Gadaa.com Comments (1)

Walgahiin Adda Demokiraatawaa Oromoo Munich Garmen tti gaggeeffame milkiin xumurame

Gadaa.com

Adda Demokiratawaa Oromoon yaamamee Munich German keessatti kan gaggeeffame walgahii Miseensota, Deeggarrtootaa fi hawaasa Oromoo milkiin xumuramuu isaa oduun achi nu ga’e addeesse.

Walgahii kana irrattis miseensotnii fi deeggartootni Adda Dimokiratawaa Oromoo biyyoota Awurophaa adda addaa, kan akka Norway, Swizerland, Holland, England, Sweeden, France fi magaalota German adda addaa irraa dhufanii kan qooda fudhatan yoo ta’u Hawaasni Oromoo Magaalaa Munich fi naannoo isaa jiraatanis baayyinaan argamanii walgahii kana irraa qooda fudhatan.

Walgahiin miseensota Adda Dimokiratawaa Oromoo sadarkaa Awuroophaa ti Munich Garmanitti waxabajjii 7 bara 2013 gaggeeffame kun Addi Dimokiratawaa Oromoo akka dhaabatti erga dhaabbateen booda Awurophatti kora isa jalqabaa ti. Waan ta’eefis, korri miseensotaa kun diiriirsa caasaa ADO, sagantaa Siyaasaa, heeraa fi seeraa fi akkasumas mul’ata ADOn qabatee irratti hojjechaa jiru irratti gad fageenyaan mar’atee murtee adda addaa dabarsuun xumurachuun isaa hubatame.

Gadaa.com

Borumtii isaa waxabajjii 8 bara 2013 Walgahii ummataa taasifame irrattis Pirezdantiin ADO Obbo Leencoo Lataa fi Itti anaan isaanii Dr. Diimaa Nogoo dhalootaa fi imala Adda Dimokiratawaa Oromoo, akkasumas ADO dhaabota Biyya Ethiopia irraa maaltu adda akka isa taasisu irratti bal’inan ibsa kennan. Hirmaattota walgahichaa bakka adda addaa irraa afeeramanii dhufan keessaas kanneen akka luba Dr. Tasgaraa Hirphpoo, Dr. Jamal Abbaa Garoo fi kan biroonis dhimmoota adda addaa irratti haasaa taasisuun isaaniis hubatame.

Gadaa.com

Ummanni walgahicharra tures, gaaffii fi yaada qabu of qusannaa tokko malee dhiheessuun mare bal’aan taasfamee walgahichi akeeka yaamameef guutuun milkiin xumuramuun isaa hubatame.

Wallisaa Ababee Abbashuus halkan sana waleelee warraaqasaa fi bo’aarsaan ummata gammachiisaa turuun isaas duun jarman irraa nu ga’e addeessee ibsa.

Guutummaa walgahii kanaa RBO tamsaasa Waxabajjii 12 bara 2013 darbe irraa dhaggeeffadhaa.

- Adda Demokiraatawaa Oromoo (Oromo Democratic Front)


COMMENTS

RULES FOR COMMENTING:
Gadaa.com values your inputs, and to maintain a positive environment of discussion, the following rules will be enforced for comments. When you click SUBMIT COMMENT below, you are agreeing to abide by the following rules.
1. Apply common-sense respect and courtesy. Feel free to express your thoughts within the limits of civility.
2. Personal attacks, offensive language and unsubstantiated allegations are not allowed.
3. By submitting your comments, you take all the responsibility, legal or otherwise, for your comments.
4. Comments are naturally short. Long comments may be removed; for long comments, feel free to submit them as articles to be posted on their own.
5. Gadaa.com reserves the right to remove comments that do not follow the rules stated here.
6. Frequent offenders of the above rules will lose future posting privileges.

How to Use the New Comment Section
1. One can sign in using social networking services (if using this, click on "Sign In With your preferred social networking service")
2. One can also comment as "Guest" (no log-in required; for this, click on "Pick A Name" AND check the "I'd rather post as guest" button.)
(ONLY NAME and EMAIL are required; no password needed if commenting as Guest.)
3. To SUBMIT comments for moderation, click on the "Arrow" sign.

Disclaimer: Opinions expressed in comments do not reflected the views of Gadaa.com unless explicitly stated otherwise by Gadaa.com; Gadaa.com IS NOT accountable for any thought and content of comments.


Gadaa.com

1 Comment

 1. A:

  June 17, 2013 @ 10:24 am

  Wow, akkam namati tola!
  Oromoota walga’ii ODF irratti hirmaattan hedduu GALTMaa!
  Hogganoonni ODF akkasuma umuriin keesan haa dheeratu!
  Jabaadhaa

  IA