DUBBADHU FINFINNEE!

Dubbadhu Finfinnee maaliif nu calliftaa? Ati tan eenyuuti sodaa maaliif ustaa? Dubbadhu har’aa yeroon ati dubbattuu Baaqaa fi callaa kan adda nuuf baaftu Sagalee olfuudhi callisuun hin taatuu. Gafarsaaf Qabbannaa, Aqaaqiif Gullallee Kolfeef Kotobee, Birbirsaaf Boolee Warri habashootaa sirratti wal-lolee Dubbadhu yaa Shaggar callisuun hin mallee. Yaa lafa seenaa haadhoo too yaa tiruu Diinni maalumaaf sitti wal jijjiiruu? Hanga yoom obsita, maaf callifte garuu? Yaa lafa seenaa tan Maccaa –Tuulamaa Handhuura Oromoo Booranaa Bareentumaa Habashoonni maaliif lafa tantee saamaa? Dhiiroo dubbadhu mee yeroon tantee ammaa. “Ani tan Oromooti!” jedhii mee dubbadhu Gootoota kee jaboo kalee san yaadadhu Lammiin-tee si yaamtii mee jalaa owwaadhu Amma booda gahee mataa ol qabadhu. Warri kaabaa garayyuun si marsee Adda si kitifee lammii-tee facaasee Jarri naasuun qabne ...

Comments off

BAQATTOONNI SHORORKEESSITOOTAA MITI!

Najiib Zannuun irraa* Ummanni Oromoo biyya isaa badhaatuu, quuftuu fi tan waan hundaan guuttamte Oromiyaa keessatti if tahee jiraachuu dadhabuun;mirga namummaa isaa mulqamee dararaa, hidhaa, tumamuu fi gidiraa adda addaa argaa jiraachuun beekkamaadha. Biyyaaf biyyoo isaa tan Oromoo bira tartee alagallee quubsitu irratti abbaa biyyummaa dhabee lubbuu isaa baasuuf erga baqachuu eegalee baroota dheeraa lakkoofsisee jira.Biyyoota ollaa garaa garaa keessattis lubbuun baqatee kolu galtummaan jireenya wabii hin qabne jiraachaa jira. Yeroo garaa garaatti biyyoota akka Kenya, Somaaliyaa, Suudan, Jibuutii fi tan biraa keessattis rakkoo deddeebi'uun irra gayaa jirtuun dararamaa, ajjeefamaa fi hidhamaa jiru.Biyya isaa irraa lubbuun biyyaa bahee biyya ambaattis kan ...

Comments (1)

IFIININ HAASAWAA IFITTIN HASAASA

Ifiinin haasawaa ifittin hasaasaa Kophaa koo guungumeen kuta yaada keessa Hiriyyoota keessaa kophatti na baasaa Guyyaa na ceesisaa kophaa na kaachisaa Narratti wal geeysee halkan yoomin ciisaa Ifiinin haasawaa ifittin hasaasa. Takka hin gammadu narratti wal geeysee Koflee hin beeku zaliilii na buusee Akka namaan jiru qaama na haphisee Maluman  wallaale yaanni narra marsee. Barbaadeen dhabe malaa fi furmaata Kan yaanni itti jiru ifumaan dubbataa Haala maraatuutu anarraa mul’ataa Sammuun na jeeqamtee wallaale akkaataa. Abdii fuula duraaf taa’een mala dhahaa Tilmaamee shalageen dubbii meeqa foohaa Na harkaa diigamtii wahin bakkaan gahaa Yaanni na qirqixee ana keessaa gooha. Tanin arra jaaru boruma diigamtii Amma yoon hobbaase boodas haarawatti Tanin funaanee kuuse gam tokkotti Adda adda bahuun bakka meeqa taati. Ifiinin haasawaa na dhibe furmaati Mala naaf malaa hin usinaa natti. Namattis makamee wajjiin bu’ee karaa Amna ...

Comments off

MAA DHUGAA ITTIN HIMNE?

Dhiiroo numa jiraa kan Juneeddii faarsu? Gaarii dalageen kan isa leellisu Hamtuu isaa dhooysee kan baala irrat cabsu Akkamitti taha dhugaa jirtu dhooysuu As bahaa dubbadhaa kan Juneeddii faarsu. Mee seenaan isaa kan itti faarsitan Mee as himaa gaa warri isa leelliftan Gaarii inni hoojjate mee tamuma himtan? Sa duuba maalumaaf caayaa irra qabdan? Barataaf barattuu Barsiisaaf barsiiftuu Daldalaaf daldaltuu qonnaan bulaaf tiiyfattuu Tokkolleen gaarii isarraan himatuu Kan isa faarsu as bahaa jiraatu. Barattoota meeqaat sababa isaa dhume, Hayyoota meeqaatu isaan awwaalame, Oromoota taphaat biyyaa ari'amee? Gochaan Juneeddii hin dhumu himamee. Gaafa bosonni Baalee gubatee belbele Barattoota dhaamsuuf hiriira gale, Meeshaa waraanaan waraanni haleele "Teeknooloojii hin qabnu nuti qawwee malee" Jechuun kan dubbate eenyu isa malee? Nu garaa hin baane gochaansaa har'allee Akkamitti ...

Comments (5)

JAJJABOO SABAA

Joollee qacalee lammiin oomishatte Jajjaboo sabaa tan eebbaan guddatte Humna haarawaan garayyuu onnattee Durat deemaa jirti gurmuun wal jaartee. Dhaloonni qubee tan sodaa hin qabne Fuul dura malee duubatti tan yaane Hanga galii gartuu takka tan hifanne Humna haarawa kishifii hin qabne Qubee Generation jajjabaadhaa janne! Isiniin boonnee nu gammachiiftanii Jalqaba keessaniin guddoo hoojjattanii Abdii saba bal'aa daawwitiin isinii Jabaadhaa jabaadhaa! Gadaatu keessanii. Jara if tuultu tan isinitti hinaaftu Tan komattu, tan isin dura dhaabbattu Karooraa fi kaayyoo warra faalleessitu Gufuu fi hinaaftuu tan dubbii xibaartu, Laagaatti arrabni irraa haa citu! Biqilan xoolooyne xurree dammaqinaa Jajjabaadhaa jannee isin jala yaanaa Tanarraa gammannee hundinuu wal faanaa Ammallee jabaadhaa nu isiniin boonnaa!! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Najiib Zannuun/Marsimoonaa

Comments off

Barri Kan Kee Dabree Sirni Kan Kee Kutee

Dhiiroo hin saalfattuu Jarri dhugaa haaltu Arri kalee mitii Kana addan beeytuu? Kalee arra seetee Kan akkatti xibaartu Gowwaa hambaan qabne Teessan tun maraatuu.

Comments off

GARAAN NU GUBATE!

Ah ...! Yaa saba koo garaan nu gubatee Roorroon garayyuu hedduu jajjabaattee Biyya teenya irraa dararaan baqatee Irraa waa hin oolle jalas tarkaanfattee! Yaa Rabbi ni gartaa roorroon jajjabaattee Nu furi gooytaa koo miila nutti fuutee! Gabroomsaa diinaatiin biyyarraa baqannee Biyyaa fi alattis way waa qisaas taanee Imimmaan ijarraa takkaa addan cinnee Badiin teenya maali sa maal balleessinee??? Kales numa boonya arras booyaa jirraa Akkuma bubbulluun haarayuma garraa Nurraa achin-siiyxu bara dhufaa dabraa Ati nurraa guuti yaa mootii hundarraa! Ati nurraa guuti yaa mootii hundarraa! Waliif haa gallu mee namuu bakka jirruu Usnee maaliif teenya osoo ijaan garruu Arra si hanqattus sirra geessi boruu Waliin wal dhageenyee wal jala haa gorru! Waliin wal dhageenyee wal jala haa gorru! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Najiib Zannuun/Marsimoonaa

Comments off

NU FURI YAA RABBI!

Gahe nuun je'i, yaa Rabbi! dadhabanne ammaa Waggaa meeqa guutuu oliif gadi deemaa Jiraachuu dadhabne jiruu baqattummaa Gooytaa nurraa guuti amriin tan teetumaa. Mana keenya dhiifnee baanee ala jirraa Biyya namaa keessaa yaaddooynee hiraarraa Sodaan if dhaamonna bara dhufaa dabraa kadhaa kan kee hin dhiifne hogguu itti jirraa Nu furi yaa Gooytee yaa mootii hundarraa. Erga biyyaa baane takkaa hin gammannee hiraarii fi yaaddoon takkaa hin sabannee Mirga namummaadhaa hundaahuu mulqamnee Nu furi yaa Rabbi! sumatti iyyannee. Biyyi namaatilleen akka tan ifii hin taatuu Tanuma ifiiti tan nama boonsitu Eergaramaa jirra bara meeqa guutuu Khaaliqni ol tahe haa furu namuutuu! Jireenya gadadoo kan hin qabne wabii Rakkoo hoongaa baate tan hin qabne dhaabbii Mirga jiraachuudhaa nu ...

Comments off

Silaa numan seeqaa garaat na dadhabee

Silaa numan seeqaa garaat na dadhabee Akka fedha kiyyaan hundumaahuu dhabe Dhiitee naaf bariitu guyyuu hiraarumaa Kalees booyaan turee har'as akkasuma Walirraa hin cittuu guyyuu haarawuma Ilkaan addeessuun silaa bar gaarumaa Akkam taheen kofla sa duuba yaa jamaa? Ida'amuu malee gaddi addan cituu Garaatu na madaa ijji tiyya jiituu Laalaan duraanii hoggaa haarayoomtu Imimmaan harca'ee qalbiin hin sabattuu. Dukkana cillimii ijas hagooganii Ifa addunyaa hundumaa dhoorkanii Afaanfaajjeessuun halawwachiisanii Abdii dukkanooyte godhanii galchani Erga bakkaan gahan fira afeerani Ana qofaa mitii namuutu laalatee Garuu maal godhuu, usee ciniinnatee Dhimma kanaaf ja'ee garayyuu iyyatee Kan dhimmamu dhabne afaan qofa taatee. Gonkumaa naan tahu kofla basaq godhuu Irra keessan kofla hangan yeroo argadhuu Dhimmi koo qofaamii akkasiin hubadhu Tan bir hin eeginii ka'ii tattaafadhu! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Najiib Zannuun/Marsimoonaa

Comments (1)

OROMTICHA MOOTII SIRBAA

OROMTICHA MOOTII SIRBAA Sabboonaa Oromoo Alii Mahammad Muussaa Kabajamaa namaa abbaa hujii boonsaa Mee tamuma himeetin yaabo mee tam dhiisaa? Barreeffamteen-dhumtu seenaa fi faaruunsaa Xiqqon irraa himaa yaa dhiiroo dubbisaa. "Namuu afaan isaan wallisutti jiraa Sa duuba ani hoo namaa gadin jiraa? Kiyya maal taheetin guddisa kan jaraa koo malee hin wallisu du'eetuman dabraa" Jechuun lafaa ka'e jalqabuma duraa. "A.B jannee kaanaa kanumaan jalqabnaa Afaanuma keenyan katabnee dubbifnaa" Jecha gaafasii san akkamitti daganna. Gaafattii duraanii gaafa jalqabaasan Gaafa afaan keenyaan dubbachuu nu dhoorkan Yeroo dubbataniis yakkatti laalaman Garuu Alii Birraan gaafa san onnatan Afaan Oromootiin walleedhaan dhawwaaqan. Sodaa takka malee sabasaaf if kannan. Dukkana liqixii birraan nuuf ibsitee Haguuggii afaanii alagaan uffifte "Raadiyoona cabsa" jechuun kan moggaafte Cimina kankeetiin ifatti garsiifte Jara nu tuffate afaan ...

Comments off

Walaloo Du’a Dr. Sheik Muhammad Rashaad

Kan barreesse: Najiib Zannuun* Silaa addunyaan mana keenyaa mitii Manni dhugaa kan du'a boodaati Duuti waa hin haftu hundumatti dhufti Arra kunoo dhabne aalimticha muftii Namni gaariin du'u hundaatu rifataa Garuu badaan du'u mee eenyuut mil'ata Sheek Muhammad-rashaad utubaa ummataa Waan hedduu nuuf godhee jazaansaa jannata. sheeka keenya guddaa Kan uumamaan hayyuu Waa’ee saba keenyaaf kan dhimmamu guyyuu Seenaa isaa himee fixuu hin dandayuu Xiqquman dubbadhaa namuu haa dhagayuu Kan inni dhalate,kudha sagal soddomii afuritti Abbaan isaa Kabiir Abdullee, ilma Mummayyaati Haati isaa Faxumaa, intala shurraati Bakki dhalootaa Oromiyaa, Carcar keessatti Laga Arbaati magaalaa muummittii Barnoota jalqabaa abbarraa baratee Daran cimsachuudhaaf hayyama gaafatee Beeytoota barbaada achi tarkaanfate Hayyoota jajjaboo ...

Comments (4)

Walaloo Gootota

Gaafa manaa bahu jalqabuma duraa Haadhaa fi abbaa obboleeyyan mara Ollaa fi ganda ahliidhaa fi fira Osoo hin jaalatin sosssobachaa garaa Dirqamuma ta’eef ka’ee bu’e karaa. Amna jalqabuuf galaa sinqeeffatee Manguddoof jaarsooliin eebba eebbifatee Ijoollee biyyaa fi-qabuun hammatee “Abshiir jajjabaadhaan” dhaamsa dabarsatee Osoo ijji boochuu imimmaan haqatee Takka tarkaanfatuun if duuba mil’atee Harka hafarsuun nagaya dhaammate. Ifumaan dubbachuun if keessat-guungumee Kaayyoo manaa baheef ifiin ifitti himee Galmaan akka gahu fuuldurat-tilmaamee Firii argamsiisuuf amna dheeraa deeme. Akka bakkaan gahu abdiin jala muree Laggeenii fi gaarreen tulluudhaa fi raaree Hunda qaxxaamuruun hallayyaa fi qarree Qorraa-aduun janne ganamaa fi waaree Dukkana cillimiin obsuun dhagaaf qoree Bineeyyii hahhamoo miliqee irraa goree Rakkoo beelaaf dheebuu ciniinnachaa sabree Irra hin kaayyanne yoo lubbulleen dabre; Kaayyoo kaayyeeffateet arguu ...

Comments (3)

“Fira Fakkaatee Risaan Shimbir Nyaatee”

Ambayyoo maaluma teenya tun dubbiinii Garam deemaa jirti qabsoon teenya tunii Mee tam qabatanii; tami tan dhiisanii Dhiiroo mee dubbadhaa nu afaanfaajjeessanii Waa'een keenyaa kuni nama ajaa'ibsiisa Haalli deemaa jirus nama gaddisiisa Kan duraan nuuf duree qabsaawaan kaleessaa Har'a agarsiise kunoo diinummaasaa Dhiiroo bolola moo maali hiikkaan isaa? Qabsaahoonni qabnu kanneen duraan duree Addaan wal qoqqooduun garaa gara goree Bakka meeqaantamitti maqaadhaan wal hiree Duuba mee hawaasni tam dhiisa, tamuma deeggaree? Qabsoo sabaaf biyyaa nutti kan fakkaate Tan ammaa tun garuu faallaa sanii taate Dhimma dhuunfaa tahuu ifatti mul’atte Duuraan nu fakkaattee gadheen nutti malte Dubbii mammaaysaan Oromoon dubbattee; “Fira fakkaatee Risaan Shimbir nyaatee” Kunoo hubadhu mee dubbiin akkas taatee Irbuu kalee seenuun manaa itti bahan Galmaan gahuudhaaf ...

Comments (3)

Walaloo: AFRAN QALLOO

AFRAN QALLOO Sabboontoota Oborraa, Baabbilee-Dagaa fi Alaa Ramaddiin isaanii Afran Qalloo jalaa Mee xiqqon dubbadhaa hundi keessan laalaa. Aartii Oromoodhaaf tan bu’ura taate Waggaa shantam dura gaafas tan hundooyte Artistoota jabaa akkaan nuuf oomishte Shabboo fi Birra; Qophes dabalatee Abubakariif Shantam si keessaan dhalatee Arra isaanumaan Oromoon dhaaddate. Gootummaa isaanii garsiisuun ifatti Miidhaa sabaatiif laalatuun sirritti Diinatti duulan sodaadhaan maletti Meeqaantam dammeeysuun hiriirsan qabsotti Dhugaan Afran Qalloo madda hayyootaati. Duree qabsoo ilmaan Oromootaa Hundee fi burqaa gootootaa Madda beeytootaa fi sabboontootaa Kanaaf Oromoonni isiniin dhaaddata. Murna beekaa guddaa kan Bakrii Saphaloo Wirtuu dammaqinaa ilmaan Afran Qalloo Seenaadhaan qulqulluu hin qaban hammeenya Itti wareegaman qabsoo saba keenyaa Isaaniin boonnee nuuf tahan fakkeenya. Kanneen diinaan lolan didanii cunqursaa Kan diinatti bane ...

Comments (9)

Dr. Sheek Muhammad Rashaad: Sheeka keenya guddaa kan uumamaan hayyuu

Kan barreesse: Najiib Zannuun* Sheeka keenya guddaa Kan uumamaan hayyuu Waa’ee saba keenyaaf kan dhimmamu guyyuu Seenaa isaa himee fixuu hin dandayuu Xiqquman dubbadhaa namuu haa dhagayuu Kan inni dhalate, kudha sagal soddomii afuritti Abbaan isaa Kabiir Abdullee, ilma Mummayyaati Haati isaa Faxumaa, intala shurraati Bakki dhalootaa Oromiyaa, Carcar keessatti Laga Arbaati magaalaa muummittii Barnoota jalqabaa abbarraa baratee Daran cimsachuudhaaf hayyama gaafatee Beeytoota barbaada achi tarkaanfate Hayyoota jajjaboo heddurraas barate Sheik Bakrii Saphaloo isas dabalatee Beekkumsa jajjabaa achirraa horate. Barnoota biyyatti erga bakkaan gahee Daran cimsatuudhaaf biyya alaa bahee, Hayyama gaafate abbaa bira gahee Innis ni eebbise addaan bahuuf nahee Gaafa san jalqaba biyyarraa kan bahe. Yaman tarkaanfatuun Su’udii dhaqee Lubnaaniif Masrittis garasumaan maqee Yunivarsiitii jalqabaa barachuuf qunnamee Al-Azhaar keessattis akkaan jaalatamee Doktarummaa isaa itti ...

Comments (1)