Gadaa.com Comments (3)

Walaloo Hundasa Lammessa: Yaadannoo Eebbisaa Addunyaaf

Walaloo Hundasa Lammessa


Gadaa.comWalaloo Hundasa Lammessa: Yaadannoo Eebbisaa Addunyaaf

Maqaan boollaa oli!

Dhalatanii guddachuun
Guddatanii darbuun
Jiraatanii du’uun ykn
Osoo hin jiraatiin darbuun
Yakka harka namaan baduun
Mirga jireenyaa sarbamuun

Meeqatu galaafatame akka malee
Dararama garmaleen
Gashareewwan kan akka Eebbisaa
Meeqaatam himeen, kamiin dhiisa
Biqiltuuwwan egeree Oromiyaa
Abdii lammii fi biyyaa
Manni haa lakkaa’u
Seenaan haa galmaa’u
Ta’us kan Eebbisaa, nama rifachiisa
Nama, nama guba, nama aarsa
Haa jannattu malee, Ekeraan isaa!

Yaa Eebbisaa!

Akkam jedheen si faarsa
Kam himeen kam dhiisa
Kan daabee kee moo bifa kee
Sirboota kee moo seenaa qabsoo kee
Kamiin himeen, kam dhiisa
Martuu nama harkisaa!

Osoo bilisummaa hawwituu
Halkanii guyyaa faarsituu
Hanga siif danda’ame osoo dhamaatuu

Diinni sitti dammaqxee
Sitti hidhuuf eegalte, haxxee
Shira baraniin mariyatanii
Halkan dukkana si marsanii
Guyyaa sambata barii, mana kee weeraranii
Hirriba keessaa si dammaqsanii
Gara jabinaan dhukaasanii
Yakka tokko malee si galaafatan
Budoonni sun si nyaatan!
Warri dhiiga namaa xuuxuu baratan

Guyyaa gaafa sanaa, kan du’a kee dhagahe
Magaalaa Finfinnee maratu nahe
Namuu iyyee gadoode
Lammii qofa miti, alagaa maratu gadde
Ati duutus seenaa keetu galmaawe
Qabsoo saba keetu haarawe
Dhugaa keetu mul’ate
Diina keetu rifate
Gitaarri kee ol kaate,
Isheen alaabaa ABO faayamte
Bakkalcha barii taatee
Addunyaa maratti iftee mul’atte,
Qabsoo saba kee daran ifa baafte.

Ati duutus, maqaan kee hin duune
Seenaan kee hin awwaalamne
Suuraa fi walleen kee
Geerarsaa fi dhaamsi kee
Bara baraan jiraatti
Dhaloota haarawaa dammaqsiti

Lafa hin buutu dhaamsi kee
Abjuu taatee hin haftu hawwiin kee
Dhangalaatee hin haftu dhiigni kee
Kumaatamaan baati gumaan kee
Qabsoo lammii keetiin, fiixa baati kaayyoon kee

Alaabaa bilisummaatu dhaabbata, awwaalcha keerra
Ifee mul’ata Oromiyaa mararra

Maqaan kee barumaan yaadanna,
Akka ujubaa, itti irreeffanna
Dhaamsa kees, dhaloota egeree dhaalchifna

Kanaaf nu gargaara Waaqni Abbaa Uumaa
Uumaan ilmaan namaa
Gurraachi garaa garbaa
Tokkich maqaa dhibbaa
Isuma abdiin keenya
Bilisummaa taati galmi keenya.

Yaadannoo Eebbisaa Addunyaaf

Hundasaa Waaqwayyaa irraa


COMMENTS

RULES FOR COMMENTING:
Gadaa.com values your inputs, and to maintain a positive environment of discussion, the following rules will be enforced for comments. When you click SUBMIT COMMENT below, you are agreeing to abide by the following rules.
1. Apply common-sense respect and courtesy. Feel free to express your thoughts within the limits of civility.
2. Personal attacks, offensive language and unsubstantiated allegations are not allowed.
3. By submitting your comments, you take all the responsibility, legal or otherwise, for your comments.
4. Comments are naturally short. Long comments may be removed; for long comments, feel free to submit them as articles to be posted on their own.
5. Gadaa.com reserves the right to remove comments that do not follow the rules stated here.
6. Frequent offenders of the above rules will lose future posting privileges.

How to Use the New Comment Section
1. One can sign in using social networking services (if using this, click on "Sign In With your preferred social networking service")
2. One can also comment as "Guest" (no log-in required; for this, click on "Pick A Name" AND check the "I'd rather post as guest" button.)
(ONLY NAME and EMAIL are required; no password needed if commenting as Guest.)
3. To SUBMIT comments for moderation, click on the "Arrow" sign.

Disclaimer: Opinions expressed in comments do not reflected the views of Gadaa.com unless explicitly stated otherwise by Gadaa.com; Gadaa.com IS NOT accountable for any thought and content of comments.


Gadaa.com

3 Comments

 1. Alamu tolasaa:

  August 30, 2010 @ 10:23 pm

  Inni Hnde!walaloo gooticha Oromoo Erbbisaa Addunyaaf walaaleessite kun gootota keenya QBOf wareegaman mara kan nu yaadachiisuu fi roorroo alagaa jalaa bahuuf ammoo kan nu kakaasu waan ta’eef hedduu galatoomi jechaa,ilmaan Oromoo,dhiiraa-dhalaan,harka wal-qabannee salphina kana jalaa bahuuf has Jasmin jedha.Oromiyaan kan Oromoo ti’ GGB ti’! Ni moons!

 2. Assefa Kuru:

  September 2, 2010 @ 11:06 am

  Kaayyoon birmadamaa fi bilisummaa daandii yartuu wal-xaxxuu qabaa
  Baay’een daraarameetu lubbuu isheef dhabaa!
  Qaanqeen ibiddaa takkaa qabatee
  Hidhaamubirmadummaa hawwatee
  Eeboon tokko lafa bu’u tokkotu ka’a isa caalaa qarame qabatee!

 3. firomsa dame:

  October 27, 2010 @ 5:49 am

  waa’ee keef EEBBISAA
  Mee eenyuu callisaa
  ormis kumaa,kumaan du’ee
  gumaa kee maal baasa
  lammiin kumaan dhalate
  akka kee maal buusaa
  jeedheetuu onnnee koo
  gaaffiin na rakkisaa
  maloo meeGUMAA KEE
  eenyuutu nuuf baasa????????????????????????????????????????????????