Gadaa.com Comments off

Kabajaa Ayyaana Baqattoota Adunyaa

Nuti Waaqaatu nu file Oromoo irratti..
aago irra hin buunu hanga lubbuun jirrutti..
kana beekuu qabdan isin hundi..
filmaata filmaata jechuun lallabdanii..
mee ni garra waan isin fiddanii..
isinii baqataa shubbisuu barbaadu..
ayyaana baqataa kan itti walliftu..
waa’ee rakkoo keeysan eenyutti himattu..
isin akka ormaa yoomi walii galtu..

hanga yeroo qabnu waan feene hojjannee..
kan nuun morme hunda hidhatti guurree..
warreen harkaan deemu hunda deegarree..
hedduudha kanneen hiree arkatee..
warri maallaqaan bitate biyya alaa dhaqee..
kanneen bu’aa hin qabne yaman keessa wacee…
waan fedheen dubbadhaa hunda keesa baree..
rakko rakkoo jettani yoom himachuu barattee..
kootta isittiin himaa yaa hawaasa darree..
yo na jala deemtan hasaasuu lakkiftee..
furmaata arkatta koominiitii dhuftee..

dur qaalii jettu bitachuudhaaf hiree
amma bitachuudhaaf yo barbaadde rakishee
oduu itti dhiisa doolaara dhibba torbaa
anaaf kan kafaltan dhibba tokko qofaa
kan deemuu barbaaduuf hulaan isaaf banaa

waa’ee aangoo iirra si buufnaa
hin qabdan tabaroo maaliif Ooftan ololaa
maaliif hin yaadanne gaafa baatan hiriiraa
ifiis darartanii waliis afeertanii
bara tokko guutuu hulaa jalaa waccanii
gariin hidhatti guuramtanii
kan hafees akuma rachaatti
walitti isin guuranii
gammoojji keessatti isin facaasanii
faayida tam qabdanii har’a dubbattanii
bu’aa kam fiduufi amma buxaaltanii

ORAY du’ee awwaalamee turee
erga awwaalame bubbulee
qabrii baasuuf maaltu isin kakaasee
gareen ORAY har’a hirriibarra dammayxee
laata maal abdatte maaluma dhageeysee
hayyama qabna jette kan amma dubbattee
dhuga gaafa hiriira laata eeysa kuttee
rakko dubbachuuf afaantu cuqqaalamee
moo mala dhabde har’a bitattee
moo awroopaa gargaarsa arkattee
mee qabrii keessatti barattee
lakki amma tahriibaan dhftee

ORAY na dhagayi ya kokkoflee
dubbii qabdaa qalbii saree
kitaabni kan dubbatu lafee
kkkkkk eeysaa baate dhuftee
yaa dadhabaa qalbii darree

hin qaanfattu Oromoodhaaf awwaalamtee
har’a kaatee na dubbadhaaf bobborortee
hujiin kee baayye nama dhibee
tahariiba guuraa turtee
Oromoota kan fanniftee
meeqa ajjefte kaan gurgurtee
maallaqa buusi jette kan qunciftee
dubra meeqa kan arba badhaaftee
shamarran Oromoo meeqaa gudeedamee
joolee meeqa kan lubbuun dhabamee
horii saamtee walitti qabdee
maaliin goote baanki keeysee

yaa ORAY har’a ammo maal barbaaddee
gocha kankee irraanfattee
yaman dhuftee babbarooddee
ni ceceeta akka saree maraattee
moo ni toobattee gocha dabree
yeroo dhufaa kan hojjattee
itti fufi waan barbaaddee
an siif dhaame yo dhageeysee
Nagaytti ORAY darree

Abdulfattaah Musxafaa
Guyyaa:-20-06-2013
United Oromo Refugees Community in Yemen


COMMENTS

RULES FOR COMMENTING:
Gadaa.com values your inputs, and to maintain a positive environment of discussion, the following rules will be enforced for comments. When you click SUBMIT COMMENT below, you are agreeing to abide by the following rules.
1. Apply common-sense respect and courtesy. Feel free to express your thoughts within the limits of civility.
2. Personal attacks, offensive language and unsubstantiated allegations are not allowed.
3. By submitting your comments, you take all the responsibility, legal or otherwise, for your comments.
4. Comments are naturally short. Long comments may be removed; for long comments, feel free to submit them as articles to be posted on their own.
5. Gadaa.com reserves the right to remove comments that do not follow the rules stated here.
6. Frequent offenders of the above rules will lose future posting privileges.

How to Use the New Comment Section
1. One can sign in using social networking services (if using this, click on "Sign In With your preferred social networking service")
2. One can also comment as "Guest" (no log-in required; for this, click on "Pick A Name" AND check the "I'd rather post as guest" button.)
(ONLY NAME and EMAIL are required; no password needed if commenting as Guest.)
3. To SUBMIT comments for moderation, click on the "Arrow" sign.

Disclaimer: Opinions expressed in comments do not reflected the views of Gadaa.com unless explicitly stated otherwise by Gadaa.com; Gadaa.com IS NOT accountable for any thought and content of comments.


Gadaa.com

Comments are closed.