Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

FinfinneTribune.com is Gadaa.com

Afeeraa Guyyaa WBO, Konyaa WBO, Araara fi 2011 Wajjiin Haa Kabajuu

Posted: Amajjii/January 8, 2011 · Finfinne Tribune | Gadaa.com | Comments (17)

Gadaa.com
Gadaa.com

Animated Graphic Display by Bilisummaa.com

Gadaa.com

Gadaa.com delivers information on Oromia and the Horn of African region: top news stories and analyses, politics, and culture, arts & entertainment, and more.

Gadaa.com

17 Responses in THE COMMENT SECTION

 1. WAKO

  Jan 8, 11 at 10:56 pm

  Oromiya is the land of heroes and heroines. They brave enough fought Abyssinian Empire
  If all oromo like them
  we would today what
  we were yestarday
  but we were not
  So they lost their golden life for our case or our freedom
  but they left behind a nation inspired to fight for its freedom.
  power bring unity. We have to create a common understanding among our selves and identify the major problems that messes our struggle for freedom of our father land. WOW! the unity b/n FDO and orgional ABO the founder of kayyo ganama will be bring the unity of oromo people and political parties to speed up the struggle of abbaa biyyumaa and bring peaceful reconciliation as the oromo people truthest each other. The reconciliation has to based on accourding to oromo tradition way of conflict mediation clear talke at public meeting the cause the problem. There is internal movment that one doesn’t understand to find the real solution for our disagreement rather than coverup the true and the duty to keep promise of kill to diea of oromo at the battle. We have to work together to heal the wounded of oromo people. The oromo people are born with natural right that one can’t take away when we form our owen gov’t this gov’t protect all these rights. The Abyssinian colonial empire never ever protect the right of the oromo people so the oromo people take back their political power by blood war for their country after that we will talke to live or not to live with other nation or nationalties in Ethiopia or separeted from colonial empire. We have to remeber our freedom fighters that lost their life for our case they don’ have any other mission only they vision to see indepedent Oromiya in heart of horn Africa. I believe that the wise take can only will bring the last solution for our disagreement. OROMIYAAN NIBILISOOMTI !

 2. Tula

  Jan 9, 11 at 11:10 am

  humna Wobo cimsuuf Qabsoo teenya tumsuuf waliin taanee kabajuun barbaachisaadha.
  dhaabi martuu kara karaan guyyaa WBO jedhee nu yaamee mee garamitti cinna?!!

  yeroo walga’iin mooraa QBO tokkoomsuuf deemamu akkasii qofa qofaatti guyyaa WBO jedhanii waamuun maali??
  Rabbi sin uume yoo sodaattan, kara karaa nuyaaminaa..
  tumsa, waliigaltee wal dhagaa’uu waliin hojachuu malee furmaatni kan biroo jiraachuu hin danda’u…
  gama tokkoon dhugaa qabaattanillee gama biroon garuu gochaan akkana kun akka ilaalcha kiyyaatti gaarii natti hin fakkaatu..

  gaggessummaan siyaasaa, rakkoof wal xaxaa wal gidduutti uumame hiikkatanii ummata balla’aa of duukaa hiriirsuu barbachisa.
  akkas ta’uu baannaan garuu oollee bullee dhaaba sana dabuun teenya hin oolu…
  itti haayaadnu…

 3. Falmattuu

  Jan 9, 11 at 2:04 pm

  I think the three Oromo political organizations or fronts COPLF (Council of Oromo People’s Liberation Front), FIDO (Front for Independence of Democratic Oromiyaa) and UOPLF (United Oromo People’s Liberation Front) has been merged to one single organization namely ULFO (United Liberation Forces of Oromiyaa). Hence, why is here being talked only about FIDO and ABO not about ULFO and ABO? Have the three letters FDO been written by mistake or do they stand for FIDO?

 4. Jima

  Jan 9, 11 at 8:12 pm

  Hi Falmattu,

  Abbaadhuma kana qopheesse naaf galu dide?. Bara ABO shanee miseensa ULFO ture, osoo miseensoota ULFO waliin hinmari’atin, dhaaboota saba Amaraan gaggeefaman waliin waligaltee gochuuf adeeme. Kana miseensotni ULFO hin balaalefatan yemu sana. Namootni ULFO fi ABO QC walitti dhufuun gaaridha. Sababbi guyyaa gootota oromoon, waanta tokko tokko, akkaaata waliin hojatan irratti mariachuun gaaridha. Akkamitti qabsoo gaggesina, gurmoo oromoo akkamitti jabeesina jedhanii mari’achuun barbaachisaadha. Kun dhugaa jirudha.

  Araarri FIDO fi ABO QC jechaadha??. Nammootni qindeesan maalif akkas godhu. Osoo ta’e, araarri hundumaa keenya ta”u qaba. Yoo ta”u baate moo, gama tokkoon, ULFO fi ABO QC ta”u qaba jedheen amana. Moo maal jechuu barbaadan namootni kana qindeessan??. Namni kana hojachaa jiru, abdii qabna kana hin sirreessu jenna. Akkanatti yadun, dhaaboota walitti dhufan bara 2010, jiksuuf yaaludha moo maalinni?. Moo akka dijju isaanitti wal dhabinsa ummuudha. Qabsoodhaf moo bilisummaaf moo, akkamitti akka yaadan naf hin galu. Jarra Abba Gadaa bakka bu’aa ULFO ta’e yoo gurmuu oromoo ABO QC walin mari’atee rakko hin qabu. Kan ta’u qabus akkana natti fakaata. Yoo sun ta’e immo, araarri ULFO fi ABO QC jiddu ta’uu qaba malee araarri FIDO fi ABO QC miti jedheen amana. Lakki araarri FIDO fi ABO QC qofaadha jennaanis dogonogora guddaadha.

  Dhaaboota ULFO jala jiran hunda waliin araarri hin barbaachisuu jechaadha moo, maal jechaadha?. Qindesstootni araarra kanaa, ULFO mari’atanitti moo, warri gurmuu oromoo ABO QC keessa jiran degertuu FIDO malee degertuu gurmoo oromoo kaan waliin araarra hin fedhan moo maal jechaa barbaadan?. Mee waan hundumaf itti yaada, degertuun QC fi degertuun FIDO itti yaa yadan.

  I hope far sighted people will take necessary measures.

  Lamaffaa, araarri dirree qabsootti malee alatti miti jechuun maal jechaadha?. Araara gochaa jirra hin gaha. Esattis yaa ta”u, arraarri araara. Warra araarri biyya ambaatti godhataa jiran xuquudha. Namni wanta kana hojatu, gurmoo oromoo dubiin tuqxu akka sabni kun humna hintaane warra hojattu walin tokkuma.

 5. Ginfuu Shimalaa

  Jan 9, 11 at 11:55 pm

  Jaarsolin kun bara Dargagummaa isanii qabsoo Oromoof yeroo hojatan diina malee kan isaan harkatti qabe hin jiru.
  Amma immoo Dargaggoonni Oromoo akka bilisummaa isiniif hin falime gufuu ta’aa jiru.Mee Seenaa fi Dadhabbii keesan hin baleesiinaa Akka harree “Ani yoo du’e araddaan hin margiin” sana Dhaloota oromoo haaratti ta’uu irraa waaqa isin huumee jedhaatiin saba kana takaaluu irraa of qusadhaa.

 6. Roorro Sabaa

  Jan 10, 11 at 4:07 am

  Maaloo ni rakkanne dhiiroo,mee isinitti haamula’atu Dhaabbileen maqaa maqaa Oromotiin socho’ani ni baaya’atani baya’achuun isaanis gaariidha kan tahuufis ummanni oromoos eenyu akka isaaf tahuu sirriitti ni beeka.Hatahu malee,dhaabbileen maqaa oromootiin socho’an kun maaltu waliin hojjechuu isaan dhorke?yoo dhuguma kaayyoo tokkoof,bilisummaa ummata oromoof,abbaa biyyummaa ummaata oromoof hojechuuf qabsahu tahe garaa garummaa isaanii qabatanii waliin maaf hin hojjenne?Garuu maqaa ABO tiin hundi isaanii yeroo socho’ani ni mula’atu,kun immoo tokkoffaa ummata oromoo gara wallaalchisuu yoo tahu gamaa biraan immoo walirratti duuluu isaan agarsiisa malee waliif tumsuu isaani hin agarsiisu.Kanaafuu adaraa waqaa lafee jallewan keessanii fi namoota maqaa dhaaba kanaan wareegamaniif jedhaatii walirraatti duuluurraa waliin tatanii otoo gara diina keenyaatti xiyyeeffattani bilisummaan nuti hawwinu fagoo miti.

 7. Daandii

  Jan 10, 11 at 8:26 am

  I support if Oromos come together in any form and talk about Liberating Oromia. However, I am confused about the call in this add. 1. On the one hand it says “Afeeraa Guyyaa WBO, Konyaa WBO, Araara”, on the other, it ends with the slogan “Araarri QBO dirreetti malee alatti miti!” Are they for or against araaraa?
  2. What is the name “Konyaa WBO” here? To my knowledge, “Konyaa WBO” is the name of one of the three OLF (ShG ABO) cells in Minneapolis. Any one who lives in Minneapolis knows this. Why duplicate the exact same name? Just to confuse the public? Maaloo jara keenyaa waanuma sammuun dhala namaa fudhatu yoo dalagdan?

 8. Ossanaa Bungul

  Jan 10, 11 at 11:47 am

  Dhiiroo, hanga yoomiitti if gowwoomsinee ummatas akka daa’immanii gowwoomsuun dirqii taate? Kun abaarsa moo eebba? Dabbalooti shanee fi gandaa(jijjiirama) muka jiidhaa gogsuu kan ittiin danda’an arraba qaban. Maaltu keessaa haa argamuuf jara akka qodaa cabe walitti fiduuf yeroon hammi sun bade? cabanii, samanii ajaa’aniiru; sichi itophi’ummaa abjuataa jiran sana malee, mirga oromoof bu’aa madalaa kaasu fiduu hin danda’an. Kanaaf dhaabbolii kaayyoo bilisummaa if harkaa qaban waliin sochoonee gaaffii ummata keenyaa deebisuuf haa kakaanu. Kashlabooti mana bunaa Minneapolisii fi DC keessaa walitti haruun “Hooggana” jedhaniin. Dhiirri dirree irraa malee mana bunaa keessa argamuu hin malu. Daljeessichi wayyaanee ganee bahe jedhamee faarfameef sharmuuxota magaalaa Asmaraa keessaa ijoollee horaa jira. Akkas malee hooggannii. Kana egaa bilisa nu baasuuf kan weeddisaa jiran. Kana egaa WBO hooggane qabsoo Oromoo finiinsuuf maqaa guddaan kan itti dhoobame!! Qaanii ummataa!! Kosii ummataa! Raqa ummata!! Haqa yennaa barbaanne ergaa Gootichi bilisummaa, Jaal Galaasaa Dilboo dabarse akeeka godhannee haa sossoonu!! Haala adduunyaa waliin deemna; hiree murteefannaa, kan jettu dhaadannoon gardhabootaa ummata Oromoo hiika hin fiddu. Gurmoofnee fi humna taanee waan keenya ta’e humnaan cabsinee harka galfachuu kan nu dhorku hin jiru. Ijaarsaa fi gootummaan jiraannaan cabsinee biyyaa abbaa keenyaa dhuunfachuun hin ulfaatu. Tokkummaan aammoo, dhaabbota Oromoo maraan malee warra qabsoo oromootti qoosaa bahan walitti fiduun hin milkaa’u!! Mee waan jarrreen araaramne jettu kun dalaguuf teessu faana haa buunuu. Ammas deebitee walii ishee nyaachutti gadi teessii. Kana adaan isheen beektu. Taytaa walii kennuu fi horii ummata irraa sobaan guuran qabuu irratti wal nyaachuu jalqabdi. Taa’aa ilaalaa!! Kana egaa qabsoo ummataa hogganuuf maqaa kan ifitti maxxanfate. “Osoo kan siin jedhaan beektee gabaa hin baatu” jedhama.

 9. Abdii Boruu

  Jan 11, 11 at 6:03 am

  Yaa ilmaan Oromoo,

  Duraan dursee, wanti nama gammachiisu bakkee fedhetti haa ta’u; eenyu fi eenyus haa ta’u; eenyuunillee haa ta’u; mooraa keenya keessatti nagaa fi tasgabbii buusuu dhaaf; tokkummaa ijaaruu dhaaf, yaaliin araaraa godhamuu dha. Mariin araaraa, kan hangafoota QBO Obboo Jaarraa Abbaa Gadaa fi Obboo Galaasaa Dilboo tiin godhamuuf deemu kunis kan baay’ee nama gammachiisu fi nama jajjabeessu; kan hamilee dhaan simatamuu qabu fi kan deeggaramuus qabu dha jedheen amana.

  Har’a, kan nuyi uummatni Oromoo barbaadnu, namootas ta’ee jaarmayoota kamiyyuu jidduutti haa ta’u, akka araarri fi nagaan bu’uu dha. Yoo araarri fi nagaan bu’an malee tokkummaan ijaaramuu hin danda’u; yoo tokkummaan hin jiraanne ammoo, injifatnoon hin argamu; yoo injifatnoon hin argamne, bilisummaa argachuun hin danda’amu. Tokkoomnee, diina injifatnee, bilisummaa fi abbaabiyyummaa dhabne deebifnee argachuu qabna jechuu dha. Kanaaf, tokkummaan dhugaa mooraa QBO keessatti barbaachiisaa qofaa otuu hin taane dirqama ta’a. Kanaaf, araarri bu’ura waa hundaa ta’a; kanaaf yaaliin araaraa deeggaramuu qaba.

  Karaa biraatiin garuu, akkuma namootni tokko tokko asitti yaada ofii dhiyeessan, odeeffannoon (information) ifa ta’e uummataaf kennamuu qaba. Asirratti wantin jechuu barbaade, akkuma Aaddee Falmattuu fi Aaddee/Obboo Jima gaafiilee dhiyeessan, anis wanti ifa naaf hin taane tokko jira. Akkuma beekamu, gara jalqaba bara 2010rratti jaarmayootni Oromoo sadi AWDO – Adda Walabummaa Dimokraatummaa Oromiyaa (FIDO), GABUO – Gumii Adda Bilisummaa Ummata Oromiyaa (COPLF) fi ATBUO – Adda Tokkummaa Bilisummaa Ummata Oromoo (UOPLF) walittibaqanii jaarmayaa tokko ULFO akka ta’an labsanii turan. Kuni ammoo kan agarsiisu jaarmayootni kun sadeen kophaa kophaa akka hin jirree fi akka jaarmayaa tokkootti hogganummaa tokko jalatti akka socha’an natti fakkaata.

  Yoo ULFOn akka jaarmayaa tokkootti socha’e ammoo, akka yaadaatti (theoretically) bakka bu’aa tokko qabaachuu qaba jechuu dha. Egaa, gara ijoo dubbiitti deebi’uu dhaaf, asirratti wanti ifa hin ta’in, Obboo Jaarraa Abbaa Gadaa FIDO qofaa dhaaf bakka bu’anii marii araaraa kanaaf deemu moo, bakka ULFO bu’anii dhiyaatu jechuu dha? Obboo Jaarraan Hogganaa FIDO akka ta’an beekamaa waan ta’eef, beeksisa kanarratti akkasitti dhiyaates ta’uu danda’a. Ani hawwiin kiyya inni guddaan tokkummaa jaarmayoota fi qabsaa’ota Oromoo; tokkummaa sabboontota Oromoo fi walumaagalatti tokkummaa ilmaan Oromoo waan ta’eef, otuu ABO fi ULFOn araaramanii walitti deebi’anii tokkummaa ijaaranii, gammachuu daangaa hin qabne dha. Kanaaf, ammas abdiin kiyya Obboo Jaarraan bakka ULFO bu’anii ABO wajjin araaraaf akka deemanii dha. Anaaf araarri ilmaan Oromoo gammachuu kiyya waan ta’eef, FIDO fi ABO QC qofaas yoo ta’e, kun tarkaanfii tokko waan ta’uuf, kunis gammachuu dhaan simatamuu qaba jedheen amana. Odeeffannoon tokko garuu ifa ta’uu qaba jechuun barbaade.

  Yoo danda’ame garuu ULFO fi ABOn araara buusanii tokkummaa otuu ijaaranii kun hawwii fi filatnoo uummata bal’aa Oromoo ti; kun bu’ura injifatnoo ta’a; tokkummaa akkanaatu qabsoo cimsee uummata keenya gabrummaa keessaa/jalaa baasuu danda’a jedheen yaada. Waayee beeksisa marii araaraa kanaarratti, wanti tokko kanan jechuu barbaadu, akka ilaalcha kiyyaatitti, magaalaa keessattis ta’ee dirreetti; biyya keessattis ta’ee biyya alaatti; bakkee fedhettuu haa ta’u, kan barbaadamu dura araara fi nagaa buusuu dha. Yoo nagaa fi tasgabbiin jiraate, tokkummaa uumanii, humna ofii cimsanii, irree tokkoon diinarratti duuluutu danda’ama. Yoo tokkummaan dhugaa hin jiraatne, dirreettis wajjin qabsaa’uun rakkisaa hin ta’uu?

  Asirratti wanti hubatamuu qabu, dirreetti hin deeminaa jechuu kiyyaa miti. Qabsoon bilisummaa keenyaa kunillee kan cimu fi galii hawwame ga’uu danda’u, dirreetti malee biyya alaa keessatti ykn biyya alaa taa’anii akka hin taane nan amana. Haa ta’u malee, jechi ykn dubbiin “Araarri mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo dirreetti malee alatti miti” jedhu kun xinnoo quubsaa natti hin fakkaatu. Alattis araaramanii sana booda harka walqabatanii, tokkummaa dhaan gara dirreetti deemuun ni danda’ama jedheen yaada; yoo dhugaa dhaan araaramani fi tokkummaa dhugaa ijaaran jechuu kooti. Kan ta’es ta’u, irran deebi’aa, bakkee fedhetti haa ta’u, yaaliin araaraa fi tokkummaa deeggaramuu fi jajjabeessamuu waan qabuuf, warri guyyaa Amajjii 29 bara 2011, marii kana qopheessitanillee galata guddaa qabdu. Waaqayyo/Rabbi araara milkii nuuf haa godhu!

  Galatoomaa!

 10. Shaashiituu Shoonee

  Jan 11, 11 at 7:06 am

  Let us emphasize the commonalities and the joint richness of all Oromos in order to slowly but surely construct and strengthen the necessary unities within the rich diversities of our people. Even if reconciliations are very slow and riding on bumpy and rocky roads just like all of those underdeveloped Ethiopian physical roads we all have to keep the torches of unity high and up burning and shining in a positive way so that the positive wishes and prophesies may come true. Traditional parochialism, sectarian die hard habitual endless bickering, recriminations and mutual suspicions will only delay the emancipation of both the individuals and the entire nation while politically, economically socially, militarily, diplomatically, etc. empowering and strengthening undeserving Oromo occupiers and exploiters as is being witnessed.

  Forgiving and forgetting as well as going along the constructive highways of genuine reconciliations on the basis of WIN-WIN approach is the right way. Clenched fist is the deranged beast! Open arms are Golden chances!

 11. bariisoo.barentoo

  Jan 11, 11 at 7:10 am

  namu yagaja u nusabayada garentan saba hinyadu dhabni hundinu nukararajiraa jarikan karamalejiran sabni oromo dhiro akmtaha dhamsa gamakoti yadakarati wanin ja unam ni hundi egasabyadu deme yotokkotatani wandur irawal dhabdan dhiftani dina uffirrakufisurawaligal tan hawasni oromotillen gamachun isiniti hirmata bilisummaa fidachun yaro gababataha yokan ammo oso waligalte hin godhin dura numawaldidan jirtu motumman wayale cabe nuswaligaltehinqane akumadhengada yotanee hayuduroni nifi hayotin oromo dubitanara kamjatan…….abbaajaalademudhisa namawaligaletu abballeesharikaa namni waligalin ammo abba iftufachisa ………………………………………. bari harowa dhabbbiilen oromo wali galte tookkumman bilisummaa saba oromo arkam siftu rabi hagudhu wara walibeku rabi nu hagodhu wara waliyadu rabin nuhagodhu wara sabayade biya falmatu wara sabayadu rabi isin hagodhu walumanu nuhagodhu hinjifanon kan umata oromo yaaduutii galatoma

 12. Anti-Weyane

  Jan 11, 11 at 1:32 pm

  Any single move towards unity against the colonizers should be encouraged just as an anti-dote for the disintegration action of woyane! Bravo Konyaa WBO!

 13. Tuulluu Badhaasaa

  Jan 11, 11 at 4:55 pm

  AMMAA KARAARAA JIRTANII JAALLEE JAARRAA ABBAA GADAA TII FI JAALLEE GALAASAA JILBOO ERGA YAADATAN DUBBIIN TOLAA DHUFE UMMANNILLEEN ISIN BIRA JIRA DURAANUU WARRA HAQA QABU DHIIFTANII AKKAMITTI YAADAA JIRTAN AMMA GARUU GALATOOMAA
  NAGAYAAN NAAF JIRAADHAA.OROMIYAAN NI BILISOOMTI.!!!!!

 14. Jima

  Jan 11, 11 at 8:02 pm

  Tokko taane jedhani maqaa qabsoon ummata irra maalaqa gurachuuf jaarmiyaa xixiqoo wayya. Qabsoo ummata gaggeessuf, wanta bu’aa qabu tokko arguuf garu, osuma wal jibbanu, walumaan hojachuu wayya. Akkanatti adeemu eesan gaha, fagoo adeemu danda’a jedhaani ilaalu barbaada. Sanaa ala yeroo ofii balleessudha. Namaa hin taatu ofii hintaatu ta’a. Asan micirra achaan miciraa yero offi ballessu malee bu’aan hinjiru. Jaalanus jibbinus, qabsoon keenya kan jabaatau, hundumaa yoo haamatedha. Kana dhugoomsuuf, bara 2010 keessa, kutaalee oromiyaa adda adda walitti fiduuf yaalameera, ULFO jala warra hiriiran yoo ilaale, hawaasa kutaalee oromiyaa adda addatti. Eenyu akka ta’aan ummata oromooof doksaa miti. Isaan kana irraa kaane, akkamitti qabsoo kan hundumaa hamattu ijaarradha ykn akkamitti humna ofi sasaabnadha. Inni duraa warra kaayyoon wal fakaatan walitti fiduudha. Kuni ta’aa jira.

  Arraarri bakka adda addaatti godhamu/ta’uuf adeemu, qabsoon keenya akka funduratti adeemu kan barbaadnu taanan, yoo dandeenya waan gari hojachuu, jecha gaari afaani baafachuu, ykn immoo hamaa dubachuu iraa of qusachuu gaaridha.

 15. Gaarii

  Jan 15, 11 at 3:38 pm

  Direen yoos Minisootaa ta`ee? utuu hin barreaain dura waan barreesan yaaduu feesiisa. Wal busheesuu dhisanii hang dandeeti ofii dalaguu feesisa malee cogginoo(negative) ta`uu hin barbaachisu!

 16. jaarsa biyyaa

  Jan 15, 11 at 6:58 pm

  yaa Oromoo maaf akka huji da’ima gootu tokkummaan tokkumman dirretti male alattii miti jechuun nu cufaa midha tokkummaan bakkuma jirru hundatti ta’u qaba nuti kama deegarruu wallaalle gara fulduraatti hunduma isaani irraa fagachuuf dema maali jennaan hundu fedhi danta mata ofi hordofu malee kan hegeree ormooti miti.tookkummaan humna ta’u nucuftu nibeekna tokkumma diduun dantaa mataa ofii soquu ta’uun ifa .jarra biraa gabrummarratti nuf daruu deeman . worri tokkumma dura dhaabatan.

 17. Richard

  Jan 25, 11 at 5:49 am

  “So many fail because they don’t get started – they don’t go. They don’t overcome inertia. They don’t begin.”
  – W. Clement Stone
  It is a great start! But as said, we need to overcome the challenges ahead. Yes! it is possible! After all, we are all one people! We have the same cause!