Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

FinfinneTribune.com is Gadaa.com

What Does the Onlooker Expect? | Laallibati Maal Eeggata?

Posted: Amajjii/January 14, 2013 · Finfinne Tribune | Gadaa.com | Comments (5)

Ibsaa Guutama irraa* | Amajjii 2013

Kurnan tokkoo ol booda murnooti ABO lama ABOn gumaatt caccabee ture walitt fayyuu eegaluu ambaa iyya’an. Sun tarkaanfii akkaa, kan funaansa soba hunda qaanesse. Dhinee hojii humna guutuun eegaluun yeroo hanga tokko ni fudhata ta’a. Kanaaf hamma tarkaanfi qabsoo bilchaataa itt haanuuf walhubannoo amanamaa irra gahanitt gochii amba keessaa yeroo fudhatu ta’a. Kun akka dogoggora darbe irra hin deebine carraa argamisiisa. Want tolfamuu deeman tartiiba qabachuu feesisa. Lachanuu adda addati waan hojjechuuf karoorfatan qabu ta’a. Hundi cufamanii akka haarati eegalamuu gaafachuu hin oolu. Hamma dhiheessii marsaa kanaa isa dhumaan gadi bahanitt obsaa fi danda’a gaafata. Jaalbiyyooti kaayyoo sabaaf lubbu kennan hantuuta yaalaa hin turre. Dhiheessichi wareegammi saanii kan itt qoosamu akka hin taane kan dhaamu ta’uun barbaachisaa dha. “Galtuun Qeyee” kan bilisoomuu irra gooftaa tajaajilaa du’uu filataniif gurra kennuun bu’aa hin qabu. Laallibati sirna sochii fi iyyaatiin itti faca’u kan kanaan dura isaan locaa baheen adda eeggata. Qabsoon walabummaa gardhabummaan akeeka saa gahuu hin danda’u. Shaffisummaa fi dhimma baasuu danda’uu qabsoof jedhamee, tasummaa fi humna barsiifataa jaamsaan lakkifamuu qaba. Sanaaf sochiin walabummaa Oromoom, warraqsa ofirratt gaggeessuun barbaachisuu hin oolu.

Akka itt gaaffiin Oromoo qabamu kan dhiheessan kitilatu ala sana jira. Garuu hundi gaaffii lamatt gad bu’u. Oromiyaan walba ta’uumoo kaanitt hirkachuu qabdi? Deebiin saa walabummaa yoo ta’e imaammata ABO qofatu fiixaan baasaa. Gaaffii hedduun yaada qabsaawota durii kaasee, fixaan ba’iisa imaammatichaa, dandeetii ifaajee saanii qindeessuuf Oromoon qaban kkf irrat ka’uu danda’a. qabsoon kan kaayyoo sabaatt amanan fedhaa. Daddaaqotii fi lugnootii hoojii guddaa akkasii gaggeessuu hin danda’an. Nammi tokko gaagaa fidu hunda fudhate qabsootti seenee humneessuun, geeddaree hogganuu qaba. Kan kutannoo fi dudhamaa qabu angoo harkee warqeett naa dhufa jedhee eeggachuu utuu hin ta’in qabsaawuufii qaba. Nammi tokko namoota itt cichanii jiran yk kanneen itt garagalan osoo hin ta’in kaayyoo saba saa heduu qaba. Yero haamtuu kana mamii afarsuun dhukkuba. Amma hooggansi xiinxala dhuugaa fi yaada kanneen biraa irraa fi kan saanii kaleessa irra wayyaawe qabatanii akka ba’an eegamu. Guddinni kan argamu yoo dammaqinii fi qayyabannoon miseesaa ol ka’e qofa. Dandeettii Oromoo hiriirsu, qooda fudhannaa ballisuu, humna dardaraa ofitt dabaluu fi ofbara sabaa fi dhaabaa ol kaasun hojii waari’ee. Hariiroon amba mormitoota waliin tolfamu ammaf kan durfannoon kennamuuf miti. Gaffileen imaammataa sabaawoo fi sagidduu hanga walhubannoon keessaa, tokkummaa fi yaayyoon qabsichaa karaa haara mirkaneeffamutt qabamuu danda’a. Kanaaf mariin gad fageessanii keessa ofi itt qoran qunnamtii ambaa hunda dursuu qaba.

ABOn yoo jarri kaan tokkummaa empayeraaf dhabbatan inni walabummaaf qabsaawa. Hedduun imaammati ABO kan yeroon itt darbee fi dhima hin baafnee dha jedhanii qeequu danda’u. Garuu tuffatanii karaa saanii hin qabatan. Dhugaan saa hundi mooraa isaan erge irratt hundaawanii, akka ergamsa saanii meelchaa fi bolola fi olantummaa koloniif gufuu bara baraa ta’uutt fudhatu. Kanaaf hamma danda’anitt maqaa xureessanii, salphisanii barbadeessuunii qabu. Oromoon hedduminaan kan guraramaniif mirga saanii waan baraniif. Cunqursaan yoo sababa argate aannantu dammati dhagala’eef. Yoo hin taane ABOn jiraatee dhiisee tokko uummata. Gocha ABO akka haadha guraara EPRDFtt fudhachuun sabdummaa, jalbiyyummaa dhabuu fi goleesitummaan xiqqinaa gaditt hin laalamu. Akka gocha namummaa baha abbaa hirree hamaa gidraa namaatt gammadu sirriitt fudhachuutt lakkaawama. Hojiin dhaabaa sabaa tokko sababa diinaa ooffalchuuf oso hin ta’in addatt qeeqamu ni danda’a. Wayyaaneen mirga dacha’uu (fottoquu) hayye. Addunyaan gara wayyaatt jijjiiramaa yoo jiraatu empayerri Habashaa garuu hamaatt deemaa jira. Diddaan sabaa ijaarame qofa humna bineensa akkasii, ittisu kan danda’u. Yaadi kana irra adda ta’e kan harka kennisiisu qofa.

Oromiyaan ammallee qabama jala jirti, geedarammii tolfamu kamuu kan qabateen dhimma dhuunfa saaf to’atama. Kan geeddarammi dhugaa ta’u gaafa Oromiyaan bilisomtee Oromiyooti jireenya malbulcha, binagdee fi hawasoma fi hiree saanii irrati gooftaa ta’ani. Sana malee haalli dargaggoo Oromiyaa gaaratt naqe ammayyuu ifatt muldhata. Habasha mitoota hedduutu iyya soba gurguddoo Habashaa, demokraasii, mirgooti ilmaan nama fi nambiyyootaf qabsoofna jedhuuf birmatanii turan. Garuu ganamuun du’att ergaman. Utu kutannoo fi dudhamicha biyya saaniif olchanii qabsaawoti Habashaas fakkeenya akkeeffamu hedduu irra baratu turani. Tumsa dhaquun gantummaa saanii saaxilani, kun Itiyoophesitoota si’anaaf ifaa dha.

Kan darbeef garaa raafamuun hanga yoona koqaa jira. Kan dur baqatanitt deebi’anii qabsoon Oromoo akka Itiyophiyoomu hooggani ABO buloon muggutan jiru. Sagantaa ABO eegala sanaan hidhata akka qabutt dhiheessuu yaalu. Nafii buusaa jalqabaa kan akeeka qabsoo muummicha agarsiisuu fi angoo yoo ta’ee jedhu buusaa hariiroo alaa jala jiru adda hin baafatani. Sun garuu yoo fedhame kan ta’u jedhamee taa’e.

Ummata bilisa kan akka waliinjiroott humna sodatamu qabu qofatu ummata bilisa biraa fedhe waliin hariiroo seena. Oromoon “Eenyu si dhungannaan hidhii muxxeessita?” jecha jedhu qaba. ABOn hanga yoonaa ummata saa funcaa kolonii keessaa baasuu hin dandeenye. Sun imaammata baafateef osoo hin ta’in dhaaba jabaa kan kan diina saa gitu ijaarrachuu dadhabuuni. Akkasumas nafii dudhaa Oromoon bilisummaa fi walabummaa irratt qabu jabeeffachuu dhabuu dha. ABUT illee hanga jabaatee waan barbaade fudhachiisuu danda’utt ABOn akeeka walfakkaataa qaba ture. Erga ummata saa bilisoomsee imaammata tokkummaa ADUtt (Adda Demkratawaa Ummataa) yk EPRDFtti jijjiirratee.

ABOn galmee dansatt barreeffaman kan Ittisa, Diinagdee, Howaasoma, Malbulchaa fi Namusa ilaalan qaba. Garuu erbaala irratt hafan. Ususi gabaasi yeroon hin galuu, ajaja diduun ture jedhu, dhugaa irra fagoo hin ta’u. Miseensi idilee waa’ee dhaaba saa kan dhagahu jette jettee irra malee suduudan hin turre. Mallattoo hundi, hoggansi garri tokko dirqama bahachuuf dandeettii akka hin qabne yk jalqabumaa walabummaa Oromiyaatt akka hin amanne agarsiisa. Garuu taatoti waan fedhan ta’anis ABOn xaxaa keessaa fi alaa itt hammaatullee hanga yoona hunda irra oolee “Ayyaana” ta’ee jira. Sun akka fedhe haa ta’u, kan carraa keessaa filatu Oromoof uumuu fi nagaa fi araara godinichatt fiduu danda’u qooqotaa fi xexxeba ababbaraa gurguddaa utuu hin ta’in bilisummaa Oromiyaa qofa. Me qalbeeffataan kan dura ta’u dura haa kaa’u. Akka jechaatt, qamaleenillee qoraattiin dura ta’aa see irraa yoo ba’e qofa obsaan teessee akka qaama biraa irraa baasachuun of waldhaantu beekti. Falli saa dhofsisuuf dura bakka bilisa ofi kennuu feesisa. Hanga ABOn jiraatu fi dhidhiittatutt sadoo fi xibarri ittuma fufa.

Dhaaba cimaa ijaaruun miseensa dammaqina ol haanaa, garaa guutuun bobbaa’uu, kaasaa saba ofiif kutannoo fi dudhama qabu gaafata. Haala miseensi hojii hooggansaa caqasuuf hin dammaqfamnett karaa irra chehumsi kaayyoo nama dhibuu hin qabu. Rakkina tuulamaa dhufe irra sanatu hubatama. Dhaabi cimaan murna garlamee, daddaaqani fi abba tokkee dhibooftuu, dandeettii Oromoon qabu qindeessuu hin feeneen faalameen ijaaramuu hin danda’u. Dhiheenya iyya’a VOAf tolfame keessaa tokkoon qabattee kana irratt gaaffileen ka’anii deebiin utuu hin kennamin hafan jiru. ABOn maaliif akka ga’aa hin hojjenne gar lachuun deebiin amanamummaan kennamuu qaba ture. Hanqinni taliila ta’e kan hojiirra oolcha dhibaawuu malee kan imaammataa hin turre. Nammi tokko utuu hin dhandhamatin gumaan tokko ni hadhaawa akkamitt jechuu danda’a?

Bilisummaa, nagaa, araaraa, safuu fi onneen dhagaa golee ilaalcha Oromooti. Sabaaf bilisummaa, nagaa fi araara Lafaa fi Waaqaa fi ilmoo namaatii, safuu lammii gidduutt, onnee kan itt amanaan irra hamaa ittisuuf nafii gurguddaa dhaalmaan argaman keessa jiru. Didhaa sanneen tuqamuuti kan dargaggoo Oromoo gaaratt naqe. Sanaaf malee waldhabdee nagaan furachuun aadaa Oromoon itt beekamu. ABOn dhugaa, daaya dhaloota irra qaari’u qaba. Sun daaya ummata bilisaa fi biyya walaboomeetii. Daaya fedhaa bu’uuraa ilmoo nama bilisummaa, nagaa fi araaraa keessaa nama waxalu irratt hundaayeeti. Kanaaf hanga ummati gadadoon jiraatutt abiddi saa hin dhaamu. Jijjirama naannaa haa ta’u baaquleessaa fi malraagummaan hagamiiyyuu tufachuunii hin danda’u.

ABO qacaleen humna cimaa qabachaa fi tumsitoota saa fi kanneen biyya Oromoo baldhaa kutachuu barbaadan waliin wal hadhaa bahe. Jeequmsi keessaas qooda saa qaba ture. Qabsoon lafa bilisome jedhanii sararuu caalaa, humnoota sana gidduutt cafaqamuun badiisa aggaamame irraa dhaaba olchuu ta’e. Karaa biraa garuu, sammuu kumkumatt lakkaawamu, kan biyya ofii keessatt gonka akka nambiyyaa sadarkaa lammafatt ilaalamuu hin fudhanne bilisoomseera. Biyya ofii gumaa gumaan bilisoomsuun akaataa qabsoo keessaa tokko malee akka fakmishoo tokkichaatt ilaalamuu hin qabu. Waan ofii tokkichumaan dhuunfachuunis ni danda’ama.

KAK (ANC) Afrika Kibbaa (AK) kan sirna apartaayid irra furuu danda’e qabsoo bara 82 (1912-1994) duuba ture. Qabsichi hiroo sanyii lama gar tokkoon adii garri biraa gurraacha fi kan halleeffaman gidduutt ture. Goftoliin kolonii, frota saanii AK horamanitt angoo kennanii erga gad dhiisanii turaniiru. Egaa qabsoon AK maddi saanii sanyii fi bifaan adda haa ta’an malee qabsoo namoota AK gidduutt gaggeeffame ture. Qabsoo imaammata bulchaa sanyeessaa jijjiiranii bulcha wayyabaa dhaabuu ture. Garri lachuu Afriikaan Kibbaa akka biyya saanii waloo ta’ett fudhatu. Yeroo Oromiyaatt dhufnu qabsichi qabsoo koloneeffamaa fi koloneeffataa qabaten gidduutt gaggeeffamu. Qabsoon ABOn gaggeeffamu Oromiyoo gidduutt utuu hin ta’in kan qabamee fi kan qabatame gidduuti jechuu dha. Kanneen miidhama koloneeffamoon sirna kolonii irra bu’aa argatanii fi argachuuf gororaa coccobsaa jiran kana dhaga’uun ni dhukkubsa ta’a.

Kanaaf qabsoon Afrikaa Kibbaa fi Oromiyaa akaakuun adda adda. Oromoon apartayid kolonummaa muuxataa jiru malee kan keessaa miti. Oromoon waliigalatt fanfana ilmoo nama keessayyuu Oromiyoo gidduutt sanyii, amanti fi lammummaa irratt hundaawanii tolchuun hin beekamani. Kan amantummaa saanii biyya haadha koloneeffatuu waliin itt fufuu barbaadan bilisummaa qabu garuu lachanuufuu al tokkott amanamoo ta’uu hin danda’anii. Kan Oromiyoo dha ofiin jedhan hundi akka horee Britishii fi Duchi suukannii qajeeltuu irra KAKn gargaaran bakka itti horaman malee biyya biraa waan hin qabneef qabsoo bilisummaa Oromiyaa gargaaruu qabu.

Kanneen bilisummaa biyya saanii abdiin eeggataniin walhubannoo murnoota ABO gidduuti dhiheeny ta’e gammachuu guddaan simatame. Dhinfamee gutummaatt hojiirra ooluuf yero fudhata ta’a. Hangasitt faanni fudhatan hundi gamnummaan masakamuu qaba. Malbulcheesitooti Oromoo bara hedduuf qubqabsiis ambaa irratt hedduu lallabaa, hedduus kakataa bahan. Amma hobbaatii qabatamaa malee dubbii fi irbuu konkaa hin barbaachisu; kan darbe irra deddeebi’amuu hin qabu. Yaa’in walitt baqaa tattaaffii fi tarkaanfii hedamee gaafata. Kan hooganootaa dansaa miseensaafis dansaa. Kanaaf jalqaba yk walfaanuma jalaa kaasanii walitt qabuun dirqii ta’a. Dardarri Oromoo qabsoo walabummaa kan angafoti saanii sossosan fulduratt oofuuf abbaawummaa guddaa qabu. Oromiyaa walabomsaati sana boda tokkummaa Afrikaaf loluu dandeessuu. ABOn kallacha qabsoo Oromooti; Hoomishaa gootota saba kumootaati. Qeyeen Oromiyaa keessaa isaan hin tuqamne hin jiru. Kanaaf kan diinoti Oromiyaa jibbaniin. Irraa faccisuun, haromsuu fi sooruun dirqama Ilmaan Oromiyaa dhugaa hundaati. Saba goota hin qabnee ta’uu hin fudhatina.

Hanga murtii fi gocha yaayyoo karaa haaromeen gad bahanitt obsaa fi danda’ummaan barbaachisaa dha. Bara hedduuf hundi sirna itt waldagan misoomfataa turani. Yoo itt yaadamee haqame malee sadarkaa ammaa irra dhangala’uu danda’a. Baroota saanii kaleessaa keessa deebi’ani qoruun barsiifata jamsaa dullacha fi tasoomaa irra of qulqulleessuu qabu. Qabsoo bilisummaa, jechaa fi gochaan Oromeessuuf tarkaanfii warraaqsaa gadi hin taane barbaada. Oromummaa waliin ol kaasuun fala tokkoo. Hoggansiif miseensi waliigalaa mooraa diinaatt baqachuuf utuu hin ta’in, dhaaba saanii jaallatamaa guddicha, ABO, barsiifata dullachaa, luuxxee galtuu fi dhibaawummaa irra faloo baasuuf sadarkaa warraaqaan of gahuu qabu.

Ulfinaa fi surraan dabaankufootaaf; walabummaa, walqixxummaa fi bilisummaan kan hafaniif; nagaa fi araarri Ayyaana abboolii fi ayyoliif haa tahu!

* Ibsaa Guutama miseensa dhaloota saganta ABO isa jalqabaa baasan keessaa tokkoo.

Source: Gubirmans Publishing

By Ibsaa Guutama* | January 2013

After more than a decade, two factions of the OLF informed the public that broken pieces of the OLF were being put together. That is a legitimate measure that shames all fake collections. It may need some time to fully get fixed and operate with full capacity. Therefore, they may need to take time out from activities in public until they come out on how they will reorganize their house. This is the chance not to repeat past mistakes. Things to be done have to be prioritized. Both might have separately plans in pipeline. All may need to be closed and start anew. Patience and perseverance are required until the final delivery in this phase is ready. Our patriots that gave their lives for the cause were not guinea pigs. The delivery is hoped to send a message that their sacrifice in not to be mocked at any time by any group. It is of no use to pay attention to those Malcolm X call “House Negros” for they prefer to die serving their masters’ than getting free. The onlookers expect systems of operation and information dissemination different from what had nauseated them in the past. The struggle for independence cannot reach its goal with haphazard way of handling. Spontaneity and blinding force of habit have to be abandoned if efficient and effective action is to be taken. For that, the Oromo independence movement may require to carry out a revolution on itself.

There are myriads of sponsors on how to handle the Oromo questions out there. But, all boil down to two choices. Should Oromiyaa be independent or dependent? If the answer is independence, it is only the OLF policy that could get one there. Many questions could arise on the motive of the activists from the start, the viability of the policy, the ability of the Oromo to coordinate their efforts, etc. The struggle wants believers in the national kaayyoo. Vacillators and cowards cannot carry out such a great task. One has to join the independence struggle accepting all the risks it involves and invigorate it, change it and lead it. If one has the determination and commitment, one should struggle for it and do not expect power to come to one on a golden plate. One has to see the cause, not individuals, whether those who had stayed firm or those who had turned against the struggle. At this crucial moment, skepticism becomes sickness. The leadership for now is expected to come up with honest assessments and proposals that will make them different from the others and their own past. Progress could be achieved only if participation and understanding of members are raised. Rallying Oromo abilities, expanding discussion forums, enrolling youthful force, and to raising organizational and national consciousness are assignments long overdue. Public interchange with opposition is not a priority for now. All pending question on national and international policies could be answered when internal consensus is assured on the drive towards unity of purpose and a new clear road map of the struggle is laid down.

Many are heard criticizing the OLF policy as out-of-date and ineffectual. Yet, they do not ignore it and go their way. In truth, all take it as being an obstacle for their disabling mission, selfish ambitions and colonial domination, according to camps they are deployed from. Therefore, they have to denigrate, dishonor and destroy it. The Oromo are persecuted en masse because they have become conscious of their rights. If the oppressor gets excuses, that is a blessing in disguise. If not, it will create one, whether OLF is there or not. It cannot be interpreted otherwise than meanness, lack of patriotism and petty partisan interest to blame actions of the OLF to be the mother of all EPRDF persecutions. It amounts to justifying the most inhuman ruthless sadist dictator for its continued attack on humanity. Performance of a national organization can be criticized in its own context, but not to justify the enemy’s excuses. Despite recognizing the right to secede, Wayyaanee is persecuting Oromo nationals alleging they instigated secession. The world is changing for the better, but the Habashaa Empire for the worst. That is why organized national resistance is essential to stop this brute force. Any other suggestion amounts to capitulation.

Oromiyaa is still under occupation, whatever changes introduced regarding culture and language are controlled by the occupier and serves its purpose. It is only when Oromiyaa is free from occupation and Oromiyaans are masters of their political, economic and social life and their own destiny that change becomes real. During the 1974 revolution, many non-Habashaa had rallied behind Habashaa elites’ call for turning Ethiopia into a democratic country, where human and individual rights are respected and all live in equality and freedom. Bu, they were betrayed and put to gallows. Had they spent that determination and commitment to the liberation of their nations, they could have taught Habashaa activists a lesson to be emulated. By rallying behind their call, they exposed their treachery which is clear to present-day Ethiopianists.

Nostalgia for the past is still popping up. There are, among senior OLF leaders, who advocate for Ethiopianization of the Oromo struggle they run away from four decades ago. They try to cite the original constitution as having link to it. They do not differentiate value of the main paragraph that asserts the major objective of the struggle, and the proviso article under foreign relations section that indicates only a possibility after realization of national self-determination.

It is only a free people with power to be reckoned with as an entity that can enter into relations with other free peoples of its choice. As Oromo saying goes “Eenyu si dhungannaan hidhii muxeessita?” (Why do you protrude your lips when nobody offered to kiss you?). The OLF is so far not able to free its people from colonial shackles. That is not because of the policies it drew, but failure to form strong organization that could match that of the enemy. It was also failure to uphold traditional Oromo value of freedom and independence. TPLF had the same policy as the OLF until it got the strength to dictate its own terms. It was only after liberating own people that it changed its policy to ‘PDO (or EPRDF) unity.

OLF had many well-written documents concerning Defense, Economy, Social, Political and Discipline. But most of them remained on paper. The gossip, that reports did not meet deadlines and that insubordination existed were very likely. The general membership started to hear about their organization, not directly, but from rumors. All the symptoms show that part of the leadership was either not capable of carrying out its duties or it did not believe in the independence of Oromiyaa from the beginning. But, OLF has become “Ayyaana” despite all internal and external machinations it has survived so far irrespective of the actors. Be it as it may, it is not high powered delusional words and phrases that could bring peace and araaraa to the region, and open the opportunity to various alternatives for the Oromo to choose from, but only the liberation of Oromiyaa. Even the monkey, as told, knows that the thorn on her butt has to get cleared to attentively sit and treat other parts of her body. It is only if one gives a free space to oneself that one can freely negotiate.

Building strong organization needed highly conscious loyal membership, full heartedness, determination and commitment to the cause of the people. Under a situation where members are not made aware to follow up leadership activities, derailment of the kaayyoo could not be a surprise. That is what is observed from problems that descended piling up to this day. Strong organization cannot be created by a group infested with halfhearted, vacillating and sluggish individuals who are not willing to mobilize Oromo abilities. In one of the recent interviews on VOA, questions raised on this issue were left unanswered. Why the OLF did not perform well should have been given honest assessment by both sides. There was clear failure in implementation, not defect in policy. How can one say the fruit is sour without tasting it?

Bilisummaa, nagaa, araaraa, safuu and onnee (Liberty, peace tranquility/reconciliation, ethics and courage) are cornerstones of the Oromo Gadaa outlook. Bilisummaa for the nation, nagaa and araaraa to earth, heavens and human beings, maintaining safuu between nationals, and onnee to defend what one believes in, are great values inherited from the Gadaa democratic past. It is only challenge to these values that forced Oromo youth to armed struggle. Otherwise, peacefully resolving conflicts is an Oromo golden rule. True, OLF has a vision that transcends generations. It is a vision for free people and independent country. It is a vision based on burning basic human desire for freedom, peace and tranquility. It is a vision for an interdependent world with mutual respect and equality. Therefore, the fire will never go out as long as the people remain enslaved. No local or global change, and no amount of philosophizing can undermine this fact.

The nascent OLF fought against very powerful occupation force and its allies, and those that claim a vast Oromo territory. Internal strife had also its role. Squeezed between such forces, the struggle became more of survival of the movement rather than demarcating a piece of land as a liberated zone. On the other hand, it had liberated millions of minds that will never accept living anymore as second-class citizens in their own land. Liberating ones land piece by piece is one form of struggle and should not be taken as the only model. Taking all one’s own, at one go, should not be ruled out.

The ANC of South Africa was able to get rid of apartheid after 82 years (1912-1994) of struggle. The struggle was between two racial divisions, the whites on one side, and black and colored on the other. The colonial masters had long left the country transferring political power to their kin and kith raised in South Africa. ANC’s struggle was thus struggle between South Africans, though of different colors and origin. It was a struggle to change racist policy of governance and establish majority rule. Both sides accepted South Africa as their common country. In the case of Oromiyaa, it is a struggle between the colonized and the colonizing occupation force. The struggle being waged by OLF is not between Oromiyaans, but between the occupied and the occupier. This may be painful to hear for those that are benefiting or those whose mouths are watering to benefit from the colonial system at expense of subjugated peoples.

Therefore, South African and Oromiyaan case are two different types of struggle. Oromo are experiencing external colonial apartheid, not internal one. The Oromo are never known to discriminate between human beings in general, and Oromiyaans in particular on the basis of race, creed or ethnicity. If any is heard, beware it is a setup. Those who want to continue their allegiance with colonial motherland are free to do so, but they cannot be loyal to both at the same time. All those who claim to be Oromiyaans have also the obligation to support struggle for liberation of Oromiyaa just like many British and Dutch descendants supported ANC from sense of justice, for they know no other land than where they were created and raised.

The recent memorandum of OLF factions had been received by those who look forward for the independence of their country with great joy. It may need some time to wholly get fixed and operate with full capacity. Until then, every step of their journey towards unity must be guided by wisdom. Oromo politicians had lectured and sworn over public media for several years. Now, what is required is concrete result, not talks and empty promises; not repeating the past allover again. The process of integration requires much effort and considered actions. What is good for leaders is good for members. Therefore, consolidating the grassroots first, or at the same time, becomes a must. Oromo youth has great responsibility to carry through the struggle for the independence that their seniors had set in motion. Free Oromiyaa and then you can fight for Pan-Africanism. OLF is the vanguard of the Oromo struggle; it is the producer of thousands of national heroes and heroines. There is no Oromo home that is not touched by it. That is why Oromo enemies hate it. It is the duty of true sons and daughters of Oromiyaa to defend it, renew it and nourish it. Do not accept to be a nation without heroes and heroines.

Patience and perseverance are required until one emerges with a resolution and action showing the renewed road-map of the struggle. For many years, all were developing systems of undercutting one another. If not consciously erased, that can be carried over to the present phase. They have to reexamine their yester years and try to disentangle themselves from old habits of spontaneity and blinding old habit. A measure no less than a revolution is required to make the liberation movement Oromo in thought and deeds. Upholding Oromummaa together is the panacea. The leadership and the general membership must be on a revolutionary footing, not to run to enemy camp, but to cleanse their august and beloved OLF from old habits, infiltration and slothfulness.

* Ibsaa Guutama is a member of the generation that drew the first Political program of the OLF.

Source: Gubirmans Publishing

Gadaa.com

Gadaa.com delivers information on Oromia and the Horn of African region: top news stories and analyses, politics, and culture, arts & entertainment, and more.

Gadaa.com

5 Responses in THE COMMENT SECTION

 1. Mortar

  Jan 14, 13 at 8:51 am

  What a beautiful article. barreeffama haalaan namatti tolu. Thank you very much, our honorable elite Obbo Ibsa Gutemma. hayyuu keenya kabajamoo, Obbo Ibsaa Guutamaa galatoomaa. The goal set by OLF from the very beginning is quite right;there is no problem with it. Kaayyoon ABO’n jalqabaa irraa kaasee baafate haalaan sirrii dha. Dogoggora homaa illee hinqabu. Our main problem is inefficiency in strategies to achieve the goal. Rakkinni keenya guddaan tarsiimoo sirrii ittiin galma keenya qaqqabnu dhabuu dha. Here after we have to work more on setting proper action plans, strategies , tactics and evaluation of their implementation. Armaan booda karoora hojii, tooftaa, tarsiimoo fi raawwii isaanii gamaggamaa adeemuu irratti hojjechuu qabna.

 2. Qanquree

  Jan 14, 13 at 10:55 pm

  Obbo Ibsaa,

  Galatomi. Waqni uumurii kee haa dhereesu. Yoo ni dhaga`u ta`e ayyan-ilaalatu fi lugna kanati hima.

 3. Dhagaa Qarsaa

  Jan 15, 13 at 3:25 pm

  Obbo Ibsa waaqayyo isin haa eebbisu,.umurii irratti umurii isiiif haa dabalu.
  Easily understanble article!!

 4. Garbii

  Jan 17, 13 at 5:14 am

  A move by ODF has helped you guys come to your sense. Now move forward.

 5. Bonso Berisso

  Jan 18, 13 at 3:46 am

  Obbo Ibsa yaada nu keentanf galtooma!! Jaal kiyyaa wal hubannoo kaana yoo wordoftan ta;ee Qcf Gurmuun qabsawotaa ABO Aksuma ShG GS sadeenu akka wal galan quba hin qadan fakkata mee irra deebi’aa lalla.