Ebla/April 15, 2014: Guyyaa Goototaa Oromoo | Oromo Heroes and Heroines Day

April 15, 2014: Oromo Heroes and Heroines Day By Ibsaa Guutama* An Oromo hero/heroine is one who effects change or dedicated one’s life to change Oromo life with his/her determination and sacrifice. An Oromo hero/heroine is known for bravery, generosity and wisdom, and never flinches in the face challenges and temptations. An Oromo hero/heroine is a patriot for whom the national cause and the love of the people stand first, rather than personal interests. Oromiyaa has produced numberless heroes and heroines for whose sake Oromos have started walking with heads raised. A nation without a hero cannot express its feelings even ...

Comments (1)

Jiruu Warraaqxota Oromoo Eeggatu | Tasks of Oromo Revolutionaries

Tasks of Oromo Revolutionaries By Ibsaa Guutama* | February 2014 The few Oromo, who got access to education facilities, were those selected few whom the colonizer wanted to fill the gaps left by expatriates. All native languages were banded, and only Amharic was sanctioned to be in use in public addresses and works. Government jobs required literacy and proficiency in Amharic. For that, their Habashaa Priest Schools were big suppliers of manpower - making it almost impossible for others to compete, even for janitorial jobs. An Oromo person then must be outstanding if one had not had to be condemned to more ...

Comments (2)

Of Duuba Yoo Laalan | Looking Back

Looking Back By Ibsaa Guutama | January 2014 Looking back to the tortuous road the Oromo liberation came through, one can understand how time flies. All started underground - hidden from friends and enemies sights. The objective was to form an organization to fend off servitude, humiliation and degradation. Activists used to disseminate their ideas with handwritten fliers and oral messages. With change of time, they used alcohol duplicators and stencils. Computer printers are of recent history. Distributions were done by human errands. Now, facsimiles, wireless printers, copy machines and the use of internet as a vehicle of communication had changed efficiency ...

Comments (2)

Barbaachisummaa Dhaabaa | The Need for Institutions

The Need for Institutions (Originally Prepared for the Launching Event of MWMF) By Ibsaa Guutama | December 2013 The Oromo had institutions for all activities and knew their importance. There was a process for an institution to be reformed or developed. According to the Gadaa tradition, legislation is to be reviewed every eight years. They very much understood that law had to be adjusted to conditions of the time. An institution that goes with time is indispensible for a nation. It is only people's quest for freedom that does not change with time. Kaayyoo or objective principle is a guide to reach ...

Comments (1)

Emergency Requires Urgency | Sardaan Sardama Gaafata

Sardaan Sardama Gaafata Ibsaa Guutama irraa* | Adolessa 2013 Qabsoo bilisummaa Oromoo ijaarsaan jalqaba miilla fuudhuutt kan ka’e wareegama dabankufoota Oromoon ture. Sanaan jija boonsaa hedduutu galmeeffame. Kan dursanii gosaan, godinaa fi dhugeeffannoon eenyummaa ofii himuu barsiifata godhatanii turan akka “An Oromoo dha” ofiin jechuun kangahan lubbuu takkittii qaban itt baasaniitu. Sanaan raatessaan falfala koloneeffatoo ni cabe. Sun jija boqonnaa qabsoo jalqabaa keessaa tokko. Sun hundi itt haa wareegaman malee akeeki qabsaawotaa fi fedhii ummata Oromoo sanaan manii akeekameef gahe jechuu miti. Kan badiisa irra oolanii fi dhalooti haaraan injifannoolee itt daddabaluun gabbisu jedhamee abdatama. Wareegama darbeeen dhaadachuu qofti manii sanaan ...

Comments (4)

Virtue of Secularism for Oromiyaa | Oromiyaaf Gaarummaa Amantalaa

Ibsaa Guutama irraa* Oromoon saba tokkicha. Dubbee demokraatumma yeroo hin yaadatamne kaasanii qabu. Akka seenaatt Oromiyaan amantee tokkicha qabdi turte. Amantichi dhimma finnaa keessa hin seenu. Akkasumas finnaan addatt dhimma amantee waan ta’e keessa seenuun safuu ture. Sana jechuun bakki itt waldeggeran hin turre jechuu miti. Dhaaboti Lubaa fi Qaallu aadaa fi hoodaan bakka walitt dhufan qabu. Haata’u malee yeroo nagaa haa ta’u lolaa amantalummaan (ilaalchi amantee alaa) masaka waliigalaa sabichaaf kennaa ture. Oromoon dhugaa, amantee ulfina kennuu fi adda addumaa yaadaaf wal danda’uun beekama. Dhaalmaa ofi irratt mari’achuun haala amma keessa jirru qayyabachuuf nama gargaara. Kanaaf kanneen hamaa nuu hawwanii ...

Comments (2)

Inaction Should Not Be the Norm | Dhibaawuun Akka Miti

Ibsaa Guutama irraa* Erga uumamee empayerri Ethiopia nagaa qabate hin beeku. Cunqursaan yeroo yeroon hammaa bahuun sirnicha gaaga’aa jiraate. Garuu utuu dhoowee hin faca’in olhantummaan Habashaa akka hin tuqamnett kan afuura baafachisutu dhuufa. Tafarii kaasee hanga Mallasitt sanumatu ta’e. Hundi sanii bulcha keessatt ummata qooda fudhachiisna jedhanii seerota labsaa bahani.  Garuu walqixxummaan qooda fudhachiisuun hundeedhaa kan isaan sochoosu godhanii waan ilaalaniif hojiirra hin oolchine. Akka dhufaniin irbuun seenan, yeroof aangoo cimfachuuf malee cunqursaan ummatootaa bakkuma turett deebi’a.  Hamma dandahan sammuu ummatoota dhiquun eenyummaa saanii irraanfachisu tattaafatu. Sana bakkaan gahuuf hidhaa, guraarama, ajjeechaa fi butanii buutee dhabsiisuu fi biyya baasuun shakala saanii ...

Comments (2)

Yaadannoo Ayyaana Gootota Oromoo

Ibsaa Guutama irraa* | Eebla 2013 Haasaan dhihate kun yaadannoo guyyaa ABOn Meniyapolisii fi Silver Spring MD qophaye irratt dhihachuuf ture. Haalli utu hin mijjayin hafuun qaaman argamuu hin dandeenye. Sagalichi kan itt gimijjaawu baraaruuf barruunis dhahannoo “Yaadannoo Ayyaana Gootota Oromoo” jedhu jalatt a jiraa caqasaa.

Comments (1)

Cuuraa Manguddootaaf

Ibsaa Guutama irraa* | Ebla 2013

Comments (15)

The Closing Chapter of Colonialism in the Horn of Africa | Dhumarra Ga’a Kolonummaa Gaanfa Afrikaa

“No compromise, no turning back on the kaayyoo is necessary ... The chapter on colonialism is closing, and a vibrant Democratic Republic Oromiyaa is on the way to be brought forth.” - Ibsaa Guutama Dhumarra Ga’a Kolonummaa Gaanfa Afrikaa Ibsaa Guutama irraa* | Bitootessa 2013 Tigraway sirna malbulcha Habashaa keessatt miiltoo maadhaa turan. Erga mootummaa Zagu’ee as Amaarri, guggufannaa xixiqqoof malee, olhaantummaa qabatee jiraate. Sun Kaasa Marcaa, hoggana Tigraway bara 1872 Yohannis IV mootii mootota Itiyoophiyaa jedhe of muudeen gargar cite. Mootiin Tigray kun achi gahuuf mataa Amaaraa fi kanneen biras hedduu cire. Ergasiis akka isaan mataa olqabatanii hin laalle daa’imsiisee moo’e. ...

Comments (11)

Difference Between Freedom of a Country and of People – Remark on the ODF Statement | Garaagarummaa Bilisummaa Biyyaa fi Ummataa – Yaada Ifsa ADO Irratt Kenname

Garaagarummaa Bilisummaa Biyyaa fi Ummataa - Yaada Ifsa ADO Irratt Kenname Ibsaa Guutama irraa** | Bitootessa 2013 Gidduu kana jaarmaan maqaa Oromoo maxanfate tokkommoo gadi baheera. Bara darbe 2012 jalqaba irratt akkasuma dhaabi bira maqaa Adda bilisummaa Oromoo utuu gad hin dhiisin daaya (vision) walfakkaataan gadi bahuun ni yaadatama. Ifsi lachannu qubqabsiis ambaa kennan illee waanuma barreessaa tokkoon qophawe fakkaata. Dhaabichi amma of mullise kun ummata Oromoon “Laamsha’iinsa qabsoon amma keessa seenne keessaa ba’uuf mul’ata haaraa, mala qabsoo haaraa kan si aangessu qabannee kaanee jirra. Akeeka si angessuuf karoorfanne kana dhugoomsuuf murannoodhaan daran qabsoo keenya haa finiinsi” jedhe. Kanneen isa ...

Comments (24)

Iyya’a Dargaggoo Oromiyaaf

Ibsaa Guutamatiin* | Gubirmans.com | Bitotessa 2013 Oromiyaan biyya abbooliin Oromoo yeroo hin yaadatamne kasee diina irra ittisaa, tokkummaa saanii cimfataa, seeraa ilmaan nama hunda walqixxummaan ilaaluun of bulchaa turan. Diinota saanii yeroo hedduu dabsataniiru, yeroon jalati kufanis ture. Duulli jaarraa kudha shanii kaasee godhame haala facaa jalaa of baasanii gumaawun jarmaa saanii cimfatanii biyya saanii itt deeffatan ture. Jaarraan shan itt haanan kan duulaaf bobba’anii walitt deebi’uu dadhaban ture. Kara karaan walitt deebi’u yoo yaalan ollaan meeshaa ibidda tufuu hidhateen hankaafamanii qabaa halagaa jala seenan. Kan bakka kufanitt akka hafan barbaadan sana akka hin yaadanne itt ori’uu. Suun ...

Comments (2)

Sooressa qabsoo yoomuu hin irraanfatame

Ibsaa Guutamatiin* | Gubirmans.com | Bitootessa 2013 Ummati Oromoo gidiraa waggaa dhibbaa ol itt fe’ame jalaa akka bahu sochiin bilisummaa jaatamootaa kaasee tolfame hin irraanfatamu. Keessaayyuu yeroo jalqabaaf ummatichi tokkummaan dhaaba malbulchaa ABO jehamu ummatee qabsoo boonsaa gochaa jiraachuun saa addatt yaadatama. Qabsoo kanaaf kallachatt kan waamaman yeroo ka’an maqaa Jaarraa Abbaa Gadaa utuu hin dhahin darbuun hin danda’amu. ABO fi WBO dhugoomuuf kutannoo Jaarraa fi jaallewwan saa utuu hin jirree se’amuu hin danda’u ture. Jaarraan saba saaf meeshaa lolaaf mala argachuuf karoota hamaa tahan lafa, garbaa fi qilleensaa irra goota marmaare. Bilisummaa Oromiyaa mirkaneesuuf balaa inni jala darbe quwannoo guddaa ...

Comments (1)

Maaljechi “Walabummaa” fi “Bilisumma” Garaagaraa?

Ibsaa Guutama irraa* | Gubirmans.com | Gurraandhala 2013

Comments (14)

Ulfummaa Kaayyoo Qabsoo Sabaa

Ibsaa Guutama irraa* | Gubirmans.com | Gurraandhala 2013 Raayyaa halagaa guddaan seenaa, aadaa, dudhaa fi afaaniin adda ta’e hidhannoo fi mala addaa qabu biyya Oromoo irra dhangla’ee qabachuun dhumisi irraan gahe waan galmeen jiru. Sanaan biyyaa fi qabeenyi saanii ni dhunfatame. Nammi dhuma irraa hafe kaan gabaa garbaatt gurgurame, kan tola akka raayyaa diinaa tajajilu tolfame. Erga cabuu saanii mirkaneeffatee duubas abbaa biyyumaa saanii haqee gabbarummaati jijjiire. Sadarkaa itt haanuuf karoorri diinni baafates akka olhantummaan saa bara dheeraaf hin uggamne, kan qabame mataa ol qabatee akka isa hin ilaalle tolchu ture. Eenyummaa ofii haqee aadaa, afaan, seenaa diinaa akka kan ...

Comments (7)

What Does the Onlooker Expect? | Laallibati Maal Eeggata?

Ibsaa Guutama irraa* | Amajjii 2013 Kurnan tokkoo ol booda murnooti ABO lama ABOn gumaatt caccabee ture walitt fayyuu eegaluu ambaa iyya’an. Sun tarkaanfii akkaa, kan funaansa soba hunda qaanesse. Dhinee hojii humna guutuun eegaluun yeroo hanga tokko ni fudhata ta’a. Kanaaf hamma tarkaanfi qabsoo bilchaataa itt haanuuf walhubannoo amanamaa irra gahanitt gochii amba keessaa yeroo fudhatu ta’a. Kun akka dogoggora darbe irra hin deebine carraa argamisiisa. Want tolfamuu deeman tartiiba qabachuu feesisa. Lachanuu adda addati waan hojjechuuf karoorfatan qabu ta’a. Hundi cufamanii akka haarati eegalamuu gaafachuu hin oolu. Hamma dhiheessii marsaa kanaa isa dhumaan gadi bahanitt obsaa fi danda’a gaafata. ...

Comments (5)