Gadaa.com Comments (1)

Wayyaaneen Oromotaa lafa irraa duguguun itti fufee jira!

Himata Oromoota Mayyuu Mulluqqee Kan Qa’ee Ifii Irraa Buqifamani

Wayyaaneen Oromotaa Lafa Irraa Duguguun Itti Fufee Jira!

Balaan waayyaaneen Oromoota Harargee bahaa ona anniyyaa irraan geese hammaachaa dhufaa jira. Hamma ammaati furmaani argame tokkolleen hin jiru. Aanaa Mulluqee mayyuuti namooni lafa isaani irraa buqa’an kuma hudduti lakkaawamu.Akkasumaas namooni amma dura Aanaa Minoo naannawa qumbi irraa arihataman akkuma qa’ee isaanii irraa baqa’anitti rakkoo cimtuu keessa jiru. Rakkoolee ummata kana irra gahaa jirtu keessaa hammi tokko, beelaafii dheebuuf saaxilamuu,Kan balaa beelaatiin dhukkubni irra gahe dawaa dhabuu, dahannoo aduufii roobaa (shelter) dhabuudha. Haali kuni hatattamaan furmaata argachuu yoo baate lubbuun namoota baayyee bahuuf deemti.Waraanni liyyuu police kan wayyaaneen oromootarrati bobbaafte ammaallee oromoota naannawa kanaa ajjesaa jiraachuutu himama.

Dhimmi kuni furmaata argachuutu irra jira. Oromoon isin hayyoota waa barate kana malee kan biraa kan rakkoo isaanii iyyatuuf hin qabdu. Gara VOAtiin Odeefatini Aaddee Jaalannee Gammadaa fii Obbo Namoo Daandii dhaan odeefatame hedduu gaariidha. Galatomaa! Rakkoon kuni ammallee itti fufaa waan jiruuf, jala bu’amee haalli amma achitti deemaa jiru kuni ammas yoo odeefatame ummata kanaaf gargaarsa guddaa hata. Odeefata Obbo Jalil Abdella Sagalee Oromiyaa irraa, Obbo Aana Fuad (Radio Hawaasa Oromo) duguuginsa shanyii oromoota ona Anniyyaa irrati wayaaneedhaan baname laalchisee jiraattota lafa isaani irraa buqqa’e waliin taasisan dhageefadha.

– Arif Ali


COMMENTS

RULES FOR COMMENTING:
Gadaa.com values your inputs, and to maintain a positive environment of discussion, the following rules will be enforced for comments. When you click SUBMIT COMMENT below, you are agreeing to abide by the following rules.
1. Apply common-sense respect and courtesy. Feel free to express your thoughts within the limits of civility.
2. Personal attacks, offensive language and unsubstantiated allegations are not allowed.
3. By submitting your comments, you take all the responsibility, legal or otherwise, for your comments.
4. Comments are naturally short. Long comments may be removed; for long comments, feel free to submit them as articles to be posted on their own.
5. Gadaa.com reserves the right to remove comments that do not follow the rules stated here.
6. Frequent offenders of the above rules will lose future posting privileges.

How to Use the New Comment Section
1. One can sign in using social networking services (if using this, click on "Sign In With your preferred social networking service")
2. One can also comment as "Guest" (no log-in required; for this, click on "Pick A Name" AND check the "I'd rather post as guest" button.)
(ONLY NAME and EMAIL are required; no password needed if commenting as Guest.)
3. To SUBMIT comments for moderation, click on the "Arrow" sign.

Disclaimer: Opinions expressed in comments do not reflected the views of Gadaa.com unless explicitly stated otherwise by Gadaa.com; Gadaa.com IS NOT accountable for any thought and content of comments.


Gadaa.com

1 Comment

  1. Gumaa Guddaa:

    June 30, 2013 @ 4:39 pm

    Extremely sad!

    Re-read Gumaa Guddaa: http://gadaa.com/oduu/20199/2013/06/12/tough-battle-ahead-the-battle-we-oromos-cannot-afford-to-lose/