Gadaa.com Comments (2)

Korri Gamtaa Kutaalee ABO Godiina Awurooppaa Milikiin Xumurame!

Kora Waxabajjii 28-29 kan miseensa fi ummata irraatti argamudha haala qabsoo bilisummaa Oromoo, haala siyaasaa adduunyaa, xinxala baalaa kan latan Miseensa Shanee Gumii fi I/G Jaarmiyaa fi Siyaasaa ABO J/ Abba Caalaa Lataa, MSG Dr. Dagafa Abdissa, akkasumas miseensoota gumii sabaa ABO biyyaa Awurooppaa jiratn qooda irraa fhudhatan yoo ta’u koraa haalii qabsoon bilisummaa Oromoon gaggeefammu irraatti gilalame fi miseensooni dhaaba gaaffii fi yaada furmata irraatti latan ture.akkasumas ummani Oromoo nannoo Oslo jiratn haala qabsoo Oromoo ABOn hoogannamu irraa jiru, dhimma araaraa dhaabota bilisummaa fi walabummaa Oromiyaa gaggeessan giddutti demma jiru irraatti gaaffii fi deebii baalaan latame yoo ta’u sagantaa bashannaann aadaa Oromoo kan sirbitoonii beekamoon irraa qooda fudhatan nagaa fi milkiin xumurame jira.


OLF_Oslo2013_1ABO

OLF_Oslo2013_2ABO

OLF_Oslo2013_3ABO

OLF_Oslo2013_4ABO

OLF_Oslo2013_5ABO

OLF_Oslo2013_6ABO

OLF_Oslo2013_7ABO


COMMENTS

RULES FOR COMMENTING:
Gadaa.com values your inputs, and to maintain a positive environment of discussion, the following rules will be enforced for comments. When you click SUBMIT COMMENT below, you are agreeing to abide by the following rules.
1. Apply common-sense respect and courtesy. Feel free to express your thoughts within the limits of civility.
2. Personal attacks, offensive language and unsubstantiated allegations are not allowed.
3. By submitting your comments, you take all the responsibility, legal or otherwise, for your comments.
4. Comments are naturally short. Long comments may be removed; for long comments, feel free to submit them as articles to be posted on their own.
5. Gadaa.com reserves the right to remove comments that do not follow the rules stated here.
6. Frequent offenders of the above rules will lose future posting privileges.

How to Use the New Comment Section
1. One can sign in using social networking services (if using this, click on "Sign In With your preferred social networking service")
2. One can also comment as "Guest" (no log-in required; for this, click on "Pick A Name" AND check the "I'd rather post as guest" button.)
(ONLY NAME and EMAIL are required; no password needed if commenting as Guest.)
3. To SUBMIT comments for moderation, click on the "Arrow" sign.

Disclaimer: Opinions expressed in comments do not reflected the views of Gadaa.com unless explicitly stated otherwise by Gadaa.com; Gadaa.com IS NOT accountable for any thought and content of comments.


Gadaa.com

2 Comments

 1. beekam dursan:

  July 3, 2013 @ 2:25 pm

  we are fade up of the ABO’s issue.our oromo people has been suffering in Ethiopia for decades ,hoping ABo can bring them some revolution which relieves them from colonization,but no out come so far.so pls stop and do your bussines there.let us live our life.

 2. Gada Milki:

  July 14, 2013 @ 5:26 pm

  Oromoota kora kaan irratii argaman akkataa fi haalii kori kun itti gageefamee hubanno gahaa ta’e waan arganeef raga bahu dandeenyaa. korii kan egamee caalaa haala walhubano fi waligaltee kan xumuramee akka ta’e hin mansiisuu. ABOn akkasumatii itti fufee
  ummata keenyaa akka gabrumaa jalaa baasuu abdii caalaa nutti horee jiraa. Jabaadhaa nu jabeessa jennaa!