODF as much as Habasha, but only for personal interest. True, Disable ODF created by enemies via Prof. Efrem Isaak and Abba Biyya which walks only by one foot and breathes by enemy lungs. simply to put it ODF is an enemy agent based on facts as follows;
  a/ the sole planners behind the OLA tragedy in 1993 which every true Oromo never ever forgive,/ Leencco & Dimaa/
  b/ their infamous letter of condolence for Malasaa while Thousands of innocent Oromos killed or jailed. Did they/ODF/ demands justice for the suffering Oromos?, None, the trend will increase when ODF joins the TPLF,
  c/ their style of coconut politics/dancing between our enemies/ on the rise to get a royalty credit from both Habashas as well documented on Ethiomedia under the name of “Mulata Gudata” /Fayyis Oromia/. It is a kind of surrendering letter addressed to our enemies, if by such hummilated begging the may attain our freedom, the Oromo nation never consider it as a victory rather slavery as if our destiny depends on enemies hand. Therefore, we need to rise up for our national interest including against our internal enemies by:
  -exposing ODF as an enemy agent,
  – isolate it and take a proper peaceful action against it,
  -establish internal and external vigilance on their move/ODF/ by well coordinated Oromiyaan networks and fire up a national struggle for our national destiny as we have shown this year as a very coordinated Oromiyaan forces.
  NO trust ODF!,
  Oromiyaa shall be free!

 9. mootii Qixxeessaa  February 3, 2014 at 4:19 am

  Boonaa, Jarri kun ofii garraamii ta’aniitii miti. Garuu garraamii fakkaatanii garraamummaa uummata OROMOOti uuman keessaan bu’aa matayyaaf yaaddatan ammaarrachuuf gulufaa jiru. Jarri kun 2008-2014 waggaa ja’a keessatti waa meeqa dubbatan, waa meeqa ta’an, waameeqa balleessanis. Tuffiin issaan OROMOOf qaban kan diinni maqaan beekkame nuuf qabuu oli. Ajaa’iba.

  Safuun kan Waaqa gurraachaati !!!!!

 10. Lalisa Ibsaa  February 3, 2014 at 5:24 am

  Harka fuune yaa foroottan koo.

  We know the need our people. It is wise to plan to attain your need based on current facts. Do not accuse history, just let us learn from eat and look forward. We know all chances OLF missed all mistakes they have done. At least they tried their best and also contribute for current Oromuma and enyummaa among our people at home. You and me, let stop fighting against leaders who spent their life for Oromo cases. With all mistakes done, still they deserve respects from us all. They are not studying in EU or US nor working to bring up their families in Western factories. They laid their life for Oromo cases. They tried whatr looked feasible to them. Today they are also trying anything looked possible way to win the struggle. I ask you, please look at the glass being half full instead of half empty. Let us give them another chance to try. Let us stop waging a war of words against them rather let support all who through a STONE for the case of our people.

  BTW I am not a supporter of any group but simple Oromo person
  Fayaa ta’aa

 11. Jimma  February 3, 2014 at 6:37 am

  Galli keenya motummaas hin yaadessu mormittu biyya kessa jiranis hin yaaddessu jechuun maalinni?. Kan motummaa hin yaaddesine taanan nuti mormitu miti jechuudha. Hikkoon isa.

 12. Bulti  February 3, 2014 at 7:41 am

  Jimma,
  The mission of ODF is not to shield oromos from apartheid fascists wayyanee terror but to to take advantage of oromo people and shield the regime! This is the only meaning of “galli keenyga mootumma hinyaaddessu”. It means we are their puppets, their tools to further extend exploitation of the oromo nation.

  The only way to the core is through the shield. That’s is why differ with Waaqjira, to isolate gantuus with “peaceful action”. There is no such thing as a “peaceful action” which stops deadly enemy killing you unless you surrender! Even in wayyanee jails many oromo nationals lost their lives, all organized by OPDO.

  Anyone (oromo or non-oromo) who sees a personal advantage working with wayyanes will go the full length to get rid of you and other oromos. This is the bitter fact many oromos don’t readily realize!
  Wayyaanne can not stay one day in Finfinnee without its protective shields/BARKS in the name of OPDO, soon to be joined by ODF. Think of what would happen if OPDO withdraws from govt. and all oromos stop working with wayyannee. They would all be in jail for some time but the government will eventually collapse after some turmoil.

  They can never sustain occupation of oromia without local collaborators of the regime. This is true in the history of all colonized nations.

  Therefore, oromos should never think of “peaceful” relationship with any oromo close to the regime and still get their freedom soon. You can simply not treat “peacefully” someone who kills or organizes killing of your sisters, brothers, entire families. Never works that way.

  In the case of the current gantuus oromos probably have not seen worse internal enemies in their entire history since Gabana Dache.

  Muka goddaa yoo dafanii muruun nama dhibe jala marsanii quncisu! Ofiinuu goga!

 13. Qaroo  February 3, 2014 at 11:06 am

  Yaadni obbo Leencoo Baatii ibse kun yaada gaarii dha. Obbo Dswud Ibsssfsss kanuma jechaa turan. akka ODF murtanii qabsoof qophaawuu hanqatan malee. Kanneen har’a konpiyutera golgotanii nama arrabsani kun diimota Oromoo kanneen Oromoo irratti hojjechjaa jiran malee kanneen oromoof dhiman miti. Baalagee.

 14. Waqjiraa Gudataa  February 3, 2014 at 9:38 pm

  @ Bulti,
  I agree with your line of fact that we will never sit down and see when our puppets killing us, but I used “peaceful action” as code of taking aggressive action whenever our national interest being threatened . Take my word, we are in high alert for such outcome, No Gobbanas any more as far as one Oromo exists on earth. I assure you that as I have recently witnessed the anger among Oromo businessmen, Leencoo-Dimaa group never welcomed by red carpet instead as the ONLY true Gobannas in our pain history. Therefore. I call upon all Oromos in time to rise up against the worst Gobannas!
  Down with ODF!
  Oromiyaa shall be free !

 15. samuel  February 4, 2014 at 3:33 am

  Maalo dhiiga uumata oromoo jigaa tureef jiru akkamiin
  dagatu dhiroo?Arabuuma kaleessa Bilisummaa jechaa turtaniin
  hardha ammo waan dhibii jechaa jirtutii mee………

  galatooma

 16. Bulti  February 4, 2014 at 4:50 am

  Waaqjira galatoomi!

  Got your point, obboleessa! All nations gained their freedom by war and oromos are doing just that. And in wars there are always two sides. No one can fire from both sides of the front and be trusted from the waring parties, and ODF has made their choice clear, to surrender to the enemy and fire at oromos from aggressor’s camp. Oromos are now at war with them just like they are at war with wayannees and OPDO. In fact regime collaborators are by far the worst of enemies. They may appear your friends during the day but sleep with the regime at night.

  In the case of dima-lencho there is no child in oromia who doesn’t know them for fiasco, disaster and political stupidity. As graduates of the school of fear they may pose no threat to wayanes but must be taken seriously by oromos.

  Nothing can stop the train of oromo liberation!

 17. Nassir  February 4, 2014 at 6:59 am

  What a crap he is talking. They still think they can fool the large people of oromo. They probably don’t have 200 members on their book and talks about struggling for oromos. ODF is a self servant group of people who are looking to maximise their individual gain. It might be the best deal for a guy from a butcher shop…..

 18. GH  February 4, 2014 at 11:22 am

  Since 1992 the names Leencho and Dima have become synonymous with failure, deception, opportunism, division of oromos and incapability to lead. That’s why the gentle men turned away from oromos and applied for better paying job with wayanee as they can no longer be trusted by the people. They offer no threat to wayane, that’s true.

 19. GH  February 4, 2014 at 12:21 pm

  “We pose no threat to wayane” means “we are their EMPLOYEES!”, their spy agents.
  Fool me once shame on you, fool me twice shame on me.

 20. ኢትዮጵያዊ  February 4, 2014 at 6:14 pm

  ኢትዮጵያዊው ቱጃር ለለውጥ ብለው በኮንትራት ታክሲ በመሄድ ላይ ናቸው። እሳቸውን የጫነው ታክሲ መስቀል
  አደባባይ ላይ ሲደርስ በድንገት ቀጥ ብሎ ቆመ። ሾፌሩ ተደናጋጠ። መኪናውን እንደገና ለማስንሳት ብዙ ሞከረ። ከብዙ
  ሙከራ በኋላ ጥረቱ ስላልተሳካለት ቱጃሩን ለትብብር ጠየቃቸው። እንዲህ ሲል። “ወጣ ብለው ይግፉ።” ቱጃሩ በመገረም
  ሾፌሩን አዩት። “ይግዙ” ማለትህ ነው ሲሉም መለሱለት። እኚህ ሰው መኪናውን ከመግፋት ይልቅ አዲስ መኪና መግዛት
  ይቀላቸዋል። የቤቶች ድራማ ላይ እከ ደከ አስር ጊዜ “እኔን ነው?” የሚለው ወዶ አይደለም። ማመን የሚቸግሩንን ነገሮች
  ማጣራት ስንፈልግ እንደጋግማለን።
  በዚያን ሰሞን በኦቦ ሌንጮ ለታ የወጣው ዜና ብዙዎችን አስገርሟል።
  “ሃገር ቤት ገብተን በመታገል አዲስ ታሪክ እንሰራለን።” የሚል ነበር የዜና እወጃው ርዕስ። ይህን ርዕስ እንዳየሁ
  አይኔን በደንብ ጠረግ ጠረግ አደረግኩና እንደገና አነበብኩት።
  “ታሪክ እንሰራለን” የሚለው ሃረግ በስህተት የሰፈረ ነበር የመሰለኝ። ሌንጮ ለማለት የፈለጉት “ታሪክ እናነባለን”
  ይሆናል በሚል ጥርጣሬ ደጋግሜ ያየሁት። ያነበብኩት ነገር ትክክል ነው። ይህንኑ ቃል ከራሳቸው አንደበትም ሠማሁ።
  በስህተት የሰፈረ ዜና አልነበረም። ታሪክን ማንበቡም ሆነ መስራቱ ቀርቶ “ሃገር ቤት ገብተን አዲስ ታሪክ እንጽፋለን።”
  የሚል ቢሆን እንኳን ግርታውን ይቀንሰው ነበር።
  በፍትህ ሳይሆን ይልቁንም በአዋጅ በምትተዳደር ኢትዮጵያ፤ እጅና እግራቸውን ብቻ ይዘው በመግባት ታሪክ
  መስራት የሚችሉ ከሆነ በምትሃት አልያም በመለኮታዊ ሃይል ብቻ መሆን አለበት። ሌንጮ ሃገር ቤት ገብተው ሰላማዊ
  ትግል ለማድረግ መወሰናቸው ላይ ምንም ችግር የለብኝም። የዚህ ውሳኔ ትክክለኝነት የሚዳኘው አስቀድመው በሚተቹ እና
  በሚተነብዩ የፖለቲካ ነብያት አይደለም። ፍርድ የሚሰጠው ሂደቱ በተግባር ሲፈተን ብቻ ይሆናል። ይህን ለማየት ደግሞ
  ብዙም ሩቅ አይሆንም። በጎረበጠ የፖለቲካ መንገድ ላይ ጉዞ ለማድረግ ወደ ሃገር ቤት ለመግባት መወሰናቸው ግን አስመራ
  ላይ፤ በሻእቢያ ከታገቱት የኦነግ መሪዎች የተሻለ ውሳኔ ይመስላል። ታሪክ ለመስራት አስመራ የመሸጉት እነ ዳውድ ኢብሳ
  ታሪክ ሆነው ቀርተዋል።
  ችግሩ ያለው “ታሪክ እንሰራለን” ማለቱ ላይ ነው። እንደዚህ አይነት የፖለቲካ ትግል ውሳኔ ላይ መድረስ ቀላል
  ነገር አይደለም። ከመቅጽበት የመጣው ይህ ውሳኔ ልክ እንደ ኦሎምፒክ ውድድር ዝግጅቱን እንዳጠናቀቀ አትሌት
  ይመስላል። አትሌቲክስም ቢሆን የአካል ብቃትና በቂ ዝግጅትን ይጠይቃል። ፖለቲካ ደግሞ ዘው ብለው ገብተው ታሪክ
  የሚሰሩበት በኦሎምፒክ የውድድር መድረክ አይደለም። እነ ሌንጮ እየነገሩን ያሉት አዲስ አበባ ገብተው በባላገሩ አይደል
  ላይ ለመወዳደር አይደለም። በባላገሩ የጫወታ ደንብ ጥሩ ስራ የሰራም፤ አስቀያሚ ስራ የሰራም ይሸለማል። ሌንጮ ታሪክ
  እንሰራለን የሚሉት “ስልጣን ወይንም ሞት!” የሚል መፈክር አንግቦ እስካፍንጫው የታጠቀ ሃይልን በመጋፈጥ ነው። 2

  ታሪክን ለመስራት ብቃት ያላቸው ድርጅቶች በኢትዮጵያ የፖለቲካ መድረክ ጠፍተው አያውቁም። ከኦሮሞ
  ድርጅቶችም ቢሆን እነ ኦቦ ቡልቻ ደመቅሳ እና ፕ/ር መረራ ጉዲና አሉ። የኦሮሞን ህዝብ አደራጅተው በምርጫም፣
  በፓርላማም፣ በሰልፍም፣ በእርግማንም፣ በጸሎትና ምልጃም፣ በወረቀትም … ብዙ ተጉዘዋል። የእነዚህ ድርጅቶች አባላት
  እንደጥጃ እየተለቀሙ እስር ቤቱን ከማጨናነቃቸው በቀር ታሪክ ሲሰሩ አላየንም። አንድ እርምጃ ወደፊት፤ አስር እርምጃ
  ወደኋላ እየተጓዙ ሄደው…ሄደው በመጨረሻ ራሳቸውም ታሪክ ከመሆን አላለፉም። ይህ ለአቶ ሌንጮ ለታ እንግዳ ነገር
  አይደለም። አቶ ሌንጮ በኢትዮጵያ የፖለቲካ መድረክ በከባድ ሚዛን ደረጃ የሚመደቡ ናቸው።
  በዛሬይቱ ኢትዮጵያ በፖለቲካ ታግሎ ታሪክ ከመስራት ይልቅ ነድጅ ቆፍሮ ታሪክ መስራት እንደሚቀል ለሌንጮም
  አዲስ ነገር አይደለም። እርግጥ ነው። የታሪክ ትርጉም አሰጣጣችን ላይ እንለያይ ይሆናል። የገዥው ፓርቲ የታሪክ
  ትርጉምም ከልማት ጋር ይያያዛል። በዘመናችን ብዙ ታሪኮችን እየሰማን ነው። ልማታዊ አስተሳሰብ ያለው ሰው ሁሉ ዛሬ
  ታሪክ ሰሪ ይባላል። ታሪክ ሰርተው የሚሸለሙ የልማት አርበኞችን በቴሌቭዥን እናያለን። በአነስተኛና ጥቃቅን እየተደራጁ
  የኮብል-ስቶን ድንጋይን እያናገሩ ያሉ ወጣት ምሁራንም በታሪክ መዝገብ ላይ እየሰፈሩ ይገኛል።
  ኦቦ ሌንጮ ታሪክ የሚሉን እንዲህ አይነቱን ድራማ እንደማይሆን እርግጠኞች አይደለንም። እኝህ የፖለቲካ መሪ
  ታሪክ መስራት ከነበረባቸው ግዜው አሁን አይደለም። በሽግግሩ ዘመን 20 ሺህ ጦር እና 20 መቀመጫ ይዘው በነበሩበት
  ጊዜ ለዚህ እድሉ ነበራቸው። ያንን እድል ይዘው ታሪክ ከመስራት ይልቅ ድርጅታቸው ጥቁር ነጥብ ጥሎ ነበር ያለፈው።
  አቶ ሌንጮ ታሪክ መስራት ከነበረባቸው በሽግግሩ መንግስት የኢትዮጵያ መሪ ሆነው በተመረጡ ግዜ ነበር። በወቅቱ ምን
  ነበር ያሉት? “በዚህ ላይ አልተዘጋጀሁበትም።” ሲሉ የእድሉን በር ራሳቸው ዘጉት። በርግጥ ያን ጊዜ ከኦሮሚያ የመገንጠል
  አዙሪት ውስጥ አልወጡም ነበር። ትልቅ ህዝብን ይዘናል እያሉ፤ የመገንጠል ጥያቄን ሲያነሱ በአለም ላይ የመጀመሪያዎቹ
  ብቻ አይደሉም። የኦሮሞን ህዝብ በፖለቲካ አናሳ ማድረጋቸው የታያቸውም ከ40 አመታት በኋላ መሆኑ ነው። በዚያን
  ወቅት ኢትዮጵያን መምራት እንችላለን ለማለት በራስ መተማመን አልነበራቸውም። አንድ ሰው አንድ ድምጽ በሚል መርህ
  ምርጫ አድርገው ከመጓዝ ይልቅ፤ እንደ አናሳ ጎሳ “መገንጠል አለብን” የሚል ያታሪክ ስህተት ውስጥ ነበሩ።
  ከኦሮሞ ነጻ አውጭ ግንባር ወጥተው የኦሮሞ ዲሞክራቲክ ግንባርን መመስረታቸው ከታሪክ ተወቃጭሽነት
  ሊያድናቸው ይችላል ። ይህንን በማድረጋቸው የሰማይና የምድርን ያህል ርቆ የነበረውን የፖለቲካ መስመር ሊያጠበው
  እንደሚችል ግልጽ ነው። ዛሬ የመገንጠልን ጥያቄውን ውድቅ አድርገው ለዲሞክራሲና ለፍትህ መታገል መምረጣቸው ታሪክ
  ሰሪ ሊያደርጋቸው አይችልም። ይህ ሊሆን የሚችለው ለውጥ አምጥተው ፍትሃዊ ስርዓት ማስፈን ሲችሉ ብቻ ነው።
  ሌንጮ ለታ አዲስ አበባ በመግባት ታሪክ እሰራለሁ ሲሉ ይህ የመጀመርያቸውም አይደለም። እ.ኤ.አ. 1993 የስራ
  ባልደረባቸውን ከከርቸሌ ለማስፈታት አዲስ አበባ ዘው ብለው ገብተው ነበር። እኝህ ሰው ሲገቡ ቦሌ ላይ ልዩ አቀባበል
  ተደረገላቸው። በብረት ተጠፍረውም ከርችሌ ተወረወሩ። በወቅቱ አዲስ አበባ ላይ ተካሂዶ በነበረው የግዮኑ የሰላም እና
  እርቅ ጉባዔ ላይ ለመሳተፍ ሲገቡ የታሰሩ ልኡካንን እዚያው ተቀላቀሉ።
  ሌንጮ በዚያ ሰዓት ታሪክ ይሰራሉ ብለን ጠብቀን ነበር። ግን ይቅርታ ጠይቀው ከእስር ለመውጣት አንድ
  ሳምንትም አልፈጀባቸውም። በወቅቱ ከአቶ ሌንጮ ለታ ጋር ረጅም ቃለ-መጠይቅ አድርጌ ይህንን ታሪክ በማሳትመው
  ጋዜጣ ላይ ለህዝብ ይፋ አድርጌዋለሁ። እርግጥ ነው። የሌንጮ ለታ ፖለቲካ እውቀት የሚደነቅ ነው። በፖለቲካ 3

  ብስለታቸውና ትንተናቸው ከማደንቃቸው የፖለቲካ ሰዎች አንዱ ናቸው። ፖለቲካ ማወቅ እና ህዝብን መምራት ግን በጣም
  የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ብዙውን ግዜ የሰዎችን የፖለቲካ ብቃት የምንለካው በንግግር ችሎታው ብቻ ነው። ጥሩ የፖለቲካ
  መሪ አስተዋይም መሆን አለበት። የመሪ አስተዋይ አለመሆን ደግሞ ችግር የመፍታት ብቃታ ማጣቱን ነው የሚያሳየን።
  ኦነግ ከ40 አመታት በላይ በትግል ላይ እንደሆነ ይነገረን እንጂ ድርጅቱ ድል አድርጎ አይተን አናውቅም። የሽግግሩን
  መንግስት ላይም ቢሆን የተገኘው በድል አድራጊነት ሳይሆን ከህወሃት እና ከሻእቢያ ጥሪ ተደርጎለት ነበር።
  በአሁኑ የአዲስ አበባ ጉዞ ሌንጮ እንደቀድሞው ልዩ አቀባበል ላይገጥማቸው ይችላል። በእርግጠኝነት ለመናገር
  ከጉዞው በፊት አንዳች ቅድመ ሁኔታዎች ወይንም ስምምነቶች ይኖራሉ። ይህ ካልሆነ ግን እኝህን ሰው በቀይ መስመር ላይ
  ማስቆም ወይንም ደግሞ ማኖ ማስነካቱ አይቀሬ ነው። እሳቸውን ቀይ መስመር ላይ ለማቆስም በጣም ቀላል ነው።
  የበደኖው፣ የዋተሩና የአርባጉጉ ፋይሎች እየተመዘዙ ማውጣት ብቻ ይበቃል። አልያም ቦሌ ላይ እነ ዋልታ ብቅ ብለው
  በካሜራ ይቀበሏቸዋል። ልማቱን እንዲያደንቁ ይጠየቃሉ። በእስር ያሉ ወገኖችና “ሽብርተኞች”ን ማውገዛቸውም የግድ ነው።
  በዚህ መስመር ላይ ከሄዱ “አባ ጸበል ይርጩን” ብለው እንደገቡት እንደነ ስም አይጠሬ ተዋርደው ይመለሱና የፖለቲካ
  ሞትን ዳግም ይቀምሷታል።
  ለእንደዚህ አይነቱ “ልማታዊ” የተቃውሞ አስተሳሰብ ሳይገዙ ታሪክ መስራት ከተቻለ ግን ተአምር ይሆናል።
  ለማንኛውም መልካም ጉዞ…

 21. amo  February 4, 2014 at 10:04 pm

  Lecho Batii afaan Amara qofa foyyefatee akka Gondaretti haasa’a malee ijoon dubbii isaa ammoo akkuma durii oromoo goyyomisuuf hidda kaaseetu dubbata. You can not fool Oromos as usual !!

 22. waatolee  February 5, 2014 at 3:29 am

  ADO/ODF JABAADHAA. SAROOTA KEENYA KAN DUTAN KANA HIN SODAATINAA JUJII KEESSAN ITTI FUFAA. WANNI ISIN GODHAA JIRTAN WAA NU BOONSU WAAN NAMA GAMMACHIISUU WAAN TAHEEF JABAADHAAN JEDHA.

 23. waatolee  February 5, 2014 at 3:35 am

  ADO/ODF JABAADHAA. SAROOTA KEENYA KAN DUTAN KANA HIN SODAATINAA HuJII KEESSAN ITTI FUFAA. WANNI ISIN GODHAA JIRTAN WAA NU BOONSU WAAN NAMA GAMMACHIISUU WAAN TAHEEF JABAADHAAN JEDHA.

 24. LEENCOO SABAA  February 5, 2014 at 3:39 am

  Viva ADO, VIVA LEENCOO VIVA FREEDOM LOVERS.

 25. Jimma  February 5, 2014 at 4:30 am

  Haasanumti inni lammaffaa kuni maal nutti hima dhaaba manguuddo ta’u malee dhaaba mormitu ta’e hojjatu miti. “Consulting firm” fakaata. Yaaduma “professor Efreem” kaasu irra adda miti. Innis akkanatti dubateeti isaani waliin taa’e nyaatu. Malee akka mormitu jala dhaabatani namoota mormani miti. TPLF gorsa isaanitti hin fudhatti jennan lakki. Fudhate jennaan “minority” taati. Sagaleen ishee -sidaama fi sumaalee hincaalu (based on demography and economic contribution). Yomiyyu tolaan kuni hinta’u.Yaada akkanaa kan hojii irra olchu danda’u isa barcuma guddaa qabudha. Filannonis itti dhufan akka hin midhamne “manipulate” gochu danda’a. In short, for me, ODF is a consulting firm or elders organization not opposition party. What makes different from other firms is it has “congress”. Waanuma akkanaa dhagenye hinbeeknu. Bubuluun gaaridha.

 26. Adama  February 5, 2014 at 5:20 am

  If this ODF can give our people equal rights and self rule then viva odf
  Otherwise we have to fight until we are free. Olf is sleeping for 20 years so anyone awake and moving is good for oromia

 27. Magarsoo  February 5, 2014 at 12:09 pm

  Harka fuune yaa ilmaan Oromoo hundi keessan bakka jirtanitti,,,

  Ani kan na ajaa’ibu, namni waa hate xiqqaattus ni qaanfataa bar, waan hate saniif. Garuu, gurbaan interview kana irratti dubbataa jiru kun, “Ija isaa Ashaboodhaan dhiqatee” bayeera. Waan nama ajaa’ibu, yoo afaan isaa irraa gad qabdanii dhageeffattan, Nafxanyaa nafxanyaa jedha yaadnii fi ilaalchi isaa. Mee yaa ilman Oromoo, dubbii hin taane dubbannee saba seenaa fi maqaa olaanaa qabu kana akka hin laaffisne. Namootni akka gurbicha kanaa yoo jiraatanis baay’inaan muraasa ta’u malee Oromoon kan akkanaa hedduu of keessaa hin qabdu. Kanaafuu oduu inni asitti udaanu kana irraa hin dhagayinaa, nuti maaliif daganna kan armaan dura sabaa fi sanyii ilmaan Oromoo irratti ta’amaa ture. Kanaafuu kan biyya itti dhalanne irraa nu baase kadhannee nu deebisi jechuun harka kennachuun salphina. Kanaaf, hadaraa hadaraa, lafeen ilmaan Oromoo biyyee keessa jirtu isin haa woraantu!!!!

  Horaa Bulww, Qabsoo fi BIlisummaan ilmaan Oromoof haa taatu!!!

 28. barisoo  February 5, 2014 at 7:32 pm

  ODF yoo qabsoo nafxanyoota keessatu kan Minilkii qofa irraat qiyyaafate akkumma amman tanna mana paltok irraat godha jiru kanna kan demu tahe gurmu wayyannee laftu takka tahu dandahe fakkata.
  akkaas akkeekate galuun isaa mana kondomilynitiif lafa suulultaa waan dhabu hin fakkatuhogaan isaa waar jala deme harka dhayuuf kun ammo qabsoon isaa dhumachu gahe mee galuun sun haa argamu hedduu itt hin rakkatiina. warri kun oromoof waan akkekkataan hin qabaan ,kannafu oromoo waa godhu ykn oromoo waa godhu jedhaan ilalluun kayyoo isaan kan qabsoo minilkii kannan wal falleesa.
  oromoon amma gadoo minilki osoo hin tanne gadoo sirni wayyanne amman tanna irrat rawata jiru irraa laalla qaba. odf garu kan sirna sanna tikkisuuf demu waan taheef oromoon duratu bekka hireen isaan tan wayyanneetiin takkama .

 29. Waqjiraa Gudataa  February 6, 2014 at 4:16 am

  So the frustrated Leencoo-Dimaa isolated group where and how to Return?.
  Ask the Naftegnas as an Ethiopian said above. At least they are already “Tuujarroota” by Oromo blood, but their return reminds me the late Nicolae Ceausecu’s return when all Romanian and Hungarians up rised once for all against the visionless leaders. Our enemies except TPLF already showing them up a cold shoulder let alone their making history is only a dream, but Leencoo and Dimaa soon start to read a failed history.
  Now where to return?, to Finfinnee palace or Mekele asylum center?. In 1991, the Oromo nation from every corner of Oromiyaa welcomed them with Olive palm proud, but two years later they killed us and walked out on our dead body. Now after 20 years for another killing?. Gobanna Daachee only once killed us, here if we want to survive as a nation, we have to stop the 2nd killing before it is going to late.
  They/our gantuus/ may go back as a losers, but never ever again win the hearts and minds of the Oromo nation any more as the latest interview of Omar Suleyman and our popular musician An. Mohammed “Hin maqu kaaraarraa” showed the realty of our anger and the only power who can command our destiny-the qubee generation and the true fathers of our movement with the very determined the Oromo nation. In only 40 years of bitter struggle, we achieved the result of more than 300 years as much as Scottish nationalism where NO compromise ever take place. The Oromo nation ONLY can make history while galtuus the readers of failed history1

 30. Loltuu  February 6, 2014 at 7:57 am

  Harka kennuun gantoota aka Leecho albaatii faayidaa tokkolee aka hinqabaane agarsiisuuf WBOn dafee tarkaanfii barbaacissaa olaanaa fudhachuu qaba.

  @Adama,

  ODF can give you equal rights? you showed your ignorance. How can they give you rights which they don’t have in the first place? They might be assigned some rights to spy on oromos that’s all. Even on that they are too stupid to be trusted by their employers!

 31. waadoo  February 20, 2014 at 4:39 pm

  ODF, Galatoomaa, galanni keessan bilisummaa haa ta’u. isin bu’uursisootaa qabsoo Oromootii. tooftaa qabsoo jijijjiiranii laaluun waa bareeda. Qormaanni isin godhuu qabdan
  Oromoon wal duukaa dammaqee jiraa? maaliif gaafii kana gaafatte yoo jettan, namoota yeroo chaartaraa kaasanii komii dhiyeesaa jirantuu jiraafi. galanni ka Rabbiitii keennatii, nuti amma Oromoo dha ofiin jechuu hin qaafannu. Oromoon saba baldhaa Afaanii fi aadaa ofii qabu ta’uu hubannee jirra. qabsoon ilmaan Oromoo jijiirrama cimaa nuu fiddee jirti. qabsoo tana biyyatti deebi’anii bira dhabbachutu caala moo, baanaa Oo’aa jala lixanii biyya faranjii keessaa gungumutu tara?deebiin keessani. ani kan jedhu, biyya yaadaan bilisoomte irra….biyya dalagaan qabannetu caalaa. yoo wal bira dhaabachuu dadhabne wol komii haadhiifnuu.haga yoom hawaasa komii taanee hafna!

  jiraadha

Comments are closed.

SBS: Interview with Mr. Leencoo Baatii, Head of the Public Relations of the Oromo Democratic Front (ODF), on Current Affairs