Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

FinfinneTribune.com is Gadaa.com

Inaction Should Not Be the Norm | Dhibaawuun Akka Miti

Posted: Waxabajjii/June 9, 2013 · Finfinne Tribune | Gadaa.com | Comments (2)

Ibsaa Guutama irraa*

Erga uumamee empayerri Ethiopia nagaa qabate hin beeku. Cunqursaan yeroo yeroon hammaa bahuun sirnicha gaaga’aa jiraate. Garuu utuu dhoowee hin faca’in olhantummaan Habashaa akka hin tuqamnett kan afuura baafachisutu dhuufa. Tafarii kaasee hanga Mallasitt sanumatu ta’e. Hundi sanii bulcha keessatt ummata qooda fudhachiisna jedhanii seerota labsaa bahani.  Garuu walqixxummaan qooda fudhachiisuun hundeedhaa kan isaan sochoosu godhanii waan ilaalaniif hojiirra hin oolchine. Akka dhufaniin irbuun seenan, yeroof aangoo cimfachuuf malee cunqursaan ummatootaa bakkuma turett deebi’a.  Hamma dandahan sammuu ummatoota dhiquun eenyummaa saanii irraanfachisu tattaafatu. Sana bakkaan gahuuf hidhaa, guraarama, ajjeechaa fi butanii buutee dhabsiisuu fi biyya baasuun shakala saanii beekamoo dha.

Oromoon warraaqsa saaniin badiisa eenyummaa saanitt akeekame kana ofirraa qola’a jiru. Garuu ammayyuu raatessaa koloneeffataa jalaa kan hin baane, sirna koloniif ooganii lammii saanii irratt qawwee kan jiffatan jiru. Hanga walabummaa guutuun argamutt tuqaan sammuu Stockholm syndrome (faara roorrisaaf  amanamuu) jedhamu isaan hin dhiisuu. Sun tibba tibba dabballoota olhaanoo keessaas kulkulfachuun ni mullata. Qabsoo hanga yoonaa ta’een jija qabatamaa fi fakkeessaa hedduutu galmeeffamee ture. Garuu irra ququnxuramaa jira. Lafti Oromiyaa guutummaati meeshaa gurgurtaa koloneeffataa ta’eera. Bulcha Oromiyaa akka seera saaniitt galtuutt gad hin dhiifnee. Federeeshina finnaa walqixeetu ijaarame jedhu. Sana keessatt wayyabummaan Oromoo hin calaqifamne. Mootummaan gidduu bulchaaf haa ta’u quunnamtiif afaan Habashaan hojjeta. Sirni “simaabaloo” deebi’e jechuu dha. Hojiif carraa kan kan argatan kanneen afanichatt ogummaa guddaa qabani  jechuudha. Waliigalatt feedereshinich caasaa sobaati. Akeeki qabsoo bilisummaa Oromoo, walabummaa fi mirgoota samaman deeffatanii, biyya ofii irratt abbaa ta’uun bilisummaa, walqixxummaa fi gammachuun jiraachuu dha. Garuu sababa adda addaan qabsoon laaffataa, roorroon ummataas dachaan dabalaa jira.

Ummatooti blisa hin baane akka halagaan fedutt jiratu. Biyyi bilisa hin taane kolonii dha. Kolonummaan akka raawwatu addunyaan erga irratt walii galee bubbuleera. Sana dhugoomsuuf  qabsaawuun mirgaa fi dirqama kan kolonoomaniiti. Ummatooti bilisummaa jaallatan, kolonummaa raawwachiisuuf gargaaruu irratt dirqama seeraa fi safuu qabu. Oromoon amantee sanaan, mirga hiree sabummaa ofii ofiin murteeffachuu akka hojiirra ooluuf karaa nagaa gaafatani turan. Sun didamnaan kurnan afur dura qabsoo malbulchaa fi hidhanoo eegalan.  Alaabaa koloneeffataa  balaliisuu, afaan saan hojjechuu, ajaja saatt buluu fi seenaa saa akka kan ofiitt ilaaluu diddaa agarsiisuu jalqaban. Oromoon, halagaan tuffatamaa fi nammummaa baafamaa jiraachu ajeeffatan. Bulcha hamaa, goolii fi hacuuccaa jaarraa darbee sii’achi hin fudhannu jedhani kakatan. Gaaffiin bilisummaaf dhihate kun akka shororkeessaatt fudhatame. Sanaan dhaabi kallacha sochii bilisummaa saanii gooltuutt tarreeffame. Sun seeraa ala ta’us anga’ooti addunyaa hin balaaleffanne. Sanaan akeeka itt amanna jedhani dhaadatan bu’a ummata saaniin yoo madaalamu sadarkaa lammafaatt akka gad bu’u raggaasisani. Kanaafii Oromoon lubbuu olfachuuf itt baqatan fudhatama dhabanii dubbiin saanii rarra’ee kan jiru. Kun seerri addunyaa hawwa malee, ammaaf kan biyyooti fedhanii  murteessantu ta’a jechuu dha.

Iyyi “Bilisumma naa kennaa yk du’a naa kennaa”  jedhu, sagalee warraaqsaa warraaqxota Amerikaa jaarraa hedduu duraa awwaala gamasii dhageenyu. Oromoon iyya bilisummaa sana kan dhagahu hundaaf qiliwwisaa jiru. Namooti du’a kan sodaatan jireenya tokkicha beekan dhabuu fi laalaa isa dura dhufu heduunii. Jireenya sana jiraachuun dadhabamuu irrayyuu, laalaa qaamaa fi ayyaamii yoo namatt fida ta’e, sodaan du’aa, uggaaf bakka gad dhiisa. Yeros onneen warraqsaa dhikkifachuutt ka’a. Waan hin olleef rommuun maaljecha dhaba. Namummaa bahanii salphataa jiraachuu irra jannummaan du’un hundaa ol ulfina qabachuutt fudhatamuu irra gaha.  Kan jaalala ulfinaa ummata saanii keessatt gad jabeessan kanneen sodaa hin qabne. Dhalooti itt haanu bilisoomee gammachuu fi ulfinaan akka jiraatu lubbuu ofii dabarsanii kan kennan jara akkasiiti. Gootota akkasiiti hawasii walaloo, weedduu, geerarsa fi mirrisaan kan kaasu.   Maqaa saanin kan ijoolleen dhaadata, faarsaa guddatu. Barreesotaa fi ognesitootaaf burqaa  dhahata hin gognee ta’u.

Hawaasi jannummaa ulfina kenna. Ballinaa fi gadi fageenyan ulfina sanaa kabaja kan kennisiisu  jannummaa sonaawe. Jannatu Kaayyoo bakkaan gaha.  Kaayyoon, jaarmaa, kutannoo fi dudhama gaafata. Qabsoon sinsinniin hin gaggeeffamu. Waanti qabsawaniif kan itt amanamee, itt yaadamee fi sirriitt of qoranii duuba murteeffatan ta’uu qaba. Dursanii kaasaan qabsooti bobbaasuu hanga injifannoon argamutt kan irra hin qollifanne ta’uu kan kakaa seenaniif kanaaf ta’uun beekamuu qaba. Kanaafii hawaasoti kanneen hamaatt erga isaan diranii duuba kan jalaa miliqan tuffatuuf. Dhaabi murna lammiin diinatt ilaalu leellisu, qabsoo sabaa walaba hogganuuf sera hin qabu. Koloneeffatoon dhaabota dhuunfaa ofii mootummaa Itiyoophiyaa fi mormitoota amanamoo saa qabuu.  Abba tokkee Oromo fi dhaabota sobaa kan hawwatan Oromiyaa irratt akka seer qabeessa isaan godhan qofaafi. Sana saaxiluu fa’iif Oromiyaaf dhaaba kallacha, hin faalamne kan barbaachisuu.

Qaamaan wayyaba haa ta’u malee Oromoon malbulchaan empayerittii keessatt yaroo dha. Oromoon dandeettii riphaa akka qaban waan beekuuf diinni hidhaa itt laaffisuu sodaata. Kanaaf akeeka diinaa inni guddichi humana Oromoo facaasuu dha. Dhaabi Oromoo tokkollee akka walabummaan socha’u itt hin dhiisuu. Jaarmaan diinagdee, hawaasomaa yk malbulchaa inni hin too’anne kophaa nagaan sossouu hin danda’u. Kan irraa fagoo jiranillee diiguufis qabeenya hedduu itt baasu.  Kanaafii Oromoon dhiibbaa halagaa bakka jiru hundatt fashalsiisuuf jaarmaa cimfachuu kan qabu. Yero amma jaarmaan Oromo ofirraa hafee dhaabota biraaf birmachuufi dandeettii qabu hin jiru.  Kana wallaaluun “taa’aa irra hin qabdu mataatt haguuggati” isa jedhan fida. Utuu kaayyoo ofii irratt rakoo hin uumin, kan fedha walii ulfeessan wajjin tokkummaa uumuun akeeka imaammata hariiroo alaa muummicha sagantaa ABO isa jalqabaati. Garuu dura bilisummaa ofiif qabsaawuu eegaluun mirgaa fi dirqama abbaati. Tumsii kan hanqatett walii guutuu fi walqayabachuuf dhufa. Koloneeffataan gaga’amaa qaccee seenaa sanyii saati. Sanaaf fedhi bulchoota  fedhaa fi mirgoota nambiyyaa kan dursu. Qaccee malbulchaa geeddaramee hin beekne kana, ni geedarsiifana yoo jedhame rakkina ofii kan dura furamuu qabu baqachuu ta’a.

Oromoon mirga haa ta’anii bitaa, dachaatuu haa ta’anii tokkummeesso utuu duubbee cimaa hin uummatin timjii cehuun bu’aa hin qabuufii. Kan ummata ofii irratt hirkachuuf amantee dhabe qofatu sana godha. Dhaaba haa ta’u mootummaa waliinn dhoofsisuuf dubbee cimaatu ulfina kennisiisa.  Duubbee cimaa kan hin qabaane walqixxummaaf utuu hin ta’in harka kennachuuf dhoofsisa. Qajeela kan ta’u waldhabdee bara hedduu fudhate kana furuuf, kan yaadi jalqaba dhihaachuun irra jiru rorrisaan malee kan itt roorrifameen miti.  Hanga yoonaa kan beekame waan Oromoon kiyya jedhu hundi mootummaa, dhaabotaa fi abba tokkoota Itiyoophiyaan haalamuu dha. Kaan kaan Oromoo caalaa Oromiyaa irratt abbumaa akka qabanii fi sabi Oromoo jedhamus akka hin jirre hololu. Madaqsi malbulchaa saanii kan ilaalcha olhantummaa Habashaa wiirtuu godhate. Moototi saanii hanga yoonaa wal jijjiran, sanaan surrii ummata saanii dhiqaa dhufan.  Sun hardhallee ilaalcha saanii isa sooressa. Ilaalchi sun kaayyoo  bu’uuraa Oromoo “Gadaan qixxee, Odaan teessumaa qixxee, gabaan qixxee, malkaan qixxee, karaan qixxee” jedhuun yk sirna democrsii fi seeran bulmaataan  wal fincila.

Hoduu, iyyaafannoo, agarsiisa, yk gabaasa mirkanbeekii kkf giddeesota akka TV, radio, gaazexaa fa’iin  faca’an hundi akeeka qabu. Sunis soba dhugaa fakkeessanii dhiheessuun surrii dhaggeeffataa dhiquu dha. Of mamuun, lallabi saanii sobaa kun dhugaa ta’innaa jedhee kan of canqu jira. Sun goolii itt naqee yaacessaa jiraata.  Qilleensi shuffisu hundi keettoo saanii ta’ina jedhe sodaata. Waan isaan godhan hunda deggertooti saanii alaa, karaa sirrii gara demokrasiitt geessu jedhanii afarsuu. Ogummaa fi meesha goolii kan itt gurguratan isaani. Wayyaba biyyasii kan nyaatu, dhugu, uffatu fi keessa da’atu dhabee jireenyi utuu itt hadhaawaa jiru, guddinni diinagdee galmaawe jedhanii labsu. Sun, kanneen mirga ilmoo namaatt rorrisan deggeruu saaniif komee ummata ofii jalaa mala itt bahani. Shirri koloneeffataa akkasii kun dhaabota fedha Oromiyaaf ijaajjaniin mormamaa ture. Garuu isaanis sababa addaddaan madaala ofii eeguun itt cimee gatantara jiru.  Ejjennoo saanii itichanii shaffisaan qola saanii keessaa caffatanii akka bahan abdii jaalbiyyoota hundaati. Hammasitt giddesitoota haa ta’ani keettoo diinaan kan himamu hundi hololaa. Ummata raatessanii angoo irra turuuf yaalii godhan ta’uu baruudha.

Karaa bira, dargaggoon Oromoo, hooda ayyaanummaa empaayeraa keessaa caffatanii bahuun, ilaalcha Oromummaan ijaaramuu jalqabuun kan nama jajjabeessu. Yoo callisanis diinni isaan bira hin deebi’u. Kana angafoota saanii caalaa kan qayyabatan fakkaata.  Amma yero want waggoota afurtamaaf ijaaraman jijiguutt ka’an kana, guddaa yaaduun dirqii ta’a. Sammuun gandummaa fi qomummaa qaanessaan, gidduun bibbiqiluutt ka’e, leelloo Oromiyaa takkitiif dafee qaxa’amuu qaba. Ofbara malbulchaa saanii olkaasuu fi sirna iyyaatii ammayyaa of hidhachiisuun dargaggoo irra eegama. Gowwoomsaan akka 1991 deebi’ee dhufuun ni mala. Waan halleef qophaawuun dansa. Waan naannaa keenyatt ta’uu dandahu hunda caqasuun kan bira hin darbamne. Naannaa sana irratt taatota hedduutu hojjetaa jira. Yeroof ajjeesuu fi fayyisuu ni danda’u ta’a. Garuu, wanti uumaa keessa jiru hundi, to’atamuu fi gara barbaadanitt oofuun ni danda’ama  jechuu miti. Gochi tokko kan yaadan hafee kan hin yaadamin fiduu danda’a. Kan dammaqee qophaawee eeggatetu dhimma itt baha.  Kanaaf barumsa ijoollee gad jabeessuu dha. Kan baratetu,  hariiroo ofi fi nannaa, ilaalu danda’a.

Wayyaaneeen seenaan empayerichaa kan Habashaaan adda a ta’uu saa fi bara dhibba qofaa akka lakkaawatu himee ture. Alaabaan Itiyoophiyas, cunqurfamootaaf dasee (carqii) biraa irra adda akka hin taane lallabeera. Sun hamma of jala galchutt kolonoota sossobachuufi ture. Hardha garuu waa’ee bar kumootaa dubbachuutt ka’eera; alaabicha mukaa baalatt uwwisuu qofa utuu hin ta’in maratee rafuuf homtuu isa hin hafu.  Garuu warraqsa Oromoon kan hundee socho’ee deebisanii dhinsuun hin danda’amu. Utuu inni hin se’in empayerittiit takallaan gabaabbate. Moslimoti, Al Habashiin qabate mootummaan amantee saanii keessa galuu mormaa jiru. Al Habashiin eenyu akka yabboot ol fide hin beekamu. Garuu xaxaa hin hiikamne uumaa jira. Moslimoti Oromoott caalu; garuu muslimoti empayera keessa  jiran hundi walii tumsanii afaan tokkoon iyya dabarsaa jiru. Kirstaani Tawahidoo keessaas hedduutu tumsaafii jira. Garri caalaa jara kanaa Habashaa dhaa. Jarri dubbii kana tuqate, kun hundi ni ta’a jedhanii kan yaadan hin fakkaatu. Wayyaaneen booqaan goltu anja na argamsiisa jedhu  qofa kan ilaale fakkaata.

Haala kan keessatt gara Wayyaanee kan goran irratt qormaati duubbee gaggeeffamu qaba. Kan mirga biraaf hin dhaabbanne kan lammii ofiifs hin dhaabbatu. Mirgi yaroo sanyii, saalaan, amantee fi waan kamiifuu haalamuun roorrisaa deggerutt geessuu danda’a. Yero amma kan sochii kana irratt aangoo addaa qabu jirachuun hin mullatu. Kan akkasii heddun hawaasaa keessa deemu danda’a. Mirgi yaroo sanyii, saalaan amantee fi waan kamiifuu haalamuun roorrisaa deggerutt geessuu danda’a. Hobbaatiin sana keessaa argamu ilmoo namaaf milkii fida ta’a. Dargaggoon dammaqanii caqsuu fi  xiinxalanii roga dubbii baruutu irra eegama. Oromiyaa walabaaf qabsaawuun utuu waan naannaa ofii keessa walmaru hin hubatin durunfatanii deemuu jechuu miti. Hawaasi akka algee (liillana) walxaxeeti. Yoo tokko harksanii baasuu yaalan kan hin fedhamnetu waliin harkifama. Akka itt hulluuqsifatan maluun gamnummaa gaafata. Gutummatt taatoti uumaa gara fedhanitt qawwisuu dandanda’u jechuun seera tartiiba uumaa keessa hin jiru.  Caalaan yaalaa fi balleessaa keessa argama.

Oromoon eeenyummaa saanii beeksisuuf fagoo deemani hardha gahani. Sanaaf daandii walmaraa fi haala rakkisoo ta’an jala darban. Dhaaboti gaggeessan guddaa madaawuu irraa kan ka’e dandamachuun yeroo fudhata jira. Balaa uumaa fi nammi kaaseen dararammi ummataa irra gahu guyyuu guddataa dhufe. Salphifammii fi tuffiin diinaa akkuma turett it fufeera. Walakkaa jaarraa duubas Oromoon waa’ee biyya abbaa deebisanii ijaaruu mari’achuu utuu hin ta’in waa’ee hacuuccaa fi gabbarsiisa halagaa gadoodaa jiru. Sana gabaabsuufis qabsaawoti yoo sardaman hin mullatu. Kaan saanii carraan nuu bu’ina jedhani mamaa qaxxisu. Kana malee hadoodaa fi laasha’aa qofatu hamaa guddaan akkasii yeroo saba ofiirra gahu suka’uu dadhaba. Sabicha dhabsiisuuf haalli mancaasaan yawu bubbisaa jiru akkasii, nammi nagaa qabu tokko utuu hin birmatin kana caalaa hin turuu. Ummata badii irra oolchuu caalaa haalli sardaan kamuu durfannoo argachuu hin qabu.

Hariiroon sabgidduu kantaraa miti. Kanaaf kan qabsoo malbulchaatt bobba’an haala kamiifuu qophee ta’uutu irra jira. Nammi tokko hariiroo kaaleesaa irratt hundaawee waa hamilata ta’a. Garuu akka tasaa kan kaleessa hamajaajii, hardha fira walii ta’uu danda’u. Hariiroon sabgidduu fedha sabaa battalan wan masagamuuf, bulula bor gara itt yaa’u himuun rakkisu. Kanaafi kan qabsoott bobba’an hala dhufuu malu jedhan hundaaf karoora filmaata ta’an lafa kaawwachuu qabu. Sun yeroo hunda imaammata “B” qopheeffachuu  gaafata. Dhaabi, fulaa keessa hulluuqu yero barbaachisuuf hin qopheeffane bordoddee ofii uume keessatt hordamee hafa.

Guddinni teknolojii si’ana wan halle ariifataa godhaa jira. Sana beekuun utuu hin yaadin akka tasa nama irra hin baanee gargaara. Misa haaraa dhaqabachuuf waanti saganteeffatan daangaa yeroo qabachuutu irra jira. Obsi garee sadaffaa hafee kan mararfattoolle dhuma qaba. Yeroo si’anaa iyyaatiin mootummaa fi dhaabota adda addaa hang tokko salphaatt argama. Kan dhaabi ofii deggertota irra dhokataa yoo ta’e hammam akka nama gaddisiisu beekuun cimaa miti.  Namooti gareen saan dorgommee addunyaa keessati maal akka fakaatu baruu hedduu dharra’uu. Dhibaawummaa dhuma hin qabne kan leellisu hin jiru. Rakkinnii fi wanti hojjetamaa jiru kan dhimmi ilaaltuuf keessaan laalii ta’uu qaba. Sabboonoti yoo iyya’ameef qofa birmachuu danda’u. Miseensoti qeeqi dhaaba sanii irratt gaggeesssan kan diinaan adda yoo hin taane diigaa ta’a. Kan caalaa homishaawaa tahu haala hamaa si’ana jiru jalatt itt fufiinsa walabummaa fi nageenya dhaabaf dhimmama agarsiisuu dha.  Yaada ofii fudhachiisuu irratt qofa  xiyyeeffachuu miti. Beekaa, nammi hundi yaada qabaa.

Waa’ee rakkina ummata irra gahaa jiruu hedduu jenne. Dirqama amma harkaa qabnuuf waan darbeef gadooduun dhimma hin baasu ta’a. Wanti dhiiga namaa booressu ta’aa akka jiru, giddeessota dhaabaa alaan hodeeffamaa jira. Ummati Oromo dura Dhihaatt, amma Bahaatt rukutamuutu himama. Akka humna bilisummatt kan birmateef hin jiru. Waa’ee olmaa WBO-Qeerroo asiif achii hedduutu jedhame. Sun mishaa fi mirqaansaa dha. Garuu hanga gabaasi ragaa arge dhihaatutt turuu qaba ture. Kana malee ta’isi guddaan bakka jirutt argamuu dhabuun nama qaanessa. Kan Dhihatt ta’e akka akeekkachiisaatt hin fudhatamne. Silaa kan itt haanuuf qopheessa. Maqaafillee Mayyuu Muluqqee fi bakka, dararama, buqqa’a,  beelaa fi daaraan Oromoon hubama jiranitt  argamuun ni tola ture. Sanaaf hanga ijaaramanii hamilee sabichaa ol kaasuu danda’anitt  callisuu dha. Duchiisa gandaa irra hanga cehanitt oolmaa guddaaf of ijaaruuf tattaafachuu dha. Afaan caalaa hojiin dubbachuu wayyaa.  Afaan guutanii jabduu ofii dubbachuun kan jaarmaa cimaa fi didhaa qaban irra miidhaga.

Akka sabaatt Oromoon jeequmsa guddaa keessa jira. Kan itt duulan sabicha hundeen buqqisaa jiru. Qabsaawoti Oromoo kompaasiin saanii jala bade dambaliin oofamaa kan jiran fakkaata. Kanneen ifa abdachiiftu agarsiisan jedhamanis wanti itt jiran hin beekamu. Yeroon dhaabbatee nama hin eegu. Yaada qabaniin dafanii gadi hin bahan taanaan rincicee bushaawuu danda’a. Deggeranis abdii kutachuun irra qollifachuun ni mala.  Galaalchuuf furan akka, rakkina qabsoo aangoo, dandeettii dhabina, daddaaqina, yk qabsoof dudhama dhabuutt kennamuufii danda’a. Qabsaawoti yoo ammallee annisaa marsaa keessa isaan tursu qabaatan shaffisaan agarsiisuu dha.  Kanneen walabummaa Oromiyaaf dhaabbatan garagarummaa akeeka jara biraa waliin qaban hedduu jedhaniiru. Garuu hojiin muldhifamutu eegama. Kan bara darbe jabina kaayyoo ABOn gaggeessuu nuu lallaban hedduun barana lafummaa fi yeron itt darbuu nutt himaa jiru. Garuu ABOn isuma bara darbeeti.  Caalattu of suphaa jira. Ergamsi biraa yoo hin jirre, bakka abiddi hin jirrett ofumaa buufaa ooluu ta’a. ABO haa ta’u kan qeeqan qabsichaaf amma hobbaati hin agarsiisan taanaan, “Yaa sogiddaa yoo ofii jette minyaawii…” jedhama.

Haalli Oromoon keessa jiru kan raffisee nama bulchu miti. Warraaqsaa fi warraaqxummaa  gaafta. Qilleensi naannaa hundi sabicha haala walxaxaa keessa buusee jira. Sana furuutt bobba’uun  waan yeroo kennu miti. . Hooggansi warraaqaa ititaan tokko sana furuuf dhiheenyatt yabboott yoo ol hin baane qabsoon bifa addaa fudhachuun ni mala. Kanaa ol harkifachuun sabicha irratt badii caalaa fi caccabbina jaarmota diinagdee, hawasomaa fi malbulchaa saa caalaa irraan gahuu danda’aa. Maal naan jedhuun fi “Haa bultu dubbiin” haala akkasiif debii kennu hin danda’ani. Haalli ummati keessa jiru hamaa dha.  Talisummaaf malee badin silaa dhaabuun danda’amu seexaa ofii hanqooquu qaba. Hooggansa warraaqaa bilisummaa Oromiyaaf dudhama qabu qofatu mudaa darban sirreessa. Biyya halagaattillee haala dhaaboti maqaa Oromoon jiran qorachuun imaammati Wayyaaneen keettota saaf facaase hagam diigaa akka jiru hubachuun ni danda’ama.

Xumuruuf, gadadoon ummata Oromiyaa fixasanyii irraa ol darbaa jira. Silaa yeroo hamtuu kana kanneen biratt argamuun irra jiru fagoo, manyaa gama afatanii ciisu. Kaleessa waluman cunqurfammi Oromoo fi Habashaa akaakuunis heddumminaanis wal hin gitu jedhaa baane. Hardha  keessa deebi’anii akkuma jara “qabsoo gitaa” afarsuu gadadoon Oromoo addummaa hin qabu kan jedhan jiru.  Kanaaf furmata waliigala barbaadna jedhanii nurraa goraniiru. Qabsoon Oromo akkuma jaatamootaan duraa qindeeffama dhabaa jira. Qabsoon hin qindeeffamne gandatt galuun tokkummaa qabsaawotaa doorsisuu danda’a. Waamicha saaf hatattamaan kan owwaatu dhabuun iyyi sabicha qilleensa raasaa jira. Dhibaawuun gadadoo ummataa dheeressee naannaa saas badii caalaaf saaxila. Dhaaba Oromooti kan ofiin jedhu yero akka amma, Anniyyatt Oromoon garalaafina malee gad ciramaa jiru qarqara dhaabbatee ilaalu hin qabu. Jaarmaan rakkina mata mataan irra haanuu hin dandeenye wal gargaaranii furuuf uumama. Jarmaan rakoo furuuf ijaaramee tokko, ofii rakoo caalaa qaba taanaan, isa uumameef hin jiru jechuu dha. Sanaafi of kennii fi kutattummaan hoogganoota irraa kan gaafatamu.  Hooggansa of kenne kutataa qofa kan dhaabicha dhaddhaqii of buuse keessaa harkifatee akka bahu gochuu danda’u. Guddaa hagamii ta’ullee rakkoon kutannoo ofii irraa nama hankaaksu hin jiru. Durdurii keessatt Diggaa Saaqoo namichi jedhamu, waa itt qaltu malee Horri kee kan korma itt qaluu danda’uuf kennama jedhamnaan, korma itt qalu dhabuullee, utu nakkariin korma harkifatee achi hin gahin darbee of itt gorra’e. Akkasitt dhiiga barbaachisu buusee Hora sana dhaloota duubaaf oolche ofii darbe jedhama. Haala si’anaaf sun fakkeenya ta’uu qaba. Hoogganooti  doorsisa kara warraaqsaa irra isaan jallisuuf yalamu hundaan “matumaa” jechuuf garaa hiruu hin qabani.  Addunyaan si’anaa shaffisaa qofaaf bakka qabdi. Dhuma irratt, Oromiyaan kolonummaa fi sadoo isa waliin jiru irra ni haanti. Dhibaawuun barsiifata nuuf hin ta’u. Hanga walabummaatt qabsoon itt fufa.  Jannoota keenya waliin gara injifannooti!

Source: Gubirmans Publishing

By Ibsaa Guutama*

The Ethiopian empire had never had peace since its creation a century and half ago. Excessive repression had kept on creating havoc on the system. But always, those that open safety valve, arrive before it explodes and affects Habashaa supremacy. It was what happened from Tafarii to Mallas. All have pretended to proclaim laws that seem to allow people’s participation in governance. But, because equality of participation could shake their foundation, they have shunned from implementing. Promises they made to get time until they strengthen their power fades away, and oppressing peoples returns to where they were. They make efforts as much as they could to brainwash and make the people forget their identity. To enforce that imprisonment, torture, killings, kidnapping, to make disappear and banishing are their known practices. The Oromo with their revolution are defending against extinction aimed at their identity.  But still, there are those that did not free themselves from its spell and are aiming their guns at their kin in defense of the colonial system. The effect of Stockholm syndrome will live with them until the total liberation of Oromiyaa. It is observed that, periodically, leading cadres relapse into such syndrome. In process of the struggle, many achievements, factual and pretentious, had been registered. But they are being chopped off. Oromo land had totally become commodity for the colonizer. They did not transfer control of Oromiyaa state to collaborators according to their laws. The said federation of equal states was formed. Oromos being majority is not reflected there. The central government works with Habashaa language, be it for administration or communication. By it, the system of simaabaloo (interpreter) has returned. Federal jobs are only for those proficient in the language. Generally speaking, the federation is fake structure. The objective of the Oromo struggle is to regain robbed independence and rights, become masters over one’s country and live in freedom, equality and happiness. But for different reasons, the struggle is weakening and plight of the people increasing in doubles.  

Peoples who are not free live at the mercy of their occupier. A land that is not free is a colony. That colonialism has to end is universally recognized. It is the right and the duty of the colonized to struggle for its realization. All freedom-loving people have also legal and moral obligation to help in ending colonialism. The Oromo peacefully demanded for the recognition and implementation of their right to national self-determination based on that belief. They started armed and political struggle only after their peaceful demand for decolonization was rebuffed. They are rejecting waving alien banners, working with their language, following their orders and taking alien history as one’s own. They can no more tolerate being dehumanized and humiliated by their occupiers, and live under harshest oppressive rule of terror of the past century and half. Their demand for freedom is branded as terrorism, and the vanguard organization of the freedom movement listed as a terrorist. World powers did not condemn such act for its illegality. With that, the democratic principles they claim to uphold is pushed to second place against their national interest. That is why Oromo that had run to them for their lives are refused recognition, and their case remains suspended. The theoretical acceptance of the Universal Human Rights is stumbling when it comes to practice.   

The cry, “Give me liberty or give me death,” is a revolutionary voice we hear from beyond the grave of American revolutionaries of centuries ago. The Oromo are echoing the same cry for liberty, for all that can listen. People fear death because they are afraid of losing the life they only know and the anticipated pain that comes before it. When that life is no more livable, and it rather is offering the most excruciating physical and psychological pain, the fear of death gives way for defiance. Revolutionary stamina starts to surge. Dread for the inevitable loses meaning. To face death fearlessly becomes most honorable than remain dehumanized and humiliated. They are the fearless who inculcate the love of honor in the minds of their people. Such are the people who sacrifice their lives so that posterity live with happiness and honor in freedom. They are such heroes who society mentions in its poetry, songs of love and valor. Children grow up bragging and singing their names. They become non depleted source of topics for writers and artistes.

Society honors the courageous.  Organized courage gives more breadth and depth to that honor. It is the courageous that helps fulfillment of the KaayyooKaayyoo requires organization, determination and commitment. Struggle is not fad abandoned at ease. What one struggles for has to be something believed in, thought about and researched in depth.  It must be accepted that the cause that lead to the struggle cannot be shunned before victory. That is why society respects those who take thoughtful steps before leading them into problem. An organization that favors that society considers as enemies has no legitimacy to lead independent national struggle. Occupiers have their own exclusive organizations, the Ethiopian government and its loyal oppositions. They require Oromo individuals and pseudo organizations only to legitimize their subjugation of Oromiyaa.  Oromiyaa needs untainted vanguard to expose that sort of machination.

Though a physical majority, the Oromo remained a political minority in the empire. The enemy fears the possibility of Oromo potential power being tapped for Oromo’s own interest. That is why dispersing Oromo forces became one of the main targets of their enemies. They leave no Oromo organization operating alone be them economic, social or political. They spend lots to destroy even those far away from them. That is why the Oromo needs an exclusive independent organization of its own to counter such sinister move of the enemy. At present, there are no Oromo organizations with force in excess of its own needs. To be ignorant of this – is like the Oromo saying “She covers her head when she has nothing on her butt.” To form union with others on the basis of mutual respect for each other’s interest without jeopardizing the national kaayyoo is a cardinal principle in foreign relations of the initial OLF program. But primarily, it is everyone’s right and duty to commence struggle for own liberation. Alliance comes to fill in where there is a shortcoming and to form understanding. The occupier is a victim of genesis of its own history. Whim of the rulers overrides all citizen rights. That is from political genes that are never altered in long history of Habashaa state.

For the Oromo right or left, separatist or unionist, crossing a boundary line without having a formidable rear is not of benefit.  It is only one who does not have confidence in his own people who does that. One who does not have strong rear negotiates only for surrender. For all fairness, the initiative to resolve this age-old conflict should have come from the victor, not the victim. So far, the norm is denial of all Oromo claims by Ethiopian governments, organizations and individuals. Some assert to have more claims over Oromiyaa than Oromo, and others even deny the existence of the nation called Oromo. Their political socialization is centered on the supremacy of Habashaa. Their rulers that came down changing hands came brainwashing their people with that outlook. That is their leading outlook even today. That contradicts the Oromo cardinal democratic principle, “Gadaa (government) is common; Odaa Assembly is common; market is common; road is common; water is common,” or democratic governance and rule of law.

News, interviews, commentaries or even scientific reports etc. broadcast over TV, radio, newspapers and the likes have all targets. And that is to brainwash listeners by presenting lies as truth. One becomes tense considering if the lies become true and doubting one’s own judgment. That puts one in terror, always living with nightmares. One suspects even hissing of wind as their agent. That is fanned by foreign supporters as the right step towards democratization. They are the ones that sell them skills and tools of terror. At a time when life is getting bitterer for majority in that country from lack of food, drink, clothing and shelter, they claim that high economic growth is registered. That is face saving device to escape blame from their taxpayers for supporting human rights abusers. Such manipulation by the colonizers used to be countered by organizations standing for interest of Oromiyaa. But now, they have lost their balances and staggering. It is the hope of all patriots that they solidify their organizations and break out of their shells the fastest possible. Till then, whatever is said by enemy media and agents is sheer propaganda. It is enough to know that they are only trying to put spell on peoples and stay in power longer. 

It is encouraging to see Oromiyaan youth breaking through the myth of empire’s divinity and getting organized with Oromummaa as their leading outlook against all known odds. Oromummaa upholds national democratic governance and universal human rights principles. That is why the enemy will be after them even if they remain silent. It seems they have understood better than their elders. At this time, when what was built over forty years started to fall apart, it is better to start thinking big and magnanimously. The sprouting of despicable parochial and clannish mentality in between has to be nipped fast in favor of One Oromiya. They have to raise their political consciousness and arm themselves with all means of modern information systems. All, that have the ambition to control Oromiyaa, may come up with something like “EPRDF” again. It is good to take into consideration whatever is taking place in our surrounding. There are several actors working around there. Temporarily, they may kill or revive at will. But it does not mean events in nature are predictable and so controllable.  It is one who is conscious and prepared that can make use of it. For this reason, it is essential to encourage education of children. It is the literate that can recognize relations of the self and its surrounding.

Wayyaanee had told of empires history being only a hundred years old and different from that of Habashaa. That was to hoodwink the colonies.  Today, they are starting to talk of the thousand years; but too late after it was shaken from the foundation.  It shortened the shackle unintentionally. Muslims are protesting against government interference in their religion. No one could tell how a group known as Al Abash came on the scene. But that has created special phenomenon. Most Muslims are Oromo, but those all over the empire have risen together.  Several from Orthodox Christians have also rallied in their support. Most of those are Habashaa. Those that provoked this to happen might have never thought it would end in this way.  Wayyaanee seems to see only advantage the label “terrorist” could bring. Background checks on those who under this situation stand with Wayyaanee needs to be done. One that does not stand for right of others will not stand with that of one’s own nation. If rights of minorities are denied because of race, gender, faith or any other orientation could lead to standing with oppressors. At present it is not visible if anyone has exclusive control on this movement. It is possible that many such dynamics are taking place in society. Their outcome might bring good fortune to some human beings. To be aware, follow up and analyze to know trends of events is essential. Struggle for free Oromiyaa does not mean to move blindfolded without knowing what is taking place in the surrounding. In short society is like messed up thread. When one tries to pull out an end the unexpected starts to be pulled at the same time. To think actors will commands nature is not in natural order.

The Oromo have gone long distance to reassert their identity. They travelled through tortuous roads and trying times. Their leading organizations were wounded badly and healing is taking more time than expected. The suffering of the people under natural and manmade calamities is ever increasing. The humiliation and contempt by the enemy has continued as usual. After half a century when we should have discussed about reconstruction of the fatherland we still are lamenting about alien oppression and subjugation. Even to shorten that there is lack of showing urgency. Usually those that wait for chance to befall them behave in that manner. Otherwise it will be only the numbed and paralyzed that fail to react fast to what is happening in this magnitude to ones nation. Any normal being cannot afford further delay in responding to the devastating situation that is pushing the nation to extinction. No whatever consideration should be greater than national emergency to deserve priority.

International relations are not stagnant. All those involved in political struggle are required to update their records so that their movement reflects the ever changing phenomenon. One might have drawn ones plans on relations of yesterday. But unexpectedly those who were enemies can become friends today. International relations are fluid rarely having predictable trend, driven by national interest of changing times.  They are such trends that have some effect on activities in a neighborhood. That is why actors usually postulate different scenarios to weigh possible consequences it might entail. Leaders of societies and organizations are expected to have plan B for all possibilities.  An organization that did not prepare alternative outlets for any eventuality will remains stuck in mire of its own making.

We can enumerate several reasons why things happen faster than those we experienced. But it is enough to know possibility of change in velocity of events so as not to be caught unaware. Therefore whatever we intend to do should have a timeline. Let alone that of third parties patience of own followers has limits. These days’ activities of governments and organization can be accessed every minute. People are eager to know counter performances of their side. No one appreciates indefinite inaction.  If there is problem it has to be transparent for the concerned. Nationals could rally to help only if they are kept informed. Nationals have to show their difference with the enemy when criticizing their organization. It will be more productive if they show concern for the continued independence and proper functioning of the national organizations under this precarious circumstance than focusing to get through ones ideas and suggestions only. Beware, everyone has ideas.

We have talked much about problems the nation is facing. Lamenting of the past may not be helpful to duties we have on hand. Outrageous happenings are being reported these days by different non organizational media. Oromo people were attacked first in the West and now in the East. As liberation force no one showed up to defend them. Much is told about OLA-Qeerroo engagements here and there. That was good and exciting. But it could have waited until witness reports were heard. Otherwise it would put all claims in doubt when one is absent from grand engagements. Attack in the West was not taken as a warning. Otherwise it should have prepared one for any next challenge.  That could have enabled even for the name sake, to present oneself at places like Mayyuu Muluqqee where the Oromo are subjected to untold sufferings, dislocations, hunger and cold. Hence it is better to shut up until one is organized enough to raise morale of the nation. Let one speak louder through action than words. To speak loud is good when done by the well organized and are ready to face challenges.

As a nation the Oromo is in deep crises. The invaders are continuing the war on identity and viability of the nation. Oromo activists have lost their compass and going wherever the tide takes them muttering as if intoxicated. Those that have shown a glimpse of hope seems to take a nap and never heard from since their congratulatory appearance. By the time they come out of it with an idea there is a possibility of it being out of date and obsolete. Even deflections cannot be out ruled. Different attributes like, power struggle, incompetence, wavering, or lack of commitment to the struggle may be given to delays.  It is up to activists to show if they have the essential ingredients to stay in circulation. Those that stand for independence of Oromiyaa had said much on their difference in principle from all others. But that is yet to be seen in practice. Many that last year lectured us on the kaayyoo OLF was advancing as strong have already started telling that it is weak and outdated. But it was the same OLF. It is even mending itself for better. If there is no different mission it will be like keep on blowing bellows where there is no fire. Be it OLF or its critics unless they show result immediately, it is said “Salt, be palatable for your own sake …”

The condition in which Oromo find themselves gives no time to rest. It demands revolution and revolutionary. The whole atmosphere has put the nation in a difficult complicated situation. Though to show an impact on national struggle is not too late, conditions are that we may not say it will never be too late. People expect one solid revolutionary leadership to appear on the stage the soonest possible. Any further delay is only to call more devastation to the nation and fragmentation to its social, economic and political organizations. Trudging and giving undue weight for other’s opinion do not help to respond to such situation. Measure taken to defend people’s rights is to save live not to destroy it. It will be weighed by its benefits to human and nation’s rights.  Any damage, that could have been stopped but for one’s inaction, is to remain bothering one’s conscience. It will be only one unified, determined and revolutionary leadership with commitment to liberation of Oromiyaa that can mend the past defects and bring about renaissance to Oromo civilization and trust to the leaders.

To conclude, sufferings of people of Oromiyaa are rising to genocidal scale. Those that are expected to be by their side at this crucial period lie far off beyond the oceans. Those that yesterday said together that Oromo and Habashaa oppression are different in kind are today saying there is no particularity of Oromo plight. Because of this they have turned aside to look for general solution. The struggle is becoming uncoordinated just like before the sixties. Uncoordinated struggle becomes parochial threatening unity of activists. The cry that is not responded to by those concerned is shaking the atmosphere.  Inaction prolongs suffering of the people and destruction of the environment. No Oromo organization worthy of the name can stay aloof when Oromo are indiscriminately massacred like it is being done in Anniyyaa today.  Organizations are needed to lead the people solve problems they cannot tackle individually. If an organization has more problems of its own, it is going to be irrelevant for what it was created. That is why selflessness and resoluteness to override entangling red tapes are demanded from leaders. If all leaders could only show their selflessness, a trait mostly attributed to them, there is no reason that the organization cannot pull out from the cog mire it finds itself in. No problem is great enough to curb one from ones determination. The legend of Diggaa Saaqo a contestant that did not have bull to sacrifice but demanded to spill blood by tradition for a right to a Hora (salt pond), slew himself to keep the Hora for posterity. That may serve as an example for the present situation. Leaders should not hesitate to say “No” to any form of intimidation, which tries to derail them from the revolutionary course. Finally, Oromiyaa shall overcome occupation and conspiracies attached to it. Inaction shall not be our habit. Forward with our braves!

Source: Gubirmans Publishing

Gadaa.com

Gadaa.com delivers information on Oromia and the Horn of African region: top news stories and analyses, politics, and culture, arts & entertainment, and more.

Gadaa.com

2 Responses in THE COMMENT SECTION

 1. DiDaa

  Jun 10, 13 at 4:21 am

  Obbo Ibsa!
  Yeroo baayyee waa barreessitanii dhaamsa isin Oromoof dabarsuu baraaddan darbee darbee nan dubbisa. Garuu waan isin barreessitanii fi gootan waan wal fallessu natti fakkaata. Waa malee hin jenne. Isin hogganoota QC tokkoo fi isa guddaadha. Umuriinis, muxxannoo qabsoonis,… waa baayyeen nama silaa dubbatee dhageessisu. Garuu guyyaa tokkollee gad baatanii tokkummaan qabsa’otaa akka deebi’uuf dubbachuu dhabuurra, Araara dhaabota ABO gidduutti akka ta’uuf dhihaachaa ture deeggartanii yaadoo keessan ibsuurra, kaayyoo jechuun warra durea dhaabbachaa ture keessaa tokko akka taatan ragaa guddaatu jira. Dhiheenya kaayyoon diriire jettannii misiraachoo labsaa turtan. Xalayaan keessan ammaa kun garuu, kaayyoon waan deebi’ee dacha’e fakkeessa? what’s going on obbo Ibsa?

 2. Moortaar

  Jun 21, 13 at 1:46 pm

  @Didaa

  Namni ergaa isaa karaa adda addaa ibsata. Dubbiin, barreeffamaan,….Obbo Ibsaan yaada ifaa ta’e qabu;yaada isaanis Afaan Oromoo fi Ingiliffaan walcinaa barreessuun ittifufinsaan nu beeksisaa jiru. Nama tokko irraa ani kanaa ol hin eegu. Mee ati gaaffii hayyuu kanaaf dhiheessite ofitti deebisii of gaafadhu:ati maal gootee jirtaa, maal gochaa jirta? Nama biraa komachuu dhiisnee ofii hojiitti hanga seennutti gabrummaa jalaa hinbaanu. Waliin fala haabarbbadnu.