Gadaa.com Comments (1)

Photos: Oromo Community Participates in Multicultural Festival in Molde, Norway

Gadaa.com

Aadaan eenummaa saba tokkoo ibsa, aadaan Afaan guddisa, aadaan mana barumsa saba tokkoo waan ta’eef eenummaa ofi nama barsiisa … kkf. Ummani Oromoo hanga aadaan isaa jalaa awwaalamee fi mirgi isaa jalaa sarbamee woggoota dheeraa lakofisiiseera. Haat’uu malee sabni Oromoo aadaa fi mirga dhala nammumaa biyya isaa irratti jalaa awwaalame deefatuuf yeroo itti dhiisee diina isaatti harka kennate hin qabu. Isa kana kan dhuga’oomsu ummani Oromoo sababa hacuucaa mootummoota garboofataa baroota dheeraaf dhiibaa irraan gayaa turan jalaa lubbuu isaan baasuuf biyyoota adda addati koolu-galttummaa gaafatan waan isaan dalagaaran ilaaluun barbaachissa. Fkn. Suurawwan armaan oliti argaman kunniin guyyaa agarsiissa aadaa sabaa fi sablammoota bayyoota addaa addaa kan gaafa Waxabajjii 15.2013 magaalaa Molde Norway keesati qaphayee irrati Hwaasini Oromoo Tingvoll fi Møre og Romsdal itti gaafatamutuu aadaa kanta’an ade Samira Hassan fi Jiraatota Oromoo kan magaalaa Molde Norway jiraataniin kan geegefame ture.

Hawaasa Oromoo Tingvoll fi Møre og Romsdal. Waxabajjii 18.2013

Gadaa.com

Gadaa.com


COMMENTS

RULES FOR COMMENTING:
Gadaa.com values your inputs, and to maintain a positive environment of discussion, the following rules will be enforced for comments. When you click SUBMIT COMMENT below, you are agreeing to abide by the following rules.
1. Apply common-sense respect and courtesy. Feel free to express your thoughts within the limits of civility.
2. Personal attacks, offensive language and unsubstantiated allegations are not allowed.
3. By submitting your comments, you take all the responsibility, legal or otherwise, for your comments.
4. Comments are naturally short. Long comments may be removed; for long comments, feel free to submit them as articles to be posted on their own.
5. Gadaa.com reserves the right to remove comments that do not follow the rules stated here.
6. Frequent offenders of the above rules will lose future posting privileges.

How to Use the New Comment Section
1. One can sign in using social networking services (if using this, click on "Sign In With your preferred social networking service")
2. One can also comment as "Guest" (no log-in required; for this, click on "Pick A Name" AND check the "I'd rather post as guest" button.)
(ONLY NAME and EMAIL are required; no password needed if commenting as Guest.)
3. To SUBMIT comments for moderation, click on the "Arrow" sign.

Disclaimer: Opinions expressed in comments do not reflected the views of Gadaa.com unless explicitly stated otherwise by Gadaa.com; Gadaa.com IS NOT accountable for any thought and content of comments.


Gadaa.com

1 Comment

  1. Obsa Injifata:

    June 30, 2013 @ 1:13 pm

    Jabaadhaa! Hojiin akkasii kun hamilee Oromoo ol kaasa! Diinaaf harka hinkenniina! Suuta suuta killeen miilaan adeemti akkuma jedhamu sochiin akkanaa kun adeemsa keessa gara bilisummaa guutuutti nu geessa.