Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

FinfinneTribune.com is Gadaa.com

“Manifesto” – End of Outlook Stalemate in OLF?

Posted: Ebla/April 17, 2011 · Finfinne Tribune | Gadaa.com | Comments (42)

“Manifesto” – Dhuma Danqama Ilaalchaa ABO Keessaa?

Waa’ee qabsoo Oromo yeroo kaafnu hanga tokkoo gara duubaati deebinee kan laalluu muuxannoon kaleessaa hardhaaf dhimma baasinnaa jenneetu. Mootummaan Hayila Sillaasee kan kufe warraaqsa aarii ummataan dhoo’eeni. Dargiin mooticha bakka bu’uuf humnoota adda addaa naannaa sagantaa gadjalaa (minimum) tokkooti qindeeffate. Akkasiti humnoota sabhedduu akeeka sooshaaliismiin gaggeeffamna jedhan waliti fiduu danda’e. Garba gamaas qooda fudhachuuf hedduutu it didiche. Akka irbuu seenanitt karaa Baalee galuu isaan oolche. Kan walitti dufan qabsoon gitaa rakkina sabaawummaa empayeritii keessa jiru furuu dandaha jedhanii dhaadatan. Sabboonotis hin geessineen male luuxanii dhimma itt bahuu yaalanii turan.

Qabsaawoti Oromoo dargaggoo kolonummaa Oromiyaati amanaaniif walabummaa seetiif qabsaawuu kutatan hedduu galmeeffatan. Sanaanis gara caaluu biyya keessaa dargaggoo hedduu hawwatan. Haa ta’u malee hidhata Oromoo alaa dhufaniin tokkoo tokkoo Dargiiti galuuf harca’uun hin hafne. Korri ABO bu’uursuuf taa’e uumaa qabsoo Dargiin gaggeeffamaa jiru fi haala empayeritii keessaa xiinxaluun, Dargii jalati kan waliti qabaman dhaabota Nafxanyaa ta’uu saanii fi Oromooti waliin hiriiraa jiranis Goobanoota haaraa ta’uu beeksise. Kanaaf gaaffii Oromoo akka deebisuu hin dandeenye akeekkachiise. Sana irrati hundaawuun maqaa Adda Bilisummaa Oromootti (ABO) moggaafatee sagantaa malbulchaa hordofu labse.

Oromoon Dargii waliin Tokkumaa Dhaaboota Markisist Leeninists (IMLDH/Imaaledih) ijaaran ABO akka dhaaba sabboonota dhiphoo taheti balaaleffatanii itt duuluu eegalan. Yerosiif haa se’an malee, duuba gaabbuu hin oolle. “Hiriyaa malee dhaqxee gaggeessaa malee galti” jedhu abbooliin. Akeeki jallewwaan saanii Habashotaa fi eenyummaan saanii waliti toluu dadhabe. Murnichaaf jijjiirama fakkeessaa xixiqoo gochuu malee empayerichi akka jirutii tuqamuu hin qabu. Oromoon isatt galan ammayyuu yaadaanmal qabsoo gitaaf amanamoo akka ta’anii fi fiixaan baasuu barbaaduu saanii beeka. Kanaaf hariiroon qaban qabbanaawuu eegale.

Dhuma irrati erga of gad jabeessee booda murni nafxanya jallewwan isa hin fakkaane jeequuti ka’e. Akkuma abboolii saa Oromoof hooggansa kennuu dandahu kan jedhaman hunda gara jabinaan dhabamsise. Dhaaboti Habashaa hundi utuu isaan hin jibbin jibaniin. Oromoon empayeritii demokratessinee sabooti obbolummaa fi walqixummaan haala keessa jiraatan uumna jedhan akka sobaman hubatan. Kun nama waabarii saaniti baratef waan deddeebi’ee seena saanii keessati himamu. Waabarii sana kan hanqate hin turre. Kanaaf dhibee “Stockholm Syndrome” yk “capture bonding” jedhamuun tuqaman malee kan nagaa hin fakkaatu. Sun gaaga’amoota roorrisaan doorsisaa fi guraaraan surrii dhiqee akka jaallatanii fi sodaatan godhurraa muldhata. Oromoon jaarraa tokkoo oliif boojuu jala jiraate. Dhiibbaan sun ammallee hin dhibu.

ABOn walabummaan ijaarame, bubbulee garuu yaada dubatt hafaan tuttuqamuu hin oolle. Jaallewwan malkaa malkati walbuusuun hubatameera. Sagantaa baafate hojiirra olchuuf hankaaksaatu heddummaate. Rakkinni saganticha irra osoo hin ta’in kanneen galfati itt kenname. Qabsoon kan gaafatu walamantee jallewan gidduu, kutannoo, dudhama, fi of eegganoo dha. Dafqii dhiiga baraara jedhama. Itt dafqan malee bilisummaan salphaatt hin argamu. Filmaatota gidduu dadaddaaquun bu’aa kennuun hafee balaa akka galaanaa dhiiga lolaasuu fiduu danda’a.

Hamma yoonaa gufuu mudatan keessaa hayyooti lafa jala ilaalcha jijjiirrachuu fi itt baha saa osoo hin hedin deggersaf bakka hin taane qubaa kaa’uu dha. Iyya dabarsitonni erga ilaalchi lama ABO keessa jiraachuu akeekkachiisanii turaniiru. Tokko ejjennoo ABO ifaa fi kootama repubilikii Oromiyaa walaba ijaarra jedhu. Ilaalchi biraa yeroo dheeraa keessa yaroon kan misoome fi hidda sagantaa Imaaledihi keessaa kan qabu, “Itiyoophiyaa dimookraatofte mirgi abba tokkee fi murnootaa keessati ulfina argatan” uumuu jedhu. Ilaalchi kun lamaan akkaataa ABOn itt hojjetu irrati dhiibaa qabu turani. Hooggansi walii golgee yaadi addaa jiraachuu haalaa ba’uun hojii dhaabichaa gutummaati laashesse. Giddu kana garuu barruun “Manefesto ABO” jedhu beekaa dhimmisee haa ta’u hatamee, marsaa “web” tokkoo irratt muldhateera. Sana murni ABO tokoo kan kiyya jedheera. Innis “Galii …qabsoo Oromoo” kan jedhu keesaa kan itt haanutu argama: “2.1. Itoophiyaa, fedha Oromoo fi sabaa fi sab-lammootaa biroon ijaaramtee, mirg siyaasaa, dingdee fi hawaasummaa Oromoo sadarkaa hundatti keessatti kabajaamu ijaaruu.”

Oromoon yaada kana ifaan guddifatan biyya keessa sosso’an jiru. ABO keessati kan cuqqalame buqqisuun garuu isa jalqabaati. Amma hundi qola saanii keessaa cabsatanii nokkora ambaaf dhihaachuuf deemu jechuu dha. Nokkorichi dhaaba tokkoo keessati utuu hin ta’in mooraa lama ilaalcha addaa qaban gidduti ta’a. Dhuma irrati kan murteessu ormicha. Tokkoon saanii walabummaa Oromiyaaf, inni biraa tokkumaa Itiyoophiyaaf nama kakaasa jechuu dha. Qabsaawoti humna barsiifataa ugganii yaada taliilaa kanaan gadi bahan galata qabu. Yeroo isaan yaadicha ifa godhan dharraan eegama. Sanaa kaasee qabsoon Oromoo toora laman dhihata jechuu dha. Maqichi yeroo sagantaan malbuchaa dubbicha ilaalu bahu bakka walfakkatuti hafa.

Kan garaagarummaa fiduuf deemu maqicha oso hin ta’in dhimmamaa.Yaadi manefesto jedhame keessa jiru kan murna walii tumsaniis akka ta’e qilleensaa irra dhagahameera. Kan qabsicha amansiisaa godhu murna osoo hin ta’in yaada garaa itt amanan filachuu dha. ABOn dhaaba seenaa dheeraa qabu fi hundaan jaallatamu. Kanaaf murni maqaa kana kudhaammachuu hin feedhne hin jiru. Garuu miira yayyabama saan kan ka’e hundatti hin ta’u. Kanaaf kan mala kaayyoo ABO ganaman irra adda qaban maqaa sana gitu baafachuun akkaa. Qabsaawoti moggaasa adda addaa jala hiriiran maqaan osoo hin ta’in hobbaa galmeesaniin madalamu.

Dhaaboti qabsaawan hundi bakka kan itt dhiiguu, madaawuu, gidiramuu fi du’uuf jiru Oromiyaa keessa ta’uu qabu. Booleen galanii Baaleen homaa miti. Dargaggoo gurmeessuu fi egeree qabsoo amansiisaa gochuun biyya keessati sosso’uu gaafata. Badiin ala jiru dilormaa Oromiyaa keessaa cittuu xiqqoo tokkoo. Qoodi saa kan bakka bu’aa tokkoo yk fuula qabsoo halagaati mullifatanii caalaa ta’uu hin qabu. Qabsichi haa leyuu yoo jedhame marsaa saa jalaa bahuu qaba. Ilmaan Oromoo ala jiran kan hubachuu qaban biraan nambiyyaan hafee halagaallee yoo ta’e qabattee irrati qeeqa kennachuu irra arrabsoon eenymmaa namaa tuquun safuu cabsu fi addaggumaatt akka ilaalamu baruu dha. Sun ofis, hiriyaas, saba ofiis tuffachiisa.Arrabsoon qabsoo ni qummansa malee hin dagaagsuu; daallee malee qaroo irra hin eegamu.

Dhaabicha keessa ilaalchi lamaan jerachuutu gaaffii “hoogganooti ABO waan barbaadan beekuu” jedhu kaasaa ba’e? Hoogganooti qaama sadaffaa birati dhaamsa walmake dabarsu turan. Sagantaan ABO irra waa’een walabummaa barruun jira, hogganooti tokkoo tokkoo garuu sun osoo hin jijjiiramin yaada dimimmisaawaa, tokkummaa Itiyoophiyaa, hiree murteeffanaa fi referendum waliin dhahu dabarsu. Sunis gurra jara waliin hasawaniiti tolinaa jechuuni. Oromoon uumaan nagaa jaallata. Hayyooti ilaalcha daddaaqa qaban sana hawaasa addunya fudhachiisuu dadhabuun qabsoon Oromo amantalaa ta’uu mamsiisee. Leelloo nagaa fi lolaan ABO keessati wal diddaan akka jiru yeroo himamus ni callisan malee soba hin buusifne. Gara keenya jaallatanii isa kaan nu jibbinnu jedhanii dhugaa ture ukkamsani. Uumaa diinatu sibila kaasu giddisiise malee, akka imaammataati nagaan wal dhabdee furachuun durfannoo ABOti, dudhaa Oromootis.

Walumaa galati ilaalcha ifaa qabaachuun waan barbaadan beekanii ijaaramuu nama gargaara. Kan ijaarame hin roora’uu, hundaaf karoora qaba, tasi isa hin jeequ, durfannoo saa beeka. Qabsaawoti akeeka taliilaan Itiyoophiyaa demokratessuuf gad bahuun qabsichaaf hulluuqa guddaa dha. Qabsoon Oromoo sii’achi ilaalcha addunyaa hogganootaan danqamu hin qabdu. Yaada mamsiisaa jala dhokachuunis hafuutu irra jira. Hundu ilaalcha itt amanu duuba haa hiriiru, dhugaasaas danqa malee haa lallabatu. Kan hafe ilaa fi ilaameen furama. Qabsoo ilaalchaa laaqamaan xaxamtee turte furgaatee, hundu arrablame malee waan itt amanu birmadummaa, damboobaa fi obbolummaan haa ifsatu. Galatooma.

Ulfinaa fi surraan gootota kufaniif; walabummaa, walqixxummaa fi bilisummaan kan hafaniif; nagaa fi araarri Ayyaana abboolii fi ayyoliif haa tahu!

Ibsaa GuutamaGubirmans.com
Ibsaa Guutama miseensa dhaloota saganta ABO isa jalqabaa baasan keessaa tokkoo.

“Manifesto” – End of Outlook Stalemate in OLF?

By Ibsaa Guutama*

Whenever we speak about the Oromo struggle, we look back a bit if yesteryear’s experiences might help present efforts. The government of Hayila Sillaasee was toppled by a revolution that erupted as a result of peoples’ rage. To replace the emperor, Darg coordinated some forces around a minimum program. In that way, it brought together those who said they followed socialist principles. Many from the Diaspora dashed to participate in it. It saved them from coming through Baale as promised. All Habashaa “progressives” lauded class struggle as the panacea for societal problems. That attracted nationalists who did not have self-confidence to go to the national struggle alone.

Oromo activists were also able to rally youth that believed in the colonial status of Oromiya and were determined to struggle for her independence. With that, they attracted many youngsters mostly from inside the country. But, there were dropouts along the way, who then joined the Darg group as a result of stronger connections with collaborators and the ease of getting employment. The deceptive presentation of the revolution had also a role. After analyzing the nature of the struggle led by Darg and the situation in the empire, the Kora that convened to found the OLF concluded that those that gathered under the Darg were Nafxanyaa organizations and their Oromo collaborators were no other than neo-Goobanaas (quislings). For this reason, it noted that they did not represent Oromo interest and were incapable of solving the national problem. In conclusion, it founded the Oromo Liberation Front (OLF) and launched its political program.

Oromo that joined Darg’s Marxist Leninist organizations Union (Imaaledihi) started persecuting Oromo who were not their members by branding them as reactionary narrow nationalists. At that time, they might have thought it was politically correct, but later many could not help regret. The Oromo says “she went out without peers and came back without companion.” The goal of their Habashaa comrades and their identity failed to match. For the Nafxanyaa group, except for minor window dressing, the empire had to remain in tact. They knew the Oromo who joined them remained true to the theory of class struggle and wanted to put it to the finish. So, relations started to take down turn.

Finally, after reestablishing itself, the Nafxanyaa groups started to harass “their non-fitting” comrades in arms. Just like their forefathers, they did not spare them to be of use to their people. All Habashaa organizations looked the Oromo with suspicion and disdain. Thus, those who joined the Habashaa unconditionally to change the empire and create a situation where peoples could live in equality, peace and brotherhood were proven wrong then. For all who went to Habashaa schools such were stories repeatedly told. No one of them escaped those schools. Therefore, their choice could not be attributed to ignorance, but to what is now called “Stockholm Syndrome” or “capture bonding.” This happens when an abuser brain-washes the victim to be grateful for being spared, and to follow him with awe and affection. The Oromo had lived under captivity for more than a century. That influence could still be around.

OLF was formed independent of external influence. But, through time, there was a possibility of its being tinted with some reactionary effect. Comrades were seen dropping each other at every crossing. It could not implement its political program due to various reasons. The problem was not from the program, but from those entrusted with it. Struggle requires from comrades trust, unity of purpose, determination, commitment and vigilance. It is said sweat saves blood. Freedom cannot be easily achieved unless one sweats for it. Wavering between choices can be fruitless, and may even lead to catastrophic bloodletting.

More problems developed with veterans entertaining different outlooks clandestinely, and using any means that wins them support irrespective of consequences. As a result, whistle-blowers started to warn of two outlooks running in the organization. One is the official and dominant OLF position of establishing an independent republic of Oromiyaa. The other outlook developed by minority over a period of time is rooted in Imaaledihi’s program. And that is “to create a democratic Ethiopia in which the right of individuals and groups are respected.” These two outlooks among others had affected the way OLF operated. The leadership kept on denying the existence of difference in outlook, paralyzing the organization. But, these days, whether it was ‘leaked’ or stolen, a document branded “OLF Manifesto” appeared on a web site, and it ended that position. It says among others: “2.1. To build an Ethiopia based on the willingness of Oromo and other nations and nationalities where the political, economic and social rights of the Oromo are respected at all levels.” (writer’s translation)

This outlook was not new for many Oromo circles at home. There are organizations that have adopted it officially. But, it is the first time that a suppressed idea is released from an OLF camp. Now, the two ideas and their adherents are going to break out of their shell for a public debate. The debate will not be in one organization, but between two sides having different outlooks. Each will use tactics fitting it to advance its line of thought. That there could be areas of cooperation in the process cannot be ruled out. Till the end, one of them will agitate for independence, and the other for union. Those that defied the force of habit and came out with such a clear-thought are praiseworthy. Their official declaration is eagerly awaited. Now, the Oromo struggle will line up in two rows. The name OLF will stick to where it belongs when the official dichotomy is declared.

What is going to make the difference is not the name, but the dedication. The idea of the ‘leaked’ manifesto was also heard being aired by an allied faction. It is choosing an idea, not a faction, that will make the struggle meaningful. OLF is an organization with long history and adored by all nationalists. Hence, there is no Oromo Organization that does not want to wear its name. But, from its character design, it does not fit all. Therefore, it is proper that all who have revised methods from the original OLF kaayyoo to adopt a name fitting it. Activists who rally behind different names will be measured, not by the name, but by results they register.

All organizations engaged in the struggle have to be in Oromiyaa, where people that bleed, get wounded, tortured and die for it are. They may go through Baale or Boolee – that does not matter. To organize the youth and make the future of struggle more dependable needs operating from inside the country. The Diaspora is a small fraction of the population of Oromiyaa. Its role should not be more than that of a representative or a foreign face of the struggle. If the struggle has to be viable its present siege must be lifted.

It was the existence of the two outlooks that begged the question “Do OLF leaders know what they want?” Leaders that had access with third parties were not explicit on the issue because of split loyalty. What OLF program tells and what they impart on relation of Oromiyaa and Ethiopia were diametrically opposed. What matters is what they think is good for the ears of their hosts, not principled positions. The Oromo by nature are peace-loving, but this was not stressed in foreign relations to minimize doubts if the Oromo struggle were secular. There had never been conflict in OLF based on peace and war. But, leaders suppressed the truth and did not falsify when that was alleged hoping the other side, not theirs, would bear the blame. In principle, OLF is for peaceful resolution of conflicts, but the nature of its enemy forced it to call to arms.

In general, to have a clear outlook helps to know what one wants and organize accordingly. The organized has set priorities ahead of events and will not be surprised by spontaneity. The coming forward of activists with clear objective of democratizing Ethiopia is a significant breakthrough for the struggle. The Oromo struggle should no more be in stalemate because of conflicting political outlooks of leaders. There should be no more hiding under ambiguities. Let all openly rally behind an idea one believes in. The struggle so far entangled in murky outlook must be released and all freely express ones beliefs in freedom, civility and brotherhood without equivocation. Thank you!

Ulfinaa fi surraan gootota kufaniif; walabummaa, walqixxummaa fi bilisummaan kan lubbuun jiraniif; nagaa fi araarri Ayyaana abbooliif haa tahu!

* Ibsaa GuutamaGubirmans.com
Ibsaa Guutama miseensa dhaloota saganta ABO isa jalqabaa baasan keessaa tokkoo

Gadaa.com

Gadaa.com delivers information on Oromia and the Horn of African region: top news stories and analyses, politics, and culture, arts & entertainment, and more.

Gadaa.com

42 Responses in THE COMMENT SECTION

 1. Warraaqaa

  Apr 17, 11 at 5:55 am

  Obbo Ibsa,
  I do appreciate your firm position on the ‘Independent Oromia’ as a Kaayyoo. But do we really now have such a luxury to fight on ‘who is the right OLF’? I personally don’t care if the faction you support is the best and the other one opted for the position of OFC (autonomous Oromia within Ethiopian union). At the moment all of us are under the tyranny of Woyane. What we really need is FREEDOM from these fascists, on which your ‘correct OLF’ and the ‘other OLF’ should agree as a common Kaayyoo. Do you wonder in seeing Woyane leaders nowadays targetting only the Oromo, be it we are in UDJ, OPDO, OFC, ULFO or OLF? You don’t have to wonder for the Oromo nationalists in all political groups are the main challenging force against these tyrants.This selective persecution of the Oromo nationalists actually must be a wake up call for all Oromo in a walk of life to be united, disregarding our minor political differences! We like it or not, the Oromo people in particular and all the affected nations of the empire in general, do have no other alternative to fighting in unison against this nama-nyaataa regime. All Oromo nationalists in the political spectrum of the Oromo organizations, as described below, must now build a formal or informal tokkummaa and tumsa to push together for their common ground, i.e for bilisummaa from Woyane fascism. After achieving this bilisummaa from fascism, they will have in the future a chance to compete against each other and to advocate for their respective versions of the desired Oromo national sovereignity, on which the Oromo public will decide per referendum:

  – the far-left, like the UDJ struggling for a unitary Ethiopia with Oromo leadership,
  – the middle-left, like the OPDO, who tries to keep the status quo of a limited Oromian cultural autonomy,
  – the central-middle, like the OFC striving for a complete Oromian autonomy within Ethiopian union, i.e for a pre-walabummaa union,
  – the middle-right, like the ULFO fighting for an Oromian independence/for a walabummaa, and
  – the far-right, like the OLF pushing further for Oromian union, i.e for a union of the Horn region, where all Oromo clans do live, that means pushing further for a post-walabummaa union.

  The political spectrum I used here is not based on a class ideology (communism vs capitalism), but the spectrum of the Oromo parties based on their view regarding the national liberation movement of the Oromo people. Here, the far-left doesn’t mean an extremist communist fascist, but it does mean the WORSE approach to the liberation struggle than that of the others; whereas the far-right means the BEST approach and the best solution to the national problem, it doesn’t imply the meaning of an extremist capitalist aparthied type of nationalism. Accordingly, UDJ is worse than the others, OPDO is the bad party, OFC the good, ULFO the better and OLF the best. Enjoy a related article from Fayyis Oromia here: http://gadaa.com/oduu/3580/2010/05/12/oromo-tokkummaa-via-the-olf-mindset-in-the-bad-opdo-the-good-ofc-the-better-ulfo-and-the-best-afd/

  So, let’s all Oromo nationalists in all walk of life wake up and be united for the common noble cause of bilisummaa from the fascists and racists as a common denominator. If we can realize this freedom from fascists and then foster democratic rights in that empire/country, the Oromo nation will not have any disadvantage, what ever type of national sovereignity we will have based on the Oromo public verdict, be it ‘independent Oromia’ or ‘true Federation’ or ‘unitary Ethiopia’. That is why the OLF in particular and all the Oromo liberation froces in general should take a lead in the upcoming imminent revolution, without being distracted by the attention diversion maneuver of the Woyane.

  But the question is: can we give the above mentioned five Oromo parties the original Gadaa names, for instance: UDJ = Birimaji; OPDO = Horata; OFC = Bichile; ULFO = Duulo; OLF = Robale? Otherwise looking at their respective explicit vision and just taking in to consideration the liberation journey according to the famous metaphor (the journey from Djibouti/from Garbummaa to Finfinne/to an optimal Bilisummaa):
  – UDJ wants to bring back the status of an ‘Erased Oromia’ from the world map = a backward move to Djibouti,
  – OPDO wants to maintain the present ‘Occupied Oromia’ by Woyane occupation force = a life in Ayesha, the desert town at the border of Djibouti,
  – OFC strives a forward move to ‘Autonomous Oromia’ = a move to Diredhawa,
  – ULFO fights for a further move to ‘Independent Oromia’ = further move to Adaama, and
  – OLF struggles for an optimal form of bilisummaa beyond an independence, i.e for a ‘United Oromia’ in the Horn = a final journey to Finfinne.

  Accordingly, we can see that UDJ’s struggle for an individual liberty of citzens is good, but its attempt to erase Oromia must be checked; OPDO is good only to hinder this attempt of erasing Oromia, but its tendency to maintain the occupied status of Oromia can not be accepted; the moves of OFC, ULFO and OLF are just complementary, if they are wise enough to synchronize their move and work in tandem to promote our liberation journey first to Diredhawa, then to Adaama and finally to Finfinne without creating an artificial conflict as they sometimes seem to do. But now as already said, we have to give a priority to getting rid of the fascist and racist Woyane regime by any means possible, including the revolution.

  Of course, the current diaspora Oromo uprising may help the revolution at home erupt. But, as far as I am concerned, I am a private Oromo nationalist, who is now “living in Ayesha” (a desert town at the border to Djibouti = a metaphor depicting the political status quo of the Oromo). I actually want to move to Finfinne (a metaphor for an independent and a united Oromia). Let’s not forget the fact that UDJ, G-7 and the likes do want to realize the ‘erased Oromia’ by opposing the possible true Killil-federation (the same political status to that of the past Ethiopian regimes); they simply want to forge a Derg-type of Ethiopa, which is equivalent to a move back to Djibouti/to a complete slavery. Sure is that I will never take a drive with them from Ayesha back to Djibouti. Also let’s just think about the OPDO, who wants to give me a car lift to make a tour only in Ayesha (keeping the status quo), but never wants to help me move a single killometer towards Finfinne. Then, what is the use of driving with OPDO? Nothing! But we can look at the OFC, who wants to help me move forward to Diredhawa (an autonomous Oromia within an Ethiopian union) and we can see ULFO, who wants to bring me further to Adaama (an independent Oromia within an African union). Should I reject their help? Never! I surely will take a ride with them to both Diredhawa and Adaama. After being in Adaama, it is up to me to ask for further car lift to Finfinne (an example for not only an independent Oromia, but also for a united Oromia in the Horn region).

  That is the reason for the fact that it is the time for ALL freedom fighters from all walk of life to rise up in unison against the fascists, racists and tyrants (against the Woyane regime). After getting this freedom from tyranny, the Oromo popular verdict to decide on the type of sovereignity we want to have will be excercised, which can lead us to one of the following: to UDJ’s ‘Erased Oromia’, to OPDO’s ‘Occupied Oromia’, to OFC’s ‘Autonomous Oromia’, to ULFO’s ‘Independent Oromia’ or to OLF’s ‘United Oromia’. But now, the common denominator for all these movements is the ‘freedom from Woyane’s Tyranny’, on which all of them need to cooperate. That is why the present tendency to demonstrate against the tyrants together is a very good start. Let’s ALL march together against this Evil regime.

  I think this is a very nice step of a revolution to be taken, which is in the right direction as far as Oromo cause is concerned. No question that the upcoming third revolution will erupt as expected. During the first revolution in 1974, the revolutionaries had three main agenda: ‘land to the tiller’, ‘self-rule of nations’ and ‘democratic human rights’. The first demand (land to the tiller) was/is at least formally accepted since the first revolution, but not yet implemented; the second one (self-rule of nations) is also formally respected since the second revolution of 1991, but also it is not yet implemented. Now we do hope that these two agenda will be surely implemented and the third one (democratic human rights) will also be added after the success of the expected and the upcoming third revolution. Of course OLF can take the lead in this third revolution as it did during the last two revolutions.

 2. Walabsis

  Apr 17, 11 at 7:55 am

  Obbo Ibsaa,
  this approach of yours claiming to be the “better OLF” may help to get more members for the faction you support, but it is not as such constructive for the momentarly needed way of struggle which really requires the very IMPERATIVE ‘tokkummaa of the Oromo liberation forces’ and the optional but also important ‘tumsa with the Other democratic forces’ against the currently colonizing force, aka Woyane. YES, the blood of our Oromo heroins and heroes is not spilled in vain; we should push in unison forward till we will achieve both Oromo’s freedom (bilisummaa Oromoo) and Oromia’s sovereignity (walabummaa Oromiya), for which they sacrificed their precious life. At the moment, it seems that the social fractionalization, specially the one based on party politics and on ethno-nationality, seems to be the stumbling block against the timely very necessary action or against the possible REVOLUTION, which should be undertaken to get rid of the Orom-nyaata Woyane colonizers in Ethiopia. But the current demonstrations, uprisings and the marching together of the Amhara, the Ogadeni, the Oromo and the Others in North America was a very good step towards overcoming this stumbling block.

  Hopefully ALL Oromo forces in particular, and all organizations of the oppressed nations in the empire in general, will struggle in unison now, at the first phase, for their FREEDOM from Woyane’s fascism; and then they all can decide in the future, in the second phase, democratically, per public verdict, on the type of SOVEREIGNITY each nation will have, of course on the grave of the fascist and racist Woyane! So your concern about the ‘independent Oromia within African union’, which is only one possible type of the sovereignity, besides the ‘autonomous Oromia within Ethiopian union’, is legitimate and needs to be solved during the second phase through Oromo popular verdict per REFERENDUM. Now your pro-independence group and the other pro-autonomy group do have one common ground, i.e bilisummaa from Woyane’s fascism! Please try to concentrate on this very hard first phase of our struggle and help in integrating and unifying Oromo forces, so that we struggle together against Woyane; gltm!!

 3. ALi Huseen

  Apr 17, 11 at 9:00 am

  Obbo Ibsa,

  As usual, you impeccably articulated the issue that divided OLF. I thank you and want you to continue educating us the young Oromo generation.

  Umurii dheeraa si haa kennu

 4. Bilisa

  Apr 17, 11 at 11:28 am

  Obbo Ibsaa Guutama,
  how can we know whether the different OLF factions are strictly fighting ONLY for “Ethiopian democratization” = ‘Oromian autonomy = internal self-determination’ or they push further for ‘Oromian independence = external self-determination’ until we will be FREE from Woyane and allow the Oromo public to decide on the issue per REFERENDUM? Do you think now, the time with no such possibility for popular sovereinity, is the right time to advocate for one of the two goals?Can’t it be that the position of the OLF faction, which you do oppose, is just a smart playing of the appropriate political card at an appropriate time? I think, OLF will continue to be a TRINITY, in which Oromo people continue to believe and whom they trust as well put here: “despite its organizational flaws and divisions, many ordinary Oromos retain an almost messianic belief in the OLF as the major nationalist organization”! Surely, this does apply not only to your favourite faction, but also to the others! Enjoy the following: http://gadaa.com/oduu/776/2009/09/07/ethiopia-ordinary-oromos-retain-an-almost-messianic-belief-in-olf/

 5. Abidda ganamaa

  Apr 17, 11 at 4:15 pm

  Dear all,
  The above comments namely from Warraaqaa, Bilisa, and Walabsis are from the same individual who had been busy to sell out Oromia to the enemy for ever. He is also more likely to reappear thousand times using other names including Fayyis Oromia. But the truth remains that this same person is the one responsible for encamping OLA and get slaughtered by the Habashas in the 1990s. We all have listened, even argued with him as though we bought his deceptive agendas. But enough is enough, he needs to understand that he had already made his bed in the struggle of the Nation of Oromia, and has no other choice that sleeping in it. But in case my brothers and sisters, including the Oromo elders may say no, you got the wrong person, please be my guest and prove me wrong!!!!!!!!!!!
  Honor and glory to the OLA.
  Oromia shall be free.

 6. Anti-Woyane

  Apr 17, 11 at 4:51 pm

  Aite Yaadasaa/Abidda Ganama,
  we know that you and Meles Zenawi are the most restless and sleepless people nowadays because of what Fayyis and the likes did: the ‘tokkummaa of Oromo liberation forces’ and the ‘tumsa with Other democratic forces’, which you vehemently oppsed, are being realized and now the Warraqsaa involving ALL against the Evil Woyane, which you feared to death, is almost catching you! So no wonder if you start to bark at wrong tree and cry foul like this!

 7. Waqjiraa Gudataa

  Apr 17, 11 at 5:43 pm

  Galatoomi our hero and the father of our movement Obbo Ibsaa Guutama for your historical vigilance for our national destiny: Independent and Walabummaa Oromiyaa. Thanks! a lot for your timely voice when our people are confronting the ethnic cleansing declared on us for only being an Oromo on our land by the TPLF regime. Mass arrest, eviction and killing became a daily inhuman act on our nation by the mafia group of the outsiders. Your historical article is a more Voice on calling ALL Oromos to concentrat on our own Effort against the tranny and sent a message to the Oromian generation the Vision of our struggle by Oromummaa for the great Oromia for Social- Justice.
  His intellectual input for our national cause is a more force for our struggle with a clear Vision and determination Only for our cause. Yes, for more than a century Oromos were/are as a dominant force when the Empire is facing popular uprising and the then the TPLF acrobat hijacking is the dirty political adventure. This is the main message from his article and must be taken as blue print for the inevitable popular uprising in Oromia and Ethiopia.The Goal of popular uprising should be a national demand for Social- Justice in Searching national Identity rather than to save the Empire.
  It was not so far the last 20 years when the most powerful Unions from Soviet Union to Yugoslavian were collapsed by the hands of nationalists for national Idenity and who won not only Independency but a durable Stability, Economic Security and a new sense of Regional Development. They changed for ever the bitter history of the Balcans to the new prosperous Independent Nations. When fortunately , we have such opportunity to learn from such a similar political and economic crisis to a
  a better off fo man made crisis, those especially the pro autonomous group are beating the drums of democratisation of the empire and are advocating for the possible of their fantasy “Ethiopian Union” is only a mello drama to what the Oromo and other oppressed nations are asking for. For our “Fayyis Oromia” and his likes, it is a high time to take a note only with courage to listen the hearts and the minds of our nation for LIBERITY and IDENTITY rather than hiding behind the already tested and failed the infamous for Autonomous demand. In respecting the demand of our nation, our Tokkummaa is an urgent for a common action where we should march against the Tyranny TPLF regime and renew our own history and for the Stabilty of the Horn.
  Nagati

 8. qero

  Apr 17, 11 at 7:08 pm

  Hi all,

  Obbo Ibessa thank you so much for the nice article and conclusion. ” Democritzation of Ethiopia” that was what Gobena and Minilike was agreed and created, For this the evidence is Gobena’s soldiers fought in gojam, gondar, menze, and other parts of the country with Minilk’s soldiers. But Gobena trusted and tried to create. But betrayed like OLF 1991. Had we learn from Gobena’s mistake and made our selves ready for the opportunities we would have not in the 1991 betrayal again. So, instead of blaming gobena always it is better to learn from last mistake and work to the true democratization of Ethiopia what Gobena died for. I am too fade up listening about Gobena going in demonstration it is gobena who is blamed rather than the one who oppreses us so we oromos should stop this type of thing and look foreward not to do the same mistake again and again. For that matter Gobena is not short of braveness MInilike even reconize that and seek alliance with him. Gobena did not left his soldiers alone or let them to the enemy being alive. He fought with them every battle and died. so we need to stop Blaming Gobena for that we have many of them worser than him being educated. Let us stop blaming, every leader makes a mistake let us put those aside and learn from their mistake and be ready for the future.

  thanks,

  Support the people!!! the true leader!!

  qero

 9. yaadasaa Dafaa

  Apr 17, 11 at 7:54 pm

  I agree with you Obboo Waqjiraa Gudataa, yes, Obboo Ibsaa Guutama is staying the course. As we all know, a true Leader and fake ones are distinctly separated by their actions, commitment, and their relentlessness to adhere to the fundamental causes of their Nation. The true Leaders are those who do not negotiate to surrender to the enemy at every river they come to cross. The true Leaders are those who never alter their positions even when things are not in their favor. They persevere, persist and keep on the revolutionary torch burning so as to illuminate the way for their Nation’s young generations. The true Leaders are those who pass on the accurate history of Nation’s revolutionary struggle against the alien occupation of their ancestor’s Land, and those patriotic legends who sacrificed their precious lives without coloring it with selfishness or cowardices.

  Indeed Obboo Ibsaa Guutama’s historical perseverances and true commitment goes beyond the simple expression as he proved even when he was the head of Ethiopian ministry of Education, by pushing and establishing Qubee as an official Oromo language fully expressive alphabet. Furthermore, Obboo Ibsaa Guutama never stopped conveying objectively the truth about the struggle of the Oromo Nation against Abyssinian colonialism, including where it is, and why it is there today, and where it is going tomorrow. We are fortunate to have him among us, and may the almighty Waqayyoo keep energizing him so as he will continue with his mission of channeling the young, and all citizens of Oromia in the journey of realizing the original Kayyoo of ABO.
  Honor and glory to Oromoo Liberation Army,
  Ulfaadhaa,

 10. Lookoo Guyyoo

  Apr 18, 11 at 3:16 am

  Obbo Ibsa,
  Barruun keessan: kan nama barsiisu, dammaqsu fi nama onnachisu waan ta’eef galata guddoo qabdu.Akka isin itti nuuf fuftanis ni abdanna.” The true measure a person is not in comfort and convenience but in challenges and Problems” Obboo Ibsaan ibiddaan kan qorame waan ta’eef Oromoof dahaaba.

 11. Bilisa

  Apr 18, 11 at 3:56 am

  Aite Waaqjiraa,
  your accusation of Fayyis Oromia based on a false premise, just as your friend Yaadasaa is doing uninterruptedly, showed who you really are! From where did you get the concept of the ‘Core-Kayyoo = independent Oromia’? Is it not from Fayyis? Where did he said “ethnic federation/Oromian autonomy is the best solution”? He wrote about a temporary compromise solution for the sake of uniting ALL forces against the Evil Woyane, whom you seem to protect and try to save. Of course, any compromise solution is not an optimal (best) solution. It is always a temporary solution till one will be in a position to demand the optimal result. That is why ‘Oromian autonomy within Ethiopian union’ (ethnic federation = independent Oromia within integtrated Ethiopia = national self-determination with multi-national democracy = Oromia-Ethiopia = self-rule with shared rule = internal self-determination =…etc) is ONLY a temporary solution for the Oromo question, as a prelude to the optimal solution, i.e to the REFERENDUM on: ‘autonomous Oromia within Ethiopian union’ vs ‘independent Oromia within African union’. A lasting and optimal solution is only the one, for which the Oromo majority will vote during the public verdict. You deliberately don’t want to comprehend this fact, even though you are told 3000X, for your main purpose is just to sow a discord and a division among Oromo nationalists, where actually there is no any irreconcilable conflict. With this move, your mission seems to be the same to that of Aite Yaadasaa, the notorious divider and polarizer in Oromo forum. Let me help you, so that you may understand Fayyis slowly, in case you are a genuine Oromo (not a camouflage Woyane, who just want to demonize him): start with the following article from him and then study all the others: http://gadaa.com/oduu/2523/2010/02/23/oromo-to-unlock-the-gridlock-take-independence-as-the-core-kaayyoo-analysis/

 12. Kuulani

  Apr 18, 11 at 5:42 am

  Interesting! It looks to be that both Waaqjiraa and Yaadasaa/Abidda Ganama want to see Oromo nationalists fight on the issue: ‘Ethiopian democratization vs Oromian liberation’! Both are mad at Fayyis for he killed their machination and manipulation by explaining that the two options are not irreconcilable for Oromo nationalists to fight on, so that ALL Oromo nationalists now started to cooperate and coordinate their move against the currently tormenting common enemy, the Woyane! Also surprising is to observe that both Waaqjira and Yaadasaa say almost NO/little word against Woyane, but they continously bark on and cry against Oromo nationalists like Fayyis Oromia 24/7! Those of you, who are interested to know how Fayyis killed their dividing and polarizing mischieve, enjoy the following: http://gadaa.com/oduu/7571/2011/01/12/is-the-notorious-conflict-of-oromo-polity-the-ethiopian-democratization-vs-oromian-liberation-irreconcilable/

 13. Shakkaa

  Apr 18, 11 at 6:19 am

  I am just curious! Why do Aite Getachew Reda and Aite Theodros Kiros (both Tigreans) cry in Amhara forums for the UNCONDITIONAL ‘Unitary Ethiopia’ (getting rid of Oromia), whereas Aite Waaqjiraa and Aite Yaadasaa (both “Oromo”) sing in Oromo forums for the UNCONDITIONAL ‘Independent Oromia’ (getting rid of Ethiopia) at this critical time, when both the Amhara democratic forces (who want to save Ethiopia) and the Oromo liberation fronts (who want a sovereign Oromia) are coming together to fight the nama-nyaataa Woyane in unison (may be both of them making a common compromise solution: sovereign Oromia in a saved Ethiopia)? Is it by default or by design? Time will tell the truth!!

 14. Series

  Apr 18, 11 at 9:44 am

  “……Putting the three terms of the kaayyoo (federation, independence and union of independent nations) in a “parallel circuit” makes the three terms of the Kaayyoo to be seen as if they are very contradictory goals to each other from which we must choose one. Putting them in a “series circuit” as if we can achieve them one after another (first achieve the federation, then an independence and then further a union if we want), makes it clear, so we can see that there is no conflict among the three terms of the only ONE kaayyoo. I hope in due time all of the concerned Oromo nationalists will start to think in this form of the “series framework” instead of thinking in the “parallel framework”……” http://gadaa.com/oduu/2523/2010/02/23/oromo-to-unlock-the-gridlock-take-independence-as-the-core-kaayyoo-analysis/2/

 15. Namadhiba

  Apr 18, 11 at 9:59 am

  Here we read a very classical example how the fake “pro-independence” camouflages like Aite Yaadasaa and Aite Waaqjiraa try to abuse the firm stand of some genuine pro-independence Oromo nationalists like Obbo Ibsaa Guutama, just for the sake of taking a high moral position in order to blame, curse and hinder the smart move of the other Oromo nationalists to forge an alliance with the moderate democratic opposition forces in the Amhara camp, so that Woyane will not face a Tsunami of an overwhelming REVOLUTION!

 16. Bortola

  Apr 18, 11 at 10:23 am

  Dear Obbo Ibsaa,
  I have great respect and admiration for your contribution to the Oromo cause. But I respectfully disagree on some of the points you raised in this article. First of all, you ware one among key leaders of the OLF, when you guys decided to leave the transitional gvt for Meles to enjoy a one-party dictatorship and use Oromia resource with nobody around him to see and say anything and also kill, harass and torture the Oromo people behind closed door. Look at what brave opposition leaders did in Kenya, Ivory coast etc. They did not fled their country but rather confronted their opponents and brought a change in their favor. It is crystal clear that you can not fight for liberation living in US or European cities. You need to be physically in Oromia fields to organize and lead the struggle. But we have not seen satisfactory activities in the past twenty years in that respect. The Oromo people are now desperate and willing to put everything on the table as part of alternative/plan B tactical change. Who do you think would hate a liberated, independent Oromia. But in its absence I personally wish to see an end to the heel- on-earth current scenario in Oromia as soon as possible. Can you please tell me what you would do/doing to alleviate this emergency? Here we talking about a twenty-years disaster in progress with out check. I am talking about the kind of things I would not dare to mention/think twenty years ago. What can we do? The world, our neighborhood and the region are in a dynamic change and we need to calibrate ourselves accordingly. Galatomma

 17. Qaroo

  Apr 19, 11 at 12:41 am

  I don’t think that any liberation front to that matter, OLF specifically, can be purely independist, but there is always the unionist wing in them. It was so in SPLM of South Sudan (where John Garang was a unionist), the same was true in EPLF of Eritrea; and even TPLF of Tigrai had both wings (independists and unionists). We know that till the TPLF leaders were sure to have power in Finfinne, the independist wing was strong; now as long as they are in power, the unionist wing marchs in a fore front. If these liberation fronts representing the nations who are demographical minority and geographical periphery do have such unionist parts, we can imagine how the unionist wing in OLF can be stronger than theirs, for Oromo nation is neither a minority nor a periphery in the Ethiopian empire! So, it is already programmed that OLF can have members from both wings (independists and unionists). I think these two wings in OLF do have now a common agenda, i.e FREEDOM from Abyssinian colony; after this freedom phase, the two wings can compete in a very peaceful way to get the majority vote for their respective lasting solution (Oromian independence or Ethiopian union) during the second phase of our sovereignity, where the Oromo popular will be excercised per referendum! That is why fighting on this sissue now (during the first phase of the struggle for freedom from colony/domination/fascism) is a futile excercise for Oromo nationalists.

 18. Endless

  Apr 19, 11 at 3:26 am

  ” ….The Oromo polity must stop the foolish quarrel in the endless discussion on the issue: “Autonomy vs Independence.” Both options are still entertained for they are not exclusive to each other, but the final decision will be made by the Oromo public verdict. That is why I do say autonomous Oromia within an Ethiopian union (true killil-fedretion) can be the common ground to build an alliance of Amhara and Oromo forces against the fascist Weyane. I must repeat this again and again: it is only a transitional arrangement leading us to the future public verdict, where the Oromo mass will choose between “an Oromian autonomy within the Ethiopian union” and “an Oromian independence within the African union” as a lasting solution. This decision must be left for the Oromo public as an exercise to self-determination after getting rid of Weyane fascists; it should not be predetermined now by Oromo polity.

  As far as I am concerned, the following is the reality of the political development in the empire:

  – Unitary Ethiopia is obsolete and belongs to the past;
  – Weyane’s Ethiopia is evil and temporary;
  – Ethiopian union (true killil-federation) is a transitional solution;
  – Oromian independence is indispensable and a must;
  – Union of independent nations in the Horn/Africa (confederation) is the beneficial and lasting solution!

  This is the summary of my hitherto position. So, to take autonomous Oromia as a temporary goal of the possible all inclusive alliance against Weyane fascists doesn’t necessarily mean opposing the future Oromo public decision for an independent Oromia. I know this topic of discussion will never end till we settle it per public verdict in the future. Till then, we can express our only individual or organizational positions, but we can not decide for the Oromo people……”

 19. Faaxumaa Hassan

  Apr 19, 11 at 3:27 am

  Obbo Ibsa barru keetiif haalaan galatoomi. Waan guddoo irraa baranne. Ganna lama dura, ani miseensa shaneen ture. Maallaqas buusaafiin ture. Booda irra garuu, barruun kee akkan dhaabbii jijjiirradhu na godhee har’aan tana QC_ABO jala hiriireen haga dandeettii kiyya qabsoo walabummaa Oromiyaaf gumaachaa jira.

  Barruun kee ergamtoota Tigree fi Amahaaraa ija fi fuula itti diimessaa jira. Akkaataa isaan itti yaada kennattan irraa yoo ilaalle, barruun keessan lafee duydaa isaanii kan cabse fakkaata. Kanaaf, ragaan barrruu isaanii keessatti jecha “Ethiopia” jedhu heddu dhimma itti bahuun isaanii ragaa dha. Kanneen akka, Warraaqaa, Walabsiisi fi kkf, Oromootti osoo hin taane ” Gallaatti” haasa’aa jiran. Warreen toophiyummaa faarsan kannen akka Warraaqaa, walabsiisi fi kkf, wara oobju durii abjuwatu fi ashkarummaa Amahaaraa hojjechaa turan sunitti deebi’uu barbaadanii dha. Barruun isaanii, barruu gooftolii isaanii warra Toophiyaa ti.Warreen kun, Oromoo osoo hin taane ofitti haasawaa jiran.

 20. Furmaata

  Apr 19, 11 at 4:49 am

  “Itoophiyaa, fedha Oromoo fi sabaa fi sab-lammootaa biroon ijaaramtee, mirg siyaasaa, dingdee fi hawaasummaa Oromoo sadarkaa hundatti keessatti kabajaamu ijaaruu.” This is the kaayyoo of the unionist wing in OLF, whereas “Republika dimookraatawa Oromiyaa walaba taate, iddo bilisummaan saba Oromoo fi mirgi sabaa fi sablammootaa kaan kabajamu, ijaaruu.” is the kaayyoo of the independist wing in OLF! Both can be entertained until we will get our bilisummaa and then determine per referendum which one we finally want as our lasting destiny/solution! So, where is the irreconcilable problem?

 21. Walqabna

  Apr 19, 11 at 5:49 am

  Obbo Qaroo,
  how true! Only the fool liberation fronts do want to be a purist (exclusively either independist or unionist) organization! The smart ones are so INCLUSIVE of both the independist and unionist nationals, as long as both national groups are struggling for freedom from colony/domination/exploitation/slavery/oppression/suppression/tyranny! I don’t know why OLF should be such a fool to be exclusive of one group in favour of the other, instead of being so inclusive, strong and integrative national movement!

 22. Jabees

  Apr 19, 11 at 2:46 pm

  This way or that way, the future is not dark for Oromo nation! 1stly, we should get our FREEDOM from fascism, for which both the tokkummaa and the tumsa are very necessary; then 2ndly, we will decide on the type of SOVEREIGNITY we want to have in ballot box! Haa jabaannu, waan wallitti nu naqu hin jiru; bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiya ni dhugoomsina!

 23. Waralata

  Apr 20, 11 at 5:27 pm

  According to my observation the reason why Olf is not advancing well is not as the result of the differentn opinion that has manifested in the organization.In any organition always there is a pocket that differ from the motto of the Organization and it is not uniqui with the OLF .As a matter of fact it helps the organization to sharpen itself politically.Contradiction should be some thing organizations cherish.To me the organiztional weakness in Olf is insisting only on one slogan.Since the World is changing very fast unless political aggastment is made to match the objegtive reality it very natural that moral goes down.
  At this volital setuation how to get into it and shorten the life of this damagogue consumer of the blood of our people specially the Oromoo people is the issue what we should be talking about .The huge eneme Meles and his cronies are sleepless to day because of what is going on around them.It is time to put presure on them and help the people to decide what thet want to do.So let us duel with the people’s issue than division in the Organization.We must be focussed on the real enemy than the little scremish we face in the organition as the result of no progress. THANKS

 24. Walqabna

  Apr 21, 11 at 5:55 am

  Dear Obbo Ibsaa,
  I think you are advocating the purely Independist OLF like the QC faction, which you seem to promote, but why should OLF be only independist, whereas being Inclusive OLF is beneficial? Otherwise, where are the students from the Ethiopian nationalists’ camp, while Oromian students are revolting? The following short take is a response to you and to the recent Gadaa.com’s editorial ( http://gadaa.com/oduu/8995/2011/04/19/adios-oromai-zenawis-ethiopia/ ):
  The fact that Oromo students are fighting against the ruling tormentors in the name of all the victimized Ethiopians is a very fair move expected from a rational Oromo activists. This reflected a conciliatory and moderate move or view of the Oromo people. Oromo politicians as ethno-nationalists did their best to make the necessary compromise to struggle together with Ethiopian nationalists. I think the mistrust and the resistance against the necessary compromise is stronger in the Ethiopian nationlaists’ camp, not in the Oromian nationalists’ camp. The fact that Oromo students are now sacrificing their life to start the REVOLUTION against the tyrant regime, with little (NO) support from the students of the Ethiopian nationalists’ camp is the proof on the ground! I think it is necessary that Oromo people be more self-reliant and push the struggle being united among ourselves. When we are strong enough, the Ethiopian nationalists’ camp will be obliged to seek the compromise position.

  That is why OLF should be inclusive of both the Oromo independist nationals & the Oromo unionist nationals, so that it be a stronger Oromo national liberation movement! I don’t think that any liberation front to that matter, OLF specifically, can be purely independist, but there is always the unionist wing in them. It was so in SPLM of South Sudan (where John Garang was a unionist), the same was true in EPLF of Eritrea; and even TPLF of Tigrai had both wings (independists and unionists). We know that till the TPLF leaders were sure to have power in Finfinne, the independist wing was strong; now as long as they are in power, the unionist wing (the de facto colonialist wing) marchs in a fore front. If these liberation fronts, representing the nations who are demographical minority and geographical periphery, do have such unionist parts, we can imagine how the unionist wing in OLF can be stronger than theirs, because Oromo nation is neither a minority nor a periphery in the Ethiopian empire!

  So, it is already programmed that OLF can have members from both wings (independists and unionists). I think these two wings in OLF do have now a common agenda, i.e FREEDOM from Abyssinian colony and tyranny; after this freedom phase, the two wings can compete in a very peaceful way to get the majority vote for their respective lasting solution (Oromian independence or Ethiopian union) during the second phase of sovereignity, where the Oromo popular will can be excercised per referendum! That is why fighting on this issue now (during the first phase of the struggle for freedom from colony/domination/fascism) is a futile excercise for Oromo nationalists.

  Only the fool liberation fronts do want to be a purist (exclusively either independist or unionist) organization! The smart ones are so INCLUSIVE of both the independist and unionist nationals, as long as both national groups are struggling for freedom from colony/domination/exploitation/slavery/oppression/suppression/tyranny! I don’t know why OLF should be such a fool to be exclusive of one group in favour of the other, instead of being so inclusive, strong and integrative national movement!

 25. Waqjiraa Gudataa

  Apr 21, 11 at 3:04 pm

  Dear Namadhiba,
  Yes as your name indicates, you are a trouble maker and capable of accusing the genuine Oromo nationalists for only being different from yours. When you are tirelessly advocating for Automomous as the best right for the Oromo nation, obbo Yaadasaa and Waqjiraa are resisting in exposing your move. To mislead our nation, ” your motto of Independent Oromia within integrated Ethiopia and shamefully the so- Ethiopian Union ” is only a move to save the empire whereas we are advocating the true lasting solution Independentvof Nations not only for the Oromo nation, but for the whole region based on realities. We, honestly expressed the true heart beat and mind of our nation. One day, you and obbo Fayyis Oromia and others will be charge by our cultural value for such a unitary move when our people demand our national Idenity.
  Fortunately, our Policy Makers are moving in the wright direction for national reconcilatio to strength our own efforts against the TPLF regime with other oppressed nations. So, please listen the hearts and minds of our nation for our national destiny : Independent and Walabummaa Oromiyaa!!!.
  Nagati

 26. Bultumaa

  Apr 22, 11 at 2:52 am

  Aite Waaqjiraa,
  what matters is not the position of your gut, but more the direction of your gun! As I see your position (independent Oromia) is not different from the position of Obbo Faayyis, whom you like to demonize, even though he always advocates the CORE-Kaayyoo of Oromo liberation movement being an independent Oromia. But you and your friend, Aite Yaadasaa, do differ from Fayyis in the ‘direction of your gun’; you two direct your gun (verbal bullet) on Oromo nationalists, who do have different approachs from that of yours, whereas Obbo Fayyis consequently and consiously direct his gun ONLY unto the current tormenting enemy, unto the Woyane! You two shoot continously the Oromo nationalists, who do have different approach, whereas he tolerates all Oromo political groups with different tactics and strategies towards both bilisummaa Oromo and walabummaa Oromia. So please, check the direction of your gun, we do have no problem with the position of your gut; you can love independent Oromia as you claim, but just wake up and see how many Oromo nationalists you continously kill with your verbal bullet, unless otherwise you are in that Woyane’s mission, being camouflaged as a pro-independence Oromo nationalist! You are repeatedly told to study Fayyis Oromia’s articles, if you really want to know his exact position, but you seem to prefer cursing him blindly!

 27. Tokkomsis

  Apr 22, 11 at 3:18 am

  Waaqjiraa,
  be it you and Yaadasaa are anti-Fayyis (against this promoter of the tokkummaa Oromo) or not, here is a big MERDO for you: http://gadaa.com/GadaaTube/951/2011/04/21/tv-oromiyaa-magaalaa-torontoo-kutaa-tokkoffaa/ The three OLF factions, whom you try to divide nad polarize, are coming together being inclusive of all the independist Oromo nationals and the unionist Oromo nationals! So, go and sit LEQSO, we will come to comfort you!

 28. Yeroo

  Apr 22, 11 at 6:39 am

  Obbo Waaqjiraa,
  it is not bad that you and your friend, Obbo Yaadasaa, at least now started to accept and respect the TOKKUMMAA of Oromo liberation forces, which you used to oppose vehemently! Time will come also, when you will start to appreciate the importance of the TUMSA against our current colonizers, against the Woyane! Just live a bit longer, you will start to see how the move of Obbo Fayyis Oromia from Djibouti (the satus quo of Oromian occupation)…. through Diredhawa (Oromian autonomy within Ethiopian union)…..and through Adaama (Oromian independence within African union)…. to Finfinne (Oromian union, including ALL Oromo clans in the Horn living from the north tip lake Hashenge to the south tip island Lamu, as a ‘united Oromia within a United Nations Organizations’) is not as bad as you now think it to be! Jabaadhuu jiraadhu!

 29. Dinqisiisaa

  Apr 22, 11 at 7:07 am

  Hi Oromo,
  it takes time till some people will understand what the journey of our qabsoo from the status quo of GARBUMMAA to the promised land of BILISUMMAA looks like! Obbo Fayyis Oromia tried his best to explain it using the ‘famous metaphor’, but yet some people try to villify his position. It is not bad if we repeat the metaphor he used 3000x/d to help such people grasp it at last. Here is the move in short: from Djibouti (the status quo of an occupied Oromia under Abyssinian colony)…..through Diredhawa (autonomous Oromia within Ethiopian union)……and through Adaama (independent Oromia within AU)……to (united Oromia within UNO, including all Oromo clans living in areas from the north Hashange to the south Lamu)! Does this stepwise move make Obbo Fayyis to be a betrayer of the national cause and be a criminal as some “Oromo nationalists” accuse him here?

 30. Waqjiraa Gudataa

  Apr 22, 11 at 7:22 am

  Hi Tokkomsis,
  You already lost our national Doctrin value where, we Oromos cannot stand as an anti- towards our own people just for reason of eelamefi saffuu. Me and Obbo Yaadasaa are not anti Fayyis as you are accusing us. We honestly challenging him when we notice his lack of Vision for our national destiny and equally we appreciate him when speaks for our nation in a full confidence as the son of the true Oromummaa for the great Oromia as an Independent and Walabummaa Oromiyaa.
  The problem is his fixation to the outdated Federation lines and love of Unions which alarmed us a federalist minded cannot march for Independency. Here our Voice should be taken only as Vigilance which we have a historical responsibility at any moment by any force. No any more Oromia to be sold only to save the criminal empire. For obbo Fayyis and his likes it is a high time to come out of their nest for the national Identity Struggle.
  We a United nation than any others and thanks to our hero and heroiens pan- Oromummaa is moving in that desired direction. It is a new Stabilty and Development for the Horn too.
  Tokkomsis, if you are suffering as it seems by the love of Ahmaric it is a time to immigrate to that region with no return ticket, here is our Forum deserve to respect. One day we need “la piazza pulita” to clean up such messes!.
  Nagati

 31. Gargaara

  Apr 22, 11 at 8:25 am

  Waaqjiraa,
  let me give you the benefit of a doubt and accept you as a genuine Oromo, instead of painting you as a Woyane camouflage, and then try to help you understand the difference between Unitarist Habesha, Autonomist Oromo, Independist Oromo and Unionist Oromo, so that you will not mix them up in your next contribution. Habesha (both Amhara and Tegaru) are unitarists, even though the later try to look like federalists; they want to control politics of the empire centrally from Finfinne palace, so that Oromo people will never have any sort of genuine freedom! Only Oromo collaborators supporting this position of the Habesha can be called as unitarists; so your accusation of Fayyis and co as unitarist is wrong!

  Then you need to differentiate the three positions of the Oromo nationalists, which they do play as political cards based on circumstances: the Autonomists strive for a move from the present situation of an occupied Oromia to a genuine ‘autonomous Oromia within Ethiopian Union’; the Independists (where you put yourself) try to fight for a further move to an ‘independent Oromia within African Union’; and the Unionists struggle for a further move, beyond independence, to realize a ‘united Oromia within United Nations’! So if you are a genuine Oromo, why should any autonomist Oromo or any unionist Oromo be seen as your enemy, instead of being considered as supportive to your move, so that we all can go forward step by step to the desired goal of Oromo nation? I hope you will not come back again with the same comment and question you used to write repeatedly as if you are a mo*on, who couldn’t grasp the replies you got up to now!

 32. Yaadasaa

  Apr 22, 11 at 8:47 am

  Dear Obboo Waqjiraa Gudataa,
  Nagaan hadursu,
  Here is my brotherly advise for you. Please do not waste your precious time on this coward and selfish individual who does not even have the decency to use one name, but tries to disguise himself to confuse our people by calling himself all these names including Feyyis Oromia. It is a public secret to know this proved Abyssinian agent did all feasible to him to land the struggle of the Nation of Oromia where it is today. But fortunately, this could be a huge lesson for us. Another chapter in the struggle of eminent and distinguished Oromia struggle is on it’s way. We need to learn from this individual’s deadly maneuvers against the gallant heroes and heroines of the OLA in particular, and OLF and the struggle of the Oromo Nation in general, and stop giving him any value by responding to his strategic conundrums in the name of the Oromo people. All the Abyssinian agents were, are and will remain the core enemies of the Oromo people’s struggle.
  Oromia shall be free with or without the sellouts,
  Ulfina wojjin.

 33. Lamu

  Apr 22, 11 at 9:26 am

  Which map of Oromia do we people have in mind, when we want to achieve Oromia’s sovereignity? TPLF’s Oromia with only 367,000sqKm? ULFO’s map with only 600,000sqKm or the TRUE Oromia extending from Sudan west to Somaliland east as well as from Hashange lake north to Lamu island of Indian ocean south? I think the autonomist OFC seems to have the first in mind, the independist ULFO does have the second in mind, whereas I do have the third (the implicit map of OLF) in mind. That is why OFC’s autonomous Oromia is only a temporary solution, of course ULFO’s independent Oromia is a CORE-solution, but only OLF’s united Oromia will be the optimal and lasting solution in the future; to realize this, we can move forwards stepwise! Haa jabaannu!!

 34. Namadhiba

  Apr 22, 11 at 12:32 pm

  Waaqjiraa,
  it is posible that you and Yaadasaa are genuine and honest Oromo nationalists, but your style of politics here is typical of the Woyane cadres, who use the A-M-E principle to divide and polarize the opposition camps of the Amhara and the Oromo by sowing a discord among and between them. A-M-E stands for antagonize-moralize-emotionalize! In your and Yadasaa’s case, both of you try to antagonize the two goals: ‘Oromian autonomy vs Oromian independence’, even though both are not antagonisitc, because of the fact that the first is a very good prelude to the second. Then you try to molarize (you paint as if Oromian autonomy is bad like a Devil and Oromian independence is good like a Devinity). After moralizing the two goals like this, you try to emotionalize (you try to manipulate us, so that we develop an immense hatred for an Oromian autonomy and of course have a love towards Oromian independence).

  It is clear that Woyane cadres want us to love Oromian indepndnece UNCONDITIONALLY for they know that it automatically antagonizes the unocnditional UNITARY Ethiopia of the Amhara camp. Aren’t you doing the same thing with this same motive? Actually the other group of Woyane cadres do the reverse with the same effect in Amhara forums (they cry for an unconditional Unitary Ethiopia opposing an Independent Oromia), their main purpose being to divide and polarize the Amhara camp and the Oromo camp, so that their fascist regime will never face an overwhelming challenge from the cooperation of these two opposition camps. Is your effort and its effect not the same to that of these Woyane cadres? I don’t know exactly the motive of your effort, but sure is that your political works here do have the same effect to that of the Woyane cadres!

 35. Joonjessaa

  Apr 22, 11 at 5:02 pm

  Aite Yaadasaa,
  are you fooling yourself? Fayyis Oromia’s opinion is open to be scrutinized by the Oromo public here in forums, but nobody knows your mission and vision, except our observation of your tantrum against his view! Would you please write a one page article and make us know your version of the truth, of course falsifying all what Fayyis wrote till now? You are good only in barking at wrong tree and to cry foul, whenever you sense that the imperative ‘tokkummaa of the Oromo liberation forces’ and the important ‘tumsa with the other democratic forces’ against Woyane, whom you strive to save, moves forward! But, surely you can’t hinder this move: now even OLF-QC (whom you claimed to support) took part in the demonstration, together with the Amhara forces, against Woyane fascists! Could you digest this development against your claim and against your wish? May Rabbi help you to survive the upcoming more shame on you!

 36. Waqjiraa Gudataa

  Apr 23, 11 at 3:36 pm

  Galatoomi Obbo Yaadasaa,
  I do agree for your brotherly advice, but when it comes to Obbo Fayyis and his likes we should have a monitoring lens for every their move in challenging them when they try to sell Oromia or otherwise supporting them if they stand for the true Vision of our destiny without their cheapest IF federation and Union empty slogans. If they feel the pain of our national sentiment it Is our engagement for good sense. Mukka jaalaa akkummaa taaheetti dhiidhibuu jeedha Oromoon. As the same as our hero OLA, we have a historical responsibility to raise our national Voice against the masked agenda in our struggle. So Obbo Yaadasaa, in our Forum we should not give them a free hand to advertise on Oromia to sell. As much as the bullet mass media matters, so please to expose such agenda is up to our responsibility .
  Galatoomi
  From Kinshasa

 37. Yaadasaa

  Apr 23, 11 at 4:25 pm

  Dear all,
  Here my I would like to remind people that Obbo Ibsaa Guutama’s ideas about the end of the deadlock in Oromo struggle should not be stolen in the day light, while allowing those the enemies of the people of Oromo with in, to skew, twist and divert the whole discussion to personal vendetta and character attacks. This types of denial against our Nationalists to discuss freely what had been paralyzing our people’s struggle, is the work of the enemies within. Yes, they have been busy the last fifteen years, and now after landing our struggle where it is today, they have reached even up to all the Oromo medias and continue fragmenting us beyond our imaginations.

  The worst issue remains, we ourselves are allowing them to deliver their mission of sabotaging us. Here Obboo Ibsaa Guutama clearly emphasized from the inceptions of the strategical dead heat or standoff in the struggle of Oromia, and how it became clearer at the present time. This gives the positive opportunity even to agree to disagree among the shakers and movers of Qabsoo Oromoo. One dose not need to be a rocket scientist to see how such development within our straggle could scare the enemies of Qabsoo Oromoo.

  Here, I do not loose any sleep over how much the above individual (with thousands of names) may try to blackmail me. That is not my point, because, I am what I am, and no body, but no body can get to me so cheaply like that. He can say what ever he likes to say about me. But when he is twisting all the discussion under different Oromo issues to personal vendettas, and divert the attention from the main topic, this clearly shows his priority, and mission. May woqayyoo inn garaa gurrachaa give us the wisdom to minimize and halt from enabling our Nation’s enemies from achieving their destructive mission against Qabsoo Oromoo!!!!!!!!
  Asalaa aleikum.

 38. Hafshaala

  Apr 24, 11 at 6:18 am

  Aite Waaqjiraa and Aite Yaadasaa,
  your attempt to demonize and discredit Fayyis Oromia is a simple futile excercise; his opinions and positions are open here in Oromo websites; every rational Oromo can read and judge him; no one needs the help of your spinning, interpretation and twisting! Otherwise, it is really good to have both of you as Guinea pigs here; we are doing our political experiment to know how to tackle with Woyane cadres presenting themselves as hardliner supporter of ‘Independent Oromia’, even though their main mission is to attack and accuse Oromo nationalists. Your political acrobat is not different from that of Meles Zenawi, as already well put by Gadaa.com here: http://gadaa.com/oduu/9059/2011/04/22/zenawis-ethiopia-hegemony-of-separatists-turned-article-39ers-turned-chauvinists/

  Interestingly Zenawi also has already dispatched his cadres in the same three directions (as independentists, as federalists and as unitarists) in three areas respectively:
  – in Amhara (in Ethio-nationalists’) forums and paltalks to preach a ‘Unitary Ethiopia’ and to demonize the Ethno-nationalists, specially to blame the Oromo liberation forces;
  – in Tegaru forums and paltalks to act as the popes of Ethnic federation (braging about §39) just in order to curse the Amhara unitarists as “chauvinists” and the Oromo independentists as “secessionists”;
  – in Oromo forums and pakltalks to function as hardliner supporters of an ‘Indepnendent Oromia’ just to denigrate and to insult the Ethio-nationalists’ (the Amhara) camp. You two (our Guinea pigs) seem to belong here!

  At the moment, the card of the ‘Tigrean independence’ has no value, as long as Woyane is in power; even if the Woyane cadres try to use this card, no one is scared of it; even the pro-unity Amharas do say: “go to hell and declare your independence”! This card of course will be important when Woyane starts to see that its power in Finfinne palace is in danger! Till then Woyane purposely advocate UNCONDITIONAL ‘Independent Oromia’ to the Oromo, so that the Oromo people be cornered only at this position, not to be flexible. Woyane knows very well that this position has got a lot of enemies (not only the unitarist Amhara, but also the Western regimes). With the same logic, Woyane preaches to Amhara nationalists how important a ‘Unitary Ethiopia’ is, for this position produces enemity of all oppressed nations including the Oromo towards the Amhara. That means Woyane’s best cards now are these two diametrically opposite positions: ‘unconditional independent Oromia’ and ‘unconditional unitary Ethiopia’, of course beside their continous song about their ethnic federation per force (about their de facto Tigrean hegemony)!

  But now the question is: how long will both the Ethio-nationalists’ camp of the Amhara and the Ethno-nationalists’ bloc of the Oromo allow Woyane to play with them as such and beat them turn by turn? Are they less intelligent than the Woyane not to outsmart this fascist and racist regime? Time will show us for how long Woyane will play this game of pure political acrobat, presenting itself as either radical independentists or as the only federalists or as radical unitarists (chauvinists), actually their ONLY motive being to keep the Tigrean Hegemony at any cost! We will also see how long you, our two Guinea pigs, continue to cry your “LOVE” towards the unconditional Oromian independence, your role in reality being to serve as foot soldiers for the political acrobat of your boss Meles Zenawi’s method of divide, polarize and rule !

 39. Salphisaa

  Apr 25, 11 at 8:48 am

  The fact that OLF-QC now is part of the anti-Woyane demonstration, togetehr with the Amhara democratic forces, made Aite Yaadasaa really to be restless and sleepless for he used to brag as if he is a supporter of this faction of the OLF and he tried to curse and demonize the other factions of OLF! What a nice step from OLF-QC to kill the evil intention of such camouflage Woyane cadres, who tried to present themselves as a radical supporters of ‘Oromian independence’, just for the sake of attacking Oromo nationalists, who are ready to accept ‘Oromian autonomy within Ethiopian union’ as an excellent prelude to the indispensable ‘Oromian independence within African union’, if the independence (rejecting a possible union) will be confirmed by the Oromo public REFERENDUM!

 40. Hurrah

  Apr 25, 11 at 12:51 pm

  Aite Waaqjiraa and Aite Yaadasaa,
  despite your opposition, both the imperative ‘tokkummaa of Oromo liberation forces’ and the important ‘tumsa with other democratic forces are coming to be reality! Enjoy the following video of the meeting in Atlanta here: http://www.ethiotube.net/video/13775/EthioTube–the-Scene–G7-OLF–Ogaden-Community-Meeting-in-Atl-4232011–Opening-Speech-by-Abdul-Hakim

 41. Hafshaala

  Apr 26, 11 at 11:35 am

  We have to be able to differentiate Woyane political acrobatists, who try to camouflage as one of the opposition groups, from the genuine independentist Oromo, federalist South and unitarist Amhara. To know this difference, what matters is not the position of their guts, but more the direction of their guns. Woyane cadres do direct their guns (verbal bullets) on pro-unitary Amhara nationals and on pro-independence Oromo nationalists, whereas the genuine opposition from these two camps nowadays consequently and consiously try to direct their guns ONLY up on the currently tormenting enemy (the Woyane). Woyane cadres shoot continously at these genuine Amhara and Oromo groups, whereas the genuine pro-independence Oromo and the genuine pro-unitary Amhara nationals do try to tolerate all the opposition political groups with their different tactics and strategies in struggling for FREEDOM from the Woyane’s fascism. So we just need to check the direction of their guns in order to differenitate the camouflaged Woyane cadres talking about an ‘independent Oromia’ and a ‘unitary Ethiopia’ from both the genuine opposition blocs advocating these two same agenda respectively.

 42. Faajji

  Apr 27, 11 at 5:21 am

  Actually the flag, which Meles Zenawi carries in the first picture drawn by Gadaa.com is the OLF-flag with the slogan “Oromia shall be free”! He already has hidden the “Abbay Tigrai” agenda and the “Tigrai shall be free” slogan behind his current Ethiopianist rhetoric. He is happy when the pro-”Oromia shall be free” Oromo nationals and the pro-”Long live Ethiopia” Amhara groups do bark at each other and neutralize each other; that is why he promotes both Ethiopian and Oromian nationalisms and then control the two emotional communities, who are ready to be moblized when ever he wants. He mobilized the emotional Amhara nationalists against OLF in the time between 1992 and 2005. He moblized some Oromo nationals during the 2005 election and after that against the CUD of Amhara camp; and now he again tries to mobilize the gullible part of the Amhara nationals using his Ethiopian nationalist slogan about Abbay River, of course to hinder them from cooperating with the Oromo nationalists during the upcoming REVOLUTION. To some extent he is successful; for instance, the fact that Oromo students are now revolting without any help from other students is the proof.