BAQATTOONNI SHORORKEESSITOOTAA MITI!

Najiib Zannuun irraa* Ummanni Oromoo biyya isaa badhaatuu, quuftuu fi tan waan hundaan guuttamte Oromiyaa keessatti if tahee jiraachuu dadhabuun;mirga namummaa isaa mulqamee dararaa, hidhaa, tumamuu fi gidiraa adda addaa argaa jiraachuun beekkamaadha. Biyyaaf biyyoo isaa tan Oromoo bira tartee alagallee quubsitu irratti abbaa biyyummaa dhabee lubbuu isaa baasuuf erga baqachuu eegalee baroota dheeraa lakkoofsisee jira.Biyyoota ollaa garaa garaa keessattis lubbuun baqatee kolu galtummaan jireenya wabii hin qabne jiraachaa jira. Yeroo garaa garaatti biyyoota akka Kenya, Somaaliyaa, Suudan, Jibuutii fi tan biraa keessattis rakkoo deddeebi'uun irra gayaa jirtuun dararamaa, ajjeefamaa fi hidhamaa jiru.Biyya isaa irraa lubbuun biyyaa bahee biyya ambaattis kan ...

Comments (1)

IFIININ HAASAWAA IFITTIN HASAASA

Ifiinin haasawaa ifittin hasaasaa Kophaa koo guungumeen kuta yaada keessa Hiriyyoota keessaa kophatti na baasaa Guyyaa na ceesisaa kophaa na kaachisaa Narratti wal geeysee halkan yoomin ciisaa Ifiinin haasawaa ifittin hasaasa. Takka hin gammadu narratti wal geeysee Koflee hin beeku zaliilii na buusee Akka namaan jiru qaama na haphisee Maluman  wallaale yaanni narra marsee. Barbaadeen dhabe malaa fi furmaata Kan yaanni itti jiru ifumaan dubbataa Haala maraatuutu anarraa mul’ataa Sammuun na jeeqamtee wallaale akkaataa. Abdii fuula duraaf taa’een mala dhahaa Tilmaamee shalageen dubbii meeqa foohaa Na harkaa diigamtii wahin bakkaan gahaa Yaanni na qirqixee ana keessaa gooha. Tanin arra jaaru boruma diigamtii Amma yoon hobbaase boodas haarawatti Tanin funaanee kuuse gam tokkotti Adda adda bahuun bakka meeqa taati. Ifiinin haasawaa na dhibe furmaati Mala naaf malaa hin usinaa natti. Namattis makamee wajjiin bu’ee karaa Amna ...

Comments

MAA DHUGAA ITTIN HIMNE?

Dhiiroo numa jiraa kan Juneeddii faarsu? Gaarii dalageen kan isa leellisu Hamtuu isaa dhooysee kan baala irrat cabsu Akkamitti taha dhugaa jirtu dhooysuu As bahaa dubbadhaa kan Juneeddii faarsu. Mee seenaan isaa kan itti faarsitan Mee as himaa gaa warri isa leelliftan Gaarii inni hoojjate mee tamuma himtan? Sa duuba maalumaaf caayaa irra qabdan? Barataaf barattuu Barsiisaaf barsiiftuu Daldalaaf daldaltuu qonnaan bulaaf tiiyfattuu Tokkolleen gaarii isarraan himatuu Kan isa faarsu as bahaa jiraatu. Barattoota meeqaat sababa isaa dhume, Hayyoota meeqaatu isaan awwaalame, Oromoota taphaat biyyaa ari'amee? Gochaan Juneeddii hin dhumu himamee. Gaafa bosonni Baalee gubatee belbele Barattoota dhaamsuuf hiriira gale, Meeshaa waraanaan waraanni haleele "Teeknooloojii hin qabnu nuti qawwee malee" Jechuun kan dubbate eenyu isa malee? Nu garaa hin baane gochaansaa har'allee Akkamitti ...

Comments (5)

JAJJABOO SABAA

Joollee qacalee lammiin oomishatte Jajjaboo sabaa tan eebbaan guddatte Humna haarawaan garayyuu onnattee Durat deemaa jirti gurmuun wal jaartee. Dhaloonni qubee tan sodaa hin qabne Fuul dura malee duubatti tan yaane Hanga galii gartuu takka tan hifanne Humna haarawa kishifii hin qabne Qubee Generation jajjabaadhaa janne! Isiniin boonnee nu gammachiiftanii Jalqaba keessaniin guddoo hoojjattanii Abdii saba bal'aa daawwitiin isinii Jabaadhaa jabaadhaa! Gadaatu keessanii. Jara if tuultu tan isinitti hinaaftu Tan komattu, tan isin dura dhaabbattu Karooraa fi kaayyoo warra faalleessitu Gufuu fi hinaaftuu tan dubbii xibaartu, Laagaatti arrabni irraa haa citu! Biqilan xoolooyne xurree dammaqinaa Jajjabaadhaa jannee isin jala yaanaa Tanarraa gammannee hundinuu wal faanaa Ammallee jabaadhaa nu isiniin boonnaa!! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Najiib Zannuun/Marsimoonaa

Comments

Barri Kan Kee Dabree Sirni Kan Kee Kutee

Dhiiroo hin saalfattuu Jarri dhugaa haaltu Arri kalee mitii Kana addan beeytuu? Kalee arra seetee Kan akkatti xibaartu Gowwaa hambaan qabne Teessan tun maraatuu.

Comments

GARAAN NU GUBATE!

Ah ...! Yaa saba koo garaan nu gubatee Roorroon garayyuu hedduu jajjabaattee Biyya teenya irraa dararaan baqatee Irraa waa hin oolle jalas tarkaanfattee! Yaa Rabbi ni gartaa roorroon jajjabaattee Nu furi gooytaa koo miila nutti fuutee! Gabroomsaa diinaatiin biyyarraa baqannee Biyyaa fi alattis way waa qisaas taanee Imimmaan ijarraa takkaa addan cinnee Badiin teenya maali sa maal balleessinee??? Kales numa boonya arras booyaa jirraa Akkuma bubbulluun haarayuma garraa Nurraa achin-siiyxu bara dhufaa dabraa Ati nurraa guuti yaa mootii hundarraa! Ati nurraa guuti yaa mootii hundarraa! Waliif haa gallu mee namuu bakka jirruu Usnee maaliif teenya osoo ijaan garruu Arra si hanqattus sirra geessi boruu Waliin wal dhageenyee wal jala haa gorru! Waliin wal dhageenyee wal jala haa gorru! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Najiib Zannuun/Marsimoonaa

Comments

NU FURI YAA RABBI!

Gahe nuun je'i, yaa Rabbi! dadhabanne ammaa Waggaa meeqa guutuu oliif gadi deemaa Jiraachuu dadhabne jiruu baqattummaa Gooytaa nurraa guuti amriin tan teetumaa. Mana keenya dhiifnee baanee ala jirraa Biyya namaa keessaa yaaddooynee hiraarraa Sodaan if dhaamonna bara dhufaa dabraa kadhaa kan kee hin dhiifne hogguu itti jirraa Nu furi yaa Gooytee yaa mootii hundarraa. Erga biyyaa baane takkaa hin gammannee hiraarii fi yaaddoon takkaa hin sabannee Mirga namummaadhaa hundaahuu mulqamnee Nu furi yaa Rabbi! sumatti iyyannee. Biyyi namaatilleen akka tan ifii hin taatuu Tanuma ifiiti tan nama boonsitu Eergaramaa jirra bara meeqa guutuu Khaaliqni ol tahe haa furu namuutuu! Jireenya gadadoo kan hin qabne wabii Rakkoo hoongaa baate tan hin qabne dhaabbii Mirga jiraachuudhaa nu ...

Comments

Silaa numan seeqaa garaat na dadhabee

Silaa numan seeqaa garaat na dadhabee Akka fedha kiyyaan hundumaahuu dhabe Dhiitee naaf bariitu guyyuu hiraarumaa Kalees booyaan turee har'as akkasuma Walirraa hin cittuu guyyuu haarawuma Ilkaan addeessuun silaa bar gaarumaa Akkam taheen kofla sa duuba yaa jamaa? Ida'amuu malee gaddi addan cituu Garaatu na madaa ijji tiyya jiituu Laalaan duraanii hoggaa haarayoomtu Imimmaan harca'ee qalbiin hin sabattuu. Dukkana cillimii ijas hagooganii Ifa addunyaa hundumaa dhoorkanii Afaanfaajjeessuun halawwachiisanii Abdii dukkanooyte godhanii galchani Erga bakkaan gahan fira afeerani Ana qofaa mitii namuutu laalatee Garuu maal godhuu, usee ciniinnatee Dhimma kanaaf ja'ee garayyuu iyyatee Kan dhimmamu dhabne afaan qofa taatee. Gonkumaa naan tahu kofla basaq godhuu Irra keessan kofla hangan yeroo argadhuu Dhimmi koo qofaamii akkasiin hubadhu Tan bir hin eeginii ka'ii tattaafadhu! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Najiib Zannuun/Marsimoonaa

Comments (1)

OROMTICHA MOOTII SIRBAA

OROMTICHA MOOTII SIRBAA Sabboonaa Oromoo Alii Mahammad Muussaa Kabajamaa namaa abbaa hujii boonsaa Mee tamuma himeetin yaabo mee tam dhiisaa? Barreeffamteen-dhumtu seenaa fi faaruunsaa Xiqqon irraa himaa yaa dhiiroo dubbisaa. "Namuu afaan isaan wallisutti jiraa Sa duuba ani hoo namaa gadin jiraa? Kiyya maal taheetin guddisa kan jaraa koo malee hin wallisu du'eetuman dabraa" Jechuun lafaa ka'e jalqabuma duraa. "A.B jannee kaanaa kanumaan jalqabnaa Afaanuma keenyan katabnee dubbifnaa" Jecha gaafasii san akkamitti daganna. Gaafattii duraanii gaafa jalqabaasan Gaafa afaan keenyaan dubbachuu nu dhoorkan Yeroo dubbataniis yakkatti laalaman Garuu Alii Birraan gaafa san onnatan Afaan Oromootiin walleedhaan dhawwaaqan. Sodaa takka malee sabasaaf if kannan. Dukkana liqixii birraan nuuf ibsitee Haguuggii afaanii alagaan uffifte "Raadiyoona cabsa" jechuun kan moggaafte Cimina kankeetiin ifatti garsiifte Jara nu tuffate afaan ...

Comments off

Walaloo Du’a Dr. Sheik Muhammad Rashaad

Kan barreesse: Najiib Zannuun* Silaa addunyaan mana keenyaa mitii Manni dhugaa kan du'a boodaati Duuti waa hin haftu hundumatti dhufti Arra kunoo dhabne aalimticha muftii Namni gaariin du'u hundaatu rifataa Garuu badaan du'u mee eenyuut mil'ata Sheek Muhammad-rashaad utubaa ummataa Waan hedduu nuuf godhee jazaansaa jannata. sheeka keenya guddaa Kan uumamaan hayyuu Waa’ee saba keenyaaf kan dhimmamu guyyuu Seenaa isaa himee fixuu hin dandayuu Xiqquman dubbadhaa namuu haa dhagayuu Kan inni dhalate,kudha sagal soddomii afuritti Abbaan isaa Kabiir Abdullee, ilma Mummayyaati Haati isaa Faxumaa, intala shurraati Bakki dhalootaa Oromiyaa, Carcar keessatti Laga Arbaati magaalaa muummittii Barnoota jalqabaa abbarraa baratee Daran cimsachuudhaaf hayyama gaafatee Beeytoota barbaada achi tarkaanfate Hayyoota jajjaboo ...

Comments (4)

Next Page »