Gadaa.com Comments (1)

Kukkuyyee – Dandeettii Addaa

Jaallannee Gammadaa | VOA

WASHINGTON DC — Sabaa himaa adda addaa irratti namoonni sagantaa qoosaa ykn baacoo adda addaa dhiiyeessuun beekaman ni jiran. Garu dandeetti kana qabaatanii carraa uummatatti ba’u kan hin argatiin danuu dha.Qosuun biyya alaa keessatti akka oogumaatti fudhatamee namoonni jireenya isaanii ittiin gaggeessan akkuma jiran kanneen ija tuffiin ilaalamanis jiru.

Dargaggoo umriin isaa 29 ta’e Alamaayyoo Amsaaluu sagalee isaa akka namoota umrii fi saala adda addaa-tti jijjiree dubbachuu fi qoosuu danda’a. Kana qofa otoo hin taane walaloolee adda addaa fi oduu barreessuu kan danda’au ta’uu dubbata. Dandeettiin isaa ittiin jiraatu garuu isa kana miti. Barataa barnoota amantii ykn Tiwooloojii waggaa afuriif baratee waxabajji 22 bara 2013 eebbifamuuf deema. Dargaggoota waliin gama hundumaan hojjechuun hawwii koo ti jedha.

VOA


COMMENTS

RULES FOR COMMENTING:
Gadaa.com values your inputs, and to maintain a positive environment of discussion, the following rules will be enforced for comments. When you click SUBMIT COMMENT below, you are agreeing to abide by the following rules.
1. Apply common-sense respect and courtesy. Feel free to express your thoughts within the limits of civility.
2. Personal attacks, offensive language and unsubstantiated allegations are not allowed.
3. By submitting your comments, you take all the responsibility, legal or otherwise, for your comments.
4. Comments are naturally short. Long comments may be removed; for long comments, feel free to submit them as articles to be posted on their own.
5. Gadaa.com reserves the right to remove comments that do not follow the rules stated here.
6. Frequent offenders of the above rules will lose future posting privileges.

How to Use the New Comment Section
1. One can sign in using social networking services (if using this, click on "Sign In With your preferred social networking service")
2. One can also comment as "Guest" (no log-in required; for this, click on "Pick A Name" AND check the "I'd rather post as guest" button.)
(ONLY NAME and EMAIL are required; no password needed if commenting as Guest.)
3. To SUBMIT comments for moderation, click on the "Arrow" sign.

Disclaimer: Opinions expressed in comments do not reflected the views of Gadaa.com unless explicitly stated otherwise by Gadaa.com; Gadaa.com IS NOT accountable for any thought and content of comments.


Gadaa.com

1 Comment

  1. Uganda:

    June 24, 2013 @ 1:58 am

    Dansaa dha garuu, maaliif jechoota afaan amaaraa itti makta???????? Ishii, Geta kibru yisfa, …….Qubee generation afaan isaa kan Oromoo 100% qulqulleessee dubbachuu qaba. Kanaan achi jabaadhun siin jedha.