Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

FinfinneTribune.com is Gadaa.com

Oromia Media Network’s (OMN’s) Inauguration Set for March 1, 2014 – Event Scheduled in Minneapolis, Minnesota

Posted: Guraandhala/February 11, 2014 · Finfinne Tribune | Gadaa.com | Comments (33)

The inauguration of the Oromia Media Network (OMN) is set for March 1, 2014 with an event at the University of Minnesota in Minneapolis, Minnesota. For more, visit the website of OMN at OromiaMedia.org

Gadaa.com

Gadaa.com

Gadaa.com delivers information on Oromia and the Horn of African region: top news stories and analyses, politics, and culture, arts & entertainment, and more.

Gadaa.com

33 Responses in THE COMMENT SECTION

 1. abdeta

  Feb 11, 14 at 8:24 am

  waw it is great victory .we r waiting for it to hear our heroes sound through Oromo media network

 2. dubie

  Feb 11, 14 at 8:48 am

  baga gamaadan oromoon houndinue walii galtteedhan afaan keenna akka guddifannu abddii guddaa qaba, warriin yeerroo keessan kennitanii wantta kana irratii hojjatanii galata guddaa qabduu galatoomaa isinin jedha.

 3. MYS

  Feb 11, 14 at 10:39 am

  Great Oromos! This is only the beginning!

 4. Abdi

  Feb 11, 14 at 2:59 pm

  Oromia Media Network media bilisa ta’uu qaba.

  Median kuni media Oromoo barsiisuu, dammaqsuu, dantaa Oromoo tiksu fi diina irratti Oromoo bobbaasu ta’uu qaba. Median kuni OLF deeggaree ODF yoo balaaleffate, ykn gama ODF goree OLFtti woraana ololaa yoo bane, Oromoo jiddutti woraana hinqoorre, jibbaa xumura hinqabne bane jechuudha.
  Kanaaf namoonni editoriaL board taatanii fi hooggantoonni Oromia Media Network ilaalcha keessanii fi sagantaa siyaasa dhaaba deeggartanii nurratti fe’uu irraa ufeegaa.

  Hojii boonsatti seenuu keessaniif galanni keessan bilisummaa haata’u.

 5. Beekaa Biyyaa

  Feb 11, 14 at 3:17 pm

  WOW!!! Baga naga’aan dhuftan jenne! Ija hamaa isin irraa haa qabu! Ayyaanni Oromoo isinillee dogoggora irraa haa oolchu!
  Oromoon iddoo mataa jala qabatu dhabee jiraa maalitu beeka KANUMA KEESSA wahitti baana ta’aa.

 6. Bashir

  Feb 11, 14 at 3:19 pm

  Good job my kube generation!Thanks for your effort to let our people know the truth and have alternative source of information.You are properly discharging your responsibility.

 7. Sofumar

  Feb 11, 14 at 4:55 pm

  My qubee generation “God help those who help themselves.” I am proud of you, for your hard work and dedication to our media project. As we all know the mission I am oromo 1st started by Jawar Mohammed and Mohammad Adamo. This mission spread all over the world in short period of time and transformed in to the great accomplishment of the qubee generation. This is just the beginning and more work is ahead of us. Where eve we are and whenever you need us we are with you. Keep up the good work and let the nafixanya generations see what the oromo qubee generation capable of. “They will never know the power of the qubee generation until they see our accomplishment” proud to be Oromo!!!!

 8. yahya tofik

  Feb 11, 14 at 8:00 pm

  baay’ee galatoomoo jabaadhaa jajjabaadhaa jena

 9. Abbaa Boora

  Feb 12, 14 at 1:31 am

  Abdiin yaada keef galatooomi. Garuu otuma hinbanamiinuu waa cimaa sodaatee waan faana cinqamtu fakkaatta. Median kan keeti. Yoo sii ta’uu baate media ODF banadhu. Dargaggooni kun hundi isaanii oggeeyyii dha. Waan hojetan beeku. Yoo ogummaa issaan caalu qabaatte ogumaa keetiin gargaari. Aka koo ogummaa akanaa yoo dhabde moo yoo xiqaate jajaja kennitee hamilee nama hojjettuu tuquu irra ofqusadhu. Galatoomi!

 10. samuel

  Feb 12, 14 at 1:35 am

  Galatooma wari halkani guyyaa irrati dadhabdani OMN akka banamu gootani.

 11. QACEELAA

  Feb 12, 14 at 2:21 am

  oromoon alaakeysaan baga gammaddan tokkuummaan hujjachuu akkanatti namboonsee hujii silaa dalagamuun hindendayamne laaftitti akka dalagamtu taasise.kuni nama oromoo hundaafuu barnoota nuuftahuuqaba.
  sAkkasuma ammaallee Ammallee Jaarmayoonni siyaasaaf maqaa moggaafatnii Gojjoo xixiqqoo ajjeerri tan keysataa,anii dhiddeeboqqoolloorraa eeganitti jajjaaratanii keysaa taa,uu filatan laata oromoo 1st rraa waa baratuu ????????????/

  yoobaratanii bifahaaraya tokkoomeen ifhingeeddarin dhukkubsata ammadhukkubsachaa jira kan isaan dhukkubasaanii ifitt hinbeyne

  Saniraa fayuun hafee Gamakoomaa Seenuuf deeman.

  SANRABBI NUGASIISIN

  ISAAN IFHAAAGARSIISU

  Tokkummaan humna kanjan rabbiin kunoo qaccee siinugarsiise

  yoorabbi J,e tokkummaa gam ummaataatiin jalqabame kun hujii wajji akkanatti Itti fufnaan bilisummaankeyna kaluudha/dhihoodha

  tokkummaan nicima bilisummaan nidhufa !11

 12. Wako

  Feb 12, 14 at 4:52 am

  Is there anyone out there who doubt everything is possible? Who wonder the power of our unity still can accomplish much better? The answer is if we do what we believe in and we believe in what we do we will be the winner forever. We Oromos are up and running like a machine to teach our opponent that we are capable leading our freedom. Keep up you hard work. May God bless you.

 13. Malkaa Milkii

  Feb 12, 14 at 12:07 pm

  Oromoon baga gamadani!!

  Abdii namin guyya Bofa arge halkan tepha dheesa jedhan dhugaa qaabda waan armman dura ture irra katee soodachun kee sirumma, garuu inn kun waan armmanduraa irra waan adda isa goodhu jeenne abdanuyuu garaagartumma siyyasaa oromoo jiddu turee nisalphisa jenne abdana, Buddena nama qubsuu Leemmetaa irrati beku jedhan,, sochii oromoo first jedhame soocho’aam ture kesa kan ariginee jaarmiyaa siyyaas kamifu otu hin loogin dadhabina turefi jabina turee ifatti dubachaa waan as gahanif inn kun itumma fuffa jeenne yaanaa,umman oromoos faanaa hiriruun isaa sababin kana nati fakkataa.

  Haata’u malle akkataa ka’umsa isaa kana gaddi yoo ta’ee miseensoon boordifii ilmaan oromoo waan kana gaggesaan keeyyata sabaa nyatan jechu dhaa seenaan isaan gaafati,

  Abdii qabna doggogoorota armman dura turan ille media irra baranu akka ta’u.
  milkii guudaa isiin haawwina

  Malkaa Milkii

 14. Abdisa

  Feb 12, 14 at 9:04 pm

  Lubbun keessan haabulu dhiiro!! Gara nuu cibsitani rabi lafa garage keessanni isiinif has ga’u.

 15. Abdi Baalee

  Feb 13, 14 at 1:23 am

  Diinnaa fi Naasuu ,Ummata Oromoottif Gamachuu, Yoo kalee asoo waa hunda ijaan garuu arguu hin dandeesan nuun jechaa turan ,asoo guraanis waa hunda dhageenyu lakki dhagayuu hin qabdan nuu diinni jechaa ture ammas itti jira, ,amma yeroo Ummanni ija keleeysa argaa dhoorgan waa arguu dandeeysu yeroodhuftte yaa Nafxanyaa(Yaa Habashaa). urrii dhageettii nu dhoorgitaanniin , yeroon gurrii Ummata Oromoo waa hunda dhagayuuf demu kunoo dhiiga fi hamilee ilmaan oromootiidhufttee fi ,,,amma yeroon tan oromootti yaa diinna ummata Oromoo kan keessaattif akknalasi isinnif guyyaa gadda haataatu,yeroon tun..

  Ilmaan oromoo kanneen ,waa’ee kana irratti warreegama kana baaftan ,galanni keessan bikisummaa haa ta’u.

  Galatoomaa.

 16. yoomilaata

  Feb 13, 14 at 2:55 am

  Waaq-nni Oromoo kan uumama cufaa umrii keessan nuuf haadheeressu ija hamaa isin irraa haaqabu, Jowhar Muhamadiif warreen Isa wajjiin dhaabbatanii gargaarsa waaqaatin objuu dhugaa nuuf taasisan.
  kana irraa wanni barannus hedduu yaa Oromo ( yoonif dhugaan dalagan injifatnnoo uma hahan)

  waaqa dhiigaf late oromota kufanii olkaasee Adunyarrati lalabsiise yoomuu galatnni isaaf haata,u !!!

  isiniin boonna nutin oromoon yaa ijoollee teenya jabaadhaa waan daddeenu hundaan isin wajjiin jirra

  Amma tahittii lasts!!!

 17. Abdi

  Feb 13, 14 at 4:06 am

  Duraan dursee baga Rabbiin hire yaada kiyya ibsachuu guyyaa ardha kana saraaraa kanaratti na milkeeyse Galatni kan Rabbi Uumaa Uumama maraa haa ta’u. Itti aansee Ilmaan Oromoo kan yaada kana maddi siise Dhaloota Qubee kan taatan Jawhar Mohamad Siraaj, Mohammad Aadamo ,Abdii Fixee ifii kanneen maqaa isin hin dhawin hundi keeysan Galata guddaa Saba keessanirraa qabdu ani immo akka nam tokkotti Ulfaadhaa Galatomaa galata keysan Rabbi waan hawwitan isin haa milkeeysu galatni keeysan Bilisummaas haa tahu. Akkasuma Yaa Sabako Oromo baga Rabbiin Oromia Media Network’s kana kan Ummata Oromo ifii Addunyaa biro wal barsiisu,Ilmaan Oromo Biyya keysa ifii biyya alaa jiraatan wal barsiisu Beektoota Oromo Ifii qabaattoota ykn daldaltoota ifii bitattoota wal qunnamsisee Dhadheeysudhaan Oromo walbarsiisu akkasuma Barattoota Oromos akka wal qunnamanii hiriira cimaa hayyoota jiddutti kan argamsiisu akkasuma Oromoon Biyyoota adda addaa keeysa jiraannu akka wal qunnamnee Hawaasa guddina irratti wal dorgomu Media nutaasisu argachuun Oromummaa irratti hundawuun baga Rabbiin waliin nu Gammachiise Bu’ursitoota Sabaa hima kanaa Ulfaadhaa Jabaadhaa Hujii boonsaa keysan itti fufaa Nutiis waan nu ilaalaa maraan isin maddi jirraa akkasmaan bakka yaaddan baga geeysan Galatni kan Rabbi Umaa Uumamaa haa ta’u Abdujaliil ,Sa’id ifii Sabboonticha Kamera kasuun isin maddii dhaabbate Ahmad yaassiin dagachu hin maltu Oromo TV hundi kessan Galata argadhaaa !!!! Bakka itti yaanu numa geenya qofa……. Tokko ifii lama malee sadi hin argamu.Galatoomaa !

 18. Abbaa Daalee

  Feb 14, 14 at 2:00 am

  Dhiiroo median oromo banameef bilisummaan boru ganama jechuu aka hintaane hindagatina.
  Rakko oromo hiikuuf jaalannus jibbinus murteessaan lola hidhannoo qofa.
  Media warri nucaala qaba lee jiru. Garu nuti media keenya banuun yoo akkas walii gallee hojjenne iddoo kana caalus gawuu hingeeyna jenne abdiin akka jabbaannee walii gallee hojjennuufi olola diinaa of irraa qolachuufi. Akasumas loltoota dirre lolaa irra jiraniif lee hamilee kenna jenne abdanna.

  Warri halkaniif guyyaa hojii mataa keessanii dhiiftanii hojii saba keessaniiti bobbaatan sabni oromo yoom lee isin galateefata.

  Galatooma.

 19. Girma tokuma

  Feb 22, 14 at 6:13 pm

  Congratulations for finding fathers of Oromia Media Network. If we united we can make unbelievable history Please late walk away from our comfort zone and work what is right for all people. Oromia is belongs to Oromo and its peaceful Citizens.

 20. Ambassador

  Feb 23, 14 at 10:36 am

  Congratulation excellent job

 21. kacho

  Feb 23, 14 at 12:41 pm

  baayyee nama gammachiisa,lubbuun jiraachuun waan baayyee nama agrsiisa. fedhii oromoo guutuuf kutaatee kan ka’e fakkaata. kanaafuu, yoomiyyuu taanaan sin duukaa jirra, karaa kamiinuu taanaan sin duukaa jira.jaabaadhaa.sagaalee ummattaati sin. OFKALAA,humuurii dheeradhaa.JIRBBIIN WALIiRRAAN BUUTEE ARBBA HIITI.

 22. Anoole

  Feb 23, 14 at 7:19 pm

  Jabadhaa dhiiroo

 23. dubie

  Feb 24, 14 at 2:07 am

  well come OMN I can not wait to hear my own voice in free media.

 24. Tulla

  Feb 24, 14 at 5:40 am

  Congratulation everybody! This is one of the success of my people, Oromos will be unstoppable. We are all besides you.

 25. bilisa

  Feb 24, 14 at 6:35 am

  kuni midia saba hundaa kan akka afaan Amaraa lee ni dabrisina jittan, kun dinqii dha. Oromoon umaata kamii wajjin yoo mirgi isaa eegame fi dimokiraasin jiraate eenyuu wajjiniyy akkan jiraatu
  danda’uu akka isin lamii biraa midia kun hubachiisu dha. galtoims

 26. Kolbaa

  Feb 24, 14 at 11:39 am

  Kabajamtoota Ilmaan Oromoo,

  Ulfaadha Kanaan nuh ga’uu keeysaniif. Kan calqabni tole, dhumnisaas ni tola.

  Tokkummaan Humna!!

  Kolbaa

 27. Meried

  Feb 24, 14 at 5:17 pm

  This is a milestone in Oromo people’s history. This is a dream come true for many Oromos. Well done! There is no doubt this has come to fruition only through hard work, dedication and some sort of well-organized and good leadership of some individuals, that was what we lacked for so long. I am impressed by the profile of Board of trustees and the fact that they are from across a number of continents. I just can’t tell how much I am excited by this news. The fact that you are going to broadcast in three languages makes you unique and shows that there has been significant planning behind this and it has been thought through. This is going to result in spectacular impact among the Oromo people and change the perception of the rest of people in the Ethiopian empire. I have no doubt Oromo people, both in Oromia and abroad, will be 100% behind you once they see the your commitment.

 28. Simale2013

  Feb 25, 14 at 7:12 pm

  Nama boonsa.!! Oromoo fi firoottan oromoo, kan oromoo jaalatan hunda ni gammachiisa. Garuu diinaaf warra oromoo jibbaniif ammoo naasuu fi kisaaraa guddaadha.!

  kanaaf OMN eenyun akka hundaa’ee, eenyuf akka hundaa’efi maalif akka hundaa’e erga hubannee booda , itti fufinsa saa fi cimana saaf murteessaa akka taane beekuun baay’ee barbaachisaadha.

  OMN baga nagaan dhufe.!

 29. Gamada Abdi

  Feb 26, 14 at 4:25 am

  Congratulation to the Oromia Media Network, we are getting close to our freedom. One day we will reach that great feeling, that we know we are finally free. We must work together to get over this hump and learn how to reach our goals as a Nation. No one can stop us from our freedom. We must teach our children what we had to go through to finally get to this part of our life. They will soon follow our footsteps and thank us in the long run.

 30. Aba Damee

  Feb 27, 14 at 5:03 am

  Yaa oromoo bagaa waluumaan gammaanee buhaan qabsoo oromoo inni guddaan dhalootta saba isaaf yaada as basuudha kanaf hojjiin OMN kun buha QAabsoo oromootti.waanan dhaamnu lammiin oromoo hundii midiihaa kana jiraachiisif dirqaama lamuumma bahu qaba.kana yeeroon jeedhu ani wanaan dandahuu gumache dhaalootta dhufutti dabrsuuf waada offi seenu qabna.jabaadha gaslan keessaan bilisumaa haa tahu

 31. Biqilaa

  Mar 1, 14 at 12:42 pm

  Gammachuu hagana jedhee himuu hindandeennetu natti dhagahame. kuni immoo tokkummaa qabaachuun waanuma kamiifuu humna; humni ammoo milkaa’ina argameef gumaata guddaa buuseera. kuni tokkummaa keenna ka ittiin agarsiifnu waan jalqabaati malee kan xumuraa ta’uu hin qabu jedhee yaada. namoonni sodaa fi shakkii Miidiyaa kana irraa qabdanis kanneenuma kanaan duras oromoon duruu waan tokko bakkaan hingayu jettan taúu maltu. ammoo akka kiyyatti mamii hamaa dhiifnee dambooba ykn hamilee gaarii qabaannee fiixa bahiinsa Miidiyaa kanaatiif akka qaama tokkootti gamtoofnee wajjiin hojjachuu qabna. kana gochuus yoo dadhabne yaada diiginsaa irraa of qusachuutu filatama. ammaafuu ammaa magan. nuti waan gara garaa fi jechoota adda addaa fayyadamnaa garuu akka yaada garaa keennaa rabbi nuuf haa taú ka nuti yaannuu olis taanaan inni itti nuuf haa guutu.
  Namoonni waan kana hiddaan gad dhaabdan seenaan keessan qalama warqiitiin katabama akkasumas dhaloonni kana boodaa bara baraan isin yaadata! umriin keessan haarawa!

 32. ormticha

  Mar 1, 14 at 9:11 pm

  Oromo viva jawar viva!!!!!!

 33. ahmedsafi abduselam

  Mar 2, 14 at 12:23 am

  Oromoon Oromiyaa, seenaan Oromo tan dhokattee deebitee haalaliftu jechaa,Oromo Media Network jabaadhaa ,oljedhaa Oromoota fafaca,an tokkoomsuu yaalaa.
  Mediyaan humna ,jireenya kanaafuu jabaadhaa.