Gadaa.com Comments (1)

VOA: Diplomaatii ol aanaan Tokkummaa Mootummootaa Obbo Ambaasaadder Birhaanuu Dinqaa du’aan boqotan

Gadaa.com

Dipilomaatii lammii Ethioiaa kan ta’an Ambasaddor Birhanuu Dinqaa Adoolessa saddeet NY keessatti du’aan boqotan. Ambasaddor Birhanuun Tokkummaa Mootummootaa keessatti taayitaa adda addaa irratti bobba’anii kan hojjetan, lammii Ethiopia yeroo duraaf itti aanaa muummicha barreessaa Tokkummaa Mootummootaa ta’uun hojjetan akkasumas Komiishina Dhugaa Haqaa fi Araaraa Kenyaaf illee jaarsa araaraa ta’uun hojjetaniiru.

Waahilota isaanii hojii, hiriyoota isaanii ijoollummaa fi michoonni isaanii biyya isaanii qofaa utuu hin taane Addunyaatu nama beekaa fi guddaa tokko dhabe jedhu.

Kanneen keessaa kan yeroo ammaa gadamoojja’anii jiran hiriyaa isaanii yeroo dheeraa Ambasaddor Mulugeta Ittafaa, Ambasaddor Birhaanee Dheeressaa, kan yeroo ammaa kan kenyatti argamu dhaaba koolu galtoota IOM keessaa kan hojjetan aadde Durree Nagaasaa fi dura taa’aa WAFDO duraanii fi kan duraan baankii addunyaaf hojjetaa turan Obbo Bulcha Dammaqsaa fi firoottan isaanii addunyaan nama guddaa dhabde jedhu.

VOA


COMMENTS

RULES FOR COMMENTING:
Gadaa.com values your inputs, and to maintain a positive environment of discussion, the following rules will be enforced for comments. When you click SUBMIT COMMENT below, you are agreeing to abide by the following rules.
1. Apply common-sense respect and courtesy. Feel free to express your thoughts within the limits of civility.
2. Personal attacks, offensive language and unsubstantiated allegations are not allowed.
3. By submitting your comments, you take all the responsibility, legal or otherwise, for your comments.
4. Comments are naturally short. Long comments may be removed; for long comments, feel free to submit them as articles to be posted on their own.
5. Gadaa.com reserves the right to remove comments that do not follow the rules stated here.
6. Frequent offenders of the above rules will lose future posting privileges.

How to Use the New Comment Section
1. One can sign in using social networking services (if using this, click on "Sign In With your preferred social networking service")
2. One can also comment as "Guest" (no log-in required; for this, click on "Pick A Name" AND check the "I'd rather post as guest" button.)
(ONLY NAME and EMAIL are required; no password needed if commenting as Guest.)
3. To SUBMIT comments for moderation, click on the "Arrow" sign.

Disclaimer: Opinions expressed in comments do not reflected the views of Gadaa.com unless explicitly stated otherwise by Gadaa.com; Gadaa.com IS NOT accountable for any thought and content of comments.


Gadaa.com

1 Comment

  1. dhugassa baalee:

    July 14, 2013 @ 2:21 pm

    Walfarsuun amala kessanii walfarssa nutti kan issan beeknu mangistuun buuf kaanan nangistu jalla ganu ergga warra westarniitifi nayrobitti gallee esaniifi mindda ofiitiifi hojachuu ammass maqaa gotonii itti wareegamanitti fayadamuudhaan firootta isaani biyy amerikaati yasuu baratan ee dhugaa guyya tookko malaummaa ofiitiifi osso hin dubattin duun yoo faruu barbachise gadii ciissa dhu, aa issin farsina