Gadaa.com Comments off

Iyyannaa Baqattoota Oromoo Yaman

(OPride.com) – Iyyannaa Baqattoota Oromoo kan lubbuu isaanitiin baqatan hulaa Waajjira baqattoota UNHCR dura taa’uutti jiran irraa deemtu.

Nuti baqattoonni Oromoo kan magaalaa biyya Yaman guddoo, Sana’a keessatti argamnu, Sochii warraaqsa dargaggoota biyya Tuunisiyaa Afrikaa kaabaa irraa jalqabee sanarraa gara biyya Misira {Masrii} itti aansuudhaan gama biyya Liibiyaa kanarra ammo gara biyyoota jiddu gala dhihaa {lixaa} titti ceehamee biyyoota Arabaa hedduu isaanii waliin gahe. Kanaafuu, Yamaniis warraaqsa dargaggootaatiin ji’oota shanii fi jaha danqamtee erga turtee booda gara lola namoota gosaatii fi human nagaya biyyaa eegan kan mootummaa jidduutti baname irraa kan ka’e baqannee hula waajjira UNHCR duratti walitti qabamuudhan gaaffii lubbuun baqattoota kanaa baraaruuf, furmaata barbbaaduuf, Sodaa, Beela, Dheebuu, Qorra, Oowwaa, Roobaa fi dhibee adda addaatiin rakkina kana hin jedhamneen raatahutti jirra.

Full Story (OPride.com)


COMMENTS

RULES FOR COMMENTING:
Gadaa.com values your inputs, and to maintain a positive environment of discussion, the following rules will be enforced for comments. When you click SUBMIT COMMENT below, you are agreeing to abide by the following rules.
1. Apply common-sense respect and courtesy. Feel free to express your thoughts within the limits of civility.
2. Personal attacks, offensive language and unsubstantiated allegations are not allowed.
3. By submitting your comments, you take all the responsibility, legal or otherwise, for your comments.
4. Comments are naturally short. Long comments may be removed; for long comments, feel free to submit them as articles to be posted on their own.
5. Gadaa.com reserves the right to remove comments that do not follow the rules stated here.
6. Frequent offenders of the above rules will lose future posting privileges.

How to Use the New Comment Section
1. One can sign in using social networking services (if using this, click on "Sign In With your preferred social networking service")
2. One can also comment as "Guest" (no log-in required; for this, click on "Pick A Name" AND check the "I'd rather post as guest" button.)
(ONLY NAME and EMAIL are required; no password needed if commenting as Guest.)
3. To SUBMIT comments for moderation, click on the "Arrow" sign.

Disclaimer: Opinions expressed in comments do not reflected the views of Gadaa.com unless explicitly stated otherwise by Gadaa.com; Gadaa.com IS NOT accountable for any thought and content of comments.


Gadaa.com

Comments are closed.