Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

FinfinneTribune.com is Gadaa.com

Amna Dukkanaa’aa: Seenaa Dhokataa Ilmaan Oromoo Biyya Eritrea Keessaa | Journey in the dark: Oromo’s untold story in Eritrea

Posted: Caamsaa/May 13, 2013 · Finfinne Tribune | Gadaa.com | Comments (34)

Journey in the dark: Oromo’s untold story in Eritrea

Click Here to Read the English Version

T.F YKN Addaamuu | Nairobi Keniya irraa

Seensa
Akeekni barruu kanaa, qaama kamuu irratti olola oofuu osoo hin taane mudannoo akka dhuunfaatti qabsoo Oromoof jecha na mudate ibsuuf, kanumaan wal qabatees dargaggoota Oromoof dhaamsa dabarsuuf.

Waa’ee koo duubatti deebi’ee gad fageenyaan ibsuu caalaa gabaabumatti eenyummaa koo dubbiftoota barruu kanaaf ibsuun barbaada. Ani waggoota muraasa dura barataa Yunivaristii Jimmaan ture. Sochii barattootaa Oromoo yunivaristii Jimmaa keessatti deemaa ture keessatti hanga dandeettii koo qooda hin tuffatamne kennaan ture. Wayitan barataa sadarkaa lammaffaa ture irraa kaasee maadhee ABO kan biyya keessaa jalatti ijaarameen qooda Oromummaa kiyya bahachaa ture. Maatii siyaasaan miidhame keessattin guddadhe waan taheef gaafa Yunivaristii Jimmaa seenes, hojii qabsoo moggaatti dhiisee barnoota kiyya qofaa irratti fuulleffachuu hin dandeenye. Abbaan koo yeroon ani xiqqaa ture irraa kaasee miseensa ABOti jedhamee baroota dheeraaf mana hidhaa keessa dabarse. Qaamas itti hir’ateera. Haati keenya oliif gad jettee abbaa keenyaaf mana hidhaatti gala deddeebisaa nu guddifte. Madaa kanatu oggayyuu na dhukkuba waan taheef ABO akka qaroo ija tiyyaa, akka dhiiga kiyyaatti ilaalaa fi dharra’aan guddadhe. Waa’ee koo asuma irratti gabaabseen garan yaada ka’eefitti deebi’a.

Akkuman olitti kaase wayitan Yunivaristii Jimmaa keessa barataa turetti sochiin taassisaa tureen wal qabatee ija humnoota tikaa mootummaa keessan bu’e. Hiriyoonni koo qabamanii hidhaman. Ani miliqee gara biyyaatti deebi’ee maatii koo biras dhaquu hin dadneenyee, magaalaa Finfinnee keessa fira koo bira daheeffadhee torbaan muraasaaf jiraadhe. Haala kanaan jiraachuun baayyee natti ulfaate. Quunnamtiin hiriyoota koo waliin qabu na jalaa ciccite. Caasaan dhaaba ittiin quunnamus akkasuma hidhamuu hiriyoota kootiin wal qabatee na jalaa cite. Waanan godhu dhabee jennaan dunuunfadhee ABO barbaacha karaa eegale.

Adeemsa Finfinnee irraa gara Eritrea.
ABOn yoomi irraa kaasee Eritrea akka jiru beekuu baadhullee, bara 1990moota gara dhumaa keessa ABOn Eritrea jiraachuu miidiyaa mootummaa Wayyaanee irraa dhagahaan ture. Booda keessa ammoo bal’inaan haasawamaa dhufe. Anis kanumaaf jecha ABO argachuuf gara Eritreatti qajeeluu akkan qabu murteessee karaa eegale. Finfinnee irraa ka’ee hangan daangaa Itoophiyaa fi Eritrea gahutti qormaata ulfaataa keessan dabre. Humara bakka jedhamun gahe. San booda achitti baatii tokkoof hojii humnaa hojjachaa akkattan daangaa qaxxamuree cehu qoradhe. San booda ilma Oromoo kan dhalootaa godina baha Shawaa tahe, waraana mootummaa keessaa miliqee hojii humnaa irratti bobba’e tokko waliin wal bare. Namni kun hojii humnaa kana golgaa godhatee namoota daangaa ceesisaa ture. Suutuma jedhee bubbulee rakkoo kiyya itti himadhe. Innis hin deemiin asuma teenyee hojjannee biyya keenyatti deebinaa naan jedhe. Deebi’uu akkan hin dandeenya itti himeen amansiifadhe. San booda karaa na akeeke. Anis guyyaa tokko galgala sa’a 9 irratti karaa eegale. Mallattoolee inni naaf kenne qabadhee karaa muree deemaa bulee, ganama oggaa lafti barii’u waraana Eritreatti harka kennadhe.

Haalota akkuman Eritrea seeneen na mudatan.
Amma Abdiin koo bara dheeraa waan naaf milkaawu natti fakkaate. Waraana Eritreatti akkuman harka kennadheen, ABO barbaacha akkan deemu itti hime. Isaanis rakkoo hin qabu nu bira turtee suuta boqottee deemta naan jedhan. Haala kanaan torbanoota lamaaf qormaata osoo narratti gaggeessanuu achuma isaan waliin jiraadhe. Akuma torbaan lama fixeen konkolaataa Raashina/gala waraanaa fide irra na buusanii na qajeelchan. Achi bakka waraanni mootummaa Itoophiyaa itti walitti qabamu Afaabeeti bakka jedhamu na geessan. Bakka Afaabeeti jedhamu kanattis ABO akkan barbaadu irra deddeebi’ee hime. San booda namoonni tokko tokko natti dhufanii TPDM ykn Sochii Dimokiraasummaa ummata Tigiraay dhaaba jedhamutti akkan makamu na gaafatan. Ani kaniin manaa baheef Oromoof qabsaawuu qofaaf, akka tahe kanaaf ammo ABO malee dhaaba biraa akkan hin barbaanne irra deddeebi’ee itti hime. Baatilee muraasa booda nu fuudhanii konkolaataan naannoo Hareenaa jedhamutti nu dabarsan. Mooraa humni waraanaa guddaan keessa jiruttin of arge. Kan haasawamu afaan Tigirinyaa qofa. Amma dubbiin naaf galte. Warra TPDM jedhaman bira akkan jiru. Warri mootummaa bakka saniin nu gahe osoo hin deemiin, maaliif bakka kana na fiddan? Ani Oromoodha, ABOn barbaada jedhee itti hime. Kana booda dhimmi kee nu hin laallatu isaan waliin wal haasawi jedhanii achumatti na gatanii kutan.

Haala TPDM keessa ture.
Guyyoota lama TPDM keessa ergan buleen booda, qoondaalli TPDM dhufee na haasofsiise. Ani miseensa dhaaba isaanii tahuu akka hin feenee fi ammallee ABO barbaacha akkan manaa bahe itti hime. Innis natti koflee kana booda waa’ee ABO osoon haasawuu dhiisee akka naaf wayyu natti himee itti yaadi naan jedhee na biraa deeme. Ammas lama bulee natti deebi’uun na gaafate. Anillee yaadni kiyya kan hin jijjiiramne tahuu irra deebi’ee hubachiise. San booda qophee narraa baasanii mana hidhaa na seensisan. Mana hidhaa keessatti ijoollee Oromoo akkuma koo ABO barbaacha bahanii mootummaa Shaabiyaan butamanii TPDMtti kennaman 16 gahan, akkuma kiyya miseensa TPDM tahuu didan arge. Achi keessaa mucaan dhalootaan dhiha Oromiyaa naannoo Dambi Doolloo tokko akka hamaa tumamee ijji isaa tokko guutummaan guutuutti hojiin ala tahe arge. Gariin isaanii mana hidhaa san keessa baatiilee 6 oliif turaniiru. Anis ilmaan Oromoo hidhaman kanneen waliin baatiilee sadiif hidhame. Baatiilee sadeen kanneen keessatti halkanii fi guyyaa uleen nurraa dhaabbatee hin beeku. Doorsisa, qorannoo, walumaagalatti dararaa ulfaataa keessa dabarre. Lamuu maqaa ABO akka hin dhoofne akeekkachiifamne. Mana hidhaa keessattillee akka waliin hin haasofnu nu ugguruu yaalan. Jireenya hadhaawaa, hidhaa irraa gara hidhaatti. Abdii nama kutachiisa. Haa tahu malee baatiilee sadeen mana hidhaa ture keessa ilmaan Oromoo kanneen waliin walitti dhihaachuun waan hedduu odeeffadhe. Akeekni dararaa TPDMn nurra gahaa tures maal akka tahe bareechee beekeera. Kunis TPDM ilmaan Oromoo karaa mootummaa Shaabiyaa isatti kennamanii dhimma bahee dhaaba maxxannee haaraa kan akka OPDO TPLFiif gaangee tahee ergamaa jiruu ijaarrachuuf tirtiraa jiraachuu isaaniiti. Kana ammoo boodarra anis akka gaariitti mirkaneeffadheera.

Ilmaan Oromoo mana hidhaa sana keessatti dararamaa turanis warra dhaaba ergamtuu haaraa ijaaruu keessatti meeshaa tahuu didaniidha. Ilmaan Oromoo TPDM keessatti argaman kanneen mana hidhaa jiran qofaa akka hin taanes hubadhe. TPDM sochii OPDO haaraa bixxiluuf taassisuun ilmaan Oromoo hanga tokko kanneen dararaa yeroo obsuu dadhaban, humnaan walitti qabee dhaaba siyaasaa Oromoo ittiin qabanna jedhanii abjootan ijaarrataniiru. Akkuma guyyaan dabraa dhufeen gammoojjii biyya ormaa keessatti dararamuun nuufis tahee qabsoo bilisummaa Oromoof bu’aan inni fidu tokkollee waan hin jirreef, tooftaa ittiin mana hidhaa san keessaa bahuu dandeenyu irratti maryachuu eegalle. Kanumaanis ijoolleen Oromoo mana hidhaa TPDM keessa turre waliigallee, yaada TPDM nuuf dhiheesse fudhachuu keenya qondaala TPDM yeroo adda addaatti deddeebi’ee nu qoraataa turetti himne.

Innis ani duraanuu isinitti himeera, ammas balballi keenya isiniif banaadha, qabsoon gaggeessinus qabsoo ummataa waan taheef nu waliin hiriiruuf fedhii yoo qabaattan wanti isin dura dhaabbatu hin jiru jedhee mana hidhaatii nu yaase. Haa tahu malee mana hidhaa keessaa baanullee kallattiin gara ilmaan Oromoo warra ijaarameetti hin makamne turre. Akka kanaan duraa mana hidhaallee tahuu baatu, waraana isaanii warra kaadhimamaatti nu makanii hojii humnaatti nu bobbaasan. Ijoolleen Oromoo mana hidhaa keessaa baane akka walitti dhufnee hin maryanneef adda addaa jaarmiyaa keessa nu facaasan.
Bakka dalagaatti walitti dhufnee yoo wal haasofne, afaan Oromoon wal haasawuun dhorkaa akkka tahe nu akeekkachiisan. Dhaaba Oromoo qofa osoo hin taane, dhaaba sabaa fi sab-lammootaa biroollee ijaaraa akka jiran hubadhe. Torbanitti guyya tokko sagantaa sabaa fi sab-lammootaa jechuun qophii qopheessuu eegalan. Afaan waltajjii san irratti hayyamamu afaan Amaaraa qofa tahe. Sanaan alatti afaan Tigirinyaa barachuunis dirqama akka tahe nutti himan.

Haala kanaan osoo jirruu ilmi Oromoo nu waliin hidhamee ture tokko bakka hojii humnaa hojjataa turetti waraana TPDM waardiyyaa itti bahee ture gasoodhaan dhahee ajjeesee baqatee baafate. Boodarra gurbaan kun Sudan seenee akka lubbuun jirullee dhagaheera. Erga gurbaan kun badee deebi’ee haalli nutti jabaate. Isin fixna jedhanii nu doorsisuutti ka’an. Tokko tokkoon nu yaamanii qorannoo nurratti gaggeessuu eegalan. Mataadhuma gad qabannee rakkoo san keessaa bahuuf murteeffannee waan isaan nu godhan hunda taane. Yeroo gabaabaa booda ilmi Oromoo dhalootaan naannoo Iluu Abbaa Booraa tahe kan waraana mootummaa Wayyaanee keessa ture tokkos bade. Osoo hin fagaatiin qabanii rasaasaan dhahanii ajjeesan. Anaan natti deddeebi’anii oggayyuu na haasofsiisu, ijoollee akkan amansiisu na gorsu. Anis hayyee jedheetuma ijoollee gaafan argu obsuma godhadhaa haala itti baduu dandeessan qofaa mijeeffadhaa ittiin jedhe.

Bakka kanatti dubbiftoota barruu kanaa waan osoo hin hubachiisiin hin dabarre tokkon qaba. TPDM lakkoofsaan humna waraanaa guddaa qaba. Ijoollee waggaa saddeetii irraa kaaseen hanga maanguddootaatti. Harki guddaan humna waraanaa kun humnaan kan walitti qabameedha. Daa’imman manneen barnootaa irraa, barsiisota, dhirsaa fi niitii gabaa irraa galan humnaan guuranii gammoojjii Eritrea keessatti leenjii waraanummaa kennuuf. Kan siyaasaa fi adeemsa TPDMtti amanee waliin jiraatu garuu muraasa. Guyyuu badaa oolu. Gaafa nuti leenjii waraanummaa fudhannu namootaa nu waliin leenjii fudhataa turan 108 keessaa baatii tokko keessatti gara namoota 22tu bade. Ilmaan saboota biroo achi keessa jiran qofaaf osoo hin taane waliifillee garaa hin laafan. Lola seenaniis hin milkaawan, humni guddaan harka kennate, leenjiin gahaan waan hin jirreef lakkoofsi madoo fi namoota dhumatanis salphaa miti. Humnaan itti oofanii lolchiisu. Adeemsi kun tahuufii dinnaan boodarra loluus dhiisaniiru.

Gara yaada kiyya jalqabaatti oggaan deebi’u anis suuta suuta amanamaa fakkaadhee dhihaadhe. Qondaalonni isaanis natti dhihaatanii waan tokko tokko natti himuu eegalan. Suuta suuta akkaataan achi keessaa bahee miliquu danda’u irratti qorannoo kiyya itti fufe. Waa’ee ABOs suuta gaafadhee jennaan kallattii waraanni TPDM jiru irraa fagoo akka jiran dhagahe. Haala kanaan achii badee ABO argachuu caala gara Sudanitti qajeeluun akka irra salphaa tahe hubadhe. Guyyaa tokko akkuma tasaa gaggabee kufe. Dhuma irratti dhukkubni garaa kaasaa akka na qabe himadhe. Kanaaf halkan yeroon fedhetti akkan fincaaniif gad bahu naaf hayyaman. Waraana mootummaa keessaas waan hin turreef gammoojjii kana

keessaa baduu hin danda’u jedhanii yaadan. Anis halkan tokko yeroo 10 bahee deddeebi’e. Namni akka na hordofaa hin jirre mirkaneeffadhee halkan lammaffaatti koddaa kootti bishaan guuttadhee halkan keessaa gara sa’a 2 fi walakkaa irratti deemsa kiyya eegale. Ogguu lafti barii’u daangaa mureen waraana Sudaanitti harka kennadhe. San booda mooraa baqataa Shagaraab jedhamutti na geessan. Achi taa’een firoota kiyya biyya ambaa jiran quunnamee maallaqa naaf ergamii torbaan lama booda gara kaartum qajeele. Ani jireenya baqattummaa hawwees hin beeku, kaniin manaa baheef qabsoo waan taheef gara Kaartum deemee caasaa ABO quunnamuuf murteeffadhe.

Kaartuma gahuu kiyyaa fi Caasaa ABO argachuu.
Akkuman Kaartum gaheen hojii duraa kaniin godhadhe hiriyoota koo na biraa hidhaman barbaadu, kana malees caasaa ABO argachuuf tattaafadhe. Hiriyoota koo mana hidhaa turan keessaa tokko kan hiikkame argadhe. Haalota na mudatan hundaa ibseefii ammallee ABO argachuuf akkan fedhii qabu itti hime. Guyyoota lama booda jireenyi kiyya gara milkiitti deebi’uu eegale. Hiriyaan kiyya sun quunnamtii waan qabuuf bakka hundaa fixee bilbila koo narraa fudhatee miseensa ABO kan dirqamaaf Kaartum jiru tokko waliin wal na quunnamsiise. Miseensi ABO Sudanitti argadhe kun, nama guddaa, hubataa, jireenya kiyya keessatti bakka olaanaa qabuuf, naman yoomuu hin daganneedha. Bakkan qubadhu hunda naaf mijeesse. Umuriin narra nama baayyee guddaa tahullee hiriyaa kiyyan taassifadhe. Haalotan gammoojjii Eritrea keessatti dabarse, gochaa mootummaan Shaabiyaa fi TPDM ijoollee Oromoo irratti raawwatan hundaa tokko tokkoon itti hime.

Innis guddoo hin raajamne. Garuu “Bishaan Fira fakkaatee nama nyaataa” jedhee mammaakee callise. Maal jechuu barbaadde? Jedheen gaafadhe. “Anaafuu naaf hin galle” jedhee deebii naaf kenne. Fuula isaarraa aarii fi dhiphina arge. Itti deddeebi’ee gaafachuu hin feene. Dubbiin hangi tokko naaf galte waan taheef bulfadheen gaafadhe. Innis waan hedduu naaf hime. Yeroo dheeraa Eritreatti deddeebi’uu isaa fi san dura ammo baroota dheeraaf miseensa WBO buleessa tahuu. Oromoonni keenya biyya alaa jiraatan qondaalonni ABO Asmaraatti galanii jireenyatti jiru, jedhanii haasawu naan jedhe. Dhaggeeffachuun itti fufe. Garuu Asmaraan alagaaf dhiisii ilmaanuma biyyaafuu bakka itti bashannanii jiraatan akka hin taane naaf hime. Mootummaa Shaabiyaa keessatti namoonni gariin qabsoo keenya kana irraa jibba akka qaban naaf hime.

Sanumatti dabalee waa’ee Kamaal Galchuufaa naaf kaase. Kamaal Galchuu namni onnachiisee akka inni dhaaba irraa cabee bahu kan jajjabeesse qaamuma mootummichaa keessaa murna tokko tahuu naaf hime. Sana duras seenaan fakkaataan raawwatamuu taa’een irraa dhagahe. Baatii lamaaf waliin jiraannee waan hedduu na taphachiise. Hogganoonni keenya qabsoon kun akka jiraattuuf wareegama ulfaataa baasaa akka jiran, innillee umurii kanaan qabsoo keessatti cihee kan hafeef maanguddoon isaa olii qabsoo kallattii baayyee qabdu keessatti cinniinnatanii jiraachuu akka tahe na hubachiise. Diina fira fakkaatutti siqnee karaa deemuu dadhabne jedhe. Anis waan hedduun hubadhe. Ammas onneen koo qabsoo na feete. Kanaaf ammoo osoo hangamuu haalli mijaawaan jiraatee, gara gammoojjii Eritreatti qajeeluu qalbiin na dide.

Kaartum irraa gara Sudaan kibbaatti, achii ammoo gara Ugandaatti, Ugaandaa irraa gara Keeniyaatti qajeele. Bu’aa bahiin isaa hedduudha. Kana ibsuun homaa fayidaa hin qabu. Kaartum irraa ka’ee Nairobi gahuuf garuu ammas gara baatiilee sadii narraa fudhate. Amma Naayroobii dhaqqabeera, adeemsi koo hin dhaabbanne, qabsoofin bahe qabsoo ittin fufa. Amma haala hundaa mijeeffadhe, quunnamtiin koo qajeelaadha. Har’as borus baqataa tahuu hawwee hin beeku. Faanti koo gara Oromiyaatti na fuulleffata. Hadhaan jireenyaa gammoojjii Eritreatti TPDM keessatti arge waan hedduu na barsiise. Ganamas haalootu manaa na baase, haaloo irrattin haaloo dabaladhe. Waan Eritrea keessaa hanga arge ibsuuf yaaleera, hangan dhagahe garuu dubbachuu hin feene. Nageenya ijoollee Oromoo har’allee achi jiraniif jecha. Garuu guyyaan itti wal gaafannu inuma jiraata jedheen abdadha.

Xumura
Egaa waan narra gahe hedduu ibsuuf yaaleera. Xumura irratti wanti gad jabeessee jedhu, hogganoonni Shaabiyaa qabsoo keenya irraa harka haa fudhatan. Ilmaan Oromoo TPDMf dabarsanii kennuun dararuun dhaabbachuu qaba. ABO hin barbaadan yoo tahe nurraa bahi haa jedhaniin.

Oromoonni biyya ambaa jirtan, hunda jechuu baadhullee hedduun keessan ilaalcha dogoggoraa qabdanitu jirtu. Asmaraan lafa itti bashannan, lafa itti qabsoo dagatanii of qananiisan akka hin taahe waanan dhagahe hedduu keessaa hanga xiqqoo ibseera.

Ani gama kootiin hogganoota ABO haala danqaa fi gufuun itti heddummaate keessatti qabsoo hadhooftuu gochaa jiraniif dinqisiifannoon koo guddaadha. Ammallee galata qabdu jedhaan.

Yaada koo guduunfuun dura ammas irra deebi’ee kaniin jedhu, hogganoonni Shaabiyaa, barri itti wal gaafannu ni jiraati, nurraa dhaabbadha, kan kanaan nu gahes isinuma ammallee adeemsi amma itti jirtan fala isiniif hin tahu dhaabbadhaa, imaammata keessan keessa deebi’aa ilaalaa jechuun barbaada.

Dargaggoonni Oromoos yoo qabsoo barbaaddaniif biyyuma keenya keessatti haa hojjannu. WBOn kallattii maraan jira, caasaan ABO bal’aan biyya keessa jiraati biyyuma keenya irratti qabsoo keenyatti haa jabaannu isiniin jedha.

Waan qalbii guutuun dubbiftaniif guddiseen isin galateeffadha

Injifannoo Ummata Oromoof!

T.F YKN Addaamuu Nairobi Keniya irraa

Gadaa.com

Gadaa.com delivers information on Oromia and the Horn of African region: top news stories and analyses, politics, and culture, arts & entertainment, and more.

Gadaa.com

34 Responses in THE COMMENT SECTION

 1. Barataa

  May 13, 13 at 9:45 pm

  THIS IS THE TRUE FACE OF ERITREA/SHABIYA.
  Shabiya is killing oromo struggle. But Dawud Ibsa, a hostage of shabiya, wants to save his life. I don’t want his death in the hands of shabiya, But he shouldn’t let Oromo students go to Eritrea. The base of Oromo struggle must remain inside Oromiya.

  Obboleessoo baga Waaqni lubbuun si oolche.

  Eritrea must release Oromo Prisonners!!

 2. Dhufu

  May 13, 13 at 11:42 pm

  Dont trust anybody, the struggle must be done in the place one knows better. No need to look for wicked Ertrea or Somalia. By the way, they are not free either. What is the difference to be led by Mengistu or Isayas? Are they both dictators? Oromo cities and jungles must be our base to fight these day light hynas. Even British is defeated with thier technology let alone these backward snakes. The people will win evenif it will be bitter.

 3. Ramis

  May 13, 13 at 11:55 pm

  What a sad story experienced by our Oromo brothers in Eritrea. A great lesson for me and all Oromos about the Tigrayans approach for the enslavement of Oromo people for their cause. I hope many story will come out…. and reach our ears and touch our heart and bone.

 4. Gurmessa

  May 13, 13 at 11:58 pm

  My Godness !! Baay’een boohee lammikoo.Garuu Waaqayyo Garridhaa guyyaa gidiraattii……….gaachana amanamaa lafa onaatii !!
  Obsa siif haa dabalu ammayyuu !! Jabaadhu .Hundi waliin taanee Diina faccifnee.Biyya keenya Bilisa haa baasnu.

  Baay’een si galateeffadha

 5. sanyii

  May 14, 13 at 3:13 am

  Dursa baga waaqayyooo balaa hamaa kana irraa si oolche. Diinummaan oromoo daran baay;ee akka ta’e caalaatti nu hubachiifte kanaafuu galatoomi. Garuu kan BARAATA said jedhe ani hin fudhu. maaliif yoo jette, nama ciniinanii hin baran. Kun hogganaa ABO duraa kan dhokatee natti hin fakkaatu. Garuu yeroo filannoon dhibu xiqqooshee bakka dahannaan jiru taa’uun dirqama natti fakkaata.

 6. Akkumaa

  May 14, 13 at 5:30 am

  Seenaan kum seenaa nama gaddisiisu dha. Dhugummaan isaa garuu anaan na shakkisiisa. Ani Ertraaf falmuu kajeen miti kana jechuun kia. Ani karaa kiyyaan Mootummaan Ertiraa fi Shaabiyaan Ummata Oromootiif gaarii yaadu jedhe takkaayyuu yaadee hin beeku. Garuu haala karaa irratti walitti nufidetu jiraaf ammaaf nu lachuu haalichuma irraa qooda fudhataa jirra.

  Shaabiyaan waan kana mara hinuma gooti. Garuu seenaan armaan olii kun akka inni itti barreeffametu seenaa dhugaati jedhee fudhachuuf narakkise dhiiroo na oofkalchaa!.

 7. IA

  May 14, 13 at 11:11 am

  Ashamaa dhiiroo,
  Seenaan kun dhugaa ta’uu ni mala. Garuu haal barreffamni kuni itti barreefame tarii dubbii mimmi’eessanii haa katabamu malee waan kun waan kanaan dura namoota tokko tokko irra dhagahaa ture waliin wal fakkaata.
  Qabsoon oromoo lafa oromiyaa keessatti ta’uu qaba. Duuti silaa Ertriaa keessattis hin haftu edda ta’e dhiiru maaliif dargaggon oromoo biyya Ertiraa dhaquun maa barbaachise. Duuti tokkuma waan ta’eef oromiyaa keessatti diina keenya wajjin wal’aansoo wal qabnee du’uu nuu wayya.

  Dawon with Shaabiya!! and Isaayaas Afwerki!!

  Nagaan

 8. Kabalaa

  May 14, 13 at 1:54 pm

  Any misfortune to any one is very sad and needs to be communally and individually supported. But the other sad side to the sad story is that some oromos seem to expect a lot from others more than they can expect from themselves, their human resources as well as material resources. I don’t understand as to why Oromos need to blame Eritrea even for a second since Eritrea did not force them to go to Eritrea.

  Do all of these whining Oromos and the sypathizers like me to really think that Eritrea has an obligation to liberate us? One may be down right naive but NOT BOTH NAIVE and stupid at the same time. If all of you abundant oromos blessed with abundant human and material resources could not forge even the most elementary common puposes and fight for your just rights in unity within diversity what the HELL makes you think that you may come to be victorious over you oppressors by using distant Eritrean help? All of you habitual bickerers and born whiners will come to learn the hard way the fact that you must fight your fights by yoursef in your own country’s palaces, mountains, rivers, valleys, towns, palaces, streets and forests.

  There is NOTHING more patriotic and more motivating highly honourable struggle than fighting for justice and freedom in once own mother land. All else is secondary and supplementary just to stregthen the internal independent fighting. If outsiders notice that you can not agree even beteween yourselves they already think that you even duobly unable to agree with the outside world. Means that they will never trust you even if they don’t say that to you. People trust those who trust in themselves and each other and work with each other with tolerance. All of our neighbours are our real and potential friends but they are not our godfathers from whome we may expect more than we can expect from ourselves. FULL STOP.

  So please for Gods sake stop the habitual whining and the comfortable and lazyman’s game of victimhood but instead think positive, empower yourself, form common pupose from the inside, take up the shield that NO ONE’S sword can ever penetrate as well as take up the SWORD that can penetrate any existing shield. I have the prototype of the shield and the sword but they are mine. Then you don’t have to think about victory because it will come by itself and is enough for every one icluding me, you and beyond. Personally I LIKE PEOPLE WHO THINK BIG and throw themselves in to actions with sustained and unbending highly motivated energy and vision. Why NOT? Our world in an open world where impossible is nothing and possibilities are limitless.

  “A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at him.” ~David Brinkley

 9. Mortar

  May 14, 13 at 2:01 pm

  Well. Kun haala nama tokko mudate dha. Kana irraa kaanee qabsaa’onni oromoo Eritriyaa keessa jiraatan hunduu Ertiraadhaan miidhamaa jiru jechuu hindandeenyu. Haata’u garuu seenaa kana irraa waan baay’eee barachuu dandeenya. Kunis:

  1. Qabsaa’ota barbaadee ufitti makachuu kan qabu ABO ta’ee utuu jiru namoonni ABO barbaadutti baay’ee akka rakkatan argina. ABO’n deeggartoota hedduu qaba;ta’us caasaa fi ciminni gaggeessitoota baay’ee gadi bu’aa ta’uu hubanna.

  2. Namoonni ABO barbaachaa biyya adda addaatti baqachuu mannaa tooftaa fi tarsiimoo adda addaa baafachuun achuma Oromiyaa keessatti qabsaa’uuf of qopheessuu akka qaban hunbanna.

  3. Eritriyaas ta’e biyyi kamiyyu diina koo ti ykn fira koo ti jennee ilaaluu hinqabnu. Siyaasa keessatti firris diinnis hin njiru. Hundumtuu faayidaasaa yaroo ilaalee sitti firoomuu ykn diinomuu dandaa’a. Kanaaf qabsaa’onni Oromoo biyyoota qabsoo keenya tumsu danda’u jennu ija shakkiin ilaaluu qabna.

 10. soretti

  May 14, 13 at 6:56 pm

  Hedduu nama gadisisa,ammas ta´u Qabsoon keenya Oromiya keesati ta´uu qaba Ertiraan takkayyuu balballa Qabsoo nuuf hin taatu Shabiyyaaf Wayyaaneen Obbolaa dha kan wal nyaatannis Qabeenya Oromoo irrati hooganooni achi jirtan ammas irra deddeebbi áati iti yaada Rabbi isin haagargaaru.

 11. Bal'inaa

  May 14, 13 at 7:26 pm

  Ashamaa Oromoo,

  Hoogganni dhaaba keenya OLF maaliif Eritrea ti baqatan? Rakkoon Geo-politics gaanfa Afriikaa yoo jiraate illee, sababa quubsaa natti hin fakkaatu.

  1) Hoogganni keenya osoo of-wareegee qabsoo kana finiinsuuf kutate, dirree Oromiyaa tti galee hojii qabsoo hojatuu ni danda’a ture. Sababi Eritrea dhaqaniif inni guddaan lubbuu isaanii du’a irraa baraaruuf ture. Hoogganni keenya lubbuun jiraachuun waan dansaa dha.

  2) Eritrea dhaquun warri Shabiya qabsoo keenya akka booji’an taassise. OLF ajaja humna waraanaa Shaabiyaa jala gale. Meeshaa ittiin Eritrean fedhii Geo-politics qabdu itti tikfattu tahe. OLF dhaaba jabaa tahuun Eritrea ni yaaddessa. Shabiyaan OLF dadhabaa feeti. Akka hin guddanne-akka hin duune godhuun itti fayyadamti.

  3)Hooggantoota keenya to’annaa Shaabiyaa jalaa bilisa baasuun hedduu ulfaataa fi lubbuu namoota hedduu balaa irra buusuu ni danda’a.

  KANAAF MALLI MAALI?

 12. badhaasaa

  May 14, 13 at 8:20 pm

  Seenaan kun dhugumatti ta’ee yoo jiraate nama gaddisiisa. Ammoo qabsoon laaftuu hin qabdu, gaafa manaa bahan waan nama mudatu danuu dha. Namni kana hin beekne quba qabaachuunis bareedaa dha. Seenaan kun seenaa nam tokkoo malee seenaa qabsaawota Oromoo Eritrea jiranii ta’uu hin danda’u. Ijoolleen Oromoo hedduu Ertiraa keessatti gargaarsa argatanii, leenjii fudhatanii, qaramanii fi hidhatanii diinatti bobbahanii dina hiraarsaa jiranis dagachuun hin feesisu. Warri seenaa nam tokkoo kana haguuggattanii tattaaffii qabsoo gama sanaan gaggeeffamaa jiru xiqqeessanii ilaafluu fedhan, warra qabsoo sabaa, akeeka sabaa ganee ODF ofiin jedhee of yaamu, warra sagantaa siyaasaa Miniliki fi Yohaanis Maxxanfatee ka’e ta’uun beekamaa dha.

  Qondaalli shabiyaa tokko dogoggora dalaguu ni danda’a. Ammoo sadarkaa mootummaatti fi akka imaammataatti ABO fi Oromoo irratti gohcaa bifa kanaa raawwachaa jiru kan jedhu dhugummaan isaa nama shakkisiisa? Silaafuu atu naannoo turte sana qofaa beekta, akkamiin akka imaammata mootummaa Ertiraa ta’eetti ibsuu dandeesse?

  Akkaataan itti katabame fakkeenya tokko irraa ka’anii, hunduu akka fakkeenya kanaa ta’a waan jedhamu fakkaata, it is only inductive. Kanaaf waan tokko fudhatanii hunduu akka kana jedhanii murteessuun akka nama hin dogoggorsine na yaaddessa. Yeroo Oromoon fira qabsoo tokko hin qaabne keessatti, jaallan naannoo sana jiran wareega kana fakkaataa baasan kessatti warri biyya alaa arraba dheereffatan Jaallan bakka sana jiran irratti afaan banuun nama gaddisiisa, qaanessas! Shabiyaa irra Wayyaaneetu nuuf wayya warri jedhan yoo jiraatan, isaanis karaa dogoggoraa irra jiru!

  Dhaamsi Oromoon biyya isaa irratti qabsoo jabeeffachuu qaba jedhu bareedaa dha, sanaaf garuu jaallan qabsoo biyya keessaa jabeessuu fi qindeessan irratti duuluu fi ololuun hin feesisu. Otoo isaan bakka sana hin jiraatne bakka irraa waa walitti guduunfatanii fi qabsoo kana jiraachisuunu hagam akka ulfaatu warra qabsoo kana itti dhiyeenaan beekutu hubata. Kanaaf warri seenaa kana jala deemtanii arraba dheerettan irraa of qusachuun haamlee keessaniif gaarii dha. Namni ala keessa nanaannawu kun hamlee ittiin jaallan qabsoo sabaaf bakka sana jiran waliin afaan guttatee dubbatu miti. Dhiirri ykn bakka isaan jiran ykn dirree Oromiyaa irraa dubbatu otoo jiraate fudhatama argata. Yoo sun hin ta’iin, olollii fi arrabni yoo qabsoo Oromoo miidhe malee bu’aan inni qabu hin jiraatu.

  Dabni kun jaala kana irratti dalagamee yoo jiraate, dhaabni hordofee fi mootummaa waliin haasawe dogoggora jiru akka sirreessu fi warra badiis adaba feesisu kennisiisu tolchuutu gaarii dha. Namni dhimma kana katabes akka dhimmi kun ta’u gumaacha isaa caasaa qabu irraan bahatee, qondaalota isa dirqanii fi otoo inni ABO bira deemuu barbaada jedhu TPDMtti dabarsanii kennan karaa caasaa ABOtti himee, hogganni ABO akka mootummaa waliin haasawee sirreessu gochuutu fala dha. Malee ololli homaa hin buusu.

  Waaq nuuf araaraminna!
  Injifannoo Ummata Oromoof!

 13. Tees so

  May 14, 13 at 8:46 pm

  I agree with most of you that there is no permanent enemy or permanent friend in politics but there is common interest, however, the African dictators don’t have enough knoweledge to develop the common interest especial those of Habash. There common goal or interest is to burden their foolish idea on the others.

 14. Qanquree

  May 14, 13 at 8:55 pm

  Waan kanarraa heedduu barachuu ni dandeenya, isan keessas;

  1. TPDM woyyyanee ka biraa ta`uf akka qophawwaa jiru,
  2. Shabiyaaniis akka isan deegeera fi kopheessaa jiru,
  3. Qabsoon Oromoos akka Oromiaa keessat ta`uu qabu,
  4. Gama Oromoon toftaa kanaf sagantaan debbii akka nu hanqatu,
  5. caasaan ABOn biyya keessaa qabu dhadhabaa ta`uu isaa ( namni tokko yoo qabsooti makkamuu fedhe akka bakka fi karra deemu hin beekne) hubachisaa.

  Haa ta`u malee kan dubbatamuu qaban giddiraa darban uttu hin tanee akkamni waan kana dhaabuu dandeenya YKN waan Shabiyaa fi Tigroon nuuf saganteeffatan kana fashalchesinee qabisoo furggesinee bilisummaa oromiyaa dhugomisina kan jedhudha. Yeroo hundaa waan darbe irrat quba-waliti qabina tanaan akkuma eegee booda deemnee isuma darbe hasawwaa hafna. Tarkafillee waan kana hambisan fudhachuun barbachisaadha. Takanifii fudhanuus mal ta`a kan jedhu irrati yaada furmaata yoo dhi`eesine bu`aa qaba malee rakkoo dhageenyee hidhii xuxuun fayidaa hin qabu.

 15. Dhugaasaa Himaa,

  May 14, 13 at 10:02 pm

  I feel like knowing something from the olf leaders residing in eritrea about the truthfulness of the situation we read above!
  I’m not unmindful about the intention eritrean government has concerning oromo’s future fate, for the fact that Isayas Afawarqi has aired multiple times that he doesn’t support the freedom of the Oromo people from the colonial power eritrea herself had freed from about 22 years ago.They all have their national and political rationales to do so. Politically looked at, we may not blame them for doing what looks reasonable for the best interest of their nations. The thing at odd with us rather is that we don’t seem calculating what is the best interest of our national agenda, and giving priority to that best interest in our individual, group and national moves! Rather, we like to depend ourselves on others, and when doing so, even we don’t look that we suspect that these “others” will betray us one day, and stand against our best interest, so we don’t prepare ourselves for the inaviatabe sgruggle joining the force with whom we have strategic interest for the common goal.
  Come on guys, let the oromos stop trusting others, while suspecting themselves, knowing that every group or party, or government live and work hard for themselves, not for others or for us the Oromos! Let us work hard for ourselves together to liberate our people from the abuse and malicious conditions happening to them at different stages by our common enemies mainly coming from the root of the so called semitic people only we the people of the Horn of Africa are condemned to carry on ourselves out of the people of this planet!
  I’m highly sympatatic with the youngman and hope he will do everything to uphold his people’s struggle and show in practice to others what it should look to be a person like him who endured such atrocities in life, and help others to escape such confusions of damaging oneself while looking for safety to continue with the further struggle to reach at a goal.

 16. Abdata

  May 14, 13 at 10:58 pm

  The story I read is very touchy. As illustrated it seems there is an ideological difference between Oromos and Shabiya. The writer is a very talented and man of art. I would like to congratulate him on his success and failure stories. According to the story the person has suffered beyond human tolerance. But allow me to ask some questions:
  1) How did he find that much easy accessible traveling to Eritrea, escape to Sudan, then move to South Sudan, Uganda and finally Kenya?
  2) Does any representative of an organization openly blame the organization he represents, like the person in Sudan? if so he doesn’t have any mission and vision.
  3) Conclusion #2 reads “Namoonni ABO barbaachaa biyya adda addaatti baqachuu mannaa tooftaa fi tarsiimoo adda addaa baafachuun achuma Oromiyaa keessatti qabsaa’uuf of qopheessuu akka qaban hunbanna.” Currently whose message is this statement running around and confusing people if at all they find one.
  4) ODF has smart fiction writers. I appreciate the way the writing is compiled but the writer fulled himself than fulling us.
  May you get back to your concise so that you will speak the truth.
  Abdata

 17. Gumaa Saba

  May 14, 13 at 11:36 pm

  yoo akki kun kan dhugaa taate tahee shaneen mana hidhaa jirti jeechuudha kanaaf achiiraa akka waan Ertiriyaan fira oromoo taatetti oduu achiiraa dabrsuun ilmaan oromootiif gaagga’ama gudhaa dha. SBOs tahee midiyaan afaan oromoo achiiraa dabruu hundi kan ummata oromoo dogogorsu waan taheef dhaabatu qaba yoo ammoo miidiyaan kuni kan Ertiriyaan oromoon itti gowwomsuuf itti dhimma baatu tahees lafa jala orimoo quba qabaachiisani akka ilmaan oromoo gara Ertiriyaa him baqannee tolchuudha malee calisun cubbudha. Kanaraa waani baranuu oromoon wal malee humaa hin qabu kanaaf tokkomman dhaabota siyaasaa oromoo furmaata.

 18. ABAA FARDAA

  May 15, 13 at 5:28 am

  THE STORY OF THIS GENTELMAN IS JUST A TIP OF AN ICEBERG OF THOUSANDS OF UNTOLD STORIES OF OUR YOUNG MEN PERISHING IN ALL THE DESERTS IN AND AROUND ETHIOPIA AND BEING EATEN BY SHARKS IN THE RED SEA IN THE HOPE OF JOINING OLF OR FLEEING FROM THE ENEMY.IF WE HAVE REAL ORG. AND REAL LEADERS THIS IS A WONDERFUL OPORTUNITY TO TRAIN THEM AND SEND THEM BACK TO FEND FOR THEMSELVES.THEY ARE MORE THAN EAGER TO FIGHT BACK…GOSAKEENYAA , LAMIIKENYAA MAALO NUTIDIRMADHAA, HIRIBA KEESAA RABI NU HADAMASU.

 19. koorraa Bonaya

  May 15, 13 at 8:52 am

  Members of the Eritrean government have been implicated in human trafficking rings. These human trafficking rings work closely with the Rashaida smugglers on the Sanai’ border. Why should OLF trust organizations/governments that are implicated in human smuggling. All it does is leave Oromo youth exposed to more violence and brutality. Was it not the Eritrean Liberation force that joined hands with TPLF to kill tens of thousands of unarmed Oromo soldiers in the early 1990’s. If we can’t trust them then we should not trust them now.
  Oromoni jabeena Oromia beeknaani Tigray, Ertrea, Amhara nuu garboomsisuu hindandandanii!

 20. namoo dhaabbii

  May 15, 13 at 9:28 am

  Gabaabaa dhumatti kanati deemate CIDHA moo QABSOO dha ? QABSOOfi yoo ta*e afaan kee qabi seenaa qabsoo diraamaa kee osoo hintaane kan dachaa dachaa dhaan caalu bannee haga arraatti Qabsaaawaa jirra, kuni 100% olola diinaa qabsoo bilisummaa Ethiopianst yakkamaa Leencoo Lataa qabsoo ABO dura dhaabbachaa jirutti lubbuu horuufi diraamaa qopheesite kana ufumaa filmii isaa ojjedhuu laali dhaloota harawa kana bifa feetaniin dhuftan qabsoo kanarraa dhabuu hindandeessan, guyya guyyaan kumaatamaan qabsoo kanatti dhangalaa’aa jiru, Ololtu salphoo akka taatetti afta. ABO dhiigaan jaaramte sareen akka keetii miti Eenyu diguu hidandeenye, Diiggaaf kan woggaa20 oli itti fudhatee waan qabee waan gadhiisu wollaalee ganda keessa naanna’ee xibaaru LEENCOO LATAA gaafadhu abjuu akkanaa dhaabi.
  ABO DHIIGA GOOTOWANIIN IJAARAME SAROOTAN HIDIIGAMTU !!!!
  IUOF !!!

 21. LUBA

  May 15, 13 at 9:40 am

  warrii dubistani diraamaasi dhugaasi barressuun akka dandaa’amu yaadachaa dubbisaa. jechuun dhugaa fi soba adda baafatee hinbeeku PCn waanumati itti buute kataba..ha..ha..ha

 22. Qanquree

  May 15, 13 at 8:04 pm

  To clear the matter, it needs response or clarsification from The concerned organization. If this is true it needs solution if it is propaganda by Leencoo group it has to be made known to the puplic.

 23. Doomii

  May 15, 13 at 10:14 pm

  This is what we get by being naive. In the first place Sha’abiyya has never stood for Oromos, Wayyanee and Sha’abbiyya are competing on our resources, they are enemies not freinds, Oromo strugggle should depend on itself not on anybody else.

 24. BB

  May 16, 13 at 1:02 am

  “I’m not unmindful about the intention eritrean government has concerning oromo’s future fate, for the fact that Isayas Afawarqi has aired multiple times that he doesn’t support the freedom of the Oromo people from the colonial power eritrea herself had freed from about 22 years ago.They all have their national and political rationales to do so.” you wrote

  I am not a politician neither a member of any political organization so I think that Isayas Afawarqi is correct by stating that he does not support the freedom of the oromo people from the colonial power if you mean by freedom an indpendent state. He knows that the Eritrean case and the Oromo case is different in the sense that the Eritreans were fightingfeudal Haile Selassie by aligning themselves with major significant world powers of the eastern world such as the Soviet Union and China and then after the crumbling of the Haile Sellassie regime Eritrea quickly and pragmatically changed sides and aligned themselves with the significal world powers of the Western world led by the USA. When they have secured the support of such world powers one can say that more than half of the battle is already wone. FULL STOP!

  In the case of the Oromo struggle all what we have been hearing is the usual overestimation of self and trying to fight lonley war with no sgnificant strong out side support. That is not only FATAL limitation but also Fatal mistake that is still going on. How can tiny Eritrea suffering under the heavy burdens of sunctions help you in any significant manner even it wishes so especially when it is made to be isolated and rendered very weak? In addition to that, why should Eritrea helps your agenda of an indpendent state that may lead to the fragmentation of the whole area which may possiblly lead to more violence and more ararchism that may further destroy the political, economic, social, etc. viabilities, according to Eritrean views. Ertrea might be interested in government in Addis Ababa, that government being the kind of government which may bring peace and peaceful cooexistance with Eritrea, opening borders and trading broadely in the benefit of the two countries since Eritrea possess strategic locations, sea ports, etc. while Ethiopia possess abundant human and material resources as well as large market. Again seen from the Eritrean points of view.

  Some Oromos can keep day dreaming but realities of self interest are the once that govern international relations.

 25. tolashee

  May 16, 13 at 4:34 pm

  Seenan kun kallati dhaan kan nama tokko (Addamu) irra ga’ee ta’u baatu illee, fiction baseed on true story bareefame ta’u danda’a jedheen yaada. Eritrean, Independent state of Oromia itti akka inamanne beekama dha. Isayas fii hooganoonni murtesson Ertirea kana irra deddebisan ibsani jiru. Eritrean fayida mata saatif deemti. Kan fayida mata ofii wallalee hooganoota ABO warra 100% Eritrea irratti irkatee jiru dha. Utu Hooganna ABO dhaaf kanbaja qabattee Ertirean Oromo irratti rakko akkasii geessisu irra of qusatti turte. Kabajan immo humna fii hojirra irraa horatama. Qabsoon biyytti debiyyu qabdiin dhugadha. Garuu, utu karan biyya kessatti ittin qabsanii mijate jirate inni baressu kunu maalif gadi baha? utu caasan jirate maaliif ABO kara qunamu dhabee rakkata. Bareefama kanan keessa wanni amanamu bayeeti jira, keesuma waayee motumma Ertirea laalchise, garu waan wal dhahus ni jira. Hata’u malee, rakko kun hundi kan nu mudate kayyoon ABO dullome miti, dhageetti dhabeefis miti. Jaarma jaba fii Hooganna qara dhabu irran. Isa kana irra aanuun hojii barbaada. Dargaggagoota humna haara qaban barbaada, Qooda warra muxxanoo qabanii barbaada, Jaarma barbaada.

 26. Aduu Gubaa

  May 16, 13 at 11:51 pm

  Qanquree,

  Better withold the usual partisan propganda and instead find an all round honest solutions to the problem. Endless finger pointings and have already cut lots of fingers. Why keep doing always the same. Bickerers are part of the problem not part of the solution. Please try to be part of the solution not part of the problem. Then you can be true Qanquree!

 27. ali

  May 17, 13 at 2:20 am

  seenaa namaa gadisisuu siraa bagaa rabbin si basee ani waani bayyee barruu kanaa irraa amanuu qabaa motummaa ertira akkaa inni oromoo hin fenee yokkaa walabumaa oromiyatti hin amanee waani bekkamadhaa ha ta uu malee kanumaa oddoo bekkanuu hoganaottin abo yeroo dhera fi achi keesatti umrii issaani fixaani waani bayyee namaa gadisisuu ee badaa carraa oromoo sabnii haganaa bayatuu akkantti rabbin diqesee

 28. Lammii

  May 19, 13 at 1:31 pm

  Gaddisiisaa dha. Of course, Eritrea fira jechuun hin danda’amu. They were fooled by TPLF once. Now they are trying to create another subordinate organization. Unable to learn from their past mistakes. Very unlikely for them to succeed this time too.

 29. Lammi Boruu

  May 21, 13 at 9:15 am

  Astonishing, anger provoking story. dhimichi yoodhugaa baatellee sobadha jedhanii fudhachuun nama rakkisa. Yaa carraa ilmaan oromoo, baay’ee nama gadisiisa. Kan daran nagaddisiisu, qabsoon oromoo haala akkas wal xaxaa keessa otoo jiruu, lammiiwwan oromoo, gaachana walii ta’uu mannaa namoonni tokotokko dantaa fi kabajaa mataa isaaniif jecha yookaan amantaa dongongoraa ta’e qabatanii wal-irraatti duuluu isaaniitti.

  Yaa jamaa, seenaan nugaafata dhiiga oromootti yootaphanne. Abbaan barbaade karaa barbaadeen haqabsaa’uu garuu oromoon oromoo irratti bifa kamiinuu shira xaxuun irra hinjiru. Inni barreefama kana sobee barreesses YKN inni dhugaa barreeffama kanaa awwaalee hirmaannaa qabsoo oromoo boodatti deebisuuf yaalus, lachuu yakkamoota.

  sabni oromooo garuu kara lachuu iyyuu hingowwomfamu. Diinni keessa alas jira qabsoo keessatti diraamaan yaada namaa jeequ yoomiyyuu nijiraata, qabsoon itti fufa!. Hagam yoodheerateyyuu dhgaan hinuma mo’a, injifannoon kan oromooti!!

 30. Jaalattuu Sabaa

  May 22, 13 at 2:00 pm

  Yaa Obbooleessa koo baga Rabbiin Lubbuun achi si baase!!!!
  Habashaan waliif hojjattuu malee silaafis QBO ni hojjattuu jenee hin amanuu, haa ta’u malee yoo tokko taane walin dhaabanee Rakkoo tana keessa illee numa baana!!! Sabi keenya illee ni bilisoommaa!!! Namu waan QBO isa irra eegiduu gumaachuun dirqammaa lamummaatti! Seenaa kana nuuf himu keetif hedduu galatoomi!
  Haa jabaanuu!!!!
  IUOf!!!!!

 31. Magarsa

  May 24, 13 at 8:15 am

  First of all I conguradualate him for drawing such a significant attention from all these peaple. Second of all he managed to fool and twist a mind of naive inexperienced odiences. lete me tell you what Eretrean Gov’t did was absolutely right. he was lucky to be alive. what if he has been a trained agent sent out to do such mission in order to discredit Eretrean Gov’t. in this dayand age every thing is possible, in addition, how on earth people that have been through all that past ups and downs of revolution can easly beleave him with out any validation. it seems to me all that story came from well thought source in order to distance OLF AND EREATREANS FROM THE FACE OUR STRUGLE. what really intriqued me the most was how he able to move around so easly without any reaction from securties whom he has seen during his stay in Eretrea. well I don’t buy his story and I want to leave this to the people to carefully digest this story. one more thing, why such wape cite like Gadaa rushed to post story that lacks evidence in its content.

 32. owwaaree

  May 27, 13 at 5:31 pm

  Hunduma dura nagaan haadursu, itti aansuun seenaan qabsaawota oromoo mudatu kun hedduu gaddisiisaa dha, kunis qabsootu qaba, garuu warri yaada tokko tokko kennatan qabsoon oromoo maal akka fakkatu warra hin beekne fakkaatu, ABOn Eritiraa jaallatee ykn filatnoo duraa tahee akka achi keessa jiraatu fakkeessu kun dogogora, mee filatno duubbee qabsoo kanaaf tahu kamtu jira? olloon keenyi hundu bu’aa oromoo irraa waan qabaniif bilisummaan oromoo faayidaa isaan Itoophiyaa irraa argan nu dhabsiisa jedhanii waan shakkaniif dura dhaabbatu, duubbee miti keessa dabruufuu waragamni kafalamu as dhiyoo miti.

  waan addamuutti haadeebinu namni kun dhugumaan ni jiraa? moo fikshina? yeroo dubbatu qabsoottan deebi’a jedha garuu isuma kana barbaadanii arguunuu mana waaq tahe kanaaf gochaan sun jiraachuu ni mala ni jiraata jedheen shakka, garuu warri waan kana barreessani asuma Amerikaa kana taa’anii barreessaniin shakkii guddaa qaba. mee bakkasitti ilaaluun gaarii dha. hanga namni kun yeroo haalli aanjawee ani ADDAMUU (T.F) dha ofiin jedhutti shakkiin ilaaluun ni wayya jechuun fedha. Oromoo waa hojjettu irra oromoo teessee waa mataa walitti xaxxutu irra guddaa dha keessuma warra waa baranne jedhan keessa jechuu kiyya dhiifama.

 33. Qalbii Bultoo

  May 28, 13 at 8:10 am

  Lubbuun tee baga tanarraa hafte jechuun yaa eegalu malee, anaan Sammuu kootu na hadoodee,jireenyi kootillee eebichaa daran natti dhangaggoofte,akkan seenaa nama kana quunnamte dubbiseen,seenaa itti yaadamtee olola Mutummaa tana irratti kan qindeefamtee barroofte otoo hin ta`iin dubbii dhugaa irraa tan kaate ta`uun isee anaan guddoo na amansiifte,maaliif jennaan qabiyyeen barrun tun haammattee of keessaa qabdu yoo tan duraa duuba isee seeccaanee ilaallu ta`e tan qabsoo Oromoo irratti ololaaf kaate wanti fakkeessu inuma hin jirre,namni tun duraa duuba barruu tana keessati qabsoo tana kan inni ija hamtuun ilaalee ilaalchise hin mul`anne,dhugumatti nama xiyyeeffatee ilaaleef Mootummaan shaabiyaa qabsoo Oromoo tan jaalattee,Walabummaa Oromiyaa fi Bilisummaa Oromootti amantee dhaaba keenya tanaaf daheeffannaa laatte jechuun nama dhiba,maaliif jennaan nama kamiifuu ifaa kan ta`uu qabu biyti Eriterea tun ayyaan laallattuu ta`uun ishee shakkisiisaa hin fakkaatu,dhaabni teenyas tan achi baqate filannoo maayiitiif malee madaa iseen ammaan dura gaaficha chaarteraa nu madeesite argee hubatera, biyti ykn mootummaan Eriterea tun seenaa fokkisaa tana hin raawwattu nama hin jechisiisu,Tigree fi Shaabiyaan nyaapha waliiti osoo hin ta`iin of tuulummaa hooggantoota lameeniirraa tan kaate malee jibbinsa hundee qabaatanii ta`uun ogguu hedduu kaatee dubbatamaa turuu illeen dagachuu hin qabnu.Diinni diina keetii…akka maanguddoon jettu sanaaf qe`ee sana dhaqame malee qabsoo teenyaaf guddoo milkoomina ni qabdi jechuu ni dandeenyaaree? Dubbiftoota barruu tanaa keessaa tanan taajjabe nama Namoo Dhaabbii jedhu yoo taatu,barruu tana keessatti hima akkas jettu ilaaluutu gahaa taati “amma Naayroobii dhaqqabeera, adeemsi koo hin dhaabbanne, qabsoofin bahe qabsoo ittin fufa. Amma haala hundaa mijeeffadhe, quunnamtiin koo qajeelaadha”tan jechuun qabsoo ADO deeggara jechuu miti,dhaaba teenyaaf hammeenya qaba jechuunis ni ulfaatti.al hedduu miseensota teenya irraa amalli fokkataan deddeebitee karaa miidiyaa adda addaatiin mullattu nama qeeqa dhugaa akka dhaabni ofii hin miidhamnef akeektutti quba qabuu fi aabaaruun tun deddeebitee aadefamtee jirti,namoota akkana tana irratti olola saaquu fi dhaabota faallaa dhaaba teenyaa deemanitti achi dhiidhiibuun beekaas otoo hin beekiinis miseensota tamsaasuun baramtee itti fuftee jirti,tun ammo dhaaba teenyaa balaa hamtuu ta`uu dhaabbannee ilaaluutu irra wayyaadha.Dhuguma dubbachuuf yoo taate barruun tun soba irraa kaatee barroofte sammun jettee yaaddu rakkoodha.gaafa tokko ijoollee biytii sana keessa turanii boba`anii harka nyaaphaa seenanii bahan 2006 keessa karaa jibuutitti wal argine waan tanaan wal fakkaattu waan bal`oo naaf odeessan,dubbittii fi barruu tana yoon ilaalu waan heddutu wal naa fakkeesse,ani irra deebi`een nama tanaan lubbun dheeradhu,seenaa dhokatee ilmaan teenya gidirsaa turte ifa as baafte waaqni ifa si haa baasu jedhaan.dubbitoota barruu tanaan ija qalbii qabduu,yaada tasgaboofteen dubbisaa,fala waan taatu irratti mari`adhaa,mala soqaafii ilmaan Oromoo biytii mana hidhaa tana keessaa akkamiin akka bahuu danda`an,keessattu ilmaan biyya Hambaa jirtan mootummaa biyya Addunyaatti iyyaafii obboloota keenya mana hidhaa TPDM keessatti dararama hamtuu argaa jiraniif.nagaan naaf tura,goolabe.

 34. mogesse

  Jun 9, 13 at 11:06 pm

  I’m leaving in dc and I been told that my mom dad was an Oromo man. The problem is no one speak oromifa in my house. I want tolearn and need your help. Any aadvice will be appreciated.

  Thanks