Gadaa.com Comments off

Kitaaba Haarawaa: Kudhaama Seenaa

Kitaaba maqaanisaa Kudhaama Seenaa jedhamu ,obbo Leellisaa Aadaa Bantiin barreeffamee maxxanfamee bahee jira. Kitaabni kun Seenaa saba oromoo fi uummata Kuush, Seenaa saboota Amaaraa, Tigiree, Agaw, Shinaashaa fi kan isaan fakkaatan, seenaa dhalootaa fi babal’ina Amantii Kiristaanaa fi Isilaamaa, akkasumas Aadaa, Duudhaa fi amantii Waaqeffannaa ilaalchisee qorannoo fi ragaa bal’aa waliin ibsa.

Kitaaba kana dubbisuun hubannoo fi beekumsa Seenaa fi Eenyummaa keenya irratti qabnu, tokkummaa fi garaagarummaa Amantii Waaqeffannaa, Kirisitaanaa fi Isilaamaa gidduu jiru, walitti dhufeenya Aadaa fi Amantiin qabu xiinxaluu fi hubachuuf nu gargaara. Kun dhugaa ta’uu mirkaneeffachuuf Kudhaama Seenaa bitaa dubbisaa!

Gadaa.com

Yoo kitaaba kana dubbiftan dhaamsa isaa qaamaa fi qalbiitti kudhaammattu, akkasumas dhagaa tokkoon shimbira lama rukuttu. Tokko, Seenaa kanaan duna hin dubbisiin ykn hin dhageenye argattu. Lama, guddinaa fi dagaagina Hogbarruu Afaan Oromoof gahee keessan gumaachitu.

Walmalee hin qabnu, walhaa tumsinu!


COMMENTS

RULES FOR COMMENTING:
Gadaa.com values your inputs, and to maintain a positive environment of discussion, the following rules will be enforced for comments. When you click SUBMIT COMMENT below, you are agreeing to abide by the following rules.
1. Apply common-sense respect and courtesy. Feel free to express your thoughts within the limits of civility.
2. Personal attacks, offensive language and unsubstantiated allegations are not allowed.
3. By submitting your comments, you take all the responsibility, legal or otherwise, for your comments.
4. Comments are naturally short. Long comments may be removed; for long comments, feel free to submit them as articles to be posted on their own.
5. Gadaa.com reserves the right to remove comments that do not follow the rules stated here.
6. Frequent offenders of the above rules will lose future posting privileges.

How to Use the New Comment Section
1. One can sign in using social networking services (if using this, click on "Sign In With your preferred social networking service")
2. One can also comment as "Guest" (no log-in required; for this, click on "Pick A Name" AND check the "I'd rather post as guest" button.)
(ONLY NAME and EMAIL are required; no password needed if commenting as Guest.)
3. To SUBMIT comments for moderation, click on the "Arrow" sign.

Disclaimer: Opinions expressed in comments do not reflected the views of Gadaa.com unless explicitly stated otherwise by Gadaa.com; Gadaa.com IS NOT accountable for any thought and content of comments.


Gadaa.com

Comments are closed.