Gadaa.com Comments off

GOOTOTA OROMOO

Tokkicha Abbaa Milkii irraa*

Gootota Oromoo kan nuuf jecha du,an
Bilisummaa keenyaaf wareegama baasan
Rukkutaa diinatiin ka qaamaa hir’atan
Yaadan cinqamanii kan sammuu jeeqaman
Kan manaa bahanii bosona jiraatan
Maatii facaasanii kan biyyaa baqatan
Kan mana hidhaatitti dararamaa jiran

Barreesseetoo hinfixuu
Seenaa keessa hin lixuu

Maqaasaanii hindha’u
Tarreessee hindanda’u

Hunduman faffaarsaa
Dachumaanan kaasaa
Bal’inaan akka ibsu seenessaaffan dhiisaa
Akka hindhiboofnef tuqeen honnachiisaa

Seennessonni Oromoo maal hojjachaa jirtuu?
Dhimma kana caalu maal faa barreessituu?
Seenaa gootota Oromoo ammanuma himtu?

Duqquqquu nurra ture ofirraa hin mulqinee?
Harras muusuu sodaa keessaa of hinbaafnee?

Maaluma sodaattuu?
Maalumaaf dhibooftuu?
Duuti silaa hin ooltuu.

Seenaa gootota Oromoo seenessaa barreessaa
Oto homaa hin dhoksin Addunyaadhaf ibsaa

Gaheen kuni keessani
Itti gaafatamtu dhiisuu hindandeessanii.

Wareegamtoota keenya kabajuun dirqama
Xinnaa guddaa hinqabu hundumtu qixxumaa

Soorressaafi hiyyeessa
Darggaggeessafii jaarsa

Dhiirafii Dubartii
Shamarraniifi jaartii

Hundaafuu qixxumaa
Lubbuun takkitumaa

Kan baatu hin deebine
Kan lamuu hin argamnee
Kan gatiin hin binnee

Ishii nuu laatanii
Ofii dhabamani
Maal ree gatiin saanii?

Meeqa haa baafnuree?
Waan qabnu waliguurree
Horii, farda, harree
Hoolaa, andaanqoo, re’e

Qarshii,warqee,meetii
Albuudaa mi’aawaa haa baafnuree gatii?

Danda’ee nuuf bitaa?
Lubbuu saanin gitaa?
Du’a saanii oolchaa?
Deebisee nuuf galchaa?

Sun hin danda’amtuu
Lubbuun takka baanan gatiin hin argamtu

Warra nu firrisan
Nuuf jecha dhabaman

Waan biraa hingoonufii
Kabajaa haa laannuufi

Kabajuun, yaadachuun, jaalachuun
Faajjii saanii kaafnee qabsoo galiin gahuun
Seenaa barreessinee hojii saanii ibsuun
Yaaddannoo hambisuuf siidaa saani ijaaruun
Faaruu baafanneetoo faarsatii adeemuun

Kaayyoo saanii eeguf
Qabsicha cimsuudhaf
Gootota kakaasuuf
Ummata gurmeessuuf
Saba honnachiisuuf
Alaabaa BILISUMMAA jalatti hiriirsuuf

Bu’aa guddaa qabaa
Waan abiraatii miti kanaafan lallabaa

Gadi fageessinee
Qormaata adeemsifnee
Seenaa qulqullaawaa sirriin galmeessine
Akka hin irraanfatamne diroo dhufaa darbaa haalan qaabachiifnee
Seenan akka hindaganne ciminaan barsiifnee
Ummata Addunyaa ifatti beeksifnee
Qabsoo isaan du’aniif haalan finiinsinee
Diina saba keenyaa biyyarraa buqqifnee
Biyyi walaboomee gaafa bilisoomnee

Gatii lubbuu saanii kan biraa maal baafnaa?
Yaaddannoo hin moofofne siidaa saanii dhaabnaa
Faaruu baafanneetoo faarsatii adeemnaa
Ekeraa saanirree kanaan gammachiifnaa.

* Tokkicha Abbaa Milkii: bariitee@ymail.com


COMMENTS

RULES FOR COMMENTING:
Gadaa.com values your inputs, and to maintain a positive environment of discussion, the following rules will be enforced for comments. When you click SUBMIT COMMENT below, you are agreeing to abide by the following rules.
1. Apply common-sense respect and courtesy. Feel free to express your thoughts within the limits of civility.
2. Personal attacks, offensive language and unsubstantiated allegations are not allowed.
3. By submitting your comments, you take all the responsibility, legal or otherwise, for your comments.
4. Comments are naturally short. Long comments may be removed; for long comments, feel free to submit them as articles to be posted on their own.
5. Gadaa.com reserves the right to remove comments that do not follow the rules stated here.
6. Frequent offenders of the above rules will lose future posting privileges.

How to Use the New Comment Section
1. One can sign in using social networking services (if using this, click on "Sign In With your preferred social networking service")
2. One can also comment as "Guest" (no log-in required; for this, click on "Pick A Name" AND check the "I'd rather post as guest" button.)
(ONLY NAME and EMAIL are required; no password needed if commenting as Guest.)
3. To SUBMIT comments for moderation, click on the "Arrow" sign.

Disclaimer: Opinions expressed in comments do not reflected the views of Gadaa.com unless explicitly stated otherwise by Gadaa.com; Gadaa.com IS NOT accountable for any thought and content of comments.


Gadaa.com

Comments are closed.