Maaf calliftan?

Iyyaa, iyya labsaa dhaamsa waliif dabarsaa guca bilisummaa qabadhaa dafaa, gamtaan birmadhaa muka guddaa, Odaatu jige malkaa obaa, maddatu goge urjii Afrikaatu dhidhime ifaa bilisummaatu dhaame gaaddisa gurraalee hambaa gootolee hayyuu qarootu nurraa godaanee kana calliftuu, garaa jabaattuu dandeessanii obsituu? aayyoleen siiqqee qabadhaa aabbootiin bokkuu qabadhaa iyya gaafoo birmadhaa ya Waaqi nu hirphi jedhaa! uggum, siif safuu ya Uumaa kennitee fudhatta, hundumaa! tokkicha akka dhibbaa guddaa akka arbaa michuu Taaddee Birruu kan diina unkuru leenca gurraacha warra kibbaa dhabne kaa Maadibaa! dhuguma, ni du'e moo ni godaane akkam du'a, goonni roorroof hin jilbeeffanne? yaa obbo Guutaa, yaa obbo Waaqkennee maaf calliftan, dubbii kana hin dhageennee? turtan mitii, isin isaaf gaaddisa roorroo fi diina irraa ittisa? har'a eessa biraa dhaqxan moo harka kennisiiftan? Anga'aa akka bakakkaa gichillaa tokkicha Afrikaa halkan qixxee warri du'asaa dhagahe marti rifaatuun hirribaa ...

Comments off

Afaan Oromoo, Eessarraa Garamitti?

Hundasaa Waaqwayyaa irraa Saba tokko saba biraa irraa kan adda baasan keessaa tokko afaanii fi aadaa isaati. Afaan meeshaa sabni tokko aadaa, duudhaa, safuu fi seeda isaa ittiin ibsatu, mallattoo eenyummaa isaati. Afaan yoo ittiin hin baramnee fi hin hojjetamne suuta suuta laafee gara du'aa fi dhabamuutti deemuu danda'a jedhu warri dhimma afaanii irratti qoratanii fi hojjetan.

Comments (3)