Gadaa.com Comments (5)

Kitaabota Haaraya Mana Maxxansaa Oromiyaa irraa

Gadaa.com

Manni Maxxansaa Oromiyaa kitaabota armaan gadii kana maxxansiisee yeroo gurgurtaaf magaalaarra oolchu gammachuu guddaatu itti dhaga’ama.

Akkasumas Kitaabonno Biroo baayyeen bona kana Kora Hawaasa Oromoo Minneapolis irratti ta’u irrattis ta’e biyyoota adda addaa hawaasni keenya baayyinaan jiranitti gurgurtaaf raabsamee jira. Odeessa dabalataaf e-mail dmatib73@yahoo.co.uk ykn 404 322 8483 nu qunnamaa.

Gadaa.com

Seenaa Oromoo 1570-1860
Barreessaan: Dr. Mohammed Hassen
Kan Afaan Oromootti hiike: Dawit Likkaasaa Bulchaa
Maxxansiisaan: Mana Maxxansaa Oromyaa
Guddina kitaaba kanaa: Fuula 239
Gatii: $20

Waa’ee kitaaba kanaa: Kitaabni kun mata duree “The Oromo of Ethiopia: A History 1570s –1860s” jedhu jalatti bara 1990 barreessaa kanaan kan qophaawee maxxanfame yoo ta’u, waggaa 20 booda fooyya’ee afaan Oromootti hiikamee maxxanfame. Kitaabni Kun lammii Oromoofis ta’e, kanneen seenaa Oromoo hundeen barachuu barbaadan maraaf kennaa gaarii dha.

Gadaa.com

Barreessaan: Mangashaa Riqituu
Maxxansiisaan: Mana Maxxansaa Oromiyaa
Guddinni fuula isaa: 316
Gatii: $25
Qabiyyee Kitaaba kanaa: Kitaabni kun jireenya Oromoo guyyuu kaleessaa hanga har’aa jiru irratti hundaa’ee kan barreeffame yoo ta’u, achii dhufiinsa Oromoo fi sirna akkamiin akka jiraachaa turee fi jirulleen ibsa. Itti dabalees seenaa Gootota Oromoo Obbo Baaroo Tumsaa fi Luba Guddinaa Tumsaalee gad fageenyaan addeessa.

Akkasumas Kitaabota Armaan gadii kana gurgurtaaf ni qabna

Gadaa.com

Fedhii Gam-Tokkee fi Og Barruu Gaggabaaboo Biroo
Barreessaan: Gaaddisaa Biruu
Guddina fuulaa: 166
Gatii $10
Goosa Kitaabaa: Asoosama Gaggabaaboo

Gadaa.com

Mudaanmuddii
Barreessaan: Boruu Barraaqaa
Maxxansiisaan: MM Oromiyaa
Guddina Fuulaa: 469
Gatii: $20
Goosa Kitaabaa: Asoosama

Gadaa.com

Owruu Bineensaa
Barreessaan: George Orwell
Kan Afaan Oromootti hiike: Abbaa Caalaa Lataa
Guddina Fuulaa: 142
Gatii: $10
Goosa Kitaabaa: Asoosama

Gadaa.com

Goota Oromiyaa
Gulaltootni: Daraaraa Maatii fi Dr. Mohammed Hassan
Maxxansiisaan: MM Oromiyaa
Guddina Fuulaa: 435
Gatii: 25
Goosa Kitaabichaa: Qorannoo Seenaa Gootota Oromoo

Gadaa.com

Seenaa Abishee Garbaa fi Gootota Oromoo Biroo
Barreessaan: Ginabr Nagaraa Kuusaa
Guddina Fuulaa: 142
Gatii: $ 10
Qabiyyee Kitaaba Kanaa: Seenaa Dhuunfaa Abishee Garbaa fi Gootota Oromoo Biroo

Gadaa.com

Burqituu
Barreessaan: Mangashaa Riqituu
Maxxansiisaan: MM Oromiyaa
Guddina Fuulaa: 279
Gatii: $20
Goosa Kitaabaa : Kitaaba Aadaa fi Seenaa Oromoo

Contending Nationalisms of Oromia and Ethiopia: Struggling for Statehood, Sovereignty, & Multinational Democracy

Gadaa.com

Barreessaa: Dr. Asafa Jalata
Maxxansiisaan: Global Academic Publishing, Binghamton University
Guddina Fuulaa:229
Gatii: $35
Goosa Kitaabaa: Kitaaba Qorannaa Siyaasaa fi Dinagdee Oromiyaa

Gadaa.com

Gaadii
Barreessaan: Daraaraa Maatii
Giddina Fuulaa: 359
Gatii: $10
Goosa Kitaabaa: Asoosasama Gabaabaa

Akkasumas Kitaabonno Biroo baayyeen bona kana Kora Hawaasa Oromoo Minneapolis irratti ta’u irrattis ta’e biyyoota adda addaa hawaasni keenya baayyinaan jiranitti gurgurtaaf raabsamee jira. Odeessa dabalataaf e-mail dmatib73@yahoo.co.uk ykn 404 322 8483 nu qunnamaa.


COMMENTS

RULES FOR COMMENTING:
Gadaa.com values your inputs, and to maintain a positive environment of discussion, the following rules will be enforced for comments. When you click SUBMIT COMMENT below, you are agreeing to abide by the following rules.
1. Apply common-sense respect and courtesy. Feel free to express your thoughts within the limits of civility.
2. Personal attacks, offensive language and unsubstantiated allegations are not allowed.
3. By submitting your comments, you take all the responsibility, legal or otherwise, for your comments.
4. Comments are naturally short. Long comments may be removed; for long comments, feel free to submit them as articles to be posted on their own.
5. Gadaa.com reserves the right to remove comments that do not follow the rules stated here.
6. Frequent offenders of the above rules will lose future posting privileges.

How to Use the New Comment Section
1. One can sign in using social networking services (if using this, click on "Sign In With your preferred social networking service")
2. One can also comment as "Guest" (no log-in required; for this, click on "Pick A Name" AND check the "I'd rather post as guest" button.)
(ONLY NAME and EMAIL are required; no password needed if commenting as Guest.)
3. To SUBMIT comments for moderation, click on the "Arrow" sign.

Disclaimer: Opinions expressed in comments do not reflected the views of Gadaa.com unless explicitly stated otherwise by Gadaa.com; Gadaa.com IS NOT accountable for any thought and content of comments.


Gadaa.com

5 Comments

 1. Abdurra hmaan waliyyii:

  July 11, 2011 @ 3:27 am

  mee kitaaba mudaamuddi gara emaila kootiin naaf ergaa gatiin hanguma feeteen.

 2. Abdurra hmaan waliyyii:

  July 11, 2011 @ 3:33 am

  mee kitaaba mudaamuddi gara emaila kootiin naaf ergaa gatiin hanguma feeteen kitaa seenaa oromoo bara 1570-1860 kanaallee itti naaf eda’aa. gaalataooma qopheessitoonii maxxansitoota kitaaba AFAAN OROMOO HUNDI!!!

 3. Rajji:

  July 11, 2011 @ 6:04 pm

  Thank you gadaa.com for posting; but we need more informatton how to get it.give us detalis to order. Thank you.

 4. Diina:

  July 12, 2011 @ 12:48 pm

  a post on amazon.com? Please, so that we can buy and access.

 5. old:

  July 14, 2011 @ 8:15 pm

  Dear All authors of the oromo books,

  Thank you for all youe excellent books. Please let us know how we could order all the books. I would like to get one pieces each.

  Sincerely,