Gadaa.com Comments (8)

Gaalgala Aadaa ADO Minneapolis MN ti

(OromoDemocraticFront.org) – Walgahiin Hoganootaa ADO waxabajjii 29 hanga Adolessa 3 bara 2013tti gaggeeffame milkee yaamameef guutuun xumuramuun isaa hubatame.

ODF_MN2013_4

ODF_MN2013_3

Pirezdaantii ADO obbo Leencoo Lataa Gaalgala Aadaa ADO irratti yeroo haasaa taasisan

Irbaanni ADO Minneapolis MNti sirna ho’aan gaggeeffame.

Waxabajjii 29 hanga Adolessa 3 bara 2013tti kan gaggeeffame walgahiin Koree Hoji Raawwachiiftuu fi Koree Gidduu ADO dhimmoota jajjaboo sochii Adda Dimokiratawaa Oromoo irratti marii bal’aa gaggeesse. Walgahiin kun erga ADOn bu’ureeffame isa jalqabaa waan ta’eefis, hojii dhaabichaa baatii sadan darban kana keessa raawwataman, kan saganteeffamanii jiranii fi akeeka hojii fuula duraa irrattis gamaaggama bal’aa gaggeesse.

Addi Democraatrawaa Oromoo (ADO)n akka dhaabaa haaraa yaadaa fi sagantaa siyaasaa haaraa qabatee ka’eetti, kayyoo isaa kana bakkaan gahuuf kan dandeessisu, qajeelfamoota dhabichi ittin hojjetu, caasaa ijaarsaa fi tarsiimoo adda addaa irratti hojii hanga ammaatti raawwataman keessa deebi’ees ilaaleera.

Itti dabaluunis Jaarmaya Haaraa kana yaada haaraa fi ilaalcha jabanaa kan hubannaa fi beekumsaan masakameen gaggeessuuf waraqaa qorannaa adda addaa dhihaatan irrattis maree godheera. Dhuma irrattis Korri hogganota kun hojii ADO fuula duraa irratti tarttiba hojii bal’aa lafa kaawwate fiixa baasuuf jabinaan muratee wal gahii isaa xumure.

Marsaa Adda Dimokiraatawaa Oromoo Minneapolis, MN jiruun kan qophaawe Irbaanni ADO sirna gaariin gaggeeffamuun isaa hubatame. Akeekni sagantaa irbaata kanaa hoggantoota ADO fi Hawaasa Oromoo Minneapolis fi naannoo isaa jiran wal agarsiisuu fi maree gaggeessuuf kan akeekkate yoo ta’u, sagantaa hirbaataa kana irratti Pirezidantii ADO Obbo Leencoo Lataa dabalatee Meseensonni KHR fi KG ADO argamuun hawaasa Oromoo baayyinaan sagantaa hirbaataa kana irraa qooda fudhatan waliin maree gaggeessan.

Sagantaa Irbaataa Hotela Crown Plaza ti gaggeeffame kana irrattis Pirezdantiin ADO Obbo Leencoo Lataa fi Gafatamaan Damee Dantaa Alaa ADO Dr. Bayyan Asoobaa sochii ADO hanga ammaa fi tarkaanfii dhaabichaa fuula duraa ilaalchisee, akkasumas simannaa dhaabni kun ummata Oromoo biraa argachaa jiruu fi siyaasa biyya Ethiopia keessatti bakka inni qabaachaa jiru irratti ibsa kennan. Hayyoonni Oromoo Dr Hizqel Gabbisaa fi Dr. Gammachuu Magarsaas sagantaa hirbaataa kana irratti argamuun haala qabatamaa ummanni Oromoo biyya keessaatti amma keessa jiruu fi siyaasni Ethiopia maal akka fakkaatu irratti hubannaa dhuunfaa qaban hirmaattota sagantaa irbaata kanaarra jiraniif qoodan.

Ibsuma kana irratti hundaa’uudhaan, ummatni qophii irbaataa kana irratti argame, gaaffii, yaadaa fi yaaddoo qabu akka ibsatan carraan walattajii irraa kennameefitti dhimma bahuun gaaffiilee fi yaadota addaa addaa irraa dhihaateef deebiin quufsaan akka kenname namoota gaaffii gaafatanii deebii kennameef irraa quufa akka qaban yaada isaanii ibsatan irraa hubachuun danda’mee jira.

Qophii kana irratti namootni aragaman, umuriidhaan, naannoodhaan, amantiidhaan, saalaan, wal hubannoo dhaan Oromoo hunda bakka akka bu’anitti hubatama. Akka ibsa Obbo Bulaa Atoomsaa qindeessa qophii fi walatajjii kanaa irraa hubachuun danda’ametti.

Obbo Bulaan Itti dabaluun akeekni qophii kanaa ummata Oromoo walitti qabnee akka dhaaba keenyaaf gumaata horii godhaniif utuu hin tahin, kaayyoo fi akeeka ADOn ittiin masakamu, adeemsa baatiiwwan darban sadan kana keessa keessa jiru irratti ummanni hubannaa gahaa akka aragatuu fi gaaffii qulleeffachuu qabu akka gaafatuuf kan qophaa’e tahuu dha. Gatiin tikeeta gurguramees qophii kana irraatti nyaataa fi dhugaatii dhihaateef kan oolu qofa akka tahe hubachiisuun, dhaabni keenya gargaarsa yoo barbaade fuulduratti ummata isaa ifatti akka gaafatuu fi ummatni kaayyoo fi adeemsi dhaabichaa galeefii “Dhaaba koo” jedhee akka gargaaruuf deemu shakkiin akka hin jirre ibsameera.

Hordoftoota keenyaa haala qophii kanaa, ibsoota kennaman, gaaffilee fi yaadota hirmaattota irra dhihaatan, haala walii gala galgala aadaa kanaa RBO irraa dhaggeeffadhaa. Galgalli aadaa walfakkaataan kunis yeroo dhihoo keessatti Washington DC fi Columbos OH keessatti gaggeeffamuuf akka jirus hubatameera.

Odeessa dabalataaf; www.OromoDemocraticFront.orgn nu barbaadaa.


COMMENTS

RULES FOR COMMENTING:
Gadaa.com values your inputs, and to maintain a positive environment of discussion, the following rules will be enforced for comments. When you click SUBMIT COMMENT below, you are agreeing to abide by the following rules.
1. Apply common-sense respect and courtesy. Feel free to express your thoughts within the limits of civility.
2. Personal attacks, offensive language and unsubstantiated allegations are not allowed.
3. By submitting your comments, you take all the responsibility, legal or otherwise, for your comments.
4. Comments are naturally short. Long comments may be removed; for long comments, feel free to submit them as articles to be posted on their own.
5. Gadaa.com reserves the right to remove comments that do not follow the rules stated here.
6. Frequent offenders of the above rules will lose future posting privileges.

How to Use the New Comment Section
1. One can sign in using social networking services (if using this, click on "Sign In With your preferred social networking service")
2. One can also comment as "Guest" (no log-in required; for this, click on "Pick A Name" AND check the "I'd rather post as guest" button.)
(ONLY NAME and EMAIL are required; no password needed if commenting as Guest.)
3. To SUBMIT comments for moderation, click on the "Arrow" sign.

Disclaimer: Opinions expressed in comments do not reflected the views of Gadaa.com unless explicitly stated otherwise by Gadaa.com; Gadaa.com IS NOT accountable for any thought and content of comments.


Gadaa.com

8 Comments

 1. dhugassa baalee:

  July 15, 2013 @ 10:25 am

  Yaa odf horii oromoon haa digadaniff isnitti kenaan gama hangootuu osoo hin kalhin abbaa garraa orantation kenuufii walitti qabdan maliyy lammi oromoo oromiyya bahhatti beelaan harcauufi hin godhinaa sillaa oboo leencoon oromoo harar akka daraartu ossoo hin tanee akka lafarraa dhabamtuu muxanoo dheeraa qabaa ijarramun homaami beelhaa dhisani ofii wal afeeruun dubbi walgaafachiisu

 2. ganam:

  July 15, 2013 @ 4:49 pm

  Oh, Where is Professor Efrem Issac? Your God father. Your escort. The link man between you and woyane.The guy who brings orders and money from woyane. I don’t see him lately. Why is that? Did he put someone on his behalf here? it must be. Otherwise, he usually likes to be present in events like this.

 3. Raamis:

  July 15, 2013 @ 5:14 pm

  Dhugassa baalee

  Hayee aboo maal nu odeesita ammaan tana ? Ati osoo Jaallee Leencoon hin qeeqatin mataa kan kee bilisa baasuu qabda shira gosaa irraa. Jibbii ati qabiduu jibba kutaa illee osoo hin taa’ee, tan gosaati. Ati amata 50 Oromoo booda teellaatti afitee jirta. Ifii keef haajaa hin baafituu, Oromoof illee wa takka hin fiddu.

  Yaa hibilis al-mana’uul !

  Yaa shayitan al-kabiir !

  Aduyii Oromoo maraa.

 4. Daadoo:

  July 15, 2013 @ 5:27 pm

  WOW!
  ODF osoo yoom baddu jedhamtanii eegamtanii isinoo dagaagaa bareedaa, nama horachaa jirtuu dubbiin kun akkam? Jabaadhaa!

 5. Caalaa:

  July 16, 2013 @ 7:30 am

  Akkasdubbin!
  Hedduu GLTM Hayyuu duree keenya!

 6. Damee:

  July 16, 2013 @ 2:48 pm

  VIva ODF,
  Qaroo ijoollee Oromoo jabaadhaa!..
  ijji keeyssan diina malee ofcinaa gama oromoo irratti duuluu hin ilaaliin, Inni tun kan warra hawaasa oromoo ganoota 10/20 jeeqaa ba’eef buddeena isaaniti.
  Isin Warri ODF garuu Akkuma calqbdanitti Xiyyeeffanaan keeyssan diina qofa hata’u..
  anis gama kiyyaan isin waliin nin dhaabadha!

 7. Leenjisaa:

  July 17, 2013 @ 5:11 pm

  WOW! Obbo Leencoon hojjaa Komediyo hojjechuus ni dandaha jechuudha!
  Heduu namatti tola hasa’aan obbo Leencoo

 8. TOLCHA:

  July 17, 2013 @ 8:11 pm

  Gadhee nama bakumaa hunda juirra edda, anni offmanseu”u. OPDO